Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 820/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 24/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 820/KH-UBND

An Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC” GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” (sau đây goi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên (HSSV) để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn 2018-2020

- 100% các trường học xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi trường;

- Hằng năm, có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng;

- Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ công đoàn Giáo dục, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Đội Thiếu niên trong trường học được bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học;

- Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

2.2. Giai đoạn 2021-2025

- 100% các trường học duy trì, phát huy và thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ GDĐT ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi trường;

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng;

- Có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn Giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong trường học được bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học;

- Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

1.1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, HSSV, gia đình và cộng đồng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; về thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong trường học.

- Xây dựng các tài liệu giáo dục, tuyên truyền về văn hóa học đường, ứng xử văn hóa dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người học trong các cơ sở giáo dục.

- Tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc ta; nêu gương cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người đứng đầu trong nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.

1.2. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin khác của địa phương và nhà trường

Tuyên truyền thông qua tổ chức các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, các hoạt động ngoại khóa về ứng xử văn hóa trong trường học cho nhà giáo, người học tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền.

2. Xây dựng và thực hiện các quy tắc trong trường học

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng, thực hiện bộ quy tắc ứng xử theo các quy định quy tắc ứng xử trong trường học do Bộ GDĐT ban hành, đảm bảo có sự tham gia của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV, cha mẹ học sinh,…) và cam kết.

- Bộ quy tắc ứng xử quy định cụ thể những việc nên làm và không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử. Bộ quy tắc ứng xử phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với lứa tuổi, các cấp học và văn hóa đặc trưng của các vùng miền (mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, đại học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên).

- Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học biết và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử.

- Bộ quy tắc ứng xử phải được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website của nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cần thiết khác của nhà trường; gửi đến các thành viên trong nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử,…

- Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, Công đoàn nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung Bộ quy tắc ứng xử trong trường học trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh…

- Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và HSSV; tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong trường học.

3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học

Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em, HSSV trong các cơ sở giáo dục; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo, vùng miền. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho nhà giáo, người học.

3.1. Nội dung giáo dục văn hóa ứng xử

a) Đối với các cơ sở giáo dục mầm non: Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non, trong các chuyên đề lễ giáo, hoạt động giáo dục,… để hình thành và phát triển ở trẻ em ý thức, hành ứng xử phù hợp với độ tuổi (lễ phép, kính trọng, yêu thương thầy, cô giáo, ông, bà, cha, mẹ; yêu quí anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu cái đẹp).

b) Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên:

- Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động giáo dục, trong chương trình giáo dục phổ thông; lựa chọn các nội dung giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống văn hóa có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm của học sinh; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm để hình thành các phẩm chất nhân ái, tự trọng bản thân, tôn trọng, trách nhiệm với bạn bè, chia sẻ, bao dung với người khác.

- Xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nếp sống, thói quen văn minh, lịch sự đối với các chủ thể trong trường học, như: văn hóa xếp hàng nơi công cộng, triển khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ) trong các hoạt động liên quan (thư viện, căn tin, trực nhật…).

c) Đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp:

- Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử vào các hoạt động giáo dục, thực hành, thực tập, tình nguyện vì cộng đồng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường, các đoàn thể và địa phương tổ chức.

- Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống văn hóa, nhân ái, bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội và đất nước; đặc biệt là sự tự trọng bản thân và trách nhiệm đúng mực, nhân ái với người khác của HSSV thông qua việc tự học, tự rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết phù hợp với cấp học, lứa tuổi, trình độ đào tạo trong các chương trình, hoạt động giáo dục, vận dụng vào thực tiễn của cuộc sống.

- Xây dựng nội dung chuyên đề văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo của nhóm ngành sư phạm.

3.2. Đổi mới phương pháp, hình thức trong giáo dục văn hóa ứng xử

- Đổi mới phương pháp dạy học các môn: Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, Ngữ văn, Lịch sử… theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Trong đó, đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của người học; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân. Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học sinh.

- Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại,…; đặc biệt phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của học sinh khóa học trước (đội ngũ cán bộ lớp, chi đoàn, chi đội…) đối với các học sinh khóa sau.

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; tổ chức đa dạng hình thức giáo dục ứng xử văn hóa, thể hiện tinh thần yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử truyền thống văn hóa tốt đẹp cho HSSV thông qua hoạt động hát Quốc ca, lễ Chào cờ Tổ quốc và các hoạt động tập thể;

- Tăng cường các hoạt động giáo dục góp phần trong công tác thi đua xây dựng trường học văn hóa, văn hóa ứng xử, thực hiện nến sống văn minh, lịch sự trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh bằng các hoạt động thiết thực, thường xuyên, hiệu quả trong mỗi năm.

- Khuyến khích HSSV tham gia tuyên truyền về trường học văn hóa, những hành vi ứng xử đẹp; phê phán hành vi chưa đẹp của những người xung quanh; nâng cao thẩm mỹ, nghệ thuật cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục và quan tâm đến các sự kiện thời sự - chính trị của địa phương, đất nước và quốc tế, với khách là người nước ngoài…

- Tạo cơ chế cho HSSV phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử và dân chủ trong trường học; tham gia ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử trong trường học.

- Tăng cường các giáo dục định hướng cho HSSV sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, biết tự bảo vệ mình khi sử dụng mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, hướng nghiệp, khởi nghiệp, giải trí lành mạnh và thể hiện văn hóa ứng xử trong môi trường internet, mạng xã hội; thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng.

4. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

- Xây dựng tài liệu, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, đội ngũ cán bộ công tác giáo dục chính trị, công tác HSSV, công tác Đoàn - Hội - Đội trường học, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập.

- Xây dựng chuyên đề, tài liệu, giáo dục tổ chức các hoạt động về giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo giáo viên nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách tốt và có lối sống lành mạnh, văn hóa.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử

5.1. Nhà trường

- Chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng chống bạo lực học đường hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho người học thông qua các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa, nâng cao năng lực ứng xử và năng lực tổ chức giáo dục ứng xử văn hóa của cán bộ, nhà giáo và nhân viên nhà trường.

- Tổ chức trao đổi về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cuộc họp, sinh hoạt tập thể, gặp gỡ với gia đình người học để phối hợp thông tin, xử lý trong quá trình tổ chức giáo dục, đào tạo.

- Chủ động đề xuất, phối hợp với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn để tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa; phối hợp tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV trong và ngoài trường học; biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong việc thực hiện văn hóa ứng xử; tuyên dương, nhân rộng điển hình lời nói hay, cử chỉ đẹp.

- Xây dựng và phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử của nhà trường, các hình thức phản ánh, trao đổi, thu thập, xử lý thông tin người học, cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường, gia đình người học, cá nhân có liên quan khác về văn hóa ứng xử trong trường học và trên môi trường internet, mạng xã hội; góp phần thực hiện dân chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời, đạt hiệu quả giáo dục đối với các hành vi bạo lực học đường, vi phạm quy tắc ứng xử cần xử lý.

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên, Đội Thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa ứng xử trong nhà trường.

- Tổ chức xử lý các cá nhân có hành vi vi phạm bộ quy tắc ứng xử văn hóa, công bố công khai kết quả xử lý các vụ việc liên quan trong đơn vị.

- Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo, HSSV trong việc tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường sư phạm, giữ gìn các công trình công cộng của nhà trường, lớp học và cá nhân. Tổ chức cho HSSV trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tại địa phương trong dịp Tết trồng cây.

5.2. Gia đình

- Có trách nhiệm chính trong việc giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV, mẫu mực trong văn hóa ứng xử tại gia đình và cộng đồng.

- Phối hợp với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; tham gia tích cực các buổi họp, gặp gỡ, trao đổi, xử lý các tình huống liên quan.

- Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho người học trong ứng xử văn hóa.

- Tôn trọng và tạo điều kiện để học sinh tham gia đầy đủ, hiệu quả, nghiêm túc kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, nhất là các hoạt động liên quan đến xây dựng văn hóa ứng xử.

- Có hình thức phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ cảnh quan sư phạm.

- Phối hợp với nhà trường xây dựng và thực hiện các nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong từng năm học.

5.3. Chính quyền địa phương

- Xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học là nội dung quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương; chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học theo hệ thống quản lý.

- Có trách nhiệm chính trong việc tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn, tạo điều kiện xây dựng văn hóa ứng xử cho người học tại cộng đồng; hỗ trợ người học gặp khó khăn, xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn cho người học.

- Đưa nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn thành một trong các nội dung công tác của đơn vị và được tổng kết, đánh giá hằng năm.

- Huy động và sử dụng các thiết chế văn hóa tại địa phương, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà trường.

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa ứng xử trong các trường học; có hình thức động viên khen thưởng các đơn vị làm tốt; kịp thời xử lý các đơn vị để xảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa.

- Phối hợp với chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong công tác tổ chức xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Đề án: nguồn chi thường xuyên sự nghiệp hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước của các đơn vị có liên quan đến Đề án; các nguồn thu của các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề; các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hợp pháp khác.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS HCM) tỉnh, các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện Đề án.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; tham mưu ban hành bộ Quy tắc ứng xử trong trường học từ năm học 2018-2019, quy định tiêu chuẩn trường học xanh, sạch, đẹp.

- Tham mưu cấp thẩm quyền thành lập Ban điều hành Đề án; dự toán kinh phí hoạt động của Ban Điều hành, chi phí khác để phục vụ về: tài liệu, tuyên truyền, bồi dưỡng… chi phí khác có liên quan theo quy định.

- Biên soạn tài liệu, pano, áp phích tuyên truyền; tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo về xây dựng văn hóa học đường và văn hóa ứng xử trong trường học; hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học.

- Rà soát, đề xuất Bộ GDĐT hoàn thiện các văn bản liên quan đến chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; điều lệ các cấp học; quy chế đánh giá hạnh kiểm, kết quả rèn luyện của học sinh; quy chế tuyển sinh.

- Hàng năm, thực hiện kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục và đào tạo; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử.

- Tổ chức sơ kết Đề án vào năm 2020, 2023; tổng kết Đề án vào năm 2025; báo cáo Bộ GDĐT kết quả triển khai Đề án và đề xuất nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học ở giai đoạn tiếp theo.

- Phối hợp với Công đoàn Giáo dục tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn trong việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học.

- Phối hợp với Đoàn TNCS HCM tỉnh tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong trường học, tuyên truyền các mô hình ứng xử văn hóa học đường cho học sinh và đội ngũ giáo viên trẻ, cán bộ Đoàn - Hội - Đội trường học.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì phối hợp với Sở GDĐT xây dựng sách và tài liệu giáo dục văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên nhi đồng tại cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật; định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức đơn vị và văn nghệ sĩ; thông qua hoạt động biểu diễn tổ chức tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án thuộc phân cấp quản lý.

- Phối hợp với Sở GDĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác xây dựng hướng dẫn đánh giá, kiểm tra và công nhận các danh hiệu văn hóa, ứng xử văn hóa cho cá nhân, tổ chức trong ngành GDĐT, Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng các Đề án, Chương trình, Kế hoạch về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép nội dung văn hóa ứng xử trong trường học vào phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các phong trào thi đua yêu nước.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với Sở GDĐT, các ban, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo khung quy định chung đối với trường Cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2018-2019.

- Ban hành kế hoạch triển khai Đề án trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; biên soạn tài liệu và tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo về văn hóa ứng xử trong trường học; hướng dẫn thực hiện văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Hàng năm, thực hiện kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ trường Cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử; Tổ chức Sơ kết Đề án vào năm 2020, 2023; Tổng kết Đề án vào năm 2025; gửi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở GDĐT tổng hợp) kết quả triển khai Đề án và đề xuất nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học ở giai đoạn tiếp theo.

- Phối hợp với Sở, ngành liên quan tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn, tuyên truyền các mô hình ứng xử văn hóa học đường cho học sinh và đội ngũ giáo viên trẻ, cán bộ Đoàn - Hội - Đội trong trường Cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

4. Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Sở GDĐT, các Sở, ngành liên quan, Trường Đại học An Giang xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; xây dựng tài liệu tuyên truyền trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và địa phương xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội khu vực trường học; phát hiện, ngăn chặn các hành vi tuyên truyền, phát hành văn hóa phẩm độc hại trong các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật tại địa phương.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo và hỗ trợ các cơ quan Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hệ thống truyền thanh huyện và xã tuyên truyền về văn hóa ứng xử và hành vi ứng xử văn hóa trong trường học thể hiện tại gia đình, cộng đồng; tuyên truyền phòng chống tác hại tiêu cực từ internet, trò chơi trực tuyến đối với HSSV.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông; quản lý chặt chẽ nội dung trên báo chí, internet và chương trình phát thanh, truyền hình; phản ánh, báo cáo kịp thời cho cấp quản lý các vấn đề về hoạt động của các không gian mạng, các mạng xã hội liên quan đến văn hóa trường học; kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến, đảm bảo giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

6. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với Sở GDĐT và các ban, ngành có liên quan bố trí ngân sách hàng năm, hướng dẫn chế độ tài chính để triển khai thực hiện Đề án.

7. Các tổ chức chính trị - xã hội, Trường Đại học An Giang, Cao đẳng Y tế An Giang, Cao đẳng nghề An Giang

7.1. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Phối hợp với Sở GDĐT tổ chức giáo dục, tuyên truyền về văn hóa ứng xử, các hành vi văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc; phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trong các cấp hội phụ nữ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em về văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng.

7.2. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang

- Phối hợp với Sở GDĐT tổ chức giáo dục, các hoạt động tuyên truyền về văn hóa ứng xử, lời nói, cử chỉ đẹp, lối sống văn minh, lịch sự, mô hình văn hóa ứng xử cho thiếu nhi, đội viên, đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nhà trường.

- Chủ trì triển khai các nội dung tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức về văn hóa ứng xử đối với cán bộ Đoàn - Hội - Đội; triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn - Hội - Đội để thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học và cộng đồng.

7.3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động, Hội Khuyến học tỉnh, Trường Đại học An Giang và Trường Cao đẳng Y tế, Cao đẳng nghề An Giang

- Tham gia thực hiện Đề án trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên, sinh viên, nam, nữ thanh niên về việc thực hiện văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, gia đình hiếu học…; quan tâm xây dựng các mô hình giáo dục kỹ năng làm cha, làm mẹ cho những người sắp làm cha, làm mẹ hoặc cho người có con trong độ tuổi chưa thành niên; có kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài nhà trường gắn liền với các tụ điểm sinh hoạt của ấp, xã văn hóa.

8. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Lồng ghép nhiệm vụ, nội dung của Đề án vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong trường học, trong các gia đình HSSV tại địa phương; bồi dưỡng cán bộ quản lý các lĩnh vực có liên quan về văn hóa ứng xử trong trường học, gia đình và cộng đồng; tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh thiếu niên và nhi đồng tại địa phương, nhất là các dịp nghỉ hè, Lễ, Tết.

- Xây dựng và chịu trách nhiệm về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; môi trường văn hóa ngoài trường học để không làm ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử trong trường học tại địa phương.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền các nội dung về ứng xử văn hóa, các tấm gương ứng xử văn hóa trên hệ thống bảng tin của hệ thống các trường học và phát thanh tại địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch và thực hiện giáo dục văn hóa ứng xử từ gia đình, cộng đồng cho HSSV trên địa bàn nơi cư trú.

- Sử dụng đúng mục đích ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Đề án tại địa phương.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại địa phương; hằng năm báo cáo tình hình thực hiện Đề án gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở GDĐT). Tổ chức sơ kết Đề án vào năm 2020, 2023; tổng kết Đề án vào năm 2025 để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học ở giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, yêu cầu các đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường ĐH, CĐ, TC trên địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng KGVX, TH;
- Lưu: HC-TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 820/KH-UBND ngày 24/12/2018 thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.359

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.38.248