Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2021

Số hiệu: 200/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 10/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ GIAI ĐOẠN 2018 - 2021

Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường các điều kiện về vật chất và tinh thần trong các cơ sở giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hoá góp phần giữ gìn an ninh trật tự trường học; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ sống, lao động, học tập, làm việc theo pháp luật. Người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái, được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực.

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2018-2021. Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường.

2. Yêu cầu

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phải được triển khai trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2018-2021. Các đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm trong việc phòng, chống bạo lực học đường và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải cụ thể, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm đem lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu bạo lực học đường.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát

Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu bạo lực học đường.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) 100% các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ, giáo viên và người học.

b) 100% các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; rèn luyện kỹ năng sống cho người học.

c) 100% các cơ sở giáo dục công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời khi có người học bị bạo lực học đường.

d) 100% các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

đ) 100% cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương và cơ sở giáo dục có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống bạo lực học đường

a) Phổ biến nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường và trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường.

b) Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tuyên truyền các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường trên các trang web, cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác cho người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng.

c) Đa dạng hoá và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua giảng dạy các môn học, các hội nghị, hội thảo, triển lãm; phóng sự, bài viết trên báo, đài; các cuộc thi tìm hiểu về văn hoá, lịch sử dân tộc; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương tiêu biểu trong giảng dạy, học tập và rèn luyện.

2.2. Tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống bạo lực học đường vào các hoạt động giáo dục, nội dung chương trình, sách giáo khoa

a) Xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

b) Tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong nội dung, chương trình môn học, hoạt động giáo dục của chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

c) Lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục.

d) Giáo dục, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống bạo hành trẻ em cho người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học.

e) Đa dạng hoá và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục cho phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh. Tăng cường các hoạt động tập thể, hoạt động nhóm, giao lưu trao đổi kiến thức, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; các hoạt động câu lạc bộ văn hoá, thể thao, các phong trào thi đua trong nhà trường.

2.3. Xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện trong các cơ sở giáo dục

a) Xây dựng và thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục. Hằng năm, cơ sở giáo dục có bản cam kết với cơ quan quản lý cấp trên về việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và không có bạo lực.

b) Tổ chức triển khai hoạt động tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

c) Tổ chức hiệu quả các hoạt động trải nghiệm, tập thể có tính cộng đồng - xã hội, nhằm tạo cơ hội cho người học được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, góp phần định hướng thẩm mỹ lành mạnh, giáo dục kỹ năng sống, hình thành và phát triển nhân cách cho người học.

d) Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học.

đ) Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, giao lưu, hội nghị, hội thảo và các hình thức phù hợp khác để người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được bày tỏ các kiến nghị, sáng kiến, nguyện vọng đối với các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục.

e) Thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động của cơ sở giáo dục đến gia đình người học để cùng phối hợp giáo dục người học; Tổ chức ký cam kết phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình người học và các tổ chức khác trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

2.4. Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục

a) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong việc quản lý, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục.

b) Tổ chức đánh giá, rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp với chuyên môn, năng lực cá nhân, đảm bảo trong cơ sở giáo dục không có cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với giáo viên có hành vi bạo lực.

c) Cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo và áp dụng hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực trong nhà trường.

d) Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực học đường cho người học và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

2.5. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội

a) Phát huy vai trò trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục học sinh, thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất góp phần quản lý con em học tập, rèn luyện.

b) Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện. Tiếp tục thực hiện và đưa nội dung của phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; phong trào xây dựng “Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” thành các hoạt động thường xuyên trong các nhà trường.

c) Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh trong các cơ sở giáo dục trên phạm vi toàn tỉnh. Thực hiện hiệu quả Đề án đấu tranh phòng, chống xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống tội phạm đã được Chính phủ phê duyệt ngày 13/12/1999; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong ngành Giáo dục; Quy chế phối hợp số 225/QCPH-CAT-SGDĐT ngày 19/10/2018 giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

2.6. Kiểm tra, giám sát và xử lý về bạo lực học đường

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục; phát hiện, xử lý những vi phạm liên quan đến bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục.

b) Thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của cơ sở giáo dục: hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera giám sát và các hình thức khác. Theo dõi, thống kê và phân tích các nhóm đối tượng có nguy cơ bạo lực học đường. Thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình người học để tăng cường phối hợp quản lý, xử lý các tình huống liên quan tới bạo lực học đường.

c) Xây dựng và áp dụng các công cụ phòng ngừa, giải quyết các nguy cơ xảy ra bạo lực học đường.

d) Xây dựng cơ chế phối hợp và quy trình xử lý đối với các tình huống bạo lực học đường.

đ) Xây dựng hệ thống thu thập, phân tích thông tin điện tử về bạo lực học đường của ngành Giáo dục.

(Các hoạt động cụ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và phân công thực hiện tại Phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ban, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021.

- Hướng dẫn việc lồng ghép, tích hợp nội dung kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; công tác tư vấn học đường, công tác xã hội trường học vào kế hoạch giáo dục của các nhà trường theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

- Chủ trì, xây dựng và ký quy chế phối hợp với các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm bạo lực học đường.

- Tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường trên trang thông tin của ngành.

- Chỉ đạo các nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, gia đình để quản lý học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không bao lực tạo điều kiện để học sinh, giáo viên, nhân viên tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa bạo lực; phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương để triển khai các hoạt động phòng chống bạo lực học đường.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và tổng hợp, báo cáo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2018 - 2021 về Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn việc lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong thực hành, thực tập nghề nghiệp và lao động sản xuất, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào chương trình đào tạo theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

3. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khảo sát, đánh giá thực trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp để có các giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc về vi phạm bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các phòng giáo dục và đào tạo và các cơ quan có liên quan bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

- Thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật và thực hiện kiểm tra theo chuyên đề, chuyên ngành, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Sở Y tế

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác y tế trường học bảo đảm việc chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch, bệnh cho người học. Tổ chức các hoạt động tư vấn về tâm sinh lý, sức khoẻ, tâm lý học đường cho học sinh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tích cực đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực học đường, việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phản ánh kịp thời tình hình bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; đưa tin, nhân rộng các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường gắn với việc tôn vinh các thầy giáo, cô giáo hết lòng vì học sinh thân yêu; phê phán hành vi vi phạm bạo lực học đường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường.

6. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường trong công tác gia đình; gắn công tác phòng, chống bạo lực học đường với việc thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá; khu dân cư văn hoá; cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

- Định hướng nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật, hệ thống thiết chế văn hoá; tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hoá, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh liên quan đến công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về phòng, chống bạo lực học đường.

7. Tỉnh đoàn Thanh Hoá

- Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, trẻ em và cộng đồng về phòng, chống bạo lực học đường gắn với các mô hình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý các tình huống. Nhân rộng các mô hình trên tại các huyện, thị xã, thành phố, phối kết hợp với các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

- Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Thanh thiếu nhi tỉnh, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu nhi.

- Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè, đảm bảo cho học sinh có các hoạt động vui chơi an toàn, lành mạnh.

8. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống bạo lực học đường gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

- Tham gia giám sát, phản biện, tham vấn, kiến nghị đối với cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm môi trường giáo an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

9. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch này, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo phân cấp quản lý.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong cơ sở giáo dục; điều tra và xử lý vụ việc bạo lực học đường gây mất an toàn cho cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong việc: Tuyên truyền, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; quản lý, giáo dục học sinh về phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng bạo lực học đường.

- Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo tổ chức ký kế hoạch phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể trên địa bàn thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm bạo lực học đường.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo phân cấp quản lý.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2021; yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 200/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2018-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


448

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113