Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 1148/KH-UBND 2020 thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg Công tác khuyến học Lai Châu

Số hiệu: 1148/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1148/KH-UBND

Lai Châu, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 489/QĐ-TTG NGÀY 08/4/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 49-KL/TW NGÀY 10/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11-CT/TW NGÀY 13/4/2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (sau đây gọi tắt là Quyết định số 489/QĐ-TTg); Quyết định số 1420/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1420/QĐ-BGDĐT); Kế hoạch số 333-KH/TU ngày 27/11/2019 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 49-KL/TW (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 333-KH/TU). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là các sở, ngành, địa phương) cần tập trung chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội thực hiện đồng bộ và hiệu quả Quyết định số 489/QĐ-TTg, Quyết định số 1420/QĐ-BGDĐT và Kế hoạch số 333-KH/TU.

2. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

3. Tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập quốc tế.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của các cấp chính quyền và sự tham gia của toàn xã hội đối với việc triển khai nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

a) Các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nội dung Quyết định số 489/QĐ-TTg, Quyết định số 1420/QĐ-BGDĐT và Kế hoạch số 333-KH/TU trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội; hoàn thành trong quý III năm 2020.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu kiện toàn Ban Chỉ công tác xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh lồng ghép chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong chương trình giáo dục chính trị tại các cơ sở giáo dục và đào tạo theo phạm vi quản lý.

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) kiện toàn bộ phận chỉ đạo công tác xây dựng xã hội học tập ở địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập.

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 30/9/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020".

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; Kế hoạch số 2688/KH-UBND ngày 30/12/2016 thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Quyết định số 150-QĐ/TU ngày 20/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020” và đề xuất định hướng, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai đoạn tiếp theo; hoàn thành trong quý I năm 2021.

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, thông tin

a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã nêu trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Tỉnh ủy.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành liên quan, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quyết định số 489/QĐ-TTg, Quyết định số 1420/QĐ-BGDĐT và Kế hoạch số 333-KH/TU.

c) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xây dựng các phóng sự, chuyên đề về những tập thể, cá nhân điển hình, tấm gương tự học, tự bồi dưỡng thành tài, tích cực học tập suốt đời, tham gia xây dựng xã hội học tập.

3. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội

a) Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; chủ động tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội hoá giáo dục; huy động hội viên tham gia chuyển giao công nghệ, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, phổ biến kiến thức cho người dân.

b) Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn Hội khuyến học các cấp phối hợp với các sở, ngành, địa phương có kế hoạch xây dựng các tổ chức khuyến học trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang trên phạm vi toàn tỉnh;

c) Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh, công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để công nhân, người lao động được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng phù hợp với mong muốn của người lao động và điều kiện của doanh nghiệp; thành lập quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ công nhân lao động và con em công nhân nghèo hiếu học.

4. Củng cố và phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương:

- Rà soát, củng cố, phát triển cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số đảm bảo cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh; đáp ứng được các yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tập trung chỉ đạo duy trì số lượng học sinh trong độ tuổi đi học; chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng xã hội huy động tối đa trẻ em, học sinh người dân tộc thiểu số trong độ tuổi đến trường; duy trì sỹ số học sinh, bảo đảm tỷ lệ học sinh chuyên cần, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nghỉ học vào dịp lễ tết, mùa vụ,... Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích và phòng ngừa các loại dịch bệnh. Đẩy mạnh, chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; giáo dục thể chất, hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc đối với trẻ em, học sinh.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học ở các cơ sở giáo dục theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa; bảo đảm đầu tư xây dựng đủ trường, lớp đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ em và học sinh.

- Tăng cường hợp tác xây dựng, kết nối, chia sẻ tài nguyên giáo dục mở; xây dựng và mở rộng các kênh và công cụ học tập, chú trọng các hình thức, nội dung, chương trình, phương pháp học trực tuyến; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của mọi người”; hoàn thành trong quý I năm 2022.

- Đẩy mạnh sự tham gia của các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng xã hội học tập, phát triển giáo dục mở, đào tạo từ xa, trực tuyến và kết hợp giữa trực tiếp với trực tuyến.

- Chú trọng giáo dục hướng nghiệp, phân luồng giáo dục, gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên; giữa giáo dục gia đình giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội; khuyến khích tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; sinh viên; tiếp tục phát triển mô hình trung tâm học tập cộng đồng tại các xã trong tỉnh.

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy và học; hỗ trợ cho người học có thể học từ xa, tự học, tạo điều kiện thuận cho người học có thể học tập suốt đời. Củng cố, phát triển các trung tâm dạy tin học, ngoại ngữ; khuyến khích các trung tâm thu hút giáo viên giỏi, người nước ngoài có phương pháp dạy tốt về dạy cho học sinh trong tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, đánh giá về tổ chức và hoạt động của Hội khuyến học các cấp; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện để Hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ và quy định của pháp luật.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Rà soát, củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, các thiết chế văn hóa ở cơ sở và bảo đảm các nguồn lực để các cơ sở, các thiết chế này hoạt động có hiệu quả, bền vững; đồng thời rà soát, củng cố và kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội khuyến học trên địa bàn.

- Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho việc đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc cung ứng các chương trình học tập thường xuyên, suốt đời cho mọi người.

c) Hội khuyến học tỉnh chỉ đạo Hội khuyến học các cấp củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội và hội viên để phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển xã hội học tập; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”; hoàn thành trong quý I năm 2022.

5. Tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi người về công tác xóa mù chữ; huy động các tổ chức kinh tế, xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cộng đồng dân cư có trách nhiệm tham gia công tác xóa mù chữ cho người lớn gắn với học nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng cao biên giới. Tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đến hết năm 2020 theo Kế hoạch số 2688/KH-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” tỉnh Lai Châu; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021 - 2025” trong quý III năm 2020.

b) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, địa phương thực hiện tốt chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố mở rộng các hình thức giáo dục nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, công ty, dạy nghề gắn với sản xuất và dạy nghề ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa; chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho công nhân, người lao động; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trong quý I năm 2023.

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Rà soát, cập nhật thông tin về người mù chữ, tái mù chữ trên Hệ thống thông tin phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo đúng quy định pháp luật về kiểm tra công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ; tổ chức các lớp học xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số, phù hợp với đối tượng học viên.

6. Đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập và tỉnh học tập

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện các chính sách để tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nghiên cứu, đề xuất cơ chế miễn giảm thuế đối với các doanh nghiệp tham gia các hoạt động giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời.

b) Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất tiêu chí công dân học tập; tiếp tục thực hiện Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030.

c) Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm:

- Rà soát quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân được tiếp cận hoặc tạo ra các cơ hội học tập cho mọi người. Khuyến khích, tôn vinh các tập thể, cá nhân đóng góp các nguồn lực cho giáo dục và đào tạo, cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình “Đơn vị học tập” ở các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị; mô hình “xã, phường, thị trấn học tập”, “huyện, thành phố học tập”, “dòng họ học tập”, “công dân học tập” theo các tiêu chí được Chính phủ phê duyệt.

- Có chương trình, kế hoạch hỗ trợ công tác xóa mù chữ, bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện các mục tiêu xóa mù chữ theo Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập của địa phương.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan:

- Mở rộng, tăng cường liên kết đào tạo với những cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài có uy tín, đồng thời quản lý chặt chẽ chất lượng đào tạo.

- Huy động đội ngũ tri thức tài năng là người Lai Châu ở nước ngoài đóng góp với hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”; hoàn thành trong quý II năm 2021.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp để tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm tạo ra các cơ hội học tập cho mọi người.

- Thành phố Lai Châu chủ động nghiên cứu đăng ký, tham gia mạng lưới “Thành phố học tập” do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) điều hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Là cơ quan thường trực, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai và kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện kế hoạch đồng bộ, hiệu quả; sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh gắn với kết quả công tác hàng năm của các cơ quan đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

b) Xây dựng Kế hoạch củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt dộng của hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên; hoàn thành trong quý I năm 2021.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

a) Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này trong quý III năm 2020, gắn với Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương mình.

c) Sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch gắn với việc đánh giá kết quả công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động đề xuất, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- TT.Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh(đ/c Tống Thanh Hải);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUBND tỉnh: V1, V2, VX, CB;
- Báo Lai Châu; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Lưu: VT, VX4.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1148/KH-UBND ngày 08/06/2020 thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do tỉnh Lai Châu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.080

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!