Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 211/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ năm 2017 Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 211/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 15/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017 ĐỀ ÁN “DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN GIAI ĐOẠN 2008-2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Công văn số 2400/BGDĐT-ĐANN ngày 05/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của đề án NNQG 2020;

Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025;

II. MỤC TIÊU CHUNG

Tăng cường đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục trên địa bàn tỉnh, tiếp tục triển khai chương trình dạy và học tiếng Anh theo chương trình 10 năm ở các cấp học, trình độ đào tạo.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ theo chương trình 7 năm hiện hành.

III. NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ 1. Phát triển quy mô và môi trường học tiếng Anh

1.1. Mục tiêu: Phấn đấu năm 2017 có 70% học sinh lớp 3, 8% học sinh lớp 6 và 3% học sinh lớp 10 được học theo chương trình tiếng Anh 10 năm.

1.2. Nội dung

- Duy trì và đảm bảo 100% số học sinh đã học chương trình tiếng Anh 10 năm được tiếp tục được học chương trình này ở các lớp học, cấp học trong năm học 2017-2018.

- Tổ chức khảo sát chất lượng đầu vào lớp 6, lớp 10 môn tiếng Anh cho học sinh chưa được học chương trình tiếng Anh 10 năm để lựa chọn, bố trí những học sinh đủ điều kiện tham gia học chương trình tiếng Anh 10 năm.

- Đẩy mạnh dạy học các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh tại trường THPT chuyên Bắc Kạn.

- Tăng cường các hoạt động chuyên đề về tiếng Anh, tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh, xây dựng môi trường nói tiếng Anh trong các trường học, nhất là các trường điển hình. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, các sân chơi ngoại ngữ để giúp học sinh có cơ hội sử dụng tiếng Anh ngoài lớp học.

- Xây dựng không gian ngoại ngữ giúp người học được tham gia trao đổi kiến thức và rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh.

- Đánh giá theo chuẩn đầu ra đối với học sinh các khối lớp 5, 9, 12 đã học chương trình tiếng Anh 10 năm.

1.3. Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn, UBND các huyện/thành phố,...

1.4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2017

1.5. Sản phẩm dự kiến:

- Duy trì các hoạt động chuyên môn, các câu lạc bộ,... tại 03 trường xây dựng mô hình trường điển hình.

- Nhân rộng 03 trường theo mô hình trường điển hình.

- Học sinh các khối lớp 5, 9, 12 đã học chương trình tiếng Anh 10 năm được đánh giá theo chuẩn đầu ra.

- Mời 03 chuyên gia, giảng viên, giáo viên người bản ngữ.

- Tổ chức 06 đợt hội thảo, hội nghị về dạy và học tiếng Anh.

1.6. Kinh phí thực hiện: 2.780.000.000, đồng.

2. Nhiệm vụ 2. Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên

2.1. Mục tiêu: Phấn đấu năm 2017 có 90% giáo viên cấp tiểu học, 90% giáo viên cấp THCS và 65% giáo viên cấp THPT đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo quy định. Tuyển dụng được 49 giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học. 100% giáo viên đã đạt chuẩn được bồi dưỡng nâng cao năng lực về kiểm tra, đánh giá.

2.2. Nội dung

- Tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực ngoại ngữ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của giảng viên, giáo viên. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho giảng viên, giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn. Chủ yếu kết hợp giáo viên tự học, tự bồi dưỡng bằng nhiều hình thức khác nhau với bồi dưỡng tại các khóa học do Sở GD&ĐT tổ chức phù hợp với từng cá nhân giáo viên.

- Tuyển dụng giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học (cấp biên chế, mở rộng phạm vi tuyển dụng giáo viên từ các tỉnh khác).

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tiếng Anh liên trường, liên huyện.

- Mời tình nguyện viên, giáo viên người nước ngoài tham gia dạy học tại các trường phổ thông; cử giảng viên, giáo viên đi học tập ở nước ngoài để giáo viên có cơ hội nâng cao năng lực ngôn ngữ.

- Bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ cho giáo viên giảng dạy các môn khoa học tự nhiên ở trường THPT Chuyên.

- Các giáo viên đủ điều kiện được bồi dưỡng năng lực ra đề thi và năng lực chấm thi Nói, Viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

2.3. Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các huyện/thành phố, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn, các trường đại học,...

2.4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017

2.5. Sản phẩm dự kiến:

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho 61 giảng viên, giáo viên chưa đạt chuẩn.

- Bồi dưỡng cho 03 cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Bồi dưỡng cho 05 cán bộ chấm thi Nói, Viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Cử 05 giáo viên đi học thạc sĩ để tạo nguồn cán bộ ra đề và chấm thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Bồi dưỡng cho 105 giảng viên, giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho 31 giảng viên, giáo viên tiếng Anh ở nước ngoài.

- Đào tạo trong nước cho 10 giáo viên dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh.

- Tổ chức 24 lớp dạy và học ngoại ngữ tăng cường đối với các trường cao đẳng và TCCN.

- Tổ chức 03 đợt khảo sát trình độ đầu vào đối với học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, TCCN.

- Thực hiện 01 đợt điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo đối với trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

2.6. Kinh phí thực hiện: 5.118.500.000, đồng

3. Nhiệm vụ 3. Tăng cường điều kiện dạy và học tiếng Anh.

3.1. Mục tiêu: Đầu tư 01 bộ thiết bị chuyên dụng cho 01 trường, 08 bộ thiết bị thông dụng cho 04 trường, cung cấp phần mềm dạy và học cho 55 trường phổ thông.

3.2. Nội dung:

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu cho bộ môn ngoại ngữ. Rà soát, theo dõi việc sử dụng hiệu quả các trang thiết bị đã được cấp phát phục vụ cho công tác giảng dạy các bộ môn nói chung và tiếng Anh nói riêng.

- Đẩy mạnh tận dụng các nguồn học liệu về dạy và học ngoại ngữ như sách giáo khoa, tài liệu dạy và học, hệ thống sách mềm, phần mềm đã được phát triển bởi các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước có uy tín.

- Bước đầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cơ sở kỹ thuật thông tin và các phòng thi ngoại ngữ chất lượng cao (có đủ trang thiết bị), hướng tới hình thức thi trên máy tính hoặc thi trực tuyến. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tiếng Anh.

- Tăng cường xã hội hóa trong dạy học ngoại ngữ, đẩy mạnh các hoạt động huy động các nguồn lực xã hội.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông để phụ huynh và học sinh, toàn xã hội nhận thức đầy đủ, rõ ràng về việc dạy và học ngoại ngữ.

- Đối với cấp Tiểu học, thực hiện việc giảm thiểu các điểm trường, lớp lẻ đối với các trường có điều kiện hỗ trợ học sinh ở bán trú tại trường (nhà ở bán trú,…).

- Tăng cường quản lý, giám sát chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

3.3. Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp

- Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện/thành phố,...

3.4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2017

3.5. Sản phẩm dự kiến

- Mua sắm 01 bộ thiết bị chuyên dụng.

- Mua sắm 08 bộ thiết bị thông dụng.

- Cung cấp 55 phần mềm dạy và học tiếng Anh cho 55 trường tiểu học, THCS và THPT.

- Tổ chức 03 đợt các hoạt động quản lý, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án.

3.6. Kinh phí thực hiện: 5.200.000.000,00 đồng

IV. KINH PHÍ

- Nguồn kinh phí: Đề nghị Ngân sách trung ương cấp kinh phí thực hiện.

- Tổng kinh phí: 13.098.500.000, đồng (Mười ba tỷ, không trăm chín mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng).

V. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia:

- Xây dựng hệ thống học liệu phục vụ học tập ngoại ngữ và kiểm tra, đánh giá trực tuyến để giáo viên và người học có thể tiếp cận, khai thác, sử dụng phục vụ dạy và học ngoại ngữ; đồng thời tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ trực tuyến trên Internet, tạo điều kiện để giáo viên tự kiểm tra năng lực thường xuyên, thuận tiện.

- Nên quy định thời gian hiệu lực cho các loại chứng chỉ, bằng cấp để người học chủ động trong công việc và thường xuyên có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, cơ quan quản lý có cơ sở để điều hành.

- Giới thiệu các tổ chức quốc tế có sinh viên tình nguyện là người bản ngữ nói tiếng Anh đến hỗ trợ, tham gia các hoạt động ngoại khóa, giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục ở các tỉnh còn hạn chế trong công tác hợp tác quốc tế. Tăng cường các hoạt động giao lưu, học tập với các giáo viên tiếng Anh người nước ngoài, cư dân nói tiếng Anh để nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên và học sinh.

- Khảo sát, rà soát đầu ra theo chuẩn Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ở các cấp học đối với học sinh học tiếng Anh theo chương trình mới.

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đạt chuẩn để việc dạy và học tiếng Anh cũng như các môn học khác đáp ứng việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

- Ban Quản lý Đề án NNQG 2020 sớm ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và bố trí kinh phí năm 2017 từ nguồn của Trung ương để tỉnh Bắc Kạn chủ động xây dựng dự toán cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, mua sắm thiết bị dạy học phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017 Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 

 

Nơi nhận:
Gửi bản giấy:
- BQL Đề án NNQG 2020 (b/c);
- Trưởng ban chỉ đạo đổi mới GD&ĐT tỉnh (b/c);
- Sở GD&ĐT (T/h);
- Trường Cao đẳng Cộng đồng (t/h);
Gửi bản điện tử:
- CT, PCT UBND tỉnh ;
- Sở : GD&ĐT, Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, Y tế, LĐ-TB&XH, TT&TT (T/h);
- UBND các huyện, thành phố ;
- Lưu VT, Việt, Nguyên (TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 211/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ năm 2017 Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


954

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9