Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2019 về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Số hiệu: 137/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Việt Văn
Ngày ban hành: 21/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/KH-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÂN LUỒNG HỌC SINH TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN 2019-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” (Quyết định số 522/QĐ-TTg);

Căn cứ văn bản số 1676/BGDĐT-GDTrH ngày 19/04/2019 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”,

Xét đề nghị của Sở GD&ĐT tại văn bản số 91/TTr-SGDĐT ngày 7/8/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục Phổ thông giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây gọi chung là Kế hoạch), như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh và quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế.

2. Thực hiện công tác hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc theo đúng Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Là căn cứ để các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện, đồng thời là cơ sở để UBND tỉnh kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của các đơn vị thực hiện.

II. Nội dung

1. Mục tiêu

1.1. Từ năm 2019 đến năm 2020

- Ít nhất 60% trường Trung học cơ sở, 65% trường Trung học phổ thông thực hiện chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương;

- Ít nhất 60% trường Trung học cơ sở, 65% trường Trung học Phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp;

- Ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

1.2. Từ năm 2020 đến năm 2025

- 100% trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông thực hiện chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương;

- 100% trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ;

- Ít nhất 42% học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp;

- Phấn đấu ít nhất 50% học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

2. Các nội dung triển khai

2.1. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan quản lí giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của Quyết định số 522/QĐ-TTg đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh để hiểu biết, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện.

- Các sở, ban, ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan; UBND cấp huyện, thành phố quán triệt nội dung Quyết định số 522/QĐ-TTg và các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời, tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp.

- Cơ quan truyền thông phối hợp tuyên truyền chủ trương tăng cường giáo dục hướng nghiệp và công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và địa phương nhằm tạo sự đồng thuận, phát huy hiệu quả sự tham gia của xã hội.

- Khai thác tốt trang thông tin của Chính phủ và hệ thống thông tin quản lí của ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đổi mới phương thức truyền thông về nội dung thông tin hướng nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh;

- Tăng cường phối hợp, đa dạng và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động truyền thông về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông như: Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp; thi tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp; các hoạt động giao lưu của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục với các nhà khoa học, nhà quản lí, doanh nhân; tổ chức kết nối giữa nhà trường phổ thông với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trong và ngoài tỉnh.

- Tăng cường rà soát triển khai việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trong chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội từ tỉnh đến cấp huyện và cấp xã; đặc biệt quan tâm định hướng nghề nghiệp theo chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh.

2.2. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục bậc trung học phổ thông

- Đổi mới nội dung giáo dục hướng nghiệp thông qua các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường

Đối với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình theo hướng tinh giản, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi; tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; bổ sung, cập nhật các nội dung giáo dục hướng nghiệp trong các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn, tinh gọn, hiệu quả; bước đầu đưa giáo dục khoa học- công nghệ- kĩ thuật- toán (STEM) triển khai trong các nhà trường.

Đối với chương trình giáo dục phổ thông mới: Thực hiện nội dung giáo dục hướng nghiệp tích hợp trong chương trình các môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục tích hợp STEM trong chương trình, phù hợp với xu hướng phát triển ngành nghề của quốc gia, đáp ứng thị trường lao động, chuẩn bị điều kiện đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp với lứa tuổi học sinh; cung cấp kịp thời thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách đối với người học các trình độ giáo dục nghề nghiệp, chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động

Tăng cường phối hợp giữa các cơ sở giáo dục phổ thông với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm làm nhiệm vụ hướng nghiệp giới thiệu việc làm trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp và học sinh phổ thông sau khi tốt nghiệp vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về nhu cầu lao động, thị trường lao động của địa phương và trong cả nước cho các cơ sở giáo dục;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi kinh nghiệm giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông, về nhu cầu lao động, thị trường lao động.

2.3. Phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục trung học phổ thông

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp về cập nhật kiến thức, thông tin liên quan đến giáo dục định hướng nghề nghiệp; kiến thức, kĩ năng tư vấn, phương pháp tư vấn hiện đại với sự trợ giúp của công nghệ thông tin;

Huy động các nhà khoa học, các nhà quản lí, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nhân,... tham gia làm công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

Tăng cường phát huy nhiệm vụ hướng nghiệp ở cấp tỉnh và cấp huyện trong việc tổ chức bồi dưỡng, cung cấp dữ liệu... cho đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm tư vấn hướng nghiệp trong các trường trung học.

2.4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp và phổ thông

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp, giáo dục STEM tại một số huyện, thành phố.

Hỗ trợ TTGDTX tỉnh, TT GDNN-GDTX cấp huyện tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề.

2.5. Rà soát hoàn thiện, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách của tỉnh đang thực hiện (Đề án số 5178/ĐA-UBND về dạy nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020) để khuyến khích người học và các doanh nghiệp, đơn vị tham gia vào hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, phân luồng học sinh, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu mới về lao động qua đào tạo, phù hợp với thực tiễn.

2.6. Huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông

Tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục phổ thông với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm khai thác, sử dụng các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, trong và ngoài nước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

Đẩy mạnh phong trào tự làm thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp trong các nhà trường.

1.7. Tăng cường quản lí đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông

Hình thành bộ phận kiêm nhiệm quản lí, theo dõi về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

Tổ chức khai thác hiệu quả chuyên trang về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên hệ thống thông tin quản lí của ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh.

III. Kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch chi từ kinh phí chi thường xuyên do ngân sách nhà nước cấp theo dự toán hàng năm; nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục; huy động các nguồn lực của các cá nhân và tổ chức, các doanh nghiệp trong tỉnh và trong cả nước để phục vụ các hoạt động giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

2. Nguồn ngân sách nhà nước được chi cho các hoạt động

- Xây dựng trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên hệ thống thông tin quản lý của ngành giáo dục và đào tạo.

- Bồi dưỡng, hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; tập huấn giáo viên về dạy học tích hợp giáo dục hướng nghiệp, giáo dục STEM.

- Hỗ trợ thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp, giáo dục STEM cho một số trường trung học, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện được lựa chọn thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và ĐHPLHS định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

- Tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp học nghề; thi tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động giao lưu của học sinh, giáo viên, cán bộ QLGD nghề nghiệp với các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân, tổ chức kết nối giữa nhà trường phổ thông với các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trong và ngoài tỉnh do Sở Lao động-Thương binh Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện.

- Thực hiện những hoạt động khác theo nhiệm vụ của Đề án phù hợp quy định của pháp luật ngân sách nhà nước.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

1.1. Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch (tổ chức sơ kết giữa giai đoạn để đánh giá rút kinh nghiệm trong năm 2021, tổng kết kế hoạch triển khai Đề án vào cuối năm 2025), định kì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ GD&ĐT; đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trong trường hợp cần thiết.

1.2. Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch về hoạt động giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh; phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội triển khai các nhiệm vụ về đào tạo nghề nghiệp trong các chương trình, kế hoạch hàng năm và giai đoạn.

1.3. Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các chính sách để tăng cường hoạt động giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

2. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch về hoạt động đào tạo nghề, trong đó tập trung nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Tham mưu UBND tỉnh về sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống các trường nghề đảm bảo hoạt động hiệu quả.

2.2. Cung cấp, cập nhật kịp thời thông tin về năng lực đào tạo, tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tỷ lệ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm; thông tin về nhu cầu việc làm, thị trường lao động theo định kì (hàng quý, 6 tháng, hàng năm).

2.3. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai các hoạt động giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trung học.

2.4. Tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, thi tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp, tổ chức các hoạt động giao lưu của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp với các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân, tổ chức kết nối giữa nhà trường phổ thông với các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trong và ngoài tỉnh.

2.5. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan huy động, bố trí nguồn kinh phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện Kế hoạch.

2.6. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các nhiệm vụ về hoạt động giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh; giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được giao, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đầu tư công, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo phân cấp ngân sách hiện hành.

5. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện các chính sách đối với giáo viên kiêm nhiệm làm công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

7.1. Xây dựng kế hoạch của địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch; chỉ đạo các phòng, ban, chức năng, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan của địa phương xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, định kì sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo theo năm, theo giai đoạn, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT theo quy định.

7.2. Chủ động bố trí nguồn lực và ngân sách theo quy định hiện hành để triển khai các nhiệm vụ tại địa phương;

7.3. Biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân khác tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

Trên đây là Kế hoạch Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng thời gian yêu cầu. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần điều chỉnh cho phù hợp, yêu cầu báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở GD&ĐT) để tổng hợp, xem xét, chỉ đạo kịp thời.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, TP;
- PCVP;
- Lưu: VT, VX2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2019 về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


51

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144