Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 7534/HD-LN-TC-GD&ĐT thực hiện Quyết định 51/2012/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao do Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 7534/HD-LN-TC-GD&ĐT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Hữu Độ, Phạm Quí Tiên
Ngày ban hành: 25/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LIÊN SỞ: TÀI CHÍNH -
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 7534/HD-LN:TC-GD&ĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 51/2012/QĐ-TTG NGÀY 16/11/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG VÀ CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO

Để có sự thống nhất về chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập, ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg về việc quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao và hướng dẫn số 1384/BGDĐT-CTHSSV ngày 05/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao[1].

Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Liên Sở Tài chính-Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1/ Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục và phương thức thực hiện:

Thực hiện theo quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 và khoản 2 Điều 5 Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao và hướng dẫn số 1384/BGDĐT-CTHSSV ngày 05/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao.

2/ Về nguồn kinh phí:

a/ Đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động: Kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

b/ Đối với các cơ sở giáo dục được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên: Kinh phí chi trả được đảm bảo từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị và nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên do nhà nước cấp theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và Thành phố hiện hành, cụ thể:

- Về chế độ bồi dưỡng cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao: Các cơ sở giáo dục thực hiện chi từ nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Trường hợp thiếu nguồn kinh phí cải cách tiền lương, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm báo cáo cơ quan chủ quản, tổng hợp gửi cơ quan tài chính đồng cấp báo cáo UBND Thành phố quyết định bổ sung theo quy định.

Các quận, huyện, thị xã tổng hợp kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng cho các giáo viên, giảng viên thể dục thể thao của các cơ sở giáo dục trực thuộc trong báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương hàng năm gửi Sở Tài chính theo quy định.

- Về trang phục cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao: được cân đối trong định mức phân bổ ngân sách hàng năm của đơn vị (chi khác).

3/ Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán:

Việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về NSNN.

Trên đây là hướng dẫn của Liên Sở Tài chính-Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tài chính hoặc Sở Giáo dục để phối hợp giải quyết.

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nguyễn Hữu Độ

KT. GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Quí Tiên

 

Nơi nhận:
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội (để phối hợp);
- Các Trường Cao đẳng trực thuộc Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Phòng KH-TC, Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ sở giáo dục công lập;
- Lưu: STC, SGDĐT.

 

 [1] Trước đây thực hiện theo Thông tư Liên Bộ: Bộ Giáo dục - Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội - Bộ Tài chính - Tổng cục thể dục thể thao số 01/TT-LB ngày 10/01/1990 về một số chế độ đối với giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên thể dục thể thao.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 7534/HD-LN-TC-GD&ĐT thực hiện Quyết định 51/2012/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao do Sở Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.665

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.168