Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3817/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Hoàng Nam
Ngày ban hành: 22/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3817/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 22 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2019-2021

Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019- 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nhằm giảm thiu tình trạng bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

2. Mc tiêu cthể

2.1. Có 100% cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

2.2. Có 100% các cơ sở giáo dục:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ, nhà giáo và người học;

- Tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; rèn luyện kỹ năng sống cho người học;

- Công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời khi có người học bị bạo lực học đường;

- Triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học;

- Không có cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo;

- Đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; không có bạo lực học đường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống bạo lực học đường

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sgiáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người trong việc phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường;

- Biểu dương, nhân rộng các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực hc đường trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.

2. Tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống bạo lực học đường vào các hoạt động giáo dục, nội dung chương trình, sách giáo khoa

- Tổ chức thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong nội dung, chương trình môn học, hoạt động giáo dục của chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ chức thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục của các cơ sở giáo dục;

- Giáo dục, trang bị kiến thức, rèn luyện knăng về phòng, chống xâm hại người học; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống bạo hành trẻ em trên môi trường mạng cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các sở giáo dục và gia đình người học.

3. Xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục

- Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Hàng năm, các cơ sở giáo dục có bản cam kết với cơ quan quản lý cấp trên về việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và không có bạo lực;

- Triển khai hoạt động tư vấn tâm lý đối với học sinh trong các trường phổ thông;

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động tri nghiệm sáng tạo, có tính cộng đng - xã hội, nhm tạo cơ hội cho người học được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, góp phần định hướng thẩm mlành mạnh, giáo dục đạo đức, lối sống, k năng sng, ý thức chấp hành pháp luật, k năng giao tiếp, ứng xử hình thành và phát trin nhân cách;

- Thực hiện các phương pháp quản lý, giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học;

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, giao lưu, hội nghị, hội thảo và các hình thức phù hợp khác đngười học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên được bày tỏ các kiến nghị, sáng kiến, nguyện vọng đối với các cơ sở giáo dục, cơ quan, tchức, cá nhân;

- Thường xuyên đánh giá mức độ, nguy cơ, hình thức bạo lực học đường có thể xảy ra để có biện pháp ngăn chặn, hỗ trợ kịp thời, cụ thể;

- Thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động của các cơ sở giáo dục đến gia đình người học để cùng phối hợp giáo dục người học; tổ chức ký cam kết phi hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình người học và các tchức khác trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chng bạo lực học đường.

- Các cơ sở giáo dục có tổ chức nội trú, bán trú xây dng kế hoạch, giải pháp quản lí chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh nội trú, bán trú.

4. Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp chính quyền đối với công tác phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực về quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng thực hiện phòng, chống bạo lực học đường cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân;

- Rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên phù hợp với chuyên môn, năng lực cá nhân, đảm bảo không có cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ; gắn trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, đặc biệt là người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong công tác phòng, chống bạo lực học đường; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với nhà giáo có hành vi bạo lực;

- Cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo và việc áp dụng hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực;

- Củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cán bộ làm công tác tư vấn tâm lý các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan về công tác phòng, chống bạo lực học đường;

- Có giải pháp nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của giáo dục gia đình đối với gia đình người học trong việc giáo dục người học; ngăn chặn, phòng ngừa và phi hợp giải quyết kịp thời các hành vi vi phạm về bạo lực học đường.

5. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

- Kiến nghị, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy chế, điều lệ nhà trường, trong đó quy định cụ thể việc khen thưởng, kỷ luật học sinh;

- Tham gia, góp ý hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến quy chế, quy định cấp phép hoạt động cho các cơ sở giáo dục, đảm bảo các yêu cầu về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;

- Kiến nghị, đề xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện các chuẩn nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và nhng đi tượng làm việc trực tiếp với người học.

6. Kiểm tra, giám sát và xử lý về bạo lực học đường

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục; phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm liên quan đến bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục;

- Thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của các cơ sở giáo dục, như: hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera giám sát,... Theo dõi, thống kê và phân tích các nhóm đối tượng có nguy cơ bạo lực học đường. Thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình người học để tăng cường phối hợp quản lý, xử lý các tình huống liên quan đến bạo lực học đường;

- Xây dựng và áp dụng các công cụ phòng ngừa, giải quyết các nguy cơ xảy ra bạo lực học đường;

- Xây dựng cơ chế phối hợp và quy trình xử lý đối với các tình huống bạo lực học đường;

- Xây dựng hệ thống thu thập, phân tích thông tin về bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tnh để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm.

(Các hoạt động cụ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và phân công thực hiện tại Phụ lục kèm theo).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được btrí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các Sở, ban, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tnh ban hành các văn bản chđạo trin khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

- Hướng dẫn việc lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; công tác tư vấn học đường, công tác xã hội trường học vào kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

- Chủ trì, xây dựng và ký quy chế phi hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các quy định vmôi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm bạo lực học đường.

- Tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường trên trang thông tin của ngành.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tng kết; tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh công tác phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phi hợp các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn việc lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong thực hành, thực tập nghề nghiệp và lao động sản xuất, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào chương trình đào tạo theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

3. Công an tnh

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương và Xã hội khảo sát, đánh giá thực trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp để có các giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc về vi phạm bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công an huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng, chng vi phạm pháp luật và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

4. Sở Y tế

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác y tế trường học bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe, phòng chng dịch, bệnh cho người học.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tnh, Báo Quảng Trị:

- Tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực học đường, việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; đưa tin vviệc nhân rộng các gương đin hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường gắn với việc tôn vinh các thầy giáo, cô giáo hết lòng vì học sinh thân yêu; phê phán những hành vi vi phạm bạo lực học đường; nâng cao nhận thức trong cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường;

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan xây dựng phóng sự, đưa tin, bài về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực học đường tại cộng đồng; phản ánh kịp thời tình hình bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; biểu dương, nhân rộng các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường gắn với việc tôn vinh các thầy giáo, cô giáo hết lòng vì học sinh thân yêu.

6. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường trong công tác gia đình; gắn công tác phòng, chống bạo lực học đường với thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa cơ quan, đơn vị đạt chun văn hóa.

- Định hướng nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, hệ thống thiết chế văn hóa; tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh liên quan đến công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về phòng, chống bạo lực học đường.

7. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí thực hiện Chương trình trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo Luật ngân sách nhà nước.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tnh và các tổ chức chính trị - xã hội

- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống bạo lực học đường, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Tham gia giám sát, phản biện, tham vấn, kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

- Tỉnh đoàn Quảng Trị:

+ Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, trẻ em và cộng đồng về phòng, chống bạo lực học đường; gắn với các mô hình giáo dục knăng sống, knăng giao tiếp, kỹ năng xử lý các tình huống; đồng thời nhân rộng mô hình trên tại các huyện, thị xã, thành ph, phi kết hợp với các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

+ Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu nhi tỉnh; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu nhi.

+ Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè, đảm bảo cho học sinh có các hoạt động vui chơi an toàn, lành mạnh.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc bảo đảm quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chng bạo lực học đường theo phân cấp qun lý.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong sở giáo dục; điều tra và xử lý vụ việc bạo lực học đường, gây mất an toàn cho cơ sở giáo dục theo phân cp quản lý.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong việc: Tuyên truyền, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; quản lý, giáo dục học sinh về phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng bạo lực học đường.

- Chỉ đạo các Phòng giáo dục và Đào tạo tổ chức ký kế hoạch phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể trên địa bàn thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn chặn, xlý các hành vi vi phạm bạo lực học đường.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo phân cấp quản lý.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc trin khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm, thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT/Tnh ủy; TT/HĐND tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Nam

 

PHỤ LỤC:

CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ, GIAI ĐOẠN 2019-2021
(Kèm theo Kế hoạch số: 3817/KH-UBND ngày 22/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)

TT

Nội dung

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian

I

Tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông

1

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường, trách nhiệm phát hiện, thông báo, tgiác và ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường vào các giờ chào cđầu tuần, sinh hoạt lớp, website cơ sở giáo dục. Ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường

Cơ sở giáo dục

Các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục

2019-2021

2

Tuyên truyền các gương điển hình; phê phán những hành vi vi phạm bạo lực học đường trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo và các phương tiện thông tin đại chúng

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Quảng Trị; Đài PT-TH tỉnh

2019-2021

3

Xây dựng, công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường đến tất cả cán bộ quản lý, nhà giáo, người học và gia đình người học, chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Cơ sở giáo dục

Chính quyền địa phương; các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục

2019

4

Tổ chức ký quy chế phi hợp giữa SGiáo dục và Đào tạo với các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể về việc phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan, ban, ngành của tỉnh

2019

5

Tổ chức ký kế hoạch phối hợp giữa phòng Giáo dục và Đào tạo với các cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan, các tổ chức đoàn thể của huyện, thị xã, thành phố

2019

6

Tôn vinh, tuyên dương những tấm gương nhà giáo tiêu biểu có lương tâm, trách nhiệm, dành trọn tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục, hết lòng vì học sinh thân yêu

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan, đơn vị liên quan

2019-2021

II

Tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống bạo lực học đường vào các hoạt động giáo dục, nội dung chương trình, sách giáo khoa

1

Tổ chức thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong nội dung, chương trình môn học, hoạt động giáo dục của chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

SGiáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

2019-2021

2

Tổ chức thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục của các cơ sở giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

2019-2021

3

Giáo dục, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng về phòng, chng xâm hại người học; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống bạo hành trẻ em trên môi trường mạng cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục và gia đình người học

Cơ sở giáo dục

Các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục

2019-2021

III

Xây dựng môi trường lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục

1

Tổ chức xây dựng và triển khai bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

Cơ sở giáo dục

Các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục

2019-2021

2

Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa tập thể của cơ sở giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các tổ chức đoàn thể của địa phương

2019-2021

3

Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, giao lưu, hội thảo để người học được bày tỏ kiến nghị, nguyện vọng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân

SGiáo dục và Đào tạo

Tỉnh Đoàn, cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị liên quan

2019-2021

4

Tổ chức triển khai hoạt động tư vấn tâm lý trong các trường phổ thông; Tổ chức ký cam kết phi hợp hằng năm giữa cơ sở giáo dục với gia đình người học và các tchức khác trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và không để xảy ra bạo lực học đường

Cơ sở giáo dục

Các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục

2019-2021

IV

Nâng cao năng lực, phm cht và đạo đức nghnghiệp đi với cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục

1

Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

2019-2021

2

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng chống bạo lực học đường

Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng GD&ĐT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2019-2021

 

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo và việc áp dụng hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực

Cơ sở giáo dục

Các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục

2019-2021

V

Rà soát, đề xuất sa đi, bsung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

1

Kiến nghị, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy chế, điều lệ nhà trường, trong đó quy định cụ thể việc khen thưng, kỷ luật học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục; cơ quan, đơn vị liên quan

2019-2020

2

Tham gia, góp ý hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến quy chế, quy định cấp phép hoạt động cho các cơ sở giáo dục, đảm bảo các yêu cầu về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

SGiáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục; cơ quan, đơn vị liên quan

2019-2021

3

Kiến nghị, đề xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện các chuẩn nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và những đi tượng làm việc trực tiếp với người học

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục; cơ quan, đơn vị liên quan

2019-2021

VI

Kim tra, giám sát và xử lý vbạo lực học đường

1

Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực tế của cơ sở giáo dục, giáo dục địa phương về thực trạng bạo lực học đường và công tác phòng, chng bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh

SGiáo dục và Đào tạo

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành ph; cơ quan, đơn vị liên quan

2019-2021

2

Tạo lập kênh thông tin như hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác về bạo lực học đường của cơ sở giáo dục để tiếp nhận thông tin

Cơ sở giáo dục

Các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục

2019-2021

4

Xây dựng, triển khai quy trình xử lý với các tình huống bạo lực học đường

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan, ban, ngành của tnh

2019-2021

5

Xây dựng hệ thống thu thập, phân tích thông tin điện tử về bạo lực học đường của ngành giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

2019-2021

6

Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá theo năm học việc thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tnh

SGiáo dục và Đào tạo

Các cơ quan, ban, ngành của tỉnh

2019-2021

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3817/KH-UBND ngày 22/08/2019 về Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2019-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.079

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123