Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 69-HD/BTGTW năm 2018 thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Số hiệu: 69-HD/BTGTW Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Tuyên giáo Trung ương Người ký: Bùi Trường Giang
Ngày ban hành: 09/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 69-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Mục đích, yêu cầu

a. Mục đích:

- Củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào chủ nghĩa xã hội; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.

- Giúp người học nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội.

b. Yêu cầu

Học viên nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tài liệu. Trên cơ sở nắm chắc lý luận chính trị, những nghiệp vụ cơ bản về công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, người học có khả năng tổ chức các hoạt động ở cơ sở một cách thiết thực, hiệu quả.

2. Đối tượng học tập

Đối tượng bồi dưỡng của chương trình gồm:

- Cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở (xã, phường, thị trấn).

- Những người cần nghiên cứu, tìm hiểu thêm về lý luận chính trị, về nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

3. Nội dung chương trình

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành các tài liệu:

- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở.

- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở.

- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu Chiến binh ở cơ sở.

- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở.

- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở.

- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở.

Mỗi chương trình gồm 05 chuyên đề. Trong đó có 2 chuyên đề chung về lý luận chính trị và 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

Ngoài 05 chuyên đề quy định thống nhất nêu trên, tuỳ theo điều kiện của địa phương, cơ sở, có thể lựa chọn báo cáo thêm một số vấn đề về: tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; kinh nghiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội...

4. Tổ chức thực hiện chương trình

a. Kế hoạch mở lớp

Chương trình dành cho cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở được thực hiện ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Căn cứ vào nhu cầu và đối tượng bồi dưỡng, hằng năm Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng; trình Thường trực huyện uỷ phê duyệt; bảo đảm tất cả cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở được bồi dưỡng theo chương trình này.

b. Tổ chức, quản lý lớp

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức các lớp theo kế hoạch hàng năm đã được Thường trực huyện uỷ phê duyệt.

Đối với mỗi lớp, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện căn cứ các đối tượng chiêu sinh của mình để phối hợp (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện) xây dựng kế hoạch về chiêu sinh, tổ chức lớp học, bảo đảm yêu cầu về nội dung, thời gian, các quá trình dạy và học; nếu lớp nhiều học viên có thể mở theo cụm xã để giảm thời gian đi lại của học viên.

Kinh phí tổ chức lớp và việc cấp giấy chứng nhận cho mỗi học viên theo quy định hiện hành.

5. Công tác giảng dạy

Giới thiệu trên lớp nội dung 5 chuyên đề theo quy định. Tuy nhiên, tùy theo đối tượng, giảng viên có thể lựa chọn nội dung để giảng cho phù hợp với người học, tập trung vào những nội dung trọng tâm. Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn những nội dung trọng tâm, cần chú ý trong cuốn “Hướng dẫn thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Phần lý luận chung (02 chuyên đề đầu tiên), nếu học viên đã học ở các lớp đoàn thể khác, thì sẽ được bảo lưu kết quả, không phải học lại 02 chuyên đề lý luận chính trị ở các lớp sau.

Ngoài việc giới thiệu nội dung các chuyên đề, chú ý bố trí thời gian cần thiết để người học trao đổi, thảo luận, hiểu rõ, nắm vững những nội dung đã tiếp thu, liên hệ với bản thân, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Thời gian lớp học: 4,5 ngày, trong đó:

+ Giới thiệu 5 chuyên đề (mỗi chuyên đề 1/2 ngày): 2,5 ngày.

+ Trao đổi, thảo luận: 1/2 ngày.

+ Viết thu hoạch: 1/2 ngày.

+ Tham quan, nghe báo cáo điển hình: 1/2 ngày.

+ Tổng kết, bế mạc: 1/2 ngày.

Sau mỗi lớp học, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội huyện họp bàn, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, báo cáo Thường trực huyện uỷ; tiếp tục theo dõi, giúp đỡ học viên vận dụng, phát huy kết quả học tập trong hoạt động thực tiễn.

Hướng dẫn này thay cho các hướng dẫn trước đây của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật phát hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc TW;
- Các Trung tâm bồi dưỡng chính trị đảng uỷ khối trực thuộc TW;
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban (để b/c);
- Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội;
- Vụ LLCT (06 bản);
- Lưu Hành chính.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Trường Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 69-HD/BTGTW năm 2018 thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.729

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29