Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 20/2011/TB-LPQT Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Ucraina Người ký: Phạm Vũ Luận, Tabachnik Dmitry Vladimirovich
Ngày ban hành: 26/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NGOẠI GIAO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2011/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ U-crai-na về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, ký tại Hà Nội ngày 26 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực từ ngày 26 tháng 3 năm 2011.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao lục Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Phòng Công báo, VPCP (để đăng Công báo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na;
- Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao;
- Lưu: LPQT (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Mai

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ UCRAINA

VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ucraina, sau đây gọi là “các Bên”;
Dựa trên mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước,
Mong muốn phát triển và mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau;
Nhằm thúc đẩy sự hợp tác toàn diện trong lĩnh vực giáo dục trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi;
Bày tỏ sự ưu tiên cho các giá trị chung trong quan hệ và chính sách về giáo dục,
Căn cứ luật pháp của quốc gia các Bên và phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế,
đã thỏa thuận như sau:

Điều 1.

Các Bên duy trì và phát triển hợp tác giữa các tổ chức, các trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước trong lĩnh vực giáo dục và khoa học.

Điều 2.

Các Bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục thông qua việc trao đổi về kinh nghiệm thực tiễn và thông tin khoa học của hệ thống quản lý giáo dục, ứng dụng các tiêu chuẩn giáo dục, tài liệu giảng dạy, bao gồm cả chương trình giảng dạy và các khóa đào tạo.

Điều 3.

Các Bên khuyến khích và tạo điều kiện thiết lập và phát triển và các hoạt động hợp tác trực tiếp giữa các trường đại học của hai nước, xuất phát từ mối quan tâm chung, các trường này có thể trực tiếp ký kết thỏa thuận hợp tác phù hợp với những điều khoản của Hiệp định này.

Điều 4.

Hằng năm, các Bên cấp cho nhau trên cơ sở có đi có lại:

- 25 học bổng đào tạo đại học trình độ “cử nhân” và/hoặc “thạc sĩ” tại các cơ sở giáo dục đại học về các chuyên ngành: ngôn ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật;

- 10 học bổng đào tạo sau đại học “nghiên cứu sinh tiến sĩ” tại các cơ sở giáo dục đại học;

- 05 học bổng thực tập khóa học sau đại học.

Điều 5.

Phù hợp với pháp luật của mình, Bên nhận sẽ cung cấp cho người học theo diện học bổng được ghi tại Điều 4:

- Miễn kinh phí đào tạo,

- Học bổng,

- Chỗ ở trong ký túc xá, với chi phí bằng với mức chi phí phải trả của sinh viên học bổng nhà nước của Bên nhận.

Chi phí đi lại đến nơi đào tạo và vé máy bay chiều về nước do phía người học tự chi trả.

Người học được Bên nhận hỗ trợ về y tế theo quy định của Bên nhận. Lưu học sinh diện học bổng nhà nước phải có bảo hiểm y tế còn giá trị trình cho Bên nhận.

Điều 6.

Các Bên tạo điều kiện cho các công dân của nhau được đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học của nhau với điều kiện tự chi trả toàn bộ kinh phí cho việc học tập phù hợp với quy định của hai nước.

Điều 7.

Các Bên thúc đẩy sự tham gia của học sinh phổ thông và sinh viên của các cơ sở giáo dục trong các cuộc thi Olympic, thi học sinh giỏi, lễ hội học tập và các hoạt động học thuật khác được tổ chức tại Ucraina và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 8.

Các Bên xem xét khả năng trao đổi chuyên gia, cán bộ giáo dục và khoa học qua các hoạt động sư phạm với thời gian ngắn hạn và dài hạn trên cơ sở hợp đồng.

Điều 9.

Trong khuôn khổ pháp luật của mình, các Bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục thông qua các dự án hợp tác chung trong khuôn khổ Liên minh Châu Âu, Hội đồng Châu Âu, Tổ chức Liên hợp quốc, UNESCO và các tổ chức khác.

Điều 10.

Các điều khoản của Hiệp định này không loại trừ việc thực hiện các hoạt động hợp tác, trao đổi khác trong lĩnh vực giáo dục được cam kết qua đường ngoại giao, cũng như việc ký kết các văn bản hợp tác phù hợp giữa các cơ quan thẩm quyền và các cơ sở giáo dục của các Bên.

Điều 11.

Các Bên có thể sửa đổi và bổ sung Hiệp định này trên cơ sở nhất trí. Việc sửa đổi, bổ sung được thực hiện bằng các Nghị định thư riêng rẽ, và là một bộ phận không tách rời của Hiệp định này.

Điều 12.

Tất cả mọi tranh chấp liên quan tới việc giải thích và áp dụng Hiệp định này được các Bên giải quyết thông qua các cuộc đàm phán và trao đổi.

Điều 13.

Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn là 5 (năm) năm.

Hiệp định này sẽ được tự động gia hạn từng năm năm một trừ khi một Bên thông báo cho Bên kia ý định không gia hạn Hiệp định trước 6 (sáu) tháng.

Một Bên có thể chấm dứt Hiệp định vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên kia qua đường ngoại giao 6 (sáu) tháng trước khi việc chấm dứt có hiệu lực.

Làm tại Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2011 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Ucraina và tiếng Anh, các văn bản có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự bất đồng về việc giải thích, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở.

 

TM. CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phạm Vũ Luận

TM. CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA UCRAINA
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC, KHOA HỌC, THANH NIÊN VÀ THỂ THAO
Tabachnik Dmitry Vladimirovich

 

AGREEMENT

BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
AND
THE GOVERNMENT OF UKRAINE

ON COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION

The Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of Ukraine, hereinafter - "the Parties",

taking into account the friendly relations between peoples of both States,

desiring to further development and strengthening of cooperation between the States of the Parties and to deepen understanding,

desiring to develop relations in the all spheres of education on the principles of equality, mutual respect and benefit,

considering in relations and educational policy the priority of common values,

acting in accordance with the national legislation of the States of Parties and following the rules of international law.

have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall develop and maintain cooperation between organizations and institutions of both States in the sphere of education and science.

Article 2

The Parties shall promote cooperation in the field of education by the mutual exchange of practical experience and scientific information of the educational system administration, improving educational standards, teaching materials, including curriculum and training programs.

Article 3

The Parties shall encourage establishment and development of direct cooperation between the higher educational institutions of both countries, which proceeding from mutual interests may conclude direct agreements on cooperation in accordance with the provisions of this Agreement.

Article 4

The Parties shall annually grant each other on the basis of the reciprocity:

- up to 25 scholarships for graduate studies on educational-qualification level "bachelor" and/or "master" at the higher educational institutions on Philological, Natural and Technical disciplines,

- up to 10 scholarships for postgraduate study at the higher educational institutions;

- up to 5 scholarships for academic trainings.

Article 5

The receiving Party in accordance with its legislation shall provide the participants of the exchanges stipulated by Article 4:

- free of charge education,

- allowance,

- accommodation in the student dormitories, in addition the cost rate of the housing in the student dormitories corresponds for the cost rate of the housing fixed for the students who are the citizens of the State of the Receiving Party.

The transport costs to the place of training and return tickets are covered by the applicants at their own expenses.

The medical assistance of the applicants shall be provided by the Receiving Party in accordance with its legislation. The members of the exchanges must have the medical insurance valid for the Receiving Party.

Article 6

The Parties shall render the citizens of the both States an opportunity to get education at the higher educational institutions of both states upon condition of payment for study in accordance with the national legislation of the States of both Parties.

Article 7

The Parties shall promote participation of the pupils and students of the educational institutions in the Olympiads, competitions, festivals and other events, which will be held in Ukraine and the Socialist Republic of Viet Nam.

Article 8

The Parties shall examine the possibility of exchanging scientific-pedagogical staff for short- and long-term experience of pedagogical activity on a contractual basis.

Article 9

The Parties in accordance with its legislation in force shall promote cooperation in the fields of education by elaborating joint projects in the framework of European Union, Council of Europe, United Nations Organization, UNESCO and others.

Article 10

The provisions of this Agreement do not preclude the realization of other exchanges in the field of education, provided that they are agreed upon through diplomatic contacts, and, if necessary, with the signing of appropriate documents between the competent authorities and institutions of the States of both Parties.

Article 11

The Parties may amend and supplement this Agreement by mutual consent. The amendments and supplements shall be made in separate protocols and shall form an integral part of this Agreement.

Article 12

All disputes relating the interpretation and implementation, of this Agreement shall be settled by the Parties through negotiations and consultations.

Article 13

This Agreement shall enter into force on the date of signatures and is concluded for a period of 5 (five) years.

This. Agreement shall be automatically prolonged for further five-year periods unless either Party notifies the other of its intention not to prolong the Agreement 6 (six) months in advance.

Either Party may terminate this Agreement at any time by giving a written notice to the other Party through diplomatic channels 6 (six) months in advance.

Done in Ha Noi on 26 March 2011, in two copies, each one in the Vietnamese, Ukrainian and English languages, all the texts are equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

 

FOR THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING

Pham Vu Luan

FOR THE GOVERNMENT OF UKRAINE
MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE,
YOUTH AND SPORT

Tabachnik Dmitry Vladimirovich

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo hiệu lực về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Việt Nam và Ucraina

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.707
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84