Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 150/KH-UBND 2018 Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Lạng Sơn 2018 2025

Số hiệu: 150/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành: 13/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 150/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2018 - 2025

Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử (VHƯX) trong trường học giai đoạn 2018 - 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án), UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2018 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2018 - 2025 theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tạo sự chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV), nhân viên (NV), học sinh sinh viên (HSSV) để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc, chủ động trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung được giao theo Kế hoạch của UBND tỉnh, bảo đảm việc thực hiện Kế hoạch một cách nghiêm túc và hiệu quả.

II. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Giai đoạn 2018 - 2020

- Có 100% trường học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi nhà trường;

- Hằng năm có 100% CBQL, nhà giáo, NV, HSSV được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến VHƯX, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng;

- Có ít nhất 90% CBQL, nhà giáo, NV, cán bộ Công đoàn ngành giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục VHƯX trong trường học;

- Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

2. Giai đoạn 2021 - 2025

- Có ít nhất 95% CBQL, nhà giáo, NV, cán bộ Công đoàn ngành giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục VHƯX trong trường học;

- Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng VHƯX trong trường học

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục, NV, HSSV, gia đình và cộng đồng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống, VHƯX trong trường học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng VHƯX trong trường học; về thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong trường học.

- Xây dựng các tài liệu giáo dục, tuyên truyền về văn hóa học đường ứng xử văn hóa dành cho CBQL, nhà giáo, người học trong các cơ sở giáo dục.

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thống VHƯX của dân tộc ta; nêu gương cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người đứng đầu nhà trường trong xây dựng VHƯX, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng VHƯX.

b) Hình thức tuyên truyền

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về VHƯX trên báo chí, truyền hình và các phương tiện thông tin khác của tỉnh, các huyện, thành phố và các nhà trường. Tuyên truyền thông qua tổ chức cuộc thi, hội thi, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về ứng xử văn hóa trong trường học cho nhà giáo, người học tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền.

2. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học

- Các cơ sở giáo dục xây dựng, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử (BQTƯX) trên cơ sở quy tắc ứng xử trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với sự tham gia và cam kết của các bên liên quan (CBQL, nhà giáo, NV, HSSV, cha mẹ học sinh…).

- BQTƯX trong trường học quy định cụ thể những việc nên làm và không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử. BQTƯX phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với lứa tuổi, các bậc học, cấp học và văn hóa đặc trưng của các vùng miền.

- Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể CBQL, nhà giáo, NV và người học biết và thực hiện BQTƯX.

- BQTƯX phải được niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, Website nhà trường; gửi tới từng thành viên nhà trường qua hệ thống Email, hệ thống liên lạc điện tử.

- CBQL, nhà giáo, NV, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, Công đoàn nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung BQTƯX trong trường học trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh…

- Phát huy tính gương mẫu của CBQL, nhà giáo, NV và trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong xây dựng VHƯX, chú trọng xây dựng nhân cách người thầy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách cho CBQL, nhà giáo, NV, HSSV; tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường VHƯX trong trường học.

3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục VHƯX trong trường học

Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục VHƯX cho trẻ em, HSSV trong các cơ sở giáo dục; thể hiện được giá trị cốt lõi trong VHƯX nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo, vùng miền. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho nhà giáo, người học.

a) Nội dung giáo dục VHƯX

- Đối với cơ sở giáo dục mầm non: Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục VHƯX trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non, trong các chuyên đề lễ giáo, hoạt động giáo dục…để hình thành và phát triển ở trẻ em ý thức, hành vi ứng xử phù hợp với độ tuổi (lễ phép; kính trọng; yêu thương thầy, cô giáo, ông bà, cha mẹ; yêu quý anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu cái đẹp…).

- Đối với giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên: Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục VHƯX trong các hoạt động giáo dục, trong chương trình giáo dục phổ thông, lựa chọn các nội dung giáo dục VHƯX, lối sống văn hóa có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý, tình cảm của học sinh, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và hoạt động trải nghiệm để hình thành các phẩm chất nhân ái, tự trọng bản thân, tôn trọng, trách nhiệm với bạn bè, chia sẻ, bao dung của người học. Xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nếp sống, thói quen văn minh, lịch sự đối với các chủ thể trong trường học, như: Văn hóa xếp hàng nơi công cộng, triển khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ) trong các hoạt động liên quan (như trong thư viện, căng tin, trực nhật…).

- Đối với giáo dục chuyên nghiệp: Bổ sung nội dung giáo dục VHƯX vào chương trình đào tạo, các hoạt động giáo dục, thực hành, thực tập, tình nguyện vì cộng đồng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường, các đoàn thể tổ chức. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống văn hóa, nhân ái, bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; đặc biệt là sự tự trọng bản thân và trách nhiệm đúng mực, nhân ái với người khác của HSSV thông qua việc tự học, tự rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết phù hợp với cấp học, lứa tuổi, trình độ đào tạo các chương trình, hoạt động giáo dục, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

b) Đổi mới phương pháp, hình thức trong giáo dục VHƯX

- Chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, Ngữ văn, Lịch sử… theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Trong đó đặc biệt coi trọng phương pháp trải nghiệm, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của người học; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân. Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học sinh.

- Đa dạng hóa hình thức giáo dục VHƯX thông qua các hoạt động tập thể, các Câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại…; đặc biệt phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của các học sinh khóa trên, đội ngũ cán bộ lớp, chi đoàn đối với các HSSV khóa sau.

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, tổ chức đa dạng hình thức giáo dục ứng xử văn hóa, thể hiện tinh thần yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử truyền thống văn hóa tốt đẹp cho HSSV thông qua hoạt động hát Quốc ca, Lễ chào cờ Tổ quốc và các hoạt động tập thể.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục trong công tác thi đua xây dựng trường học văn hóa, VHƯX, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong CBQL, GV, NV, HSSV thiết thực, thường xuyên, hiệu quả trong mỗi năm học.

- Khuyến khích HSSV tham gia tuyên truyền về trường học văn hóa, những hành vi ứng xử đẹp, phê phán hành vi chưa đẹp; nâng cao hiểu biết về thẩm mỹ, nghệ thuật cho HSSV thông qua các hoạt động giáo dục và quan tâm đến các sự kiện thời sự - chính trị của đất nước, quốc tế.

- Tạo cơ chế để HSSV phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường, việc thực hiện VHƯX và dân chủ trong trường học; ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- Tăng cường giáo dục, định hướng để HSSV sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, giải trí lành mạnh và thể hiện ứng xử văn hóa trong môi trường mạng internet, các mạng xã hội; thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng.

4. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục VHƯX

- Xây dựng tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ CBQL, nhà giáo, đội ngũ cán bộ công tác giáo dục chính trị - HSSV, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập.

- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực giáo dục VHƯX cho HSSV đối với đội ngũ CBQL giáo dục các cấp, nhà giáo, NV, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên, Hội sinh viên trong trường học.

- Xây dựng chuyên đề, tài liệu, tổ chức các hoạt động về giáo dục VHƯX trong chương trình đào tạo GV trong các cơ sở đào tạo sư phạm để xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, có nhân cách và lối sống văn hóa.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng VHƯX

a) Nhà trường

- Chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng chống bạo lực học đường hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục VHƯX cho người học thông qua các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa; nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục ứng xử văn hóa của CBQL, GV, NV nhà trường.

- Rà soát, hoàn thiện, ban hành và triển khai BQTƯX theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các chuẩn mực văn hóa, hệ giá trị cốt lõi để sử dụng tại nhà trường.

- Tổ chức trao đổi về xây dựng VHƯX trong các cuộc họp, sinh hoạt tập thể; gặp gỡ với gia đình người học để phối hợp, thông tin, xử lý trong quá trình tổ chức giáo dục, đào tạo.

- Chủ động đề xuất, phối hợp với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn để tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa, phối hợp tổ chức giáo dục VHƯX cho HSSV trong và ngoài nhà trường; biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích; nhân rộng điển hình nói lời hay, cử chỉ đẹp.

- Xây dựng và phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử của nhà trường, các hình thức phản ánh, trao đổi, thu thập, xử lý thông tin từ người học, CBQL, nhà giáo, NV nhà trường, gia đình người học, các cá nhân có liên quan khác về VHƯX trong trường học và trên môi trường mạng; góp phần thực hiện dân chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời, đạt hiệu quả giáo dục đối với các hành vi bạo lực học đường, vi phạm quy tắc ứng xử cần xử lý.

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên, GV chủ nhiệm, cố vấn học tập trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, VHƯX trong nhà trường.

- Tổ chức xử lý các cá nhân có hành vi vi phạm BQTƯX, công bố công khai kết quả xử lý.

- Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo, HSSV trong việc tham gia chăm sóc bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học, cá nhân. Tổ chức cho HSSV trồng, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tại địa phương trong dịp Tết trồng cây.

b) Gia đình

- Có trách nhiệm chính giáo dục VHƯX và mẫu mực trong VHƯX tại gia đình và nơi công cộng.

- Phối hợp với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tổ chức giáo dục VHƯX trong trường học; tham gia tích cực trong các buổi họp, gặp gỡ trao đổi, xử lý các tình huống có liên quan.

- Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho người học trong ứng xử văn hóa.

- Tôn trọng và tào điều kiện để HS tham gia đầy đủ, hiệu quả, nghiêm túc kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, nhất là các hoạt động liên quan đến xây dựng VHƯX.

- Có hình thức phối hợp với Ban đại diện cha mẹ HS trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường.

- Phối hợp với nhà trường xây dựng và thực hiện các nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, VHƯX trong gia đình cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong từng năm học.

c) Chính quyền địa phương

- Xác định nhiệm vụ xây dựng VHƯX trong trường học là nội dung quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương; chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường tổ chức giáo dục VHƯX trong trường học theo thẩm quyền.

- Có trách nhiệm chính trong tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn, tạo điều kiện để xây dựng VHƯX cho người học tại cộng đồng; hỗ trợ người học gặp khó khăn, xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn cho người học.

- Đưa nội dung xây dựng VHƯX trong trường học trên địa bàn thành một trong các nội dung công tác của đơn vị và được tổng kết, đánh giá hằng năm.

- Huy động và sử dụng các thiết chế văn hóa tại địa phương, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà trường. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện VHƯX trong các nhà trường; có hình thức động viên khen thưởng các trường học làm tốt; xử lý đối với các đơn vị để xảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa.

- Phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong công tác tổ chức xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường.

IV. KINH PHÍ

1. Nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề hằng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước.

2. Nguồn thu của các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

3. Kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện Kế hoạch này. Chỉ đạo trường Cao đẳng Sư phạm xây dựng các chuyên đề giáo dục VHƯX bổ sung trong chương trình đào tạo giáo viên.

- Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của CBQL, GV, NV trong thực hiện ứng xử văn hóa trong các trường học.

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong trường học và tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho HSSV và đội ngũ GV, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong công tác tuyên truyền VHƯX trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng VHƯX. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2020, 2023, tổng kết vào năm 2025; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả và đề xuất nội dung xây dựng VHƯX trong trường học giai đoạn tiếp theo.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, cơ quan, tổ chức thực hiện Đề án trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện BQTƯX trong trường học theo khung quy định chung đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2018 - 2019.

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tổ chức trong phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành; tuyên truyền các mô hình VHƯX cho HSSV và đội ngũ GV, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Hằng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng và thực hiện VHƯX. Tổ chức sơ kết Kế hoạch thực hiện Đề án vào năm 2020, 2023, tổng kết vào năm 2025 đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và đề xuất nội dung xây dựng VHƯX trong giai đoạn tiếp theo.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định hướng các hoạt động văn học, nghệ thuật, biểu diễn nhằm tuyên truyền chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, VHƯX cho các tầng lớp nhân dân.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác xây dựng, đánh giá, kiểm tra và công nhận các danh hiệu văn hóa, ứng xử văn hóa cho cá nhân, tổ chức trong ngành Giáo dục và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng Đề án Tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020; lồng ghép nội dung VHƯX trong trường học vào Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các phong trào thi đua yêu nước và các đề án khác.

4. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo Trường Cao đẳng Y tế triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Công an tỉnh Lạng Sơn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong CBQL, GV, NV, HSSV các cơ sở giáo dục.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu vực trường học; phát hiện, ngăn chặn các hành vi tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm độc hại trong các nhà trường; quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về văn hóa ứng xử trong trường học và hành vi ứng xử trong trường học thể hiện tại gia đình, cộng đồng; phòng chống tác động tiêu cực của mạng internet, trò chơi trực tuyến đến HSSV.

- Tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực truyền thông. Quản lý chặt chẽ nội dung các văn hóa phẩm, báo chí, internet và các chương trình phát thanh, truyền hình; các không gian mạng, các trang mạng xã hội có liên quan đến văn hóa trong trường học; kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến (online) bảo đảm giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp người Việt Nam. Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về VHƯX trong HSSV tại cộng đồng.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền về xây dựng VHƯX của HSSV và gia đình, dòng họ tại khu dân cư.

7. Sở Tài chính tham mưu bố trí ngân sách hằng năm để triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch này.

8. Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch này. Chủ trì triển khai các nội dung tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức về VHƯX đối với cán bộ Đoàn, Hội, Đội; tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong nhà trường; tuyên truyền các mô hình VHƯX cho HSSV và đội ngũ GV, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học.

- Chủ trì triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội để thực hiện VHƯX trong trường học.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tiếp tục củng cố, duy trì các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục; xây dựng chương trình chuyên đề về VHƯX, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên

Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia xây dựng và thực hiện VHƯX tại cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

11. UBND các huyện, thành phố

- Ban hành kế hoạch triển khai Đề án trên địa bàn. Giao trách nhiệm cho các cấp chính quyền trên địa bàn chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng VHƯX trong các nhà trường. Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể để xây dựng kế hoạch và thực hiện VHƯX từ gia đình, cộng đồng cho HSSV trên địa bàn cư trú.

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền về VHƯX trong trường học, trong các gia đình HS tại địa phương; bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ kiến thức, kỹ năng về xây dựng VHƯX trong trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục VHƯX, hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương, nhất là các dịp nghỉ hè, lễ, tết.

- Chủ trì xây dựng và chịu trách nhiệm chính về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, môi trường văn hóa trường học trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền các nội dung về ứng xử văn hóa, tuyên dương các tấm gương ứng xử văn hóa.

- Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng VHƯX, văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục tại địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng, ban CM, TH-CB;
- Lưu: VT, (LTT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 150/KH-UBND ngày 13/11/2018 thực hiện Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.082

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!