Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5562/KH-BCĐXHHT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 26/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH NINH THUẬN
BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG
XÃ HỘI HỌC TẬP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5562/KH-BCĐXHHT

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; trên cơ sở nội dung đăng ký của các cơ quan, đơn vị và địa phương, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2012-2020 thông báo kế hoạch công tác xây dựng XHHT năm 2019, cụ thể như sau:

1. Mục đích:

- Làm cơ sở các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập theo Kế hoạch số 4438/KH-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh; bố trí kinh phí, lập dự toán chi theo quy định tại Thông tư 07/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính.

- Làm căn cứ để các sở, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trong phạm vi chức trách nhiệm vụ được giao.

- Phân công nhiệm vụ, nêu các yêu cầu cơ bản và thời gian cụ thể trong năm 2019 cho các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Kế hoạch cụ thể: (Đính kèm Phụ lục)

3. Tổ chức thực hiện:

- Yêu cầu các sở, ngành và Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp huyện, thành phố căn cứ các nội dung cụ thể năm 2019 xây dựng kế hoạch, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo).

- Giao các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung của Kế hoạch lập dự toán kinh phí và tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách của cơ quan, đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về lập và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch của các sở, ngành, cơ quan và các địa phương được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch số 4438/KH-UBND và Kế hoạch năm 2019 trình Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh tại phiên họp thường kỳ./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Các thành viên BCĐ cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP (HXN);
- Lưu: VT, VXNV. NAM.

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lê Văn Bình

 

PHỤ LỤC

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP NĂM 2019
(Đính kèm Kế hoạch số 5562/KH-BCĐXHHT ngày 26/12/2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Kinh phí thực hiện

1.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh.

Tổ chức thường xuyên

Đài Phát thanh và Truyền hình

100.000.000đ

2.

- Triển khai thông tin, tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 2443/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 25/12/2017 về ban hành Đề án đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức thường xuyên

Sở Thông tin và Truyền thông

 

3.

- Lồng ghép công tác xây dựng xã hội học tập vào phong trào « Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa » ở cơ sở.

- Triển khai mô hình làng xã xây dựng sửa đổi quy ước, hương ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; đổi mới các hoạt động của thư viện, bảo tàng, câu lạc bộ...

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng ở Việt Nam”.

- Hướng dẫn bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; mô hình gia đình phát triển bền vững; Đề án « tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình ».

Tổ chức thường xuyên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nguồn kinh phí phong trào “TDĐKXDĐSVH”

- Nguồn kinh phí gia đình.

- Nguồn kinh phí đơn vị phụ trách.

- Nguồn kinh phí đơn vị phụ trách.

- Nguồn kinh phí gia đình.

4.

Tập huấn chính sách khuyến công cho cán bộ quản lý các cơ sở công nghiệp nông thôn về công tác khuyến công, làm đầu mối triển khai xây dựng kế hoạch, đề án hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, ngành nghề theo định hướng phát triển của tỉnh.

Tổ chức thường xuyên

Sở Công thương

 

5.

- Chủ trì biên soạn tài liệu về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có liên quan đến nội dung xây dựng xã hội học tập.

- Phối hợp với các đơn vị có chức năng liên quan tổ chức các chương trình, lớp học chuyên đề về nông nghiệp, nông thôn tại các trung tâm học tập cộng đồng.

Tổ chức thường xuyên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kinh phí bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước của đơn vị, huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

6.

- Tổ chức biên soạn tài liệu và triển khai tập huấn, nâng cao kiến thức về: chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng - an toàn thực phẩm, kỹ thuật điều trị bệnh, tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh...

Tổ chức thường xuyên

Sở Y tế

 

7.

- Tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Tuyên truyền công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Tổ chức tuyển mới và đào tạo trình độ dài hạn (cao đẳng, trung cấp).

Tổ chức thường xuyên

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

5.840 triệu đồng

(kinh phí chương trình mục tiêu nông thôn mới).

Kinh phí NSNN và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

8.

Vận động, tạo điều kiện cho CN lao động tại các doanh nghiệp được học tập nâng cao trình độ văn hóa, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học, kiến thức pháp luật, kỹ năng chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sống và đào tạo nghề.

Tổ chức thường xuyên

Liên đoàn lao động tỉnh.

 

9.

Tổ chức triển khai chương trình Học bổng Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ, Học kỳ trong quân đội, các lớp ôn tập hè, các câu lạc bộ học tập... tuyên dương sinh viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc.

Tổ chức thường xuyên

Tỉnh Đoàn

Kinh phí từ các chương trình, đề án và xã hội hóa.

10.

- Phối hợp với các ngành chức năng và địa phương đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về công tác xây dựng xã hội học tập.

- Lồng ghép việc triển khai thực hiện các hoạt động khuyến học và xây dựng xã hội học tập với các phong trào thi đua trong hội viên phụ nữ.

2 ln/ năm

Hội LHPN tỉnh

 

11.

- Tham mưu xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Quý IV/2019

Sở Nội vụ

Từ nguồn ngân sách của tỉnh, nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn kinh phí hỗ trợ của trung ương và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

- Tiếp tục triển khai tổ chức bồi dưỡng tiếng Raglai cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc ; triển khai kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo các chương trình, mục tiêu của Đề án 1956 và Quyết định số 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thường xuyên trong năm

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1078/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thường xuyên trong năm

12.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp.

- Quý I/2019

UBND các huyện, thành phố

Bố trí kinh phí theo quy định tại Thông tư 07/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính.

- Cân đối, bố trí kinh phí thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập theo quy định tại Thông tư 07/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính.

- Thường xuyên trong năm

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng XHHT thông qua các kênh thông tin và truyền thông.

- Quý II/2019

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận các mô hình học tập” (theo Quyết định số 281/QĐ-TTg).

-Tổ chức các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho lao động ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, tham gia các chương trình giáo dục kỹ năng sống tại các trung tâm HTCĐ (trung tâm VHTT).

- Nâng cao trình độ nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức các cấp huyện và xã.

- Tiếp tục hướng dẫn các địa phương củng cố, kiện toàn mô hình hoạt động của trung tâm HTCĐ kết hợp với trung tâm văn hóa thể thao xã, thị trấn; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động ở những nơi đã sáp nhập.

- Thường xuyên trong năm

13.

- Rà soát, cập nhật số liệu trên hệ thống thông tin phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.

- Quý III/2019

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bố trí kinh phí theo quy định tại Thông tư 07/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính.

- Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

- Tháng 10/2019

- Triển khai các Đề án sắp xếp mạng lưới trường, lớp, giáo viên; Đề án phát triển xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp ; Đề án lồng ghép giáo dục giới tính cho CB-GV-NV và HS.

- Thường xuyên trong năm

14.

- Hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ và công nhận các mô hình học tập;

- Quý I/2019

Hội Khuyến học tỉnh

20.700.000 đ

- Tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai xây dựng các mô hình học tập (theo Quyết định số 281/QĐ-TTg).

- Quý I/2019

25.755.000 đ

- Triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá công nhận “Đơn vị học tập” dùng cho cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc các sở, ngành, đoàn thể cấp huyện, tỉnh.

- Quý II/2019

18.200.000 đ

- Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá công nhận “Đơn vị học tập” dùng cho các trường cao đẳng, đại học.

- Quý II/2019

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại các mô hình học tập.

- Quý III/2019

17.920.000 đ

- Tổ chức hội nghị khen thưởng việc triển khai xây dựng các mô hình học tập (theo Quyết định số 281/QĐ-TTg).

- Quý IV/2019

16.184.000 đ

15.

Tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá về việc thực hiện công tác xây dựng XHHT và PCGD, XMC ở các địa phương.

Tháng 12/2019

Tổ thư ký Ban Chỉ đạo

Bố trí kinh phí theo quy định tại Thông tư 07/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính.

16.

Họp Ban Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019. Xây dựng và thông qua kế hoạch năm 2020.

Tháng 12/2019

Tổ thư ký Ban Chỉ đạo

Bố trí kinh phí theo quy định tại Thông tư 07/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 5562/KH-BCĐXHHT ngày 26/12/2018 về xây dựng xã hội học tập năm 2019 do Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.925

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139