Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2072/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 2072/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Huỳnh Nữ Thu Hà
Ngày ban hành: 20/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2072/KH-UBND

Gia Lai, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2019-2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Quyết định s 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thtướng Chính ph phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trong trường học giai đoạn 2018-2025” (sau đây gọi tắt là Đ án); Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục, y ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch trin khai thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên (HSSV) và gia đình HSSV về sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa ứng x trong trường học cũng như trong đời sống xã hội trong giai đoạn hiện nay.

- Nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và các lực lượng giáo dục khác nhm tạo sự chuyển biến căn bn về ứng xvăn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và HSSV để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, li sng văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, tình nghĩa, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

- Đm bo việc thực hiện nghiêm túc, cht lượng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của năm học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ sở giáo dục;

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2019-2020

- 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tc ứng xử văn hóa, vừa mang tính thống nhất, đồng bộ, đáp ứng các nội dung của bộ quy tắc ứng xử do Bộ GDĐT ban hành kèm theo Thông tư s 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019, vừa mang tính đặc trưng riêng của mỗi địa phương, mỗi cấp học.

- Hng năm, có ít nhất 90% cán bộ qun lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV được tuyên truyền, phbiến, học tập các vn đề liên quan đến văn hóa ứng x, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đng.

- Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học.

- Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn Trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn.

b) Giai đoạn 2021-2025

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vn đ liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

- Có ít nhất 95% cán bộ qun lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xtrong trường học.

- Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn Trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại điểm 1, Khoản II, Điều 1 của Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thtướng Chính ph, cụ thể:

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, học sinh, sinh viên, gia đình và cộng đồng về các chủ trương, đường lối của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vgiáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, tổ chức, đoàn th, chính quyền địa phương đi với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; về thái độ, hành vi, ngôn ng, chuẩn mực của người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong trường học.

- Xây dựng các tài liệu giáo dục, tuyên truyền về văn hóa học đường ứng xử văn hóa dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người học trong các cơ sở giáo dục.

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thống văn hóa ứng xcủa dân tộc ta; nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.

b) Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin khác của trung ương, địa phương, nhà trường.

Tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi, hội nghị, hội tho, tọa đàm, diễn đàn về ứng xử văn hóa trong trường học cho nhà giáo, người học tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyn.

2. Thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học

a) Trên cơ sở quy định Quy tc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phthông, cơ sở giáo dục thường xuyên (gọi tt là Quy tc ứng xử trong trường học) do Bộ GDĐT ban hành tại Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019, th trưng các cơ sở giáo dục xây dựng quy tc ứng xử riêng phù hợp với đặc thù của đơn vị.

b) Quy tắc ứng xử trong trường học do các nhà trường xây dựng phải đảm bảo nguyên tc các quy tc ứng xử do Bộ GDĐT ban hành là khung ti thiu, không được ct giảm hoặc thay đổi nội dung; phải cụ thể hóa nhưng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; phù hợp với lứa tuổi, các cấp học và văn hóa đặc trưng của các dân tộc sinh sống trên địa bàn; có sự tham gia và cam kết thực hiện của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV, cha mẹ học sinh...).

c) Người đứng đu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể cán bộ qun lý, nhà giáo, nhân viên HSSV và cha mẹ HSSV biết và thực hiện quy tắc ứng xử.

d) Quy tc ứng xử phi được niêm yết tại các bng tin, bng thông báo, trong phòng học, phòng làm việc, website và những nơi cần thiết khác của nhà trường; gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống email, hệ thống liên lạc điện tử. Hằng năm tchức ly ý kiến đóng góp đ hoàn thiện Quy tc ứng xử tại đơn vị.

đ) Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, Công đoàn nhà trường thường xuyên ph biến, quán triệt nội dung Quy tc ứng xử trong trường học bằng cách lồng ghép trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động tri nghiệm, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh...

e) Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưng chính trị, đạo đức, lối sng, phong cách cho cán bộ qun lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV; tạo nền tng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong trường học.

3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học

Thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại điểm 3, Khoản II, Điều 1 của Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thtướng Chính phủ, cụ thể:

a) Nội dung giáo dục văn hóa ứng xử

- Đi với cơ sở giáo dục mầm non: Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ng xtrong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trở trường mầm non, trong các chuyên đ lgiáo, hoạt động giáo dục... để hình thành và phát trin trẻ em ý thức, hành vi ứng xử phù hợp với độ tuổi (lễ phép, kính trọng, yêu thương thầy, cô giáo, ông bà, cha mẹ; yêu quý anh, chị, em, bạn bè, thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu cái đẹp).

- Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên:

+ Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động giáo dục, trong chương trình giáo dục phổ thông, lựa chọn các nội dung giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống văn hóa có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm của học sinh; giáo dục ý thc tuân thủ pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm để hình thành các phẩm chất nhân ái, tự trọng bản thân, tôn trọng, trách nhiệm với bạn bè, chia s, bao dung của người học.

+ Xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nếp sống, thói quen văn minh, lịch sự đối với các chủ thtrong trường học, như: văn hóa xếp hàng nơi công cộng, triển khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ) trong các hoạt động liên quan (thư viện, căng tin, trực nhật...).

- Đối với cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm, giáo dục nghề nghiệp:

+ Bổ sung nội dung giáo dục văn hóa ứng xử vào các hoạt động giáo dục, thực hành, thực tập, tình nguyện vì cộng đồng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường, các đoàn thể, địa phương tổ chức.

+ Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa; giáo dục ý thc tuân thpháp luật, lối sng văn hóa, nhân ái, bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; đặc biệt là sự tự trọng bản thân và trách nhiệm đúng mực, nhân ái với người khác của học sinh, sinh viên thông qua việc tự học, tự rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết phù hợp với cấp học, la tui, trình độ đào tạo trong các chương trình, hoạt động giáo dục, vận dụng vào thực tin cuộc sng.

+ Xây dng nội dung chuyên đề hướng dẫn văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo của nhóm ngành sư phạm trong các cơ sở đào tạo sư phạm.

b) Đi mới phương pháp, hình thức trong giáo dục văn hóa ứng xử

- Đi mới phương pháp dạy học các môn học: Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, Ngữ văn, Lịch s..., theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Trong đó, đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục kỹ năng sng, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của người học; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân. Thực hiện hiệu qucông tác tư vn tâm lý học sinh.

- Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, đi thoại...; đặc biệt phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của các học sinh khóa trên, đội ngũ cán bộ lớp, chi đoàn đi với các học sinh khóa sau.

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, tổ chức đa dạng hình thức giáo dục ứng xử văn hóa, thhiện tinh thn yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử truyn thng văn hóa tốt đẹp cho học sinh, sinh viên thông qua hoạt động hát Quốc ca, Lchào cờ Tổ quốc và các hoạt động tập thể.

- Tăng cưng tổ chức các hoạt động giáo dục góp phần trong công tác thi đua xây dựng trường học văn hóa, văn hóa ứng xử, thực hiện nếp sng văn minh, lịch sự trong cán bộ qun lý, giáo viên, nhân viên, học sinh thiết thực, thường xuyên, hiệu quả trong mỗi năm học.

- Khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia tuyên truyền về trường học văn hóa, những hành vi ứng xử đẹp, phê phán hành vi chưa đẹp của những người xung quanh; nâng cao thm mỹ, nghệ thuật cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục và quan tâm đến các sự kiện thời sự - chính trị của đất nước, quốc tế.

- Tạo cơ chế để học sinh, sinh viên phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động nhà trường, việc thực hiện văn hóa ứng xử và dân chủ trong trường học; ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- Tăng cường giáo dục, định hướng để học sinh, sinh viên sử dụng hiệu qucông nghệ thông tin mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, hướng nghiệp, khởi nghiệp, giải trí lành mạnh và thhiện ứng xử văn hóa trong môi trường mạng Internet, các mạng xã hội; thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng.

4. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo dục văn hóa ng xử cho HSSV đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn, cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học.

- Xây dựng chuyên đề, tài liệu, tổ chức các hoạt động về giáo dục văn hóa ng xử trong chương trình đào tạo giáo viên trong các cơ sở đào tạo sư phạm để xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách và lối sống văn hóa.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử

Thực hiện đy đủ các nội dung quy định tại điểm 5, Khoản II, Điều 1 của Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

a) Nhà trường

- Chu trách nhiệm xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng chng bạo lực học đường hiệu qu.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chc giáo dục văn hóa ng xử cho người học thông qua các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa; nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục ứng xử văn hóa của cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường.

- Rà soát, hoàn thiện, ban hành và triển khai bộ quy tắc ứng xử theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của địa phương; các chuẩn mực văn hóa, hệ giá trị cốt lõi đsử dụng tại nhà trường.

- Tổ chức trao đổi về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cuộc họp, sinh hoạt tập thể; gp gỡ với gia đình người học để phối hợp, thông tin, xử lý trong quá trình tổ chức giáo dục, đào tạo.

- Chủ động đề xut, phối hợp với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn để tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa, phi hợp tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên trong và ngoài trường học; biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích; nhân rộng điển hình nói lời hay, cử chỉ đẹp.

- Xây dựng và phát huy hiệu quả trang thông tin điện tcủa nhà trường, các hình thức phn ánh, trao đổi, thu thập, xử lý thông tin từ người học, cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường, gia đình người học, các cá nhân có liên quan khác về văn hóa ứng xử trong trường học và trên môi trường mạng; góp phần thực hiện dân chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời, đạt hiệu quả giáo dục đối với các hành vi bạo lực học đường, vi phạm quy tắc ứng xử cần xử lý.

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa ứng xử trong nhà trường.

- Tchức xlý các cá nhân có hành vi vi phạm bộ quy tc ứng xử, công bcông khai kết quả xlý các vụ việc liên quan.

- Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên trong việc tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân. Tổ chức học sinh, sinh viên trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tại địa phương trong dịp Tết trồng cây.

b) Gia đình

- Có trách nhiệm chính giáo dục văn hóa ứng xử, mu mực trong văn hóa ng xử tại gia đình và cộng đồng.

- Phi hợp với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; tham gia tích cực trong các buổi họp, gặp gỡ trao đổi, xử lí các tình huống có liên quan.

- Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho người học trong ứng xử văn hóa.

- Tôn trọng và tạo điều kiện để học sinh tham gia đầy đủ, hiệu quả, nghiêm túc kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, nhất là các hoạt động liên quan đến xây dựng văn hóa ứng xử.

- Có hình thức phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường.

- Phối hợp với nhà trường xây dựng và thực hiện các nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sng, văn hóa ứng xử trong gia đình cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong từng năm học.

c) Chính quyền địa phương

- Xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học là nội dung quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương; chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học theo thẩm quyền.

- Có trách nhiệm chính trong tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn, tạo điều kiện để xây dựng văn hóa ứng xử cho người học tại cộng đồng; hỗ trợ người học gặp khó khăn, xử lí kịp thời các vi phạm, đm bảo an toàn cho người học.

- Đưa nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn thành một trong các nội dung công tác của đơn vị và được tổng kết, đánh giá hằng năm.

- Huy động và sử dụng các thiết chế văn hóa tại địa phương, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà trường.

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa ứng xử trong các nhà trường; có hình thức động viên khen thưởng các trường học làm tốt; xlý đối với các đơn vị để xảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa.

- Phối hợp với chính quyền và các tổ chức, đoàn thể địa phương trong công tác tổ chức xây dựng cơ sở vật chất, cnh quan môi trường.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề hng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước;

- Nguồn thu của các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề;

- Kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào to

Là cơ quan Thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Kế hoạch này.

a) Phi hợp Công đoàn ngành Giáo dục quán triệt, triển khai Kế hoạch này đến nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, học sinh trong các cơ sở giáo dục.

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng GDĐT, các nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết để thc hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc đim tình hình kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị; tuyên truyền các nội dung về ứng xvăn hóa, các tấm gương ứng xử văn hóa trong hệ thống bng tin, hệ thống thông tin của các nhà trường.

c) Phi hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tnh tổ chức xây dựng nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống và các hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chng bạo lực học đường; tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong trường học, trong các gia đình HSSV; bồi dưỡng cán bộ, giáo viên về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

d) Phối hợp, tham u, bố trí nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách hàng năm; nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo đúng quy định.

đ) Hướng dẫn ban hành bộ quy tắc ứng xử trong trường học; tổ chức kiểm tra và chỉ đạo các phòng GDĐT kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện Bộ Quy tc ứng xử tại cơ sở giáo dục thuộc phạm vi qun lý.

e) Tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

g) Định kỳ tổ chức sơ kết, tng kết Kế hoạch triển khai Đán và báo cáo kết quvề Bộ GDĐT và UBND tỉnh.

2. SLao động - Thương binh và Xã hội

Ch trì, phi hợp với S GDĐT, Tnh đoàn Gia Lai, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Đán trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý.

a) Chđạo xây dựng và thực hiện bộ quy tc ứng xử trong trường học theo khung quy định chung đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2019-2020.

b) Triển khai thực hiện Kế hoạch này trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phổ biến tài liệu và tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo về văn hóa ứng xử trong trường học; hướng dn tổ chức thực hiện văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghnghiệp.

c) Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phn hồi từ các cơ sở giáo dục nghnghiệp; phát hiện, nhân rộng và khen thưng các tm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử. Tổ chức sơ kết Đán vào năm 2020, 2023; tổng kết Đề án vào năm 2025 đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tnh.

d) Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn; tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho HSSV và đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phi hợp với Sở GDĐT triển khai các loại sách, tài liệu về giáo dục văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên và nhi đồng tại cộng đng thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật; định hướng phát trin các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sĩ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, li sống văn hóa, văn hóa ứng xử cho thế hệ tr.

Triển khai các nội dung Kế hoạch trong hệ thống các trường thuộc phạm vi quản lý.

b) Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng Đề án "Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chng bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020"; lồng ghép nội dung văn hóa ứng xử trong trường học vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào thi đua yêu nước và các đề án khác.

4. Công an tnh

a) Chủ trì, phối hợp với SGDĐT xây dựng và triển khai kế hoạch đm bo an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội và các loại tội phạm khác; thường xuyên thông báo tình hình tội phạm, các tài liệu có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và văn hóa giao thông, phổ biến tài liệu tuyên truyền, dạy học có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các cơ sở giáo dục.

b) Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phphối hợp với UBND cấp huyện xây dựng và triển khai các kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu vực trường học; phát hiện, ngăn chặn các hành vi tuyên truyền, phát hành văn hóa phm độc hại trong các cơ sở giáo dục; quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về văn hóa ứng xtrong trường học và hành vi ứng xử trong trường học thể hiện tại gia đình, cộng đồng; phòng chng tác động tiêu cực của mạng Internet, trò chơi trực tuyến đến HSSV.

b) Tăng cường công tác qun lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông:

- Qun lý chặt chẽ nội dung các văn hóa phẩm, báo chí, internet và các chương trình phát thanh, truyn hình, hoạt động các không gian mạng, các trang mạng xã hội có liên quan đến văn hóa trong trường học.

- Kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến (online) bảo đảm giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp người Việt Nam.

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong HSSV tại cộng đồng.

c) Phi hợp với S GDĐT, S Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền về xây dựng văn hóa ứng xử của HSSV và gia đình, dòng họ tại khu dân cư.

6. Sở Tài chính

Phối hợp với SGDĐT, các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tnh bố trí ngân sách hàng năm để triển khai thực hiện Đ án.

7. Các s, ngành liên quan

a) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng và thực hiện giáo dục văn hóa ứng xử, văn hóa học đường đối với đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, HSSV trong hệ thng các nhà trường thuộc phạm vi quản lý.

b) Giám sát, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện hằng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đán gửi SGiáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo UBND tnh.

8. Hội Khuyến học tỉnh

Phối hợp với SGiáo dục và Đào tạo tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các HSSV vượt khó, học giỏi và các tm gương người tốt, việc tt, ứng xử tốt.

9. UBND huyện, thị xã, thành ph

a) Chỉ đạo Phòng GDĐT chủ trì, phối hợp các ban ngành tham mưu UBND huyện triển khai Kế hoạch thực hiện Đán của UBND tnh trên địa bàn.

b) Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong trường học, trong các gia đình học sinh; bi dưng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, nhất là vào các dịp ngh hè, l, lết.

c) Chủ trì xây dựng và chịu trách nhiệm chính về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; môi trường văn hóa ngoài trường học để không nh hưởng xấu đến văn hóa ứng xử trong trường học.

d) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền các nội dung về ứng xử văn hóa, các tấm gương ứng xử văn hóa trên hệ thống thông tin của các trường học và phát thanh truyền hình trong hệ thống thông tin cơ sở.

đ) Chđạo các đơn vị chức năng phi hợp với các tổ chức, đoàn thđể triển khai thực hiện giáo dục văn hóa ứng xử từ gia đình, cộng đng cho HSSV trên địa bàn cư trú.

e) Giao trách nhiệm cho UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử trong các nhà trường đứng chân trên địa bàn.

g) Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục tại địa bàn quản lý của cấp huyện.

h) Chđạo, giám sát, thanh tra, kim tra; đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện hằng năm gửi S Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tnh.

10. UBND tnh đề nghị

a) Ban Thường trực Ủy ban Mt trn Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ trì tuyên truyền vận động các tổ chức thành viên trong việc giáo dục, giám sát, hỗ trợ xây dựng văn hóa ứng xử cho HSSV và gương mu trong thực hiện ng xtại cơ quan, đơn vị, tổ chức và tại gia đình, cộng đồng, xã hội trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

b) Tỉnh đoàn

- Phi hợp với Sở GDĐT, SLao động - Thương binh và Xã hội triển khai Kế hoạch.

- Chủ trì triển khai các nội dung tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức về văn hóa ứng xử đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong nhà trường; tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho HSSV và đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học.

- Chủ trì triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội để thực hiện xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

c) Liên đoàn Lao động tnh

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên là cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao động trong trường học thực hiện nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

d) Hội Liên hiệp Phụ n tnh

- Tổ chức lng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục văn hóa ứng xcho HSSV trong các phong trào đang triển khai.

- Tuyên truyền, vận động các gia đình xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV.

d) Hội Cựu chiến binh tỉnh

Tuyên truyền, vận động các cán bộ qun lý, nhà giáo, nhân viên là cựu chiến binh, cựu quân nhân trong việc xây dựng và thực hiện văn hóa ứng xử trong các trường học.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trong trường học giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tnh Gia Lai. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan; các cơ sở giáo dục kịp thời trin khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Th
ường trực Tnh y (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND
tỉnh;
- Ban Tuy
ên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Văn hóa-Xã hội HĐND
tỉnh;
- Các sở
, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND huyện, thị xã,
thành phố;
- Báo Gia Lai; Đài Phát thanh-TH tỉnh;
- Lưu VT, KTTH, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Nữ Thu Hà

 

LỘ TRÌNH, NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

(Kèm theo Kế hoạch số 2027/KH-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Gia Lai)

TT

NHIỆM VỤ

SN PHM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

1

Công tác chỉ đạo

 

 

 

 

1.1

Xây dựng Kế hoạch của tnh triển khai Đ án

Kế hoạch

Sở Giáo dục và Đào tạo

- Các sở, ngành, tchức, đơn vị có liên quan;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2019

1.2

- Kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết qutriển khai Đề án;

- Hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết báo cáo Chtịch UBND tỉnh.

Báo cáo

S Giáo dục và Đào tạo

- Công đoàn ngành Giáo dục;

- Các sở, ngành có liên quan;

- UBND các huyện, thị xã, thành ph.

2019-2025

2

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử trong trường học

2.1

Tuyên truyền trên trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và của các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

- Kế hoạch, các văn bản chđạo, hướng dẫn thực hiện được đăng ti, tuyên truyn.

- Bài tuyên truyền

Văn phòng UBND tỉnh; các s, ngành, tổ chức, đơn vị thực hiện Đề án

 

2019 - 2025

2.2

- Tổ chức diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi, phát động, tuyên truyền phong tráo HSSV với xây dựng văn hóa ứng xử; nét đẹp học đường; HSSV duyên dáng, thanh lịch trong các trường học;

- Tổ chức Hội thi Văn hóa ứng xtrong trường học cấp huyện, tnh

Kế hoạch, báo cáo kết quả;

- S Giáo dục và Đào tạo;

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các cơ sở giáo dục.

- Công đoàn ngành Giáo dục;

- Tổ chức Đoàn thanh niên cùng cấp;

- Các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục;

- Các cơ quan văn hóa cùng cấp.

Hằng năm (bắt đầu từ năm 2020)

2.3

Phát động và tổ chức phong trào thi đua;

Công văn phát động

Các sở, ngành, tổ chức, đơn vị thực hiện Đ án

 

Từ năm 2020

2.4

Tuyên dương, khen thưởng cá nhân, tập thể tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học.

Các cá nhân, tập thkhen thưởng

3

Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học

3.1

Hướng dẫn ban hành bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghề nghiệp.

Công văn

S Giáo dục và Đào tạo

- Công đoàn ngành Giáo dục;

- S Lao động - Thương binh và Xã hội

2019

3.2

Xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Văn bản

- Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên

Các s, ngành, tổ chức, đơn vị thực hiện Đ án

2019

3.4

Tiếp tục xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn

Kế hoạch từng năm học

- Các cơ sở giáo dục thuộc ngành Giáo dục

- Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường;

- Ban Đại diện CMHS

Hằng năm

4

Triển khai nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học

4.1

Triển khai chuyên đề nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục văn hóa ứng xử, giá trị văn hóa truyền thống thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục do Bộ GDĐT ban hành.

- Tập huấn triển khai thực hiện;

- Tài liệu hướng dẫn thực hiện (Bộ GDĐT)

S Giáo dục và Đào tạo

Các s, ngành, tchức, đơn vị thực hiện Đ án

Từ năm 2019 (sau khi Bộ GDĐT tập huấn và cung cấp tài liệu)

4.2

Phổ biến tài liệu Văn hóa học đường cho học sinh phổ thông; chuyên đề sinh hoạt Đoàn/Hội/Đội; ứng xử trên mạng xã hội đối với HSSV

Tài liệu do Bộ GDĐT ban hành

S Giáo dục và Đào tạo

2020

5

Nâng cao năng lc ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng x

5.1

Tập huấn nâng cao kỹ năng văn hóa ứng xử và kiềm chế cảm xúc trong môi trường sư phạm cho cán bộ quản lý giáo viên, giảng viên, cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác Đoàn, Hội, Đội và nhân viên trường học

Bộ tài liệu tập hun do B GDĐT ban hành

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các s, ngành, tổ chức, đơn vị thực hiện Đ án

Hằng năm

5.2

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn HSSV ứng xử trên môi trường mạng.

Bộ tài liệu tập huấn do Bo GDĐT ban hành

S Giáo dục và Đào tạo

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Công an tnh;

- Tỉnh đoàn;

Hằng năm

5.3

Hội thảo xây dựng, nhân rộng mô hình văn hóa ứng xử trong trường học

Tài liu v Mô hình

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ngành, tchức, đơn vị thực hiện Đ án

2020

5.4

Phbiến tài liệu và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú về kỹ năng tổ chức sinh hoạt đời sng nội trú khoa học, an toàn và lành mạnh cho học sinh

Bộ tài liệu tập huấn do Bộ GDĐT ban hành

S Giáo dục và Đào tạo

Các s, ngành, tổ chức, đơn vị thực hiện Đ án

2020

6

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử

6.1

Phổ biến tài liệu tuyên truyền cho phụ huynh HSSV về ứng xử văn hóa

Bộ tài liệu

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ngành, tổ chức, đơn vị thực hiện Đ án

2020

6.2

Tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên đề về văn hóa ứng xử trong trường học

Kế hoạch phối hợp

Hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên

Hội phụ nữ, Ban đại diện cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương

Hng năm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2072/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


434

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79