Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 21/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Hải Anh
Ngày ban hành: 21/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2018-2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”;

Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kết luận số 226-KL/TU ngày 10/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 35/-CTr/TU ngày 15/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo có ý thức làm chủ và trách nhiệm công dân.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2018-2020

- 100% trường học xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học theo hướng dẫn và phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

- Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

- Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

b) Giai đoạn 2021-2025

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

- Có ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

- Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, sinh viên, gia đình và cộng đồng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học; tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; về thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong trường học.

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thống của dân tộc; nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.

b) Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử

- Tăng cường công tác truyền thông về văn hóa ứng xử qua báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin khác của trung ương, địa phương, nhà trường.

- Tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về ứng xử văn hóa trong trường học cho nhà giáo, học sinh, sinh viên tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền.

2. Triển khai thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học

a) Các cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng kế hoạch thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên biết và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử.

c) Bộ Quy tắc ứng xử phải được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và được gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử.

d) Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, Công đoàn nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh...

đ) Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên; tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong trường học.

3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai, tổ chức thực hiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên.

a) Nội dung giáo dục văn hóa ứng xử

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non: Triển khai, tổ chức thực hiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non, trong các chuyên đề lễ giáo, hoạt động giáo dục... theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hình thành và phát triển ở trẻ em ý thức, hành vi ứng xử phù hợp với độ tuổi (lễ phép, kính trọng, yêu thương thầy, cô giáo, ông bà, cha mẹ; yêu quý anh, chị, em, bạn bè, thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu cái đẹp).

- Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên

+ Triển khai, tổ chức thực hiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động giáo dục, trong chương trình giáo dục phổ thông, lựa chọn các nội dung giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống văn hóa có giá trị theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm của học sinh; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm để hình thành các phẩm chất nhân ái, tự trọng bản thân, tôn trọng, trách nhiệm với bạn bè, chia sẻ, bao dung của học sinh, sinh viên.

+ Xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nếp sống, thói quen văn minh, lịch sự đối với các chủ thể trong trường học, như: văn hóa xếp hàng nơi công cộng, triển khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ) trong các hoạt động liên quan (thư viện, căng tin, trực nhật...).

- Đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp

+ Bổ sung nội dung giáo dục văn hóa ứng xử vào các hoạt động giáo dục, thực hành, thực tập, tình nguyện vì cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động giáo dục trải nghiệm.

+ Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống văn hóa, nhân ái, bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; đặc biệt là sự tự trọng bản thân và trách nhiệm đúng mực, nhân ái với người khác của học sinh, sinh viên thông qua việc tự học, tự rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết phù hợp với cấp học, lứa tuổi, trình độ đào tạo trong các chương trình, hoạt động giáo dục, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

b) Đổi mới phương pháp, hình thức trong giáo dục văn hóa ứng xử

- Đổi mới phương pháp dạy học các môn học: Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, Ngữ văn, Lịch sử và Chương trình giáo dục địa phương,... theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Trong đó, đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của học sinh, sinh viên; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân. Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học sinh.

- Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại...; đặc biệt phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của các học sinh khóa trên, đội ngũ cán bộ lớp, chi đoàn đối với học sinh, sinh viên khóa sau.

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, tổ chức đa dạng hình thức giáo dục ứng xử văn hóa, thể hiện tinh thần yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử truyền thống văn hóa tốt đẹp cho học sinh, sinh viên thông qua các buổi Lễ chào cờ Tổ quốc; hát Quốc ca, hát các bài hát truyền thống về quê hương, đất nước, con người Việt Nam và các hoạt động tập thể.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua góp phần xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong các nhà trường thường xuyên thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự.

- Khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia tuyên truyền về trường học văn hóa, những hành vi ứng xử đẹp, phê phán hành vi chưa đẹp của những người xung quanh; nâng cao thẩm mỹ, nghệ thuật cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục và quan tâm đến các sự kiện thời sự - chính trị của địa phương, của đất nước, quốc tế; phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động nhà trường, việc thực hiện văn hóa ứng xử và dân chủ trong trường học; ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- Tăng cường giáo dục, định hướng để học sinh, sinh viên sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, hướng nghiệp, khởi nghiệp, giải trí lành mạnh và thể hiện ứng xử văn hóa trong môi trường mạng Internet, các mạng xã hội; thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng.

4. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

- Tổ chức tập huấn về năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, đội ngũ cán bộ công tác giáo dục chính trị - học sinh, sinh viên, giáo viên chủ nhiệm, tổ tư vấn tâm lý; nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nhà giáo, nhân viên và cán bộ tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, Hội sinh viên/Hội Liên hiệp Thanh niên trong trường học.

- Xây dựng nội dung chuyên đề, tài liệu, tổ chức các hoạt động về giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo giáo viên để xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách và lối sống văn hóa.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử

a) Nhà trường

- Chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa nhà trường, có giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng chống bạo lực học đường hiệu quả; rà soát, hoàn thiện, ban hành và triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn hóa nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên thông qua các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa; nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục ứng xử văn hóa của cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường.

- Tổ chức trao đổi về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cuộc họp, sinh hoạt tập thể; gặp gỡ với gia đình học sinh, sinh viên để phối hợp, thông tin, xử lý trong quá trình tổ chức giáo dục, đào tạo.

- Chủ động đề xuất, phối hợp với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn để tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa, phối hợp tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên trong và ngoài trường học; biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích; nhân rộng điển hình nói lời hay, cử chỉ đẹp.

- Xây dựng và phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử của nhà trường, các hình thức phản ánh, trao đổi, thu thập, xử lý thông tin từ học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường, gia đình người học, các cá nhân có liên quan khác về văn hóa ứng xử trong trường học và trên môi trường mạng; góp phần thực hiện dân chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời, đạt hiệu quả giáo dục đối với các hành vi bạo lực học đường, vi phạm quy tắc ứng xử cần xử lý.

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên/Hội Liên hiệp Thanh niên, Đội Thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, tổ tư vấn tâm lý trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa ứng xử trong nhà trường.

- Có hình thức xử lý cá nhân có hành vi vi phạm quy tắc ứng xử, công bố công khai kết quả xử lý các vụ việc liên quan.

- Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên trong việc tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân. Tổ chức cho học sinh, sinh viên tu bổ bồn hoa, cây cảnh; trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tham gia trồng cây tại địa phương nhân dịp Tết trồng cây.

b) Gia đình

- Có trách nhiệm chính giáo dục văn hóa ứng xử, mẫu mực trong văn hóa ứng xử tại gia đình và cộng đồng.

- Phối hợp với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; tham gia tích cực trong các buổi họp, gặp gỡ trao đổi, xử lí các tình huống có liên quan.

- Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho học sinh, sinh viên trong ứng xử văn hóa.

- Tôn trọng và tạo điều kiện để học sinh tham gia đầy đủ, hiệu quả, nghiêm túc kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, nhất là các hoạt động liên quan đến xây dựng văn hóa ứng xử.

- Có hình thức phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường.

- Phối hợp với nhà trường xây dựng và thực hiện các nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong từng năm học.

c) Chính quyền địa phương

- Xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học là nội dung quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương; chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học theo thẩm quyền.

- Tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn, tạo điều kiện để xây dựng văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên tại cộng đồng; hỗ trợ học sinh, sinh viên gặp khó khăn; xử lí kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên.

- Đưa nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn thành một trong các nội dung công tác của đơn vị và được tổng kết, đánh giá hằng năm.

- Huy động và sử dụng các thiết chế văn hóa tại địa phương, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà trường.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa ứng xử trong các nhà trường; có hình thức động viên khen thưởng các trường học làm tốt; xử lý đối với các đơn vị trên địa bàn để xảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa trong trường học.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường trong các nhà trường.

III. KINH PHÍ

1. Nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước.

2. Nguồn thu của các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

3. Kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trường học trên địa tỉnh bàn xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong trường học và kế hoạch thực hiện trường học xanh, sạch, đẹp theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tuyên truyền về ứng xử văn hóa, các tấm gương ứng xử văn hóa trong trường học, trong gia đình học sinh gắn với thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục về đạo đức nhà giáo; xây dựng văn hóa học đường và văn hóa ứng xử trong trường học.

c) Hằng năm tổ chức kiểm tra, thanh tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

d) Phối hợp với Tỉnh đoàn và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương, nhất là vào các dịp nghỉ hè, Lễ, Tết.

đ) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình trong thực hiện ứng xử văn hóa trong trường học trên trang thông tin của ngành.

e) Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn trong thực hiện ứng xử văn hóa trong các trường học.

f) Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết; tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học; đề xuất nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học trong giai đoạn tiếp theo.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thực hiện Đề án trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

a) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyên truyền về ứng xử văn hóa trong trường học; hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn hóa theo khung quy định chung đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2018-2019.

b) Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo về văn hóa ứng xử trong trường học; hướng dẫn tổ chức thực hiện văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

c) Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện văn hóa ứng xử đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp.

d) Phối hợp với các sở, ban, ngành, liên quan tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn; tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng nội dung về giáo dục văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên và nhi đồng tại cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật; định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sỹ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ.

b) Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng Đề án "Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020"; lồng ghép nội dung văn hóa ứng xử trong trường học vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào thi đua yêu nước và các đề án khác.

4. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về văn hóa ứng xử trong trường học và hành vi ứng xử trong trường học thể hiện tại gia đình, cộng đồng; phòng chống tác động tiêu cực của mạng Internet, trò chơi trực tuyến đến học sinh, sinh viên.

b) Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông

- Quản lý chặt chẽ nội dung các văn hóa phẩm, báo chí, Internet và các chương trình phát thanh, truyền hình.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động, các không gian mạng, các trang mạng xã hội có liên quan đến văn hóa trong trường học.

- Kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến (online) bảo đảm giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp người Việt Nam.

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong học sinh, sinh viên tại cộng đồng.

c) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tuyên truyền về xây dựng văn hóa ứng xử của học sinh, sinh viên và gia đình, dòng họ tại khu dân cư.

6. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục.

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục.

c) Phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu vực trường học; phát hiện, ngăn chặn các hành vi tuyên truyền, phát hành văn hóa phẩm độc hại trong các nhà trường; quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

- Tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện văn hóa ứng xử tại cơ quan, đơn vị, tổ chức và tại gia đình, cộng đồng, xã hội gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Tỉnh đoàn Tuyên Quang

+ Chủ trì triển khai các nội dung tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức về văn hóa ứng xử đối với cán Đoàn, Hội, Đội. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong nhà trường; tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức về văn hóa ứng xử đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

+ Chủ trì triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội để thực hiện xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

+ Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, trẻ em và cộng đồng về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; gắn với các mô hình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý các tình huống; đồng thời nhân rộng mô hình trên tại các huyện, thành phố, phối kết hợp với các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

+ Lồng ghép nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học vào hoạt động của Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh Thiếu nhi tỉnh, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu nhi .

+ Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo việc quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè, đảm bảo cho học sinh có các hoạt động vui chơi an toàn, lành mạnh.

8. Trường Đại học Tân Trào

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung chuyên đề, tài liệu, tổ chức các hoạt động về giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo giáo viên để xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách và lối sống văn hóa.

9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" trên địa bàn huyện, thành phố.

b) Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong trường học, gia đình học sinh, sinh viên tại địa phương; bồi dưỡng cán bộ về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương, nhất là vào các dịp nghỉ hè, Lễ, Tết.

Chủ trì xây dựng và chịu trách nhiệm chính về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; môi trường văn hóa ngoài trường học, để không ảnh hưởng xấu đến văn hóa ứng xử trong trường học.

c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tuyên truyền các nội dung về ứng xử văn hóa, các tấm gương ứng xử văn hóa trong hệ thống bản tin, hệ thống thông tin của hệ thống các trường học tại địa phương và phát thanh truyền hình trong hệ thống thông tin cơ sở.

d) Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục tại địa phương.

đ) Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra; đánh giá các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thực hiện việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 30/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021; hằng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

e) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục và đào tạo trong việc: Tuyên truyền, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; quản lý, giáo dục học sinh về phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bạo lực học đường.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 25/12, đồng gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp) chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: GDĐT, LĐTB&XH, VHTT&DL;
Tài chính, TT&TT;
- Công an tỉnh;
- Tỉnh đoàn Tuyên Quang;
- Trường ĐH Tân Trào;
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Bắc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Anh

 

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2018-2025” TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Kèm theo Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 21/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian

I

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cơ sở giáo dục

UBMTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ngành liên quan; Báo Tuyên Quang; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh

2019-2025

II

Triển khai thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học

 

 

 

1

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

2019

2

Xây dựng kế hoạch thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

Sở giáo dục và Đào tạo

2019-2025

III

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học

 

 

 

1

Triển khai, tổ chức thực hiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

2019-2025

2

Huy động và sử dụng các thiết chế văn hóa tại địa phương, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà trường

Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã

Cơ sở giáo dục; các cơ quan, đơn vị liên quan

2019-2025

IV

Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

 

 

 

1

Tổ chức tập huấn về năng lực ứng xử văn hóa; nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nhà giáo, nhân viên và cán bộ tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, Hội sinh viên/Hội Liên hiệp Thanh niên trong trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục; cơ quan, đơn vị liên quan

2019-2025

2

Xây dựng nội dung chuyên đề, tài liệu, tổ chức các hoạt động về giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo giáo viên để xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách và lối sống văn hóa

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục; cơ quan, đơn vị liên quan

2019-2025

V

Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử

 

 

 

1

Xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng chống bạo lực học đường hiệu quả

Cơ sở giáo dục

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cơ quan, đơn vị liên quan

2019-2025

2

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên/Hội Liên hiệp Thanh niên, Đội Thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, tổ tư vấn tâm lý trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa ứng xử trong nhà trường

Cơ sở giáo dục

Các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục

2019-2025

3

Giáo dục văn hóa ứng xử, mẫu mực trong văn hóa ứng xử tại gia đình và cộng đồng

Gia đình học sinh

Cơ sở giáo dục, các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục

2019-2025

4

Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa ứng xử trong các nhà trường; có hình thức động viên khen thưởng các trường học làm tốt; xử lý đối với các đơn vị trên địa bàn để xảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa trong trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Cơ sở giáo dục

2019-2025

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 21/KH-UBND ngày 21/02/2019 về triển khai Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.600

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88