Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 134/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 17/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 134/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 31/CT-TTG NGÀY 04/12/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

2. Đề cao trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong việc tổ chức, phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

3. Các nhiệm vụ của Kế hoạch này phải được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của của từng cơ quan, đơn vị.

4. Tăng cường sự phối hợp của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện; các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về giáo dục đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa trường học.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục khác có liên quan.

3. Triển khai các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phi hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sng cho học sinh, sinh viên.

4. Tăng cường công tác quản lý và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục đo đức, li sng cho học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý. Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh, sinh viên.

5. Đẩy mạnh triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền các tấm gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên. Tăng cường sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương, cộng đồng dân cư để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh của học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào, các hoạt động có liên quan đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

6. Thực hiện đầy đủ chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em. Đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của các đề án, chương trình về giáo dục đạo đức, lối sống được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp ngân sách nhà nước.

7. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. S Giáo dục và Đào tạo

a) Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo và trải nghiệm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo. Hướng dẫn học sinh thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy phù hợp với lứa tuổi. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 374/KH-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Đ án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020” tỉnh Ninh Thuận.

b) Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện; các đề án đã được Thtướng Chính phủ phê duyệt về giáo dục đạo đức, lối sống; xây dựng văn hóa trường học; tổng kết Đán “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” (Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch s 374/KH-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh) và đề xuất chương trình, kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo; tổ chức thực hiện có nền nếp hoạt động chào cờ, hát Quốc ca; thể dục giữa giờ; lao động, vệ sinh trường, lớp; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cộng đồng; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tư vấn học đường; từng bước tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động trợ giúp, tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục.

c) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục khác có liên quan; Trường CĐSP chú trọng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo giáo viên về đạo đức nhà giáo; tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưng, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, giáo viên tư vấn tâm lý, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, giáo viên các bộ môn; phát huy vai trò và trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, nhà giáo về đạo đức, lối sống, không dạy thêm, học thêm trái quy định; Đổi mới phương pháp đánh giá đạo đức, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên.

d) Triển khai các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

e) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hp vi phạm đạo đức, lối sống.

f) Chỉ đạo cho các trường phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh của học sinh, sinh viên; các đơn vị trường học cần bố trí nguồn lực, cải tạo cơ sở vật chất có liên quan đến giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tăng cường công tác qun lý và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

b) Xem xét bố trí nhân viên làm công tác tư vấn tâm lý trong trường phổ thông phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương và bảo đảm không làm tăng biên chế.

c) Tạo điều kiện để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh của học sinh, sinh viên. Ưu tiên bố trí nguồn lực các đề án, chương trình liên quan đến giáo dục đạo đức, lối sng.

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát, xlý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định.

3. S Lao động-Thương binh và Xã hội

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách pháp luật về bo vệ trẻ em; tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, lối sng trong các cơ sở giáo dục nghnghiệp.

4. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sng, nếp sống văn hoá trong gia đình, trách nhiệm của cha mẹ, ông bà trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu; nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; chỉ đạo tăng cường sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương, cộng đồng dân cư để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh của học sinh, sinh viên.

5. S Thông tin và Truyền thông

Tăng cường công tác chỉ đạo và quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền các tấm gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên; lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống. Xử lý theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân tuyên truyền các hành vi, lối sống tiêu cực, không lành mạnh.

6. Công an tỉnh

Đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, đặc biệt là khu vực xung quanh trường học; phối hợp với ngành Giáo dục trong phòng, chống, xử lý tình trạng bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, sinh viên.

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hp với các sở, cơ quan có liên quan cân đối, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của các đề án, chương trình về giáo dục đạo đức, lối sống được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp ngân sách nhà nước.

8. Đề nghị:

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, nhà trường tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội tích cực tham gia công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Tổ chức triển khai hiệu quả cao Cuộc vận động “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, chăm ngoan, nền nếp” ở địa phương.

b) Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức, mô hình hoạt động; phát động các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng trong đội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong giáo dục đạo đức, lối sống đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo sự lan toả rộng rãi trong học sinh, sinh viên và toàn xã hội.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vận động hội viên tăng cường giáo dục đạo đức trong gia đình; đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

d) Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục phối hp với ngành Giáo dục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch này, yêu cu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phân công. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, định kỳ tổng hp và báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ CT HSSV) (b/c);
- TT. T
nh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBMTTQ t
nh;
- Công an tỉnh;
- Các sở: GDĐT, LĐTBXH, VHTTDL
,TTTT, TC;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Hội LHPN tỉnh;
- Tỉnh Đoàn;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ;
- Lưu VT, VXNV. NAM.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


604

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91