Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 95/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Việt Văn
Ngày ban hành: 04/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (GDPT);

Căn cứ Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình GDPT mới;

Căn cứ văn bản số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai Chương trình GDPT mới;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 49/TTr-SGDĐT ngày 27/5/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Xây dựng lộ trình chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất (CSVC) trường, lớp học; đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên (NV); nội dung, tài liệu giáo dục địa phương,... để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Triển khai áp dụng Chương trình GDPT mới theo đúng lộ trình quy định của Bộ GD&ĐT, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình, điều kiện của tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Chuẩn bị đội ngũ CBQL, GV, NV thực hiện Chương trình GDPT mới

1.1. Căn cứ vào hệ thống môn học, hoạt động giáo dục và thời lượng giáo dục của mỗi cấp học theo Chương trình GDPT mới, tổ chức tổng rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu CBQL, GV, NV ở từng cấp học, lớp học, môn học theo lộ trình thực hiện Chương trình GDPT mới. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có, tuyển dụng, bổ nhiệm đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ CBQL, GV, NV thực hiện Chương trình GDPT mới trên địa bàn toàn tỉnh; ưu tiên việc tuyển dụng GV các môn học mới ở các cấp học.

1.2. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá CBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp và có biện pháp đào tạo, bồi dưỡng đối với CBQL, GV chưa đạt chuẩn; thực hiện bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định; phối hợp, liên kết với các cơ sở đào tạo giáo viên để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng CBQL, GV, NV đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT mới.

1.3. Lựa chọn đội ngũ GV cốt cán các cấp học, các môn học để tham gia bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT mới theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và triển khai tập huấn, bồi dưỡng đại trà tại địa phương.

1.4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng (theo hình thức tập trung kết hợp với hình thức trực tuyến) cho CBQL, GV, đảm bảo 100% CBQL, giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng trước thời điểm triển khai áp dụng ở từng khối lớp theo lộ trình, cụ thể:

- Trước tháng 9/2020: Bồi dưỡng Chương trình lớp 1 cho 100% CBQL, GV tiểu học;

- Trước tháng 9/2021: Bồi dưỡng Chương trình lớp 2 cho 100% CBQL, GV tiểu học; Chương trình lớp 6 cho 100% CBQL, GV THCS;

- Trước tháng 9/2022: Bồi dưỡng Chương trình lớp 3 cho 100% CBQL, GV tiểu học; Chương trình lớp 7 cho 100% CBQL, GV THCS; Chương trình lớp 10 cho 100% CBQL, GV THPT;

- Trước tháng 9/2023: Bồi dưỡng Chương trình lớp 4 cho 100% CBQL, GV tiểu học; Chương trình lớp 8 cho 100% CBQL, GV THCS; Chương trình lớp 11 cho 100% CBQL, GV THPT;

- Trước tháng 9/2024: Bồi dưỡng Chương trình lớp 5 cho 100% CBQL, GV tiểu học; Bồi dưỡng Chương trình lớp 9 cho 100% CBQL, GV THCS; Bồi dưỡng Chương trình lớp 12 cho 100% CBQL, GV THPT.

2. Chuẩn bị CSVC, thiết bị dạy học để thực hiện CT GDPT mới

2.1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 12/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quy mô phát triển giáo dục của địa phương.

2.2. Tổng rà soát CSVC, thiết bị dạy học (TBDH); tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm thực hiện “Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với lộ trình áp dụng chương trình GDPT và các tiêu chuẩn CSVC trường, lớp học theo quy định mới của Bộ GD&ĐT. Ưu tiên đầu tư phòng học (đảm bảo 01 phòng/lớp) và các phòng chức năng khác, xóa bỏ các phòng học bị xuống cấp (Có kế hoạch riêng).

2.3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo bộ tiêu chí mới; hàng năm tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các trường học đã đạt chuẩn quốc gia.

2.4. Chỉ đạo các trường phổ thông sử dụng hiệu quả CSVC, TBDH hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư CSVC, mua sắm bổ sung TBDH thực hiện chương trình GDPT đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Phát huy tính chủ động, tự chủ trong việc đầu tư CSVC, TBDH phục vụ đổi mới chương trình GDPT. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp tăng cường CSVC, TBDH, tránh tình trạng thụ động, trông chờ sự đầu tư từ cấp trên.

2.5. Rà soát, sửa chữa, nâng cấp, duy trì và sử dụng hiệu quả hệ thống CSVC, thiết bị công nghệ thông tin, phục vụ việc triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng GV qua mạng của Bộ GD&ĐT.

2.6. Lộ trình thực hiện cụ thể

- Trước tháng 9/2020: Chuẩn bị xong số phòng học cho các khối lớp.

- Trước tháng 9/2020: Chuẩn bị xong số phòng học bộ môn (PHBM) và TBDH theo danh mục TBDH tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định cho các lớp 1 năm học 2020 - 2021;

- Trước tháng 9/2021: Chuẩn bị xong số PHBM và TBDH theo danh mục TBDH tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định cho các lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

- Trước tháng 9/2022: Chuẩn bị xong số PHBM và TBDH theo danh mục TBDH tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định cho các lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022 - 2023;

- Trước tháng 9/2023: Chuẩn bị xong số PHBM và TBDH theo danh mục TBDH tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định cho các lớp 4, lớp 8, lớp 11 năm học 2023 - 2024;

- Trước tháng 9/2024: Chuẩn bị xong số PHBM và TBDH theo danh mục TBDH tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định cho các lớp 5, lớp 9, lớp 12 năm học 2024 - 2025.

3. Xây dựng nội dung, tài liệu giáo dục địa phương

3.2. Căn cứ vào quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, phối hợp với các đơn vị xuất bản và các cơ quan có liên quan xây dựng chương trình nội dung giáo dục địa phương (những kiến thức cơ bản, cần thiết, thời sự, gần gũi về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,... của tỉnh Vĩnh Phúc); Biên soạn và phát hành bộ tài liệu giáo dục địa phương để thống nhất sử dụng trong các trường phổ thông trên toàn tỉnh, đảm bảo theo lộ trình thực hiện Chương trình GDPT mới.

3.3. Lộ trình thực hiện cụ thể

- Trước tháng 7/2020: Xây dựng xong chương trình tổng thể và nội dung tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học; trình Bộ GD&ĐT phê duyệt;

- Trước tháng 9/2020: Tổ chức tập huấn dạy học nội dung giáo dục địa phương lớp 1 cho 100% CBQL, GV cấp tiểu học;

- Trước tháng 7/2021: Xây dựng xong nội dung tài liệu giáo dục địa phương cấp THCS; trình Bộ GD&ĐT phê duyệt;

- Trước tháng 9/2021: Tổ chức tập huấn dạy học nội dung giáo dục địa phương lớp 2 cho 100% CBQL, GV tiểu học; nội dung giáo dục địa phương lớp 6 cho 100% CBQL, GV THCS;

- Trước tháng 7/2022: Xây dựng xong nội dung tài liệu giáo dục địa phương cấp THPT; trình Bộ GD&ĐT phê duyệt;

- Trước tháng 9/2022: Tổ chức tập huấn dạy học nội dung giáo dục địa phương lớp 3 cho 100% CBQL, GV tiểu học; nội dung giáo dục địa phương lớp 7 cho 100% CBQL, GV THCS; nội dung giáo dục địa phương lớp 10 cho 100% CBQL, GV THPT;

- Trước tháng 9/2023: Tổ chức tập huấn dạy học nội dung giáo dục địa phương lớp 4 cho 100% CBQL, GV tiểu học; nội dung giáo dục địa phương lớp 8 cho 100% CBQL, GV THCS; nội dung giáo dục địa phương lớp 11 cho 100% CBQL, GV THPT;

- Trước tháng 9/2024: Tổ chức tập huấn dạy học nội dung giáo dục địa phương lớp 5 cho 100% CBQL, GV tiểu học; nội dung giáo dục địa phương lớp 9 cho 100% CBQL, GV THCS; nội dung giáo dục địa phương lớp 12 cho 100% CBQL, GV THPT.

4. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Chương trình GDPT mới

4.1. Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GD&ĐT về đổi mới Chương trình GDPT.

4.2. Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, CBQL, GV, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về đổi mới Chương trình GDPT để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện.

4.3. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, phản biện thực hiện Chương trình GDPT mới, vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc định hướng dư luận xã hội.

4.4. Biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác chuẩn bị các điều kiện thực hiện và triển khai Chương trình GDPT mới.

5. Công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị các điều kiện và triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới Chương trình GDPT theo từng quý, từng năm; điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

III. Kinh phí thực hiện Chương trình GDPT mới

Kinh phí thực hiện triển khai chương trình GDPT mới từ nguồn kinh phí hàng năm của tỉnh phân bổ cho ngành Giáo dục& Đào tạo và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì:

1.1. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai chương trình GDPT mới; là đầu mối công tác tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

1.2. Phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổng rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị đội ngũ CBQL, GV, NV; phối hợp với các cơ sở đào tạo GV thuộc Bộ GD&ĐT xây dựng và thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng CBQL, GV thực hiện chương trình GDPT mới theo lộ trình quy định.

1.3. Phối hợp các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương của tỉnh.

1.4. Hàng năm, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

1.5. Chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục có cấp THPT tổng rà soát CSVC, TBDH; hướng dẫn sử dụng hiệu quả CSVC, TBDH hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp CSVC, mua sắm bổ sung TBDH theo danh mục tối thiểu đảm phù hợp lộ trình thực hiện chương trình GDPT của Bộ GD&ĐT.

1.6. Giúp Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình GDPT của tỉnh kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình GDPT; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới chương trình GDPT theo từng quý, từng năm để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

1.7. Tuyên truyền về chương trình GDPT mới, tổ chức cho toàn thể CBQL, GV nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung Chương trình GDPT mới trước khi kết thúc năm học 2018 - 2019.

1.8. Chuẩn bị nội dung tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền về chương trình GDPT mới đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh từ đó tạo sự đồng thuận.

2. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT xây dựng và triển khai kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp; chuẩn bị đội ngũ CBQL, GV, NV thực hiện chương trình GDPT mới theo lộ trình thực hiện của Bộ GD&ĐT, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở GD&ĐT tổng hợp, cân đối và bố trí nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách và các chương trình, dự án khác để triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch.

4. Sở Tài chính

Thẩm định, trình UBND tỉnh bố trí dự toán kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện các nội dung chương trình GDPT mới từ nguồn sự nghiệp theo kế hoạch; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH Vĩnh Phúc, Cổng thông tin GTĐT tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác truyền thông, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong việc chuẩn bị các điều kiện và triển khai thực hiện chương trình GDPT mới.

6. UBND các huyện, thành phố

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình GDPT mới; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình GDPT của huyện, thành phố phù hợp với kế hoạch của UBND tỉnh và đặc điểm tình hình địa phương. Kế hoạch của UBND các huyện, thành phố gửi về Ban Chỉ đạo đổi mới Chương trình GDPT của tỉnh (qua Sở GD&ĐT) trước ngày 31/8/2019.

7. Các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan

7.1. Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới.

7.2. Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư CSVC, TBDH cho các nhà trường để cải thiện điều kiện dạy học, môi trường giáo dục; ủng hộ giúp đỡ vật chất, tinh thần cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập.

7.3. Kiểm tra, giám sát, phản biện các cơ quan nhà nước, nhà trường, tổ chức và cá nhân trong quá trình thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, chất lượng, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình GDPT mới trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở GD&ĐT) để tổng hợp, xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TT Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Chủ tịch, các PCT;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


80

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144