Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2016 tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2016-2020)

Số hiệu: 121/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 12/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/KH-UBND

Phú Yên, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH PHÚ YÊN (GIAI ĐOẠN 2016-2020)

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-BGDĐT ngày 23/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (giai đoạn 2016 - 2020). Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đề ra Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2016 - 2020) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) ban hành kèm theo Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với trung ương nhằm củng cố và phát triển hệ thống trường PTDTNT.

3. Đảm bảo các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, tính chất chuyên biệt của trường PTDTNT

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và cộng đồng về việc đầu tư củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục của hệ thống trường PTDTNT đáp mới yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là các địa phương, nhà trường để CBQL, GV, HS hiểu rõ mục tiêu, tính chất chuyên biệt của các trường PTDTNT và trách nhiệm của mỗi đối tượng trong quá trình công tác và học tập tại trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động giáo dục, việc quản lý, sử dụng, phát huy công năng và công tác duy trì, bảo dưỡng các công trình đã đầu tư cho các trường PTDTNT.

2. Tiếp tục ưu tiên đầu tư đầu tư cơ sở vật chất cho các trường PTDTNT theo hướng trường trung học đạt chuẩn quốc gia

Tăng cường trang bị thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.

Huy động các nguồn lực hợp pháp để tiếp tục bổ sung, nâng cấp các hạng mục công trình thiết yếu cho các trường PTDTNT như: phòng học bộ môn, phòng ở nội trú, nhà ăn, nhà kho, phòng họp giáo viên, phòng tổ bộ môn, phòng quản lý học sinh. Cụ thể như sau:

a) Trường Phổ thông DTNT tỉnh Phú Yên: Tiếp tục đầu tư cho trường các trang thiết bị bên trong 2 phòng học bộ môn đã được xây dựng nhưng chưa được đầu tư các thiết bị bên trong và đầu tư các hạng mục sau:

- Xây mới khu nội trú với quy mô 14 phòng và sửa chữa, nâng cấp khu nội trú cũ với quy mô 22 phòng.

- Xây mới nhà ăn cho học sinh, vì nhà ăn hiện tại của trường có sức chứa tối đa là 200 học sinh, kế hoạch năm 2017 số học sinh của trường là 315 học sinh.

- 01 phòng họp toàn thể cán bộ và viên chức nhà trường.

- 01 phòng chờ giáo viên.

- 04 phòng tổ chuyên môn.

- 01 phòng quản lý học sinh.

- 01 nhà kho.

- 01 phòng sinh hoạt giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc.

b) Trường Phổ thông DTNT Sông Hinh: Tiếp tục đầu tư cho trường các trang thiết bị bên trong 2 phòng học bộ môn đã được xây dựng nhưng chưa được đầu tư các thiết bị bên trong đầu tư xây dựng mới 20 phòng nội trú cho học sinh.

c) Trường Phổ thông DTNT Đồng Xuân: Tiếp tục đầu tư cho trường các trang thiết bị bên trong 2 phòng học bộ môn đã được xây dựng nhưng chưa được đầu tư các thiết bị bên trong và đầu tư xây dựng mới 4 phòng học bộ môn.

d) Trường Phổ thông DTNT Sơn Hòa: Tiếp tục đầu tư cho trường các trang thiết bị bên trong 2 phòng học bộ môn đã được xây dựng nhưng chưa được đầu tư các thiết bị bên trong và đầu tư các hạng mục sau:

- Xây dựng 01 nhà thư viện;

- Xây thêm 05 phòng bộ môn;

- Nâng cấp khu nội trú học sinh;

- Tu sửa dãy nhà phòng học;

- Nâng cấp sân trường, tường rào, nhà bảo vệ và cổng trường.

Kinh phí thực hiện: ngân sách trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu “Hỗ trợ giáo dục vùng núi, vùng dân tộc, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020”, ngân sách địa phương và vốn huy động hợp pháp khác.

3. Tiếp tục tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường PTDTNT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tiếp tục thực hiện các hoạt động sau:

- Tham gia bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên trường PTDTNT nhằm đáp ứng việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy và nghề nghiệp; năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường PTDTNT.

Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách chi thường xuyên, chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo; lồng ghép các chương trình, dự án và vốn huy động hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan để tiếp tục triển khai thực hiện; tổ chức việc kiểm tra, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính cân đối vốn đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu về kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo khả năng cân đối ngân sách.

4. UBND các huyện: Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân: Chỉ đạo việc rà soát quy mô trường PTDTNT trên địa bàn đúng với tỷ lệ huy động theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với nhu cầu tạo nguồn cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan, UBND các huyện: Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GDĐT, KHĐT, TC;
- Ban dân tộc;
- UBND các huyện: Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KT, KGVX(Lc, Ty).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Đình Phùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2016 tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên (giai đoạn 2016-2020)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


469
DMCA.com Protection Status

IP: 52.55.186.225