Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 676/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 80/2017/NĐ-CP môi trường giáo dục an toàn An Giang

Số hiệu: 676/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lê Văn Nưng
Ngày ban hành: 16/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 676/KH-UBND

An Giang, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2017/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN, PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường (sau đây gọi tắt là NĐ số 80/2017/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh An Giang với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi nhằm giảm thiểu bạo lực học đường.

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường.

- 100% các cơ sở giáo dục tổ chức giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng ứng phó bạo lực học đường; kỹ năng giải quyết mâu thuẫn hàng ngày phát sinh trong trường học và ngoài xã hội.

- 100% các cơ sở giáo dục có kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường.

- 100% các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- 100% cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương và cơ sở giáo dục xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vụ việc bạo lực học đường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về phòng, chống bạo lực học đường

- Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình và xã hội; về giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và địa phương; giáo dục ý thức chấp hành pháp luật; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đường.

- Xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền các điểm sáng về công tác phòng, chống bạo lực học đường trên các trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức diễn đàn, giao lưu, đối thoại, hội nghị, hội thảo để cán bộ quản lý, nhà giáo và người học bày tỏ nguyện vọng đối với các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng tài liệu truyền thông cho cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh và gia đình học sinh về phòng, chống bạo lực học đường.

- Tổ chức triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục

- Tăng cường dạy học tích hợp, lồng ghép nội dung, kiến thức về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục tại đơn vị. Tăng cường nội dung giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong nội dung, chương trình.

- Xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, cụ thể các mối quan hệ, ứng xử đúng mực, thân thiện giữa cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học.

- Giáo dục, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường; các động tác tự vệ phòng tránh xâm hại; phòng, chống tai nạn thương tích và các hoạt động ứng phó tình huống bạo lực học đường.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động tư vấn học đường.

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tạo cơ hội cho người học tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, góp phần giáo dục thẩm mỹ, giáo dục kỹ năng sống, hình thành và phát triển nhân cách.

- Cung cấp thông tin của cơ sở giáo dục đến gia đình người học để cùng phối hợp. Tổ chức ký cam kết phối hợp giữa nhà trường, gia đình người học và các các tổ chức khác trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

3. Nâng cao năng lực phẩm chất và chấn chỉnh vi phạm đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên trong cơ sở giáo dục

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục, các tổ chức đoàn thể trong việc quản lý, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên trong cơ sở giáo dục.

- Tổ chức đánh giá, rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; đảm bảo trong các cơ sở giáo dục không có cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ.

- Xây dựng tài liệu tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên về nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong công tác phòng, chống bạo lực học đường.

- Xử lý kịp thời, công khai, nghiêm túc các quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm; chủ động nắm bắt kịp thời các thông tin về vi phạm đạo đức nhà giáo, đồng thời giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại, tố cáo các vi phạm về đạo đức nhà giáo theo thẩm quyền.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật.

4. Thu thập thông tin và xử lý về bạo lực học đường

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thực tế các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên về tình trạng bạo lực học đường và công tác phòng, chống bạo lực học đường trên toàn tỉnh.

- Thiết lập kênh thông tin, đường dây nóng, hộp thư góp ý và các hình thức khác về bạo lực học đường của các cơ sở giáo dục; phân tích, thống kê các nhóm đối tượng có nguy cơ bạo lực học đường.

- Xây dựng và áp dụng các công cụ để hỗ trợ ngăn chặn, giải quyết các nguy cơ xảy ra bạo lực học đường.

- Xây dựng cơ chế phối hợp và quy trình xử lý với các tình huống bạo lực học đường.

- Xây dựng hệ thống thông tin về bạo lực học đường.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được sử dụng lồng ghép trong dự toán kinh phí chi thường xuyên giao hàng năm của các cơ quan, đơn vị để thực hiện và các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội có liên quan đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội để triển khai ở từng địa phương;

- Hướng dẫn dạy học tích hợp, lồng ghép nội dung, kiến thức về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý;

- Hướng dẫn công tác tư vấn học đường, công tác xã hội trường học.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội có liên quan đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý;

- Hướng dẫn dạy học tích hợp, lồng ghép nội dung, kiến thức về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội có liên quan đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,… lành mạnh cho thanh thiếu niên tham gia, thông qua hệ thống thiết chế văn hóa. Quan tâm đầy đủ công tác gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, đời sống văn hóa ở khu dân cư.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trong tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền cổ động việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

5. Công an tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn công an các cấp phối hợp với các cơ sở giáo dục đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý bạo lực học đường;

- Chỉ đạo triển khai việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

6. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch, bệnh cho người học.

7. Sở Tài chính

Hàng năm, căn cứ Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, thẩm định, bố trí lồng ghép kinh phí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị để thực hiện kế hoạch theo quy định.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tham gia định hướng và cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông đại chúng, tuyên truyền, phổ biến về các quy định về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Đồng thời, tham gia kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh.

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên Mặt trận

- Giám sát, phản biện, tham vấn, kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước trong việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức và toàn xã hội hỗ trợ, tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

10. Đề nghị các tổ chức xã hội

- Vận động thành viên của tổ chức và xã hội hỗ trợ, tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

- Tổ chức kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức, xã hội và của người học chuyển đến các cơ quan Nhà nước để góp ý, tư vấn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

11. UBND các huyện, thị, thành phố

- Chủ trì, chỉ đạo triển khai việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo phân cấp quản lý;

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành của địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong các cơ sở giáo dục; điều tra xử lý vụ việc bạo lực học đường gây mất an toàn cho cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo phân cấp quản lý.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về cơ quan thường trực (Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét và quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đài PTTH, Báo AG;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: HC-TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 676/KH-UBND ngày 16/11/2017 thực hiện Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.591

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!