Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 607/KH-BGDĐT năm 2016 lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 607/KH-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 607/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT NHÀ GIÁO

Thực hiện Quyết định số 2760/QĐ-BGDĐT ngày 11/8/2016 về việc phân công lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo và Luật giáo dục (sửa đổi). Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch Lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo, như sau:

I. Mục đích

Đảm bảo việc Lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo có hiệu quả và đúng thời hạn được giao.

II. Nội dung công việc:

Nội dung công việc để triển khai công tác Lập đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo được thực hiện theo 6 bước, cụ thể:

1. Xây dựng nội dung chính sách;

2. Đánh giá tác động của chính sách;

3. Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật;

4. Xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật;

5. Thẩm định đề nghị xây dựng Luật;

6. Trình Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị xây dựng Luật.

III. Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2016 đến 31/12/2016

IV. Kinh phí: Kinh phí lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo lấy từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ, huy động khác theo quy định của pháp luật.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Cục NGCB):

- Chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tiến hành xây dựng Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến đề nghị xây dựng Luật nhà giáo; nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng Luật xây dựng dự thảo đề cương Luật nhà giáo; tổ chức lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật nhà giáo; xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật; hoàn thiện hồ sơ gửi sang Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định; hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét, thông qua; Sau khi có Nghị quyết thông qua của Chính phủ, phải chỉnh lý, hoàn thiện lại hồ sơ gửi sang Bộ Tư pháp trước ngày 31/12/2016;

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính trong việc lập dự toán chi tiết về kinh phí để triển khai lập đề nghị xây dựng luật theo quy định hiện hành;

- Chủ động đề xuất và tổ chức triển khai các nội dung cần thiết để chuẩn bị xây dựng luật.

2. Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN): Chủ trì, phối hợp với Cục NGCB và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tiến hành nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thông tin tư liệu về Luật Nhà giáo và điều ước quốc tế liên quan đến Nhà giáo trong Luật giáo dục của một số nước trên thế giới; đánh giá tác động của chính sách; Phối hợp với Cục NGCB thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của các hoạt động trong Kế hoạch.

3. Vụ Kế hoạch-Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Cục NGCB bố trí kinh phí trong việc triển khai lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo.

4. Vụ Pháp chế

- Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, hướng dẫn lập đề nghị xây dựng luật thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ quy định; báo cáo và đề xuất lãnh đạo Bộ các giải pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng và tiến độ;

- Tổ chức làm việc với Vụ Các vấn đề chung xây dựng pháp luật (Bộ Tư pháp) và Vụ Khoa giáo – Văn xã (Văn phòng Chính phủ) trước khi xây dựng hồ sơ; chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo trước khi gửi Bộ tư pháp thẩm định và trước khi trình Chính phủ thông qua.

5. Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì trong quá trình triển khai lập đề nghị xây dựng luật”.

(Danh mục phân công công việc, thời gian thực hiện và nhiệm vụ cụ thể, chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Cục trưởng Cục NGCB, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Viện trưởng Viện KHGDVN khẩn trương tập trung nguồn lực, thành lập tổ công tác trong đó có 01 lãnh đạo đơn vị phụ trách việc tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch đảm bảo việc lập đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo hoàn thành theo tiến độ được quy định tại Quyết định số 2760/QĐ-BGDĐT ngày 11/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Thứ trưởng phụ trách và Bộ trưởng xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các vụ: Pháp chế, Viện KHGDVN, KHTC, Vụ GDMN, GDTH, GDTrH, GDĐH, GDCN,HTQT,KHCNMT, TCCB và Cục ĐTVNN
(để t/h);
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, NGCBQLCSGD(5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRONG VIỆC LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT NHÀ GIÁO
(Kèm theo Kế hoạch số
607/KH-BGDĐT ngày 29/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Hoạt động

Công việc thực hiện

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

Chủ trì

Phối hợp

1

Công tác chuẩn bị:

1. Họp triển khai nhiệm vụ;

2.Thành lập tổ công tác;

3. Phân công nhiệm vụ đơn vị/thành viên tổ công tác;

Cục NGCB

 

11/8-1/9

 

I

Xây dựng nội dung chính sách

1

Tổng kết thi hành pháp luật; Khảo sát, đánh giá thực trạng xã hội, các văn bản liên quan ảnh hưởng đến đội ngũ nhà giáo

1. Xác định các vấn đề cần giải quyết, nguyên nhân của từng vấn đề;

2. Xác định mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể cần đạt được khi giải quyết các vấn đề;

3. Xác định định hướng, giải pháp để giải quyết từng vấn đề;

4. Xác định đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, nhóm đối tượng chịu trách nhiệm thực hiện chính sách;

5. Xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề.

Cục NGCB

Vụ Pháp chế/chuyên gia và Vụ GDMN, GDTH, GDTrH, GDĐH, GDCN

25/8 -25/9

Báo cáo Tổng kết thi hành pháp luật/ báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến đề nghị xây dựng Luật

 

2

Nghiên cứu khoa học; nghiên cứu thông tin tư liệu, nghiên cứu điều ước quốc tế.

1. Nghiên cứu Luật nhà giáo của một số nước trên thế giới (các quy định chung, nội dung Luật.)

2. Nghiên cứu điều ước quốc tế liên quan đến Nhà giáo trong các Luật Giáo dục của một số nước trên thế giới

Viện KH GDVN

Cục NGCB /Chuyên gia và Cục ĐTVNN, Vụ HTQT và Vụ KHCNMT

25/8 -25/9

Báo cáo Tổng hợp về nội dung nghiên cứu của một số nước trên thế giới. So sánh, phát hiện những điểm giống, khác và đưa ra các đề xuất về nguyên tắc, định hướng, nội dung chính sách xây dựng Luật NG.

3

Xây dựng nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng Luật

1.Xây dựng dự thảo nội dung của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật;

2. Tổ chức hội thảo khoa học Lấy ý kiến góp ý, phản biện về chính sách trong đề nghị xây dựng Luật; Bcáo đánh giá thực trạng quan hệ XH có liên quan đến đề nghị xây dựng Luật;

3.Chỉnh sửa hoàn thiện

Cục NGCB

Vụ Pháp chế/chuyên gia và các Vụ GDMN, GDTH, GDTrH, GDĐH, GDCN,Vụ TCCB

25/8-25/9

Nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng Luật

II

Đánh giá tác động của chính sách

1

Đánh giá tác động của chính sách

1. Đánh giá tác động về kinh tế của chính sách;

2. Đánh giá tác động về xã hội của chính sách;

3. Đánh giá tác động về giới của chính sách (nếu có);

4. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính của chính sách (nếu có);

5.Đánh giá tác động đối với hệ thống pháp Luật của chính sách.

Viện KH GDVN

Cục NGCB /Chuyên gia

 

25/8-25/9

 

Báo cáo sơ bộ theo từng nội dung đánh giá tác động

2

Lập báo cáo đánh giá tác động của chính sách

1. Xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách;

2. Tổ chức hội thảo khoa học góp ý, phản biện dự thảo báo cáo đánh giá tác động;

3.Chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động của chính sách

Viện KH GDVN

Cục NGCB /Chuyên gia

 

 

Báo cáo đánh giá tác động của chính sách theo mẫu số 01 PL.V NĐ 34

III

Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật

 

 

 

 

1

Xây dựng đề cương dự thảo Luật

1.Xây dựng đề cương dự thảo Luật;

2.Hội thảo góp ý; Lấy ý kiến chuyên gia, phản biện về đề cương dự thảo Luật; Chỉnh sửa hoàn thiện.

Cục NGCB,

Vụ pháp chế, Viện KH GDVN/ Chuyên gia

25/9-30/9

Đề cương dự thảo Luật

2

Xây dựng hồ sơ lấy ý kiến

Hồ sơ lấy ý kiến bao gồm:

- Công văn của Bộ lấy ý kiến;

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật;

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp Luật hoặc Bcáo đánh giá thực trạng quan hệ XH có liên quan đến đề nghị xây dựng Luật;

- Đề cương dự thảo Luật.

Cục NGCB

Vụ pháp chế

1/10-5/10

Công văn gửi các đơn vị liên quan

3

Tổ chức lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Luật

1. Xác định rõ các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật cần xin ý kiến phù hợp với từng đối tượng cần lấy ý kiến và địa chỉ tiếp nhận ý kiến;

2. Tổ chức gửi lấy ý kiến của:Bộ TC, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Ủy ban TW mặt trận tổ quốc VN, phòng Thương mại và Công nghiệp VN (nếu liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp) và các đơn vị liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật.

Cục NGCB

Vụ pháp chế

5/10-20/10

 

3.Tổng hợp ý kiến góp ý, nghiên cứu và hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật

Cục NGCB

Vụ pháp chế

20/10-25/10

Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan tổ chức

4.Đăng tải báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến cùng các tài liệu khác trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ.

Cục NGCB

Vụ pháp chế, Văn phòng Bộ

25/10-25/11

 

IV

Xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật

 

 

 

 

1

Lập tờ trình đề nghị xây dựng Luật;

Tờ trình nêu rõ: Sự cần thiết, mục đích, quan điểm, đối tượng, phạm vi, mục tiêu, nội dung của chính sách, giải pháp, dự kiến nguồn lực, điều kiên đảm bảo cho việc thi hành Luật, thời gian dự kiến trình Quốc hội

Cục NGCB

Vụ pháp chế

25/10-25/11

 

2

Xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật bao gồm:

- Tờ trình đề nghị xây dựng Luật;

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật;

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp Luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ XH có liên quan đến đề nghị xây dựng Luật;

-Bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của BTC, BNV, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, và ý kiến của các cơ quan tổ chức khác bản chụp ý kiến góp ý;

- Đề cương dự thảo Luật.

Cục NGCB

Vụ pháp chế

30/11

 

V

Hoàn thiện hồ sơ gửi sang Bộ Tư pháp để tổ chức thẩm định

 

 

 

 

1

Thẩm định đề nghị xây dựng Luật

1. Hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo trình Thứ trưởng phụ trách, Bộ trưởng duyệt, gửi sang Bộ Tư pháp để thẩm định

2. Chuẩn bị tài liệu, cung cấp thông tin, thuyết trình đề nghị xây dựng Luật theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

Cục NGCB

Vụ Pháp chế

1/11-15/11

Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp

VI

Trình Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị xây dựng Luật

 

 

 

 

1

Trình Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị xây dựng Luật

1.Tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

2.Trình Thứ trưởng phụ trách, Bộ trưởng để trình Chính phủ;

Cục NGCB

 

 

Vụ Pháp chế

25/11

 

3. Tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ sau khi có Nghị quyết của Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng luật; trình TTr; trình Bộ trưởng ký gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trước ngày 31/12/2016.

Cục NGCB

Vụ Pháp chế

31/12/2016

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 607/KH-BGDĐT năm 2016 lập đề nghị xây dựng Luật nhà giáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.032
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0