Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT chuyển trường

Số hiệu: 50/2021/TT-BGDDT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 31/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2021/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2002/QĐ-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 như sau:

"1. Trung học cơ sở

Học sinh vào học tại trường trung học cơ sở phải có học bạ hoặc giấy xác nhận kết quả học tập các lớp học trước đó, cùng với xác nhận của nhà trường về việc được chuyển lên lớp học trên.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 như sau:

"1. Học sinh Việt Nam ở nước ngoài về nước năm xin học được gia hạn thêm 03 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học."

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 10 như sau:

"a) Học bạ hoặc giấy xác nhận của nhà trường về kết quả học tập các lớp học trước đó (bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực).”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 như sau:

"2. Điều kiện tuổi

Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm 03 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học."

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 15 như sau:

"4. Học bạ hoặc giấy xác nhận của nhà trường về kết quả học tập các lớp học trước đó (bản dịch sang tiếng Việt có chứng thực)."

Điều 2. Bãi bỏ một số điểm và thay thế một số cụm từ tại một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Bãi bỏ điểm c, điểm d, điểm g, điểm h và điểm i khoản 1 Điều 5; điểm đ khoản 2 Điều 10.

2. Thay thế cụm từ "ngoài công lập" bằng cụm từ "tư thục".

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2022.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGD của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Kiểm toán nhà nước;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Bộ trưởng;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING OF VIETNAM
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
 Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 50/2021/TT-BGDDT

Hanoi, December 31, 2021

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO SOME ARTICLES OF REGULATION ON SCHOOL CHANGE AND ADMITTANCE OF PUPILS TO LEARN AT MIDDLE AND HIGH SCHOOLS ISSUED TOGETHER WITH DECISION NO. 51/2022/QD-BGDDT DATED DECEMBER 25, 2002 OF THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING OF VIETNAM

Pursuant to the Law on education of Vietnam dated June 14, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 69/2017/ND-CP May 25, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training of Vietnam;

Pursuant to the Government’s Decree No. 127/2018/ND-CP dated September 21, 2018 determining responsibility for state management of education;

At the request of the Director General of Secondary Education Department of Vietnam;

The Minister of Education and Training of Vietnam hereby promulgates a Circular on amendments to some articles of regulation on school change and admittance of pupils to learn at middle and high schools issued together with Decision No. 51/2022/QD-BGDDT dated December 25, 2002 of the Minister of Education and Training of Vietnam

Article 1. Amendments to some articles of regulation on school change and admittance of pupils to learn at middle and high schools issued together with Decision No. 51/2022/QD-BGDDT dated December 25, 2002 of the Minister of Education and Training of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“1. Middle education:

To be admitted to middle schools, pupils must have study result registers or certification of study result of the previous grades together with their schools' certifications that they have been permitted to higher grades.”

2. Clause 1 Article 9 is amended as follows:

“1. For Vietnamese pupils studying abroad then going home to study, they may be three years older than the age prescribed for each educational level.”

3. Point a Clause 2 Article 10 is amended as follows:

“a) The study result register or their schools’ certification of study result of the previous grades (the certified Vietnamese translation).

4. Clause 2 Article 14 is amended as follows:

“2. Age conditions

Foreign pupils may be three years older than the age group prescribed for each educational level in the year they apply for study in Vietnam

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“4. The study result register or their schools’ certification of study result of the previous grades (the certified Vietnamese translation).

Article 2. Annulment of some points and replacement of some phrases of regulation on school change and admittance of pupils to learn at middle and high schools issued together with Decision No. 51/2022/QD-BGDDT dated December 25, 2002 of the Minister of Education and Training of Vietnam.

1. Annul Points c,d,g,h and i Clause 1 Article 5 and Point dd Clause 2 Article 10.

2. Replace the phrase “ngoài công lập” with the phrase “tư thục”.

Article 3: Entry into force

This Circular comes into force as of February 15, 2022.

Article 4. Responsibility of implementation

Chief of Office, Director General of Secondary Education Department, Heads of relevant units under the Ministry of Education and Training, Directors of provincial Education and Training Services, Heads of Departments of Education and Training, Principals of middle, high and combined schools, educational institutions that implement the General Education Program and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Circular./.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Huu Do

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 50/2021/TT-BGDDT dated December 31, 2021 on amendments to some articles of regulation on school change and admittance of pupils to learn at middle and high schools issued together with Decision No. 51/2022/QD-BGDDT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.006

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!