Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch số 160/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 160/KH-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 19/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 160/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2009

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2009 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012; Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 27/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”; Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2009 của ngành giáo dục với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tiếp tục triển khai công tác PBGDPL trong ngành theo Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tập trung chuẩn hóa một số nội dung và điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Hoàn thiện nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng dạy và học các kiến thức pháp luật trong chương trình giáo dục chính khóa ở các cấp học và trình độ đào tạo.

2. Phổ biến đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật mới ban hành đến các đối tượng trong ngành.

3. Tăng cường triển khai các hình thức PBGDPL ngoại khóa, các hoạt động PBGDPL ngoài giờ lên lớp và các phương thức PBGDPL mới thông qua các công cụ tuyên truyền và các phương tiện điện tử phù hợp với từng đối tượng.

4. Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

5. Tổng kết năm năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

6. Tăng cường phối hợp giữa các ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các sở giáo dục và đào tạo

- Chỉ đạo việc giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình môn học đạo đức, giáo dục công dân và các môn học liên quan. Phát động phong trào đổi mới phương pháp giảng dạy, từ làm đồ dùng giảng dạy giáo dục công dân. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lồng ghép các nội dung PBGDPL với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành.

- Tiến hành khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên giáo dục công dân của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch, kế hoạch cụ thể đào tạo mới, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân.

- Tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật mới, phù hợp cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, người học.

- Kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của sở giáo dục và đào tạo; kiện toàn tổ chức pháp chế, xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của ngành giáo dục.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các hoạt động PBGDPL đối với các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc. Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

2. Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

- Bổ sung nội dung pháp luật phù hợp vào chương trình giáo dục của tất cả các ngành đào tạo.

- Tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật mới, phù hợp cho cán bộ, giảng viên công nhân viên và người học. Xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật, mở chuyên mục PBGDPL trên Website, đài truyền thanh, bản tin nội bộ của đơn vị.

- Kiện toàn Hội đồng (hoặc Ban) phối hợp công tác PBGDPL của trường; bố trí cán bộ phụ trách công tác pháp chế và cán bộ làm báo cáo viên pháp luật.

- Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

- Các cơ sở đào tạo sư phạm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục công dân. Phối hợp bồi dưỡng giáo viên giảng dạy các kiến thức pháp luật ở các cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Các vụ, cục, Thanh tra, Văn phòng, đơn vị thuộc Bộ

a) Hoàn thiện nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa giảng dạy pháp luật

- Tổ chức xây dựng chương trình môn học Pháp luật đại cương và giáo trình dùng chung cho các trường đại học, cao đẳng không chuyên luật: Vụ Giáo dục Đại học chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện, hoàn thành trong quý IV năm 2009.

- Biên soạn Giáo trình pháp luật dùng cho đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện, hoàn thành trong quý II năm 2009

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn giáo viên đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các kiến thức pháp luật trên cơ sở kết quả rà soát nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình, sách giáo khoa đạo đức, giáo dục công dân và hoạt động ngoài giờ lên lớp: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên thực hiện, hoàn thành trong quý III năm 2009.

b) Rà soát, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy pháp luật, giáo dục công dân và đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Rà soát, chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, giáo dục công dân tổ chức đào tạo để bổ sung đội ngũ cho những cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên, giảng viên về chuyên ngành này; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Pháp chế thực hiện, hoàn thành trong quý III năm 2009.

- Rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ pháp chế, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện, hoàn thành trong quý III năm 2009.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Pháp chế, Học viện Quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh thực hiện, hoàn thành trong quý III năm 2009.

- Tổ chức tập huấn giáo viên pháp luật trung cấp chuyên nghiệp: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp chủ trì, phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Vụ Pháp chế thực hiện, hoàn thành trong quý IV năm 2009.

- Tổ chức tập huấn cán bộ pháp chế và báo cáo viên pháp luật: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Học viện quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh thực hiện, hoàn thành trong quý III năm 2009.

c) Rà soát, xây dựng danh mục và hoàn thiện bộ mẫu thiết bị phục vụ việc dạy và học môn giáo dục công dân: Cục cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Pháp chế và Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục I thực hiện, hoàn thành trong quý IV năm 2009.

d) Triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật rộng rãi trong ngành và xã hội

- Xây dựng trang phổ biến, giáo dục pháp luật trên Website Bộ Giáo dục và Đào tạo: Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện, hoàn thành trong quý II năm 2009.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng: Văn phòng chủ trì, phối hợp Vụ Pháp chế, Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục, các phương tiện thông tin đại chúng khác trong và ngoài ngành mở các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

- Biên soạn, phát hành các đề cương PBGDPL, tài liệu PBGDPL phù hợp cho các đối tượng; nâng cao chất lượng và mở rộng diện phát hành Bản tin pháp luật; cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trên Website Bộ: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng thực hiện.

- Hỗ trợ tài liệu, tủ sách pháp luật, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL ở một số cơ sở giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số: Vụ Giáo dục dân tộc chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện.

e) Xây dựng Thông tư quy định về báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục, Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp trong công tác PBGDPL; Tổ chức Hội nghị liên tịch giữa hai Bộ về phối hợp trong công tác PBGDPL: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng thực hiện trong quý III năm 2009.

g) Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ: Tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số sở, trường; Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trong ngành giáo dục: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng thực hiện trong quý IV năm 2009.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị nêu tại Mục III của Kế hoạch này xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện và tổ chức thực hiện kế hoạch lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tổ chức kiểm tra, báo cáo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật cấp trên và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác PBGDPL được thực hiện theo Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia cơ quan Bộ GD&ĐT và các tổ chức đoàn thể trong ngành giáo dục xây dựng Kế hoạch PBGDPL và phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này.

4. Vụ Pháp chế, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp Bộ trưởng đôn đốc, phối hợp thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ;
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp;
- TW đoàn TNCSHCM, TW Hội SVVN;
- Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Công đoàn giáo dục Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ;
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp; các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TCCN;
- Chi hội Luật gia Bộ; Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

DANH MỤC

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
(Kèm theo Kế hoạch số 160/KH-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2009)

Phần 1.

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10/2009).

2. Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010.

3. Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

4. Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

5. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

6. Quyết định số 29/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

7. Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

8. Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

9. Quyết định 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

10. Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

11. Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ

12. Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

13. Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

14. Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

15. Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông.

16. Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.

17. Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013.

18. Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012.

19. Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên.

20. Thông tư số 21/2008/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn Công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.

21. Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

22. Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở giáo dục và đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, phòng giáo dục đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

23. Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2008 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục.

Phần 2.

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

1. Luật Cán bộ, công chức

2. Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

3. Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

4. Luật Thuế thu nhập cá nhân

5. Luật Giao thông đường bộ.

6. Luật Cư trú

7. Luật Bảo hiểm y tế

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy.

9. Luật bình đẳng giới

10. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thanh tra (dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2009).

Ghi chú:

- Ngoài các văn bản trong danh mục nêu trên, các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục có thể lựa chọn các văn bản khác để tuyên truyền, phố biến phù hợp với từng đối tượng.

- Toàn văn các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục năm 2008 và Đề cương giới thiệu các Luật mới ban hành sẽ được cập nhật trên Website của Bộ tại địa chỉ http://vanban.moet.gov.vn.

 

GIỚI THIỆU

DANH MỤC MỘT SỐ SÁCH PHÁP LUẬT
(Kèm theo Kế hoạch số 160/KH-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2009)

1. NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP – BỘ TƯ PHÁP

Địa chỉ: 58-60 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội

Địa chỉ cơ sở 2: Tổ 44 P. Quan Hoa – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 04.37676758             Fax: 04.37676754

STT

Tên sách

Tác giả

Đơn giá

1.

Những kế sách xây dựng đất nước của cha ông ta

TS. Bùi Xuân Đính

28.500

2.

Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách

TS.
Nguyễn Đình Đặng Lục

17.000

3.

Thể chế nhà nước của các quốc gia trên thế giới

Nguyễn Chu Dương

150.000

4.

Những câu chuyện pháp luật thời phong kiến - Tập 1

TS. Bùi Xuân Đính

24.500

5.

Những câu chuyện pháp luật thời phong kiến - Tập 2

TS. Bùi Xuân Đính

31.000

6.

Góp phần tìm hiểu Luật giáo dục

Trần Toàn

7.000

7.

Xã hội hóa giáo dục nhìn từ góc độ pháp luật

TS. Lê Quốc Hùng

31.500

8.

Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới - Tập 1 – Phương pháp giáo dục toàn năng của Kail Wite

Giang Quân (Biên dịch)

15.000

9.

Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới - Tập 2 – Phương pháp giáo dục thiên tài của James Saide

Giang Quân (Biên dịch)

13.000

10.

Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới - Tập 3 - Phương pháp giáo dục đặc thù của Montessori

Giang Quân (Biên dịch)

16.000

11.

Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới - Tập 4 - Phương pháp giáo dục thực tiễn của Hirakie

Giang Quân (Biên dịch)

14.000

12.

Những phương pháp giáo dục hiệu quả trên thế giới - Tập 5 - Phương pháp giáo dục gia đình của Châu Tiết Hoa và Thi Tú Nghiệp

Giang Quân (Biên dịch)

14.500

13.

Quyên kêu xuân đã muộn

Nguyễn Trọng Báu

29.000

14.

Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

Lê An

53.000

15.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng nhà nước và công tác cán bộ

Lê Duy Truy

75.000

16.

Gợi mở những giá trị truyền thống của tư tưởng chính trị pháp lý Việt Nam

TS. Lê Quốc Hùng

20.500

17.

Hành chính nhà nước trong xu thế toàn cầu hóa

PGS.TS Nguyễn Hữu Hải

44.000

18.

Lê Thánh Tông – vị vua anh minh, nhà cách tân vĩ đại

LS. Lê Đức Tiết

54.000

19.

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực xã hội

GS.TS Bùi Văn Nhơn

27.000

20.

Tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

LG. Bá Linh

25.000

21.

Luật thanh niên năm 2005

Bộ Tư pháp

5.000

22.

Những nội dung mới của Luật giáo dục năm 2005

Vụ Công tác lập pháp

12.500

23.

Đổi mới hoàn thiện bộ máy Nhà nước trong giai đoạn hiện nay

PGS.TS Bùi Xuân Đức

66.000

24.

Đồng phạm trong luật hình sự Việt Nam

TS. Trần Quang Tiệp

38.000

25.

100 câu hỏi về pháp luật nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Nguyễn Công Khanh

29.000

26.

Bình luận các vấn đề mới của Luật Thương mại trong điều kiện hội nhập

TS. Lê Hoàng Oanh

45.000

27.

Bình luận về quyền tác giả theo pháp luật Việt Nam

Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp

24.000

28.

Bảo hiểm và kinh doanh bảo hiểm theo pháp luật Việt Nam

TS. Phạm Văn Tuyết

46.000

29.

Bảo hiến ở Việt Nam

ThS.Bùi Ngọc Sơn

14.500

30.

Bộ luật Lao động và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (năm 2002, năm 2006 và năm 2007)

Nhà xuất bản Tư pháp

20.000

31.

Bộ luật Tố tụng dân sự Liên bang Nga

TS. Nguyễn Ngọc Khánh (chủ biên)

45.000

32.

Các nguyên tắc pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế

TS. Nguyễn Minh Đoan
(chủ biên)

23.000

33.

Công ước Berne 1886 – Công cụ hữu hiệu bảo hộ quyền tác giả

ThS. Nguyễn Bá Bình
Phạm Thanh Tùng

29.000

34.

Cơ cấu, phương thức thực hiện quyền lực trong hệ thống hành chính Việt Nam

ThS. Phạm Bính

19.000

35.

Cẩm nang pháp luật dành cho ngư dân đánh bắt thủy sản trên biển Đông

TS. Hoàng Phước Hiệp
(chủ biên)

18.000

36.

Cấp dưỡng theo pháp luật Việt Nam

LG. Thu Anh

4.000

37.

Chỉ dẫn áp dụng Luật sở hữu trí tuệ

Trần Hoài Nam

96.000

38.

Chỉ dẫn áp dụng Luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

LG. Lê Tuấn Phong

29.000

39.

Chính sách hình sự trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

TS. Phạm Văn Lợi

56.000

40.

Góp phần bàn về cải cách pháp luật ở Việt Nam hiện nay

TS. Ngô Huy Cương

58.000

41.

Giải pháp cơ bản thiết lập trật tự kỷ cương trong quản lý Nhà nước ở đô thị

PGS.TS. Phạm Kim Giao

22.000

42.

Hỏi đáp Luật bảo hiểm xã hội

Dương Thanh Minh

14.000

43.

Hỏi đáp về Luật Sở hữu trí tuệ

LG. Trần Minh Sơn

22.000

44.

Hướng dẫn và sơ đồ hóa các trình tự thủ tục về nhà, đất

CT Cổ phần nghiên cứu và tư vấn đầu tư APT

27.500

45.

Hòa giải ở cơ sở

Nguyễn Phương Thảo

7.000

46.

Khái niệm pháp lý trong các văn bản pháp luật

GS.TS Trần Ngọc Đường
TS. Nguyên Thành

79.000

47.

Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý Nhà nước: Lý thuyết và mẫu thực tế

ThS. Võ Trí Hảo

28.000

48.

Luật Cán bộ công chức

Nhà xuất bản Tư pháp

7.500

49.

Luật Phòng chống ma túy

Nhà xuất bản Tư pháp

8.500

50.

Luật Quốc tịch Việt Nam

Nhà xuất bản Tư pháp

7.000

51.

Luật Thuế thu nhập cá nhân

Nhà xuất bản Tư pháp

4.500

52.

Thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trần Minh Trọng

13,000

53.

Việt Nam với WTO (chuyên đề số 1)

Phạm Trí Hùng

29,500

54.

Tìm hiểu các bản hiến pháp Việt Nam

PGS.TS.Nguyễn Đăng Dung

35,000

55.

Chế định án treo trong luật hình sự Việt Nam

Ths. Lê Văn Luật

22,000

56.

Chính sách hình sự trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

Ts. Phạm Văn Lợi

56,000

57.

Một số vấn đề về đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội

Ts. Lê Thanh Vân

39,500

58.

Công tác dân vận trong giải quyết các khiếu nại, tố cáo

Ths. Nguyễn Tiến Thịnh

40,000

59.

Pháp luật về tổ chức các hình thức kinh doanh

Ths. Nguyễn Thị Khế

38,000

60.

Quy định pháp luật mới về cổ phiếu và mua bán cổ phiếu

Ts. Trần Vũ Hải

69,000

61.

Quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Ts. Trần Thị Cúc

50,000

62.

Suy nghĩ về bình đẳng giới dưới góc nhìn pháp luật

Ls. Trịnh Đình Thể

10,000

63.

Giới thiệu Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản chính, chứng thực chữ ký

Nhà xuất bản Tư pháp

4,000

64.

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn

Nhà xuất bản Tư pháp

3,000

65.

Luật cư trú và các VBHDTH

Nhà xuất bản Tư pháp

7,000

66.

Luật cư trú

Nhà xuất bản Tư pháp

3,500

67.

Luật bảo hiểm xã hội và toàn bộ các văn bản liên quan

LG. Nguyễn Duy Ánh

75,000

68.

Bộ luật lao động và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật lao động năm 2002, năm 2006, năm 2007

Nhà xuất bản Tư pháp

20,000

69.

Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác

Nhà xuất bản Tư pháp

4,000

70.

Luật bình đẳng giới

Nhà xuất bản Tư pháp

3,500

71.

Luật công chứng

Nhà xuất bản Tư pháp

5,000

72.

Luật Chứng khoán

Nhà xuất bản Tư pháp

12,500

73.

Luật công nghệ thông tin

Nhà xuất bản Tư pháp

7,000

74.

Những NDCB của luật đấu thầu

Vụ công tác lập pháp

15,500

75.

Luật nhà ở

Vụ công tác lập pháp

12,000

76.

Những NDCB của luật Sở hữu trí tuệ

Vụ công tác lập pháp

40,000

77.

Những NDCB của luật Xuất bản năm 2004

Vụ công tác lập pháp

12,000

78.

Phân cấp quản lý trong hệ thống hành chính nhà nước của chính quyền địa phương

TS. Bùi Đức Kháng

19,000

79.

Hỏi đáp về Luật dạy nghề

Lê Thanh

24,000

80.

Luật phòng chống bạo lực gia đình

Trần Cao Minh

4,500

81.

Pháp luật đất đai – Hỏi đáp các tình huống

Trần Cao Minh

30,000

82.

Một số quy định về quản lý tài chính và công khai tài chính

Nguyễn Minh Trang

36,000

83.

Quy định mới về điều chỉnh tiền lương và trợ cấp bảo hiễm xã hội

Thy Anh

27,000

84.

Luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tuấn Đức

24,000

85.

Luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Nguyễn Thành Long

240,000

86.

Pháp luật về lao động bảo hiểm xã hội

Thy Anh

195,000

87.

Những quy định về đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục

Nhiều tác giả

245,000

88.

Những điều cần biết về giá đất, bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất

 

28,500

89.

Luật dạy nghề và các văn bản hướng dẫn thi hành

Nhiều tác giả

475,000

90.

Hỏi đáp về chế độ chính sách lao động – tiền lương và bảo hiểm xã hội

Lương Đức Cường

235,000

91.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng nhà nước và công tác cán bộ

Lê Duy Truy

75,000

92.

Những nội dung mới của Luật giáo dục năm 2005

Vụ Công tác lập pháp – VPQH

12,500

93.

Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

Lê An

53,000

2. NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG

Nhà xuất bản Lao động – Số 175, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 04.8515380 – Fax: 04.8515381

Công ty TNHH Đông Tân – Số 9, Ngõ 40 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 04.39722178 / 3972218 Fax: 04.39722178 E-mail: dongtanhn@yahoo.com.vn

STT

TÊN SÁCH

NĂM

GIÁ

1.

Các văn bản hướng dẫn Bộ luật dân sự

2009

25.000

2.

Các văn bản hướng dẫn Bộ luật hình sự

2009

35.000

3.

Các văn bản hướng dẫn Bộ luật lao động

2009

30.000

4.

Các văn bản hướng dẫn Bộ luật tố tụng dân sự

2009

35.000

5.

Các văn bản hướng dẫn Bộ luật tố tụng hình sự

2009

35.000

6.

Các văn bản hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội

2009

45.000

7.

Các văn bản hướng dẫn Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

2009

30.000

8.

Các văn bản hướng dẫn Luật bảo vệ tài nguyên và môi trường

2009

30.000

9.

Các văn bản hướng dẫn Luật bình đẳng giới

2009

35.000

10.

Các văn bản hướng dẫn Luật cán bộ công chức

2009

45.000

11.

Các văn bản hướng dẫn Luật Công đoàn

2009

15.000

12.

Các văn bản hướng dẫn Luật Cư trú

2009

35.000

13.

Các văn bản hướng dẫn Luật Dạy nghề

2009

35.000

14.

Các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

2009

35.000

15.

Các văn bản hướng dẫn Luật Đất đai

2009

35.000

16.

Các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư

2009

35.000

17.

Các văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu

2009

35.000

18.

Các văn bản hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ

2009

45.000

19.

Các văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục

2009

35.000

20.

Các văn bản hướng dẫn Luật Hôn nhân gia đình

2009

35.000

21.

Các văn bản hướng dẫn Luật Khiếu nại tố cáo

2009

30.000

22.

Các văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở

2009

35.000

23.

Các văn bản hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy

2009

35.000

24.

Các văn bản hướng dẫn Luật phòng chống ma túy

2009

35.000

25.

Các văn bản hướng dẫn Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước

2009

35.000

26.

Các văn bản hướng dẫn Luật quản lý Thuế

2009

35.000

27.

Các văn bản hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ

2009

35.000

28.

Các văn bản hướng dẫn Luật Thanh niên

2009

35.000

29.

Các văn bản hướng dẫn Luật Thanh tra

2009

35.000

30.

Các văn bản hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng

2009

25.000

31.

Các văn bản hướng dẫn Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

2009

35.000

32.

Các văn bản hướng dẫn về việc xử lý vi phạm hành chính

2009

35.000

33.

Tìm hiểu Luật phòng chống bạo lực gia đình

2009

20.000

34.

Tìm hiểu Luật Thể dục thể thao

2009

20.000

35.

Tìm hiểu Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

2008

15.000

36.

Tìm hiểu Luật thuế thu nhập cá nhân

2008

15.000

37.

Tìm hiểu Luật sở hữu trí tuệ

2008

20.000

38.

Tìm hiểu Luật phòng chống ma túy

2008

20.000

39.

Tìm hiểu các quy định về cải cách hành chính

2008

20.000

40.

Tìm hiểu các quy định về cán bộ công chức

2008

20.000

41.

Tìm hiểu các quy định về hộ tịch, hộ khẩu

2008

20.000

42.

Tìm hiểu các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước

2008

20.000

43.

Tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ

2007

15.000

44.

Tìm hiểu về Luật Dạy nghề

2007

15.000

45.

Tìm hiểu về Luật Bảo hiểm xã hội

2008

15.000

46.

Tìm hiểu về Luật Nhà ở

2007

15.000

47.

Tìm hiểu về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

2007

15.000

48.

Tìm hiểu về Luật Bảo vệ môi trường

2007

15.000

49.

Tìm hiểu về Luật Giáo dục

2008

15.000

50.

Tìm hiểu về Luật Thanh tra

2007

15.000

51.

Tìm hiểu về Luật Thi đua, khen thưởng

2007

15.000

52.

Tìm hiểu về Luật Ngân sách nhà nước

2007

15.000

53.

Tìm hiểu về Luật Khiếu nại tố cáo

2007

15.000

54.

Tìm hiểu về Luật Công đoàn

2008

15.000

55.

Tìm hiểu về Bộ Luật Lao động

2008

20.000

56.

Tìm hiểu về Luật Cư trú

2007

15.000

57.

Tìm hiểu về Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

2007

15.000

58.

Tìm hiểu về Luật Hôn nhân gia đình

2007

20.000

59.

Tìm hiểu về Luật Thanh niên

2007

15.000

60.

Hệ thống các văn bản hướng dẫn chế độ, chính sách đãi ngộ đối với giáo viên, cán bộ, công chức ngành giáo dục đào tạo

2009

280.000

61.

Các quy định, quy chế mới nhất về các kỳ thi, kỳ tuyển sinh

2008

50.000

62.

Các văn bản hướng dẫn chi tiêu, mua sắm, đấu thầu xây dựng, sửa chữa trường học theo quy định mới

2008

250.000

63.

Cẩm nang nghiệp vụ quản lý trường học dành cho hiệu trưởng theo quy định mới

2008

250.000

64.

Để quản lý nhà trường hiệu quả theo quy định mới

2008

250.000

65.

Tổ chức bộ máy, biên chế trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông theo quy định mới

2008

220.000

66.

Những quy định mới về đánh giá, xếp loại học sinh Tiểu học

2008

60.000

67.

Những quy định mới về đánh giá, xếp loại học sinh Trung học cơ sở - Trung học phổ thông

2008

60.000

68.

Những quy định mới nhất về vai trò, trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của nhà quản lý, nhà giáo và cán bộ công chức ngành giáo dục – đào tạo

2007

250.000

69.

Hệ thống các văn bản mới về Thanh tra – kiểm tra, thi đua – khen thưởng và kỷ luật trong ngành Giáo dục – Đào tạo

2007

250.000

70.

Hệ thống các quy định mới nhất về đổi mới phương pháp – nâng cao chất lượng dạy và học trong Giáo dục – Đào tạo

2007

250.000

71.

Các văn bản pháp luật hướng dẫn dành cho Hiệu trưởng về quản lý Tài chính, công khai tài chính trong nhà trường

2007

245.000

72.

Các văn bản hướng dẫn mới nhất về quản lý tài chính, lập dự toán, phân bổ thu chi, mua sắm tài sản, phương tiện làm việc và quyết toán kinh phí Ngân sách nhà nước

2007

245.000

73.

Những điều cần biết về pháp luật dành cho Hiệu trưởng trong quản lý nhà trường

2007

245.000

74.

Tìm hiểu các quy định pháp luật dành cho cán bộ làm công tác quản lý trong ngành Giáo dục – Đào tạo

2007

325.000

75.

Hệ thống các văn bản pháp luật về Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phụ cấp áp dụng trong ngành Giáo dục – Đào tạo

2007

198.000

76.

Các quy định mới về Điều lệ, quy chế Trường mầm non

2007

55.000

77.

Các quy định mới về Điều lệ, quy chế Trường tiểu học

2007

55.000

78.

Các quy định mới về Điều lệ, quy chế Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông

2007

55.000

79.

Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

2007

240.000

80.

Điều lệ - quy chế trường học

2006

195.000

81.

Các văn bản hướng dẫn thi hành về tuyển dụng, cho thôi việc, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức và người lao động.

2007

240.000

82.

Các văn bản pháp luật về quyền lợi, trách nhiệm & nghĩa vụ của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp.

2007

240.000

83.

Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

2007

240.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch số 160/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.209
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162