Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 1946/HD-TLĐ năm 2014 về học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1946/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Đông
Ngày ban hành: 30/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1946/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2015
“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ TRUNG THỰC, TRÁCH NHIỆM; GẮN BÓ VỚI NHÂN DÂN; ĐOÀN KẾT, XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH”

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 137-HD/BTGTW ngày 03/12/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương, hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tốt một số nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua; cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ năm 2015; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, tổ chức tốt cho CNVCLĐ tham gia vào các văn kiện đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm.

II. TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ

- Các cấp công đoàn quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác, lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động về các nội dung của chuyên đề: phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm”, gắn bó, sâu sát với đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức, lao động, “Công đoàn và công nhân lao động đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp”; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Mở đợt sinh hoạt chính trị chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nghiên cứu, tham gia xây dựng văn kiện Đại hội các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển Đảng trong công nhân lao động.

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn lồng ghép những nội dung nêu trên vào hoạt động Công đoàn, nhất là dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3/2), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Tháng Công nhân năm 2015; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động.

- Các cấp công đoàn lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết, nhất là tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân lao động, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW; Kết luận 79-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

III. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nội dung chuyên đề gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 (kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng (3/2), 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế Lao động 1/5 (Tháng Công nhân), Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) ...); gắn với các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động nêu gương người tốt, việc tốt và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ của các cấp công đoàn.

- Các cơ quan báo chí thuộc hệ thống công đoàn tiếp tục tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục, tập trung vào những nội dung thiết thực, gắn với đoàn viên công đoàn, người lao động, chú ý gắn với biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

IV. THỜI GIAN VÀ TÀI LIỆU

- Thời gian: Trong năm 2015.

- Tài liệu phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2015 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ hướng dẫn, đề nghị các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, trong quá trình thực hiện, các cấp công đoàn phát huy sự chủ động, sáng tạo, chọn cách làm phù hợp với tình hình thực tế để triển khai tại địa phương, ngành và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo).

 


Nơi nhận:
- Thường trực Đoàn Chủ tịch; Báo cáo
- Ban Tuyên giáo TW; Báo cáo
- MTTQ VN; VP TW Đảng; Báo cáo
- Các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW và tương đương, CĐ Tổng Cty trực thuộc TLĐ;
- Các cơ quan báo chí Công đoàn;
- Lưu VP, BTG TLĐ.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO
Nguyễn Văn Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 1946/HD-TLĐ năm 2014 về học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.154
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5