Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao trung cấp

Số hiệu: 21/2018/TT-BLDTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 30/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2018/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng bao gồm: Chương trình đào tạo, nhà giáo giảng dạy chương trình chất lượng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, người học và tổ chức quản lý chương trình chất lượng cao.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các trường trung cấp, trường cao đẳng và trường đại học có đăng ký đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (sau đây gọi là các trường).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chương trình chất lượng cao là chương trình tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng có các điều kiện đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và quy định tại Thông tư này.

2. Tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao gồm những quy định về chương trình đào tạo, nhà giáo, cơ sở vật chất thiết bị, người học, tổ chức và quản lý đào tạo để đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình chất lượng cao.

Điều 4. Mục đích của tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao

Tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao là cơ sở để các trường xác định chi phí đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, thuê giáo viên, giảng viên, chuyên gia thực hiện chương trình chất lượng cao, trên cơ sở đó xác định mức thu học phí tương xứng với chi phí đầu tư theo quy định tại Khoản 6 Điều 29 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Chương II

TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Điều 5. Chương trình đào tạo chất lượng cao

1. Chương trình đào tạo chất lượng cao phải đáp ứng đầy đủ các quy định đối với một chương trình đào tạo thông thường được xây dựng theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và đáp ứng các tiêu chí sau đây:

a) Có chuẩn đầu ra cao hơn chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thông thường về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp;

b) Năng lực ngoại ngữ của người học khi tốt nghiệp ra trường phải đạt bậc 4/6 đối với nhóm ngành ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương; đạt bậc 2/6 ở trình độ trung cấp, bậc 3/6 ở trình độ cao đẳng đối với các nhóm ngành, nghề khác;

c) Năng lực về công nghệ thông tin của người học những ngành, nghề không thuộc nhóm ngành, nghề công nghệ thông tin và máy tính phải đạt tối thiểu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

2. Đối với chương trình chuyển giao, chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, chương trình đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp thỏa mãn các tiêu chí quy định tại Thông tư này thì được công nhận là chương trình đào tạo chất lượng cao.

Điều 6. Nhà giáo giảng dạy chương trình chất lượng cao

1. Nhà giáo giảng dạy chương trình chất lượng cao phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đối với từng ngành, nghề đào tạo theo các quy định hiện hành.

2. Nhà giáo dạy những nội dung kiến thức cơ sở và nội dung chuyên môn phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với đào tạo trung cấp, thạc sỹ trở lên đối với đào tạo cao đẳng và đúng với chuyên môn ngành, nghề tham gia giảng dạy. Nhà giáo hướng dẫn, giảng dạy các nội dung thực hành, thực tập phải có kinh nghiệm thực tế làm việc trong lĩnh vực của ngành, nghề đào tạo từ 3 năm trở lên.

3. Nhà giáo giảng dạy các nội dung bằng ngoại ngữ trong chương trình chất lượng cao phải có trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương.

Điều 7. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chương trình chất lượng cao

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đối với chương trình chất lượng cao phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của từng ngành, nghề, trình độ đào tạo và phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Phòng học cho lớp đào tạo theo chương trình chất lượng cao phải được thiết kế là các phòng học chuyên môn hóa, có đủ điều kiện để thực hiện giảng dạy theo phương pháp tích hợp cả lý thuyết và thực hành, được trang bị máy tính kết nối mạng internet và các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, học tập khác phù hợp với ngành, nghề đào tạo;

b) Đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo trong và ngoài nước, được cập nhật thường xuyên; có thư viện và thư viện điện tử cho nhà giáo và người học tra cứu thông tin và khai thác sử dụng trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

c) Đủ phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực tập; có các phần mềm mô phỏng cần thiết phục vụ giảng dạy cho người học và các cơ sở vật chất cần thiết khác theo yêu cầu của chương trình chất lượng cao do nhà trường quy định;

d) Huy động được các nguồn lực về cơ sở vật chất, thiết bị của doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo chương trình chất lượng cao.

2. Đối với các chương trình chuyển giao từ nước ngoài phải đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với từng chương trình của quốc gia chuyển giao.

Điều 8. Người học chương trình chất lượng cao

1. Người học chương trình chất lượng cao phải có đầy đủ các điều kiện để học tập trình độ trung cấp, cao đẳng theo quy định hiện hành và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có kết quả học tập ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt từ trung bình khá trở lên;

b) Có trình độ ngoại ngữ đầu vào tối thiểu đạt bậc 2/6 đối với các ngành, nghề ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài; đạt bậc 1/6 đối với các ngành, nghề khác theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc tương đương;

c) Người học chương trình chất lượng cao là người nước ngoài phải có văn bằng tốt nghiệp tối thiểu tương đương văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông của Việt Nam, có năng lực tiếng Việt đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo do hiệu trưởng nhà trường quy định;

d) Tự nguyện tham gia học, cam kết đóng học phí theo quy định của cơ sở đào tạo đối với chương trình chất lượng cao.

Điều 9. Tổ chức và quản lý đào tạo

1. Tổ chức đào tạo

Việc tổ chức thực hiện chương trình chất lượng cao phải đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành về đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Chương trình đào tạo chất lượng cao phải có sự hợp tác, tham gia của doanh nghiệp vào quá trình tổ chức đào tạo. Có tối thiểu 30% thời lượng chương trình để người học thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cùng lĩnh vực chuyên môn của ngành, nghề đào tạo;

b) Phải có hợp đồng ký kết hợp tác đào tạo và tiếp nhận người học đến thực hành, thực tập giữa nhà trường và doanh nghiệp, trong đó quy định rõ mục tiêu công việc và các yêu cầu đối với người học trong quá trình thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

2. Bằng cấp của chương trình chất lượng cao

Người học tốt nghiệp chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được các trường cấp bằng tốt nghiệp theo trình độ và ngành, nghề tương ứng. Bằng tốt nghiệp được ghi bổ sung nội dung: “Chương trình chất lượng cao”.

3. Hoạt động tư vấn nghề nghiệp và việc làm

a) Các trường đào tạo theo chương trình chất lượng cao phải có bộ phận chuyên trách về công tác tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp;

b) Có cam kết đào tạo theo địa chỉ hoặc giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; phải đảm bảo trên 80% người học sau khi ra trường có việc làm, tự tạo việc làm đúng với ngành, nghề được đào tạo hoặc tiếp tục học tập lên các trình độ cao hơn.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các trường có đăng ký đào tạo chương trình chất lượng cao tổ chức thực hiện theo các quy định tại Thông tư này.

2. Kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

3. Quyết định đình chỉ việc thực hiện đào tạo theo chương trình chất lượng cao của các trường nếu không đảm bảo chất lượng đào tạo và các điều kiện kiểm định khác theo các tiêu chí chương trình chất lượng cao.

Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan chủ quản các trường đào tạo chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

1. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo và tạo điều kiện để các trường trực thuộc thực hiện đúng các quy định trong việc tổ chức thực hiện chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

2. Kiểm tra các điều kiện và giám sát việc tổ chức thực hiện chương trình chất lượng cao của trường trực thuộc; đôn đốc việc cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung chương trình chất lượng cao phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ và thị trường lao động của Bộ, ngành, địa phương.

3. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhà giáo, đầu tư kinh phí để các trường tổ chức thực hiện chương trình chất lượng cao.

Điều 12. Trách nhiệm của các trường đào tạo chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

1. Xây dựng đề án thực hiện chương trình chất lượng cao theo các tiêu chí quy định tại Thông tư này; thành lập Hội đồng thẩm định chương trình chất lượng cao với sự tham gia phản biện của doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Đối với các ngành nghề mới chưa đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, các trường cần phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trước khi xây dựng đề án.

2. Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định phê duyệt chương trình chất lượng cao của trường, báo cáo cơ quan chủ quản và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau thời gian 20 ngày kể từ khi ra quyết định phê duyệt đề án thì được phép tổ chức tuyển sinh.

3. Báo cáo bằng văn bản về cơ quan chủ quản và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện chương trình chất lượng cao của trường. Kết thúc mỗi khóa học phải có rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện và nâng cao chất lượng đào tạo của các chương trình.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2019.

2. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các trường và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo, cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TCGDNN (20 bản).

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 21/2018/TT-BLDTBXH

Hanoi, November 30, 2018

 

CIRCULAR

PRESCRIBING CRITERIA FOR DETERMINATION OF HIGH-QUALITY EDUCATION PROGRAMS AT THE INTERMEDIATE DIPLOMA AND ASSOCIATE DEGREE LEVEL

Pursuant to the Law on Vocational Education dated November 27, 2014;

Pursuant to the Government's Decree No. 48/2015/ND-CP dated May 15, 2015 elaborating on certain articles of the Law on Vocational Education;

Pursuant to the Government's Decree No. 14/2017/ND-CP dated February 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

Upon the request of the General Director of the Directorate of Vocational Education and Training;

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs hereby promulgates the Circular prescribing criteria for determination of high-quality education programs at the intermediate diploma and associate degree level.

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope

This Circular provides for criteria for determination of high-quality education programs at the intermediate diploma and associate degree level, including: Curriculum and syllabus, high-quality education teachers, physical facilities, teaching equipment, students and management of high-quality education programs.

Article 2. Subjects of application

This Circular shall apply to intermediate or postsecondary education establishments, colleges and universities obtaining registration for provision of high quality education and training programs at the intermediate diploma and associate degree level (hereinafter referred to as educational establishment(s)).

Article 3. Definition

For the purposes of this Circular, terms used herein shall be construed as follows:

1. High quality education and training program refers to a program providing the intermediate diploma and associate degree training and education whose conditions conform to criteria specified in the Law on Vocational Education and provisions of this Circular.

2. Criteria for determination of a high quality training and education program includes regulations on curriculum, syllabus, physical facilities, teachers, organization and management of training program in order to meet requirements for implementation of high quality training and education programs.

Article 4. Objectives of criteria for determination of high quality programs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter II

CRITERIA FOR DETERMINATION OF HIGH-QUALITY EDUCATION PROGRAMS AT THE INTERMIDIATE DIPLOMA AND ASSOCIATE DEGREE LEVEL

Article 5. High quality training and education programs

1. High-quality training and education programs must fully satisfy regulations like those applied to common training and education programs which are designed as per the Circular No. 03/2017/TT-BLDTBXH dated March 1, 2017 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs and meet the following criteria:

a) Have graduation standards higher than those of common training and education programs in terms of academic knowledge, professional skills and moral conducts;

b) Graduates must obtain 4/6 level in the foreign language proficiency framework with respect to foreign language and culture disciplines or equivalent; attain 2/6 at the intermediate diploma level or 3/6 at the associate degree level with respect to other disciplines;

c) Students must have information technology competence in disciplines or specialties outside of the list of information technology and computer disciplines and specialties having the minimum requirement that students must be skilled in using information technologies in accordance with regulations adopted by the Ministry of Information and Communications;

2. If exchange programs, international association programs and training and education programs provided on order of enterprises must meet criteria defined in this Circular, they shall be recognized as high-quality training and education programs.

Article 6. Teachers of high-quality education programs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Teachers delivering lectures on basic knowledge and professional subjects must hold at least bachelor’s degrees with respect to the intermediate diploma education level and at least master degrees with respect to the associate degree education level, and must have qualifications appropriate for disciplines or specialties that they are involved. Teachers acting as instructors and delivering lectures in laboratory or practice classes must have at least 3 years’ hands-on experience of disciplines and specialties.

3. Teachers delivering foreign language lectures in high-quality education and training programs must attain at least 4/6 foreign language competency level in the Foreign Language Proficiency Framework of Vietnam or equivalent.

Article 7. Physical facilities and teaching equipment used in high-quality training and education programs

1. Physical facilities and teaching equipment used in high-quality training and education programs must fully meet existing regulatory standards of physical facilities and teaching equipment which are relevant to specific disciplines and specialties, and must meet the following requirements:

a) Classrooms in high-quality education and training programs must be designed to be appropriate for specialized study, must have all necessary conditions for integrated theoretical and practical training and education, must be equipped with computers with internet connection and other teaching and learning aids relevant to specific disciplines and specialties;

b) Have the adequate number of domestic and foreign course books, textbooks, teaching materials which are updated regularly; have libraries and electronic libraries that enable teachers and students to have access to information and take most advantage of them to assist in their teaching, learning and scientific research; 

c) Have the adequate number of laboratories, practice and internship premises; have simulation software necessary for lecturers to deliver lectures to students and other essential facilities that each educational establishment need to be used in high-quality training and education programs;

d) Mobilize facility and equipment resources from enterprises to be used in high-quality training and education programs.

2. Programs transferred from abroad shall be required to meet teaching facilities and equipment requirements set out by transferring countries’ specific programs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Students of high-quality training and education programs must have conditions necessary to take intermediate diploma and associate degree education programs in accordance with existing regulations, and meet the following requirements:

a) Attain at least good learning results at the lower and upper secondary education level; 

b) Attain 2/6 of the foreign language level as minimum enrolment requirements with respect to disciplines and specialties relating to languages and foreign culture; attain 1/6 of the foreign language level with respect to other disciplines and specialties according to the 6-grade Foreign Language Proficiency Framework or equivalent;

c) If students taking high-quality education and training programs are foreign nationals, they must hold graduation diplomas which are equal to lower secondary or upper secondary graduation diplomas in Vietnam, must obtain the Vietnamese language proficiency level meeting requirements of these training and education programs regulated by presidents of educational establishments providing these programs; 

d) Voluntarily apply for enrolment in these programs and make commitments on payment of tuition fees in accordance with regulations of educational establishments.

Article 9. Organization and management of training and education activities

1. Organization of training and education activities

Organization and implementation of high-quality training and education programs must fully meet existing regulations on intermediate diploma and associate degree training and education under the Law on Vocational Education, and must satisfy the following requirements:

a) Enterprise’s cooperation and involvement are compulsory during the processing of organization of activities of high-quality training and education programs. Have at least 30% of program duration intended for students’ performing practice and internship activities at enterprises, factories and business establishments specialized in sectors or industries the same as training disciplines and specialties;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Diplomas and degrees conferred after completion of high-quality training and education programs

Graduates from high-quality intermediate diploma and associate degree education programs shall be awarded diplomas and degrees corresponding to the disciplines and specialties that they have been trained and educated.   Graduation diplomas or degrees must show the title: "High-quality education".

3. Career and employment consultancy activities

a) Educational establishments providing high-quality training and education programs must have staff in charge of providing employment counseling for graduated students;

b) Have commitments on training specific to work addresses or offer jobs to students after graduation; must ensure that more than 80% of graduated students are offered jobs or find their jobs on their own appropriate for disciplines and specialties in which they have been trained and educated, or continue to take higher-level programs.

Chapter III

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

Article 10. Responsibilities of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

1. Preside over and cooperate with Ministries, sectoral administrations or localities in directing educational establishments applying for permission to provide high-quality education and training programs to make arrangements for compliance with provisions hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Grant decisions on suspension of high-quality training and education programs at educational establishment if these programs fail to meet training standards and other inspection requirements according to high-quality program criteria.

Article 11. Responsibilities of supervisory bodies of educational establishments providing high-quality intermediate diploma or associate degree training and education programs

1. Cooperate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in directing and enabling affiliated educational establishments to comply with regulations upon implementation of high-quality intermediate diploma or associate degree training and education programs.

2. Inspect conditions and supervise implementation of high-quality intermediate diploma or associate degree training and education programs by affiliated educational establishments; expedite the update, revision and supplementation of these programs in order to make them appropriate for the development of science, technologies and employment markets of Ministries, sectoral administrations and localities.

3. Provide favorable facility conditions for, educate teachers serving in and invest funds in educational establishments’ provision of high-quality training and education programs.

Article 12. Responsibilities of educational establishments providing high-quality intermediate diploma or associate degree training and education programs

1. Develop proposals for implementation of high-quality training and education programs according to criteria specified herein; establish the Council for assessment of high-quality training and education programs with contribution of opinions made by enterprises and regulatory authorities over vocational education affairs. As for disciplines and specialties which have not yet been registered as vocational education activities, educational establishments shall need to submit application for registration of vocational education activities as provided in the Government’s Decree No. 143/2016/ND-CP dated October 14, 2016 prescribing investment and business conditions in the vocational education sector prior to formulation of proposals.

2. Educational establishment’s presidents shall issue their decisions on approval of high-quality training and education programs and report to supervisory bodies and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs. After 20 days from the date of issue of the decision on approval of a proposal, enrolment activities shall be allowed.

3. Report in writing to supervisory bodies and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs on results of implementation of high-quality training and education programs. After completion of each course, review, assessment, revision and supplementation of programs must be carried out to improve educational and training quality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular shall enter into force on January 15, 2019.

2. The Directorate of Vocational Education and Training, educational establishments and entities involved shall be responsible for implementing this Circular./.

 

 

MINISTER
Dao Ngoc Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 21/2018/TT-BLDTBXH dated November 30, 2018 prescribing criteria for determination of high-quality education programs at the intermediate diploma and associate degree level

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


984

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!