Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 244/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 03/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2019 - 2025 TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”; Quyết định số 1042/QĐ-LĐTBXH ngày 25/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 -2025”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo theo qui định tại Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 -2025” và Quyết định số 1042/QĐ-LĐTBXH ngày 25/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 -2025”.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung hướng dẫn, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai Đề án, đảm bảo thời gian theo kế hoạch của UBND tỉnh.

- Xác định nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, chất lượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Triển khai trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí, hình thức và có tác động mạnh mẽ đến toàn bộ người học đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

II. MỤC TIÊU - CHỈ TIÊU

1. Giai đoạn 2019-2020

- 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc thù của mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Trên 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên (HSSV) các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa gia đình, nhà trường và cộng đồng.

- Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, đoàn thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

- Trên 90% cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn tỉnh đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan đơn vị.

2. Giai đoạn 2021-2025:

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng, thực hiện tốt và phát huy bộ quy tắc ứng xử trong từng đơn vị;

- Có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

- 95% cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn tỉnh đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan đơn vị.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV, gia đình và cộng đồng. Triển khai đầy đủ tài liệu tuyên truyền về văn hóa ứng xử để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong nhận thức và thực hiện văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc; nêu gương cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thực hiện việc xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.

b) Hình thức tuyên truyền:

- Mở các chuyên trang, chuyên mục định kỳ để tuyên truyền văn hóa ứng xử; đăng tải những thông tin kịp thời, những tấm gương cán bộ bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên điển hình trong công tác xây dựng văn hóa ứng xử, mô hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.

- Tuyên truyền thông qua tổ chức các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, buổi giao lưu, tọa đàm, diễn đàn, các hoạt động ngoại khóa về chủ đề văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho nhà giáo, người học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng tải Bộ quy tắc ứng xử trên trang website của đơn vị, khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên viết bài, đưa tin về văn hóa ứng xử.

- Tổ chức các phong trào thi đua; tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo khung quy định chung đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo khung quy định chung đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu: quy định cụ thể những việc nên làm và không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử; phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và văn hóa đặc trưng của địa phương.

b) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng và thực hiện văn bản quy định quy tắc ứng xử trong trường học: Trên cơ sở quy định quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng, thực hiện bộ quy tắc ứng xử với sự tham gia và cam kết giữa cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh, sinh viên biết và thực hiện đúng Bộ quy tắc ứng xử.

- Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm niêm yết Bộ quy tắc ứng xử tại các bảng tin, bảng thông báo, website của đơn vị, trong phòng học, phòng làm việc và những vị trí cần thiết quan trọng của cơ quan đơn vị.

- Nêu cao tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV; tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh về việc Tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh-Sạch-Sáng” năm 2019 và Kế hoạch số 34/KH- UBND ngày 26/02/2019 của UBND tỉnh về việc Thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các văn bản liên quan của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời làm cho môi trường của cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Nội dung giáo dục văn hóa ứng xử:

Trên cơ sở nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học theo Đề án của Chính phủ, các quy định quy tắc ứng xử trong trường học của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo:

- Bổ sung nội dung giáo dục văn hóa ứng xử vào các hoạt động giáo dục nghề nghiệp như thực hành, thực tập, tình nguyện vì cộng đồng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các đoàn thể, địa phương nơi có trụ sở đóng tổ chức.

- Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống văn hóa, nhân ái, bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; đặc biệt là sự tự trọng bản thân và trách nhiệm đúng mực, nhân ái với người khác của học sinh, sinh viên thông qua việc tự học, tự rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp cần thiết phù hợp với độ tuổi, trình độ đào tạo trong các chương trình, hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

b) Đổi mới phương pháp, hình thức trong giáo dục văn hóa ứng xử:

- Đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực HSSV, đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của HSSV; giáo dục kiến thức pháp luật; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý HSSV.

- Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp góp phần trong công tác thi đua xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp văn hóa, văn hóa ứng xử,

thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong cán bộ quản lý, nhà giáo, HSSV thiết thực, thường xuyên, hiệu quả trong từng năm học.

- Khuyến khích HSSV phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc thực hiện văn hóa ứng xử và dân chủ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

4. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng

xử: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chuyên đề, chuẩn bị tài liệu bồi dưỡng tập huấn; tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử

a) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- Tổ chức gặp gỡ, trao đổi, phối hợp với gia đình HSSV để tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề văn hóa ứng xử trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thông tin để phối hợp, xử lý trong quá trình giáo dục, đào tạo nghề nghiệp.

- Rà soát, hoàn thiện, ban hành và triển khai Bộ quy tắc ứng xử theo quy định của Bộ, ngành, UBND tỉnh; các chuẩn mực văn hóa, hệ giá trị cốt lõi để sử dụng tại cơ sở đơn vị mình.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho người học thông qua các môn học chung trong chương trình chính khóa, hoạt động ngoại khóa; nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử của cán bộ, nhà giáo, nhân viên trong đơn vị.

- Chủ động đề xuất, phối hợp với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn để tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa, phối hợp tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV trong và ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp; biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích; nhân rộng điển hình nói lời hay, cử chỉ đẹp.

- Khai thác và phát huy website của cơ sở giáo dục nghề nghiệp do đơn vị xây dựng, thông qua đó bằng hình thức phản ánh, trao đổi, thu thập, xử lý thông tin từ người học, cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường, gia đình HSSV, các cá nhân có liên quan khác về văn hóa ứng xử trong trường học và trên môi trường mạng; góp phần thực hiện dân chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời, đạt hiệu quả giáo dục với các hành vi bạo lực học đường, vi phạm quy tắc cần ứng xử.

b) Gia đình:

- Có trách nhiệm chính trong việc giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV, mẫu mực trong văn hóa ứng xử tại gia đình và cộng đồng;

- Tôn trọng và tạo điều kiện khuyến khích để HSSV tham gia tích cực, đầy đủ, hiệu quả, nghiêm túc kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là các hoạt động liên quan đến văn hóa ứng xử;

- Thường xuyên phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp cập nhật, trao đổi thông tin, tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; tham gia tích cực các buổi họp, gặp gỡ, trao đổi, xử lý các tình huống liên quan;

- Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho người học trong ứng xử văn hóa; có tinh thần xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường.

c) Chính quyền địa phương:

- Xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa ứng xử trong trường hợp là nội dung quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương; chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học theo thuộc phạm vi quản lý.

- Có trách nhiệm chính trong việc tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn, tạo điều kiện xây dựng văn hóa ứng xử cho người học tại cộng đồng; hỗ trợ người học gặp khó khăn, xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn cho người học.

- Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà trường; huy động, sử dụng các nguồn lực đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất cảnh quan trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp đảm bảo thực hiện cơ quan đơn vị xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiết.

IV. KINH PHÍ

1. Nguồn chi thường xuyên sự nghiệp về giáo dục nghề nghiệp theo phân cấp ngân sách nhà nước;

2. Nguồn thu của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

3. Kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn thu hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Căn cứ nội dung Kế hoạch, chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành, UBMTTQ và Đoàn thể trong tỉnh và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo khung quy định chung và hướng dẫn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2019-2020.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học; cử cán bộ, nhà giáo tham gia bồi dưỡng về xây dựng dựng văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý,

nhà giáo về văn hóa ứng xử trong trường học; hướng dẫn thực hiện văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn; tuyên truyền các mô hình ứng xử văn hóa trường học cho HSSV và đội ngũ nhà giáo trẻ, năng động, cán bộ làm công tác Đoàn thể trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Hằng năm, thực hiện kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử; tổ chức sơ kết thực hiện kế hoạch vào năm 2020 và 2023, tổng kết vào năm 2025; báo cáo UBND tỉnh; đề xuất nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở giai đoạn tiếp theo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan, UBMTTQ và Đoàn thể trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động tạo môi trường văn hóa trong trường học đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về văn hóa ứng xử trong trường học và hành vi ứng xử trong trường học thể hiện và thực hiện tại gia đình, cộng đồng; phòng chống tác động tiêu cực của mạng internet, trò chơi trực tuyến đến HSSV.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông; quản lý chặt chẽ nội dung trên báo chí, internet và chương trình phát thanh, truyền hình; phản ánh, báo cáo kịp thời cho cơ quan quản lý các vấn đề này sinh liên quan đến văn hóa trường học; kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến, và các dịch vụ trực tuyến đảm bảo giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

- Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thị xã, thành phố Huế tuyên truyền về xây dựng văn hóa ứng xử của HSSV và gia đình, dòng họ tại khu dân cư.

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong HSSV tại cộng đồng.

4. Sở Tài chính: Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ban, ngành có liên quan, các địa phương bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện.

5. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Du lịch triển khai tài liệu giáo dục văn hóa ứng xử cho thanh niên tại cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; định hướng tổ chức các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật; hoạt động trải nghiệm, tình nguyện trong các sự kiện văn hóa du lịch; thông qua đó tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ; hướng dẫn công tác đánh giá, kiểm tra và công nhận các danh hiệu văn hóa, ứng xử văn hóa cho cá nhân, tổ chức trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng các Đề án, Chương trình, Kế hoạch về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép nội dung văn hóa ứng xử trong trường học vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào thi đua yêu nước và các đề án khác.

6. Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải:

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học; cử cán bộ, nhà giáo tham gia bồi dưỡng về xây dựng dựng văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo về văn hóa ứng xử trong trường học; hướng dẫn thực hiện văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền văn hóa ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, chấp hành pháp luật giao thông; hướng dẫn học sinh tham gia giao thông an toàn, bảo hộ đảm bảo, đối xử đúng mực với người khác khi tham gia giao thông; có phương pháp bồi dưỡng nhân cách HSSV học ngành Y, hình thành đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là người thầy thuốc của nhân dân.

7. Công an tỉnh:

- Chủ trì, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu vực trường học; phát hiện, ngăn chặn các hành vi tuyên truyền, phát hành văn hóa phẩm độc hại trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quản lý, giáo dục thanh niên cá biệt, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

8. Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT), Cổng thông tin điện tử tỉnh: Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và đăng tải các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, chuyên điểm báo hình, báo giấy, báo điện tử có nội dung liên quan đến văn hóa ứng xử trong trường học.

9. UBND thành phố Huế các thị xã và các huyện:

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chỉ đạo triển khai các nội dung Kế hoạch này trên địa bàn.

- Chủ trì xây dựng và chịu trách nhiệm chính về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; môi trường văn hóa ngoài trường học, để không ảnh hưởng xấu đến văn hóa ứng xử trong trường học.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các tổ chức, đoàn thể để xây dựng kế hoạch và thực hiện giáo dục văn hóa ứng xử từ gia đình, cộng đồng cho HSSV trên địa bàn cư trú.

- Giao trách nhiệm các cấp chính quyền tại địa phương chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử trong các cơ sở có tham gia hoạt động nghề nghiệp.

- Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa học đường trong các cơ sở hoạt động nghề nghiệp tại địa phương.

- Chỉ đạo, giám sát, thanh tra kiểm tra; đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện hằng năm gửi Sở Lao động-Thương binh Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Chủ động phối hợp, lồng ghép các chương trình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát, hỗ trợ xây dựng văn hóa ứng xử cho HSSV và gương mẫu trong thực hiện ứng xử tại cơ quan, đơn vị, tổ chức và tại gia đình, cộng đồng, xã hội trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

11. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh.

- Căn cứ hướng dẫn của các sở ngành liên quan, tình hình thực tế tại đơn vị chủ động triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Kế hoạch

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, gửi về UBND tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ) trước ngày 10/01/2020; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện hàng năm (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30/11 hàng năm.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị nêu tại Mục V;
- CVP, PCVP KGVX;
- Lưu: VT, GD, XH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 244/KH-UBND ngày 03/12/2019 về Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025 tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.042

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88