Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 1884/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 1884/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 09/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1884/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2012-2016” NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Kế hoạch số 2751/KH-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” năm 2017; Kế hoạch số 1559/KH-UBND ngày 28/8/2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật” năm 2017 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” (gọi tắt là Đề án), đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; cung cấp kịp thời cho cán bộ, Nhân dân các văn bản pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; đa dạng hoá, áp dụng linh hoạt hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; có sự phân công trách nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn.

- Lồng ghép thực hiện Đề án với các chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động khác có liên quan được phát động trong năm 2017.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án; ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điểm thực hiện Đề án

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017

2. Tổ chức hội nghị thông qua Kế hoạch hoạt động và triển khai nhiệm vụ

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017

3. Khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu, các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả tại các địa bàn trọng điểm

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017

4. Lựa chọn, mở rộng phạm vi địa bàn trọng điểm thực hiện Đề án

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, UBDN các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017

5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân tại địa bàn trọng điểm

Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, sinh hoạt Ngày Pháp luật; lồng ghép với các phong trào, chiến dịch ra quân thực hiện pháp luật; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại, đối thoại chính sách pháp luật…

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017

6. Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phân tích dự báo và phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật; cách thức, giải pháp vận động Nhân dân chấp hành pháp luật có hiệu quả tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017 đăng ký đề tài khoa học cấp tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án

a) Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh; đề xuất các giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch;

b) Trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động chung và phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động về phổ biến, giáo dục pháp luật theo mục II của Kế hoạch này.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và tổ chức triển khai tại địa bàn đạt hiệu quả;

2. Sở Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh thẩm định dự toán kinh phí của Sở Tư pháp và hướng dẫn trong việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh toán nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản khác có liên quan. Phối hợp với các sở, ngành, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình phối hợp với Sở Tư pháp triển khai có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch. Chịu trách nhiệm chính trong việc phổ biến và thực hiện các văn bản pháp luật do bộ, ngành dọc ở Trung ương ban hành, các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan trực tiếp đến các đối tượng tại các địa bàn trọng điểm.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

a) Trên cơ sở Kế hoạch này và hướng dẫn của Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địa phương mình.

b) Bảo đảm kinh phí từ ngân sách để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch này với các kế hoạch, chương trình, dự án khác liên quan trên cùng địa bàn;

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp. ĐT: 3843188) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PBGDPL, Bộ Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh
;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1884/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


105
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110