Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 819/KH-BGDĐT 2020 Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ngành Giáo dục

Số hiệu: 819/KH-BGDĐT Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 18/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trong ngành Giáo dục với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong ngành Giáo dục theo Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ngày 13/9/2013 và Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

2. Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác thanh niên trong giai đoạn tiếp theo.

3. Tổ chức Hội nghị nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả.

II. Nội dung

1. Tổng kết, đánh giá công tác phát triển thanh niên; kết quả đạt được trong giai đoạn 2011-2020; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân.

2. Thảo luận thực hiện công tác phát triển thanh niên trong giai đoạn tiếp theo.

3. Đề xuất khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trong ngành Giáo dục.

III. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức

1. Hình thức: Tập trung

2. Thời gian, địa điểm

a) Thời gian: Dự kiến tháng 10 năm 2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong công văn triệu tập.

b) Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Thành phần đại biểu và khách mời

- Thành phần: Khoảng 120-150 đại biểu

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: đại diện lãnh đạo Bộ, lãnh đạo và chuyên viên Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; đại diện lãnh đạo Văn phòng, một số vụ, cục liên quan

- Khách mời: đại diện lãnh đạo Vụ KGVX-Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các Vụ chuyên môn thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; đại diện một số sở, ban ngành thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh; một số cơ quan báo chí;

- Các sở giáo dục và đào tạo: 02 đại biểu đại diện lãnh đạo một số Sở GDĐT và phòng/ban phụ trách công tác Chính trị tư tưởng, Công tác học sinh, sinh viên;

- Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm: 02 đại biểu đại diện lãnh đạo một số trường ĐH, CĐSP và phòng/ban phụ trách Công tác chính trị - học sinh, sinh viên hoặc Bí thư đoàn trường.

V. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giao Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên đầu mối phối hợp với các vụ GDTrH, GDTX, GDĐH, GDDT, GDTC, Vụ TĐKT, Cục NGCBQLGD, văn phòng Bộ, Ban Đề án NNQG chuẩn bị các nội dung sau:

- Chủ trì, phối hợp với các vụ, cục xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016-2020; chuẩn bị nội dung, chương trình chi tiết; công tác khen thưởng, cơ sở vật chất để tổ chức Hội nghị;

- Triệu tập đại biểu các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm tham dự Hội nghị;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ mời đại biểu và dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định; tuyên truyền về Hội nghị.

2. Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm

- Xây dựng báo cáo tổng kết theo Công văn số 1370/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 22/4/2020 của Bộ GDĐT; chuẩn bị tham luận báo cáo tại Hội nghị tổng kết;

- Cử cán bộ tham gia Hội nghị tổng kết theo công văn triệu tập của Bộ GDĐT đúng thành phần, đối tượng.

Chi tiết xin liên hệ: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Đ/c Nguyễn Thanh Hương, ĐTDĐ: 0912323781, Email: nt_huong@moet.gov.vn).


Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để p/h);
- UBQG về Thanh niên Việt Nam (để p/h);
- Các sở giáo dục và đào tạo (để th/h);
- Các cơ sở giáo dục ĐH, CĐSP (để th/h);
- Các đơn vị: VP, GDTrH, GDTX, GDĐH, GDTC, GDDT, TĐKT, Cục NGCBQLGD, Đề án NNQG;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 819/KH-BGDĐT ngày 18/09/2020 về tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.204

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!