Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chương trình phối hợp 782/CTr-BGDĐT-TWĐTN giữa ngành giáo dục đoàn thanh niên Hồ Chí Minh

Số hiệu: 782/CTr-BGDĐT-TWĐTN Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 03/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS
HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 782/CTr-BGDĐT-TWĐTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

GIỮA NGÀNH GIÁO DỤC VỚI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2015 - 2016

Căn cứ Chương trình số 355/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 25/3/2013 về phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục với Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị năm học 2015 - 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục và đào tạo.

2. Phát huy vai trò và tiềm năng của học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trong các nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, xã hội.

3. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền Phong (TNTP) trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

4. Lồng ghép giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động Đoàn, Đội, phong trào thiếu niên và các hoạt động giáo dục.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

1. Hoạt động phối hợp quy mô toàn quốc (theo Phụ lục đính kèm)

2. Hoạt động phối hợp chỉ đạo cấp cơ sở triển khai thực hiện (theo Phụ lục đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình phối hợp cùng cấp.

- Thành lập các tổ công tác tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Chương trình phối hợp ở một số địa phương và cơ sở giáo dục.

- Thống nhất phối hợp và tổ chức các hoạt động quy mô cấp toàn quốc.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp

- Các sở giáo dục và đào tạo và tỉnh/thành đoàn triển khai ký kết chương trình phối hợp hoạt động theo năm học.

- Thống nhất các hoạt động quy mô địa phương; chủ động chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện đảm bảo tham gia các hoạt động toàn quốc.

- Phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục và Đoàn Thanh niên của cơ sở giáo dục cụ thể hóa Chương trình phối hợp này; tiến hành kiểm tra, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện theo từng học kỳ.

- Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp sau khi kết thúc năm học. Các tỉnh/thành đoàn, đoàn trực thuộc phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp năm học 2015 - 2016 về Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (35 Đại Cồ Việt, Hà Nội) và Ban Thanh niên Trường học, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (64 Bà Triệu, Hà Nội), trước ngày 15/6/2016.

3. Các cơ sở giáo dục và tổ chức Đoàn trong các cơ sở giáo dục

- Các cơ sở giáo dục căn cứ Chương trình phối hợp này để lồng ghép triển khai vào chương trình năm học, bố trí kinh phí, phân công các ban, phòng, khoa chủ trì tham mưu phối hợp với Đoàn Thanh niên thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp này với cơ quan quản lý giáo dục theo quy định.

- Đoàn Thanh niên trong các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng Chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để tham mưu và thực hiện có hiệu quả.

- Triển khai nội dung phù hợp, sử dụng hiệu quả thời gian sinh hoạt ngoại khóa (2 tiết/tháng) cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

4. Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành có trường đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này.

 

TM. BAN BÍ THƯ
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HCM
BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Mạnh Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Đ/c Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW (để b/c);
- Các Ban TW Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục TN, TN, NĐ của Quốc hội (để b/c);
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội (để b/c);
- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Đ/c BTTN. Nguyễn Đắc Vinh (để b/c);
- Các Bộ, ngành có trường đào tạo;
- Các Sở GDĐT; để thực hiện
- Các ĐH, HV, trường ĐH, CĐ, TC; để thực hiện
- Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT; để thực hiện
- Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; để thực hiện
- Các Ban, đơn vị của TW Đoàn; để thực hiện
- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- VP. Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- Hội LHTNVN;
- Hội SVVN;
- Lưu VT, Vụ CTHSSV; Ban TNTH.

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA NGÀNH GIÁO DỤC VỚI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2015 - 2016
(Kèm theo Chương trình số 782/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 03 tháng 9 năm 2015)

1. Các hoạt động phối hợp tổ chức cấp Trung ương

TT

Các hoạt động

Cơ quan chủ trì

Đơn vị thực hiện

Thời gian

1.

Nghiên cứu, bố trí thời lượng hợp lý để triển khai hoạt động Đoàn, Đội vào Chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015; đưa nội dung công tác Đoàn, Đội vào các văn bản chỉ đạo công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2015 -2016 phù hợp với các cấp học.

Bộ GDĐT

- Bộ phận đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông

- Vụ GDTH

- Vụ GDTrH

- Vụ CT HSSV

- Ban TNTH

- Ban CTTN

Tháng 8/2015

2.

Rà soát, tham mưu xây dựng văn bản quy định về chức danh và chế độ, chính sách đối với Giáo viên - Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở

Bộ GDĐT

- Cục NG & CBQLCSGD

- Vụ CT HSSV

- Ban TNTH

Tháng 12/2015

3.

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2015-2016

Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Ban Tuyên giáo Trung ương

- Ban TNTH

Tháng 10/2015 - 6/2016

4.

Tổ chức chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc” năm 2015 và năm 2016

TW Đoàn

- TW Hội SVVN

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDĐH

Tháng 9/2015 và 4/2016

5.

Tổ chức chương trình “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015”

TW Đoàn

- TW Hội LHTNVN

- TW Hội SVVN

- Vụ CT HSSV

Tháng 8/2015 - 9/2015

6.

Hướng dẫn khai giảng năm học mới 2015 - 2016 tại tất cả các trường mầm non và phổ thông vào ngày 05/9/2015, hướng dẫn thống nhất nghi thức của ngành Giáo dục và tổ chức Đoàn, Đội.

Bộ GDĐT

- Văn phòng Bộ

- Vụ GDTH

- Vụ GDTrH

- Ban CTTN

- Ban TNTH

Tháng 9/2015

7.

Tuyên dương giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2015 (dạy tốt, nghiên cứu khoa học tích cực; tham gia tốt hoạt động Đoàn - Đội)

Bộ GDĐT

- Công đoàn ngành Giáo dục

- Vụ CT HSSV

- Ban TNTH

Tháng 11/2015

8.

Tuyên dương các gương mặt thiếu nhi tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động xã hội

TW Đoàn, Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Ban TNTH

Tháng 11/2015

9.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

TW Đoàn

- Ban TG, TNTH

- Vụ CT HSSV

Tháng 12/2015 - 3/2016

10.

Tổ chức Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên - tài năng và trách nhiệm”

TW Đoàn

- TW Hội SVVN

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDĐH

Tháng 12/2015 - 3/2016

11.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” cho học sinh THPT

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ CT HSSV

Tháng 10/2015 - 1/2016

12.

Tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”, Chỉ huy Đội giỏi; giải thưởng Kim Đồng; giải thưởng Cánh én hồng

TW Đoàn

- Ban TNTH, TW Hội SVVN

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Tháng

1/2016

5/2016

7/2016

13.

Hội thi Nghi thức Đội toàn quốc năm học 2015 - 2016

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Tháng

3, 4/2016

14.

Liên hoan phụ trách Sao giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2016

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Tháng

7, 8/2016

15.

Tổ chức Chương trình “Hành trình bài ca sinh viên” năm 2016

TW Đoàn

- TW Hội SVVN

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDĐH

Tháng 1/2016 - 5/2016

16.

Chỉ đạo tổ chức Lễ trưởng thành tuổi 18 và trao chứng nhận Công dân tuổi 18 cho học sinh THPT

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ CT HSSV

Tháng 1/2016 -5/2016

17.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016

TW Đoàn

- TW Hội SVVN

- Vụ CTHSSV

Tháng 5/2016 -7/2016

18.

Trại sáng tác thơ văn và trao giải thưởng Cây bút tuổi hồng

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Tháng 7/2016

19.

Tổ chức đoàn thiếu nhi Việt Nam dự trại hè quốc tế Fukuoka tại Nhật Bản

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Tháng 7/2016

20.

Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên

Bộ GDĐT

- Vụ KHCN&MT

- Vụ GDĐH

- Ban TNTH

Tháng 1/2016

21.

Tổ chức chương trình “Sắc màu tuổi hoa” cho học sinh khối THPT- TTGDTX

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ CT HSSV

Tháng 3/2016

22.

Tổ chức “Ngày hội Khoa học sáng tạo Học sinh - Sinh viên Việt Nam” lần thứ nhất

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDTrH

- Vụ GDĐH

Tháng 3/2016

23.

Giải Bóng rổ U17

Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDTrH

- Ban TNTH

Tháng 4/2016

24.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Mmh (15/5/1941 - 15/5/2016). Gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Tháng 5/2016

25.

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phụ trách Đội cho GV-TPT, chuyên viên phụ trách công tác Đoàn, Đội tại Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT của các tỉnh/thành phố

TW Đoàn

- BanTNTH

- Cục NG & CBQLCSGD

- Vụ CT HSSV

Tháng 6/2016

26.

Hội thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 2015 - 2016

Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDĐH

- Ban TNTH

Tháng 12/2015 - 4/2016

27.

Hội nghị BTK, BCH TW Hội SVVN (mở rộng) lần V5 khóa X; tập huấn cán bộ Hội SV toàn quốc; Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2016-2017

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ CTHSSV

- Vụ GDĐH

Tháng

1/2016

5/2016

7/2016

28.

Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2016 - 2017, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đội chủ chốt

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Tháng 7/2016

29.

Hội thi Tin học trẻ lần 22, năm 2016

TW Đoàn

- TT KHCN&PTTNT

- Vụ CT HSSV

- VụT HPT

- Vụ Tiểu học

Tháng 7/2016

30.

Chương trình “Kỹ năng quản lý tài chính năm 2016” cho sinh viên

TW Đoàn

- TW Hội SVVN

- Vụ CT HSSV

Tháng 9/2016

31.

Giải thể thao sinh viên toàn quốc (VUG) năm học 2015 - 2016

TW Đoàn

- TW Hội SVVN

- Vụ CT HSSV

- Vu GDĐH

Cả năm học

32.

Phát động và tổ chức Cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ II, năm học 2015 - 2016

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

33.

Triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng” giai đoạn 2015 - 2020, sau khi được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt

Bộ GDĐT, TW Đoàn

- Vụ CT HSSV

- Ban Tuyên giáo

- BanTNTH

Cả năm học

34.

Kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDĐH

- Ban TNTH

- Ban CTTN

Cả năm học

2. Các hoạt động phối hợp chỉ đạo cấp cơ sở

TT

Các hoạt động

CQ chủ trì

Đơn vị thực hiện

Thời gian tổ chức

1.

Liên hoan tuyên truyền măng non, bảo vệ môi trường, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích, ma túy; tuyên truyền về nước sạch, y tế học đường, bảo hiểm y tế cho học sinh

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Tháng 6 - 8/2016

2.

Phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phòng chống tác hại của thuốc lá trong học sinh, sinh viên.

TW Đoàn

- Văn phòng TW Đoàn

- Các tỉnh, thành đoàn (tập trung tại: Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Cà Mau, Kon Tum, Đắk Lắk).

Tháng 6 - 12/2015

3.

Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh và các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị

TW Đoàn

- Ban TN CN&ĐT

- Vụ CT HSSV

Cả năm, cao điểm vào tháng 3/2016

4.

Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”

TW Đoàn

- Ban TNTH, Ban CTTN

- VụCTHSSV

Cả năm học

5.

Hướng dẫn triển khai Phong trào “Khi tôi 18”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” trong học sinh, sinh viên, phong trào “Thi đua dạy tốt, tích cực nghiên cứu khoa học” trong giáo viên, giảng viên trẻ

TW Đoàn

- TW Hội SVVN

- Ban TNTH

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

6.

Tổ chức “Lễ trưởng thành tuổi 18” và trao chứng nhận “Công dân tuổi 18” cho học sinh khối THPT- TTGDTX

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

7.

Phối hợp chỉ đạo đưa giảng viên trẻ, sinh viên tình nguyện có chuyên ngành đào tạo phù hợp về tham gia xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn khó khăn

TW Đoàn

- TW Hội SVVN

- Ban TNNT, TNTTH

- Các trường ĐH, HV, CĐ trên toàn quốc

Cả năm học

8.

Tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT, TC; sinh viên các trường ĐH, CĐ

Bộ GDĐT, TW Đoàn

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDTrH

- VụGDĐH

- Vụ GDCN

- Ban TNTH

- Ban CTTN

- Ban TN CN&ĐT

Cả năm học

9.

Chỉ đạo tổ chức Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh theo Thông tư 52/2012/TT-BGDĐT

Bộ GDĐT, TW Đoàn

- Cục NG & CBQLCSGD

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDTrH

- Ban CTTN

Cả năm học

10.

Chương trình “Em yêu lịch sử Việt Nam”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, truyền thống, đạo đức và thực hiện các chương trình về nguồn, đến, tham gia chăm sóc, gìn giữ cảnh quan làng nghề, di tích lịch sử, di sản, danh lam thắng cảnh. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDTrH

Cả năm học

11.

Đưa các trò chơi dân gian vào nhà trường, các hội thi, liên hoan nghệ thuật, văn hóa thể thao cho thiếu nhi; tổ chức “Liên hoan Đàn và hát dân ca”, “Liên hoan các trò chơi dân gian”...

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

12.

Các kỳ thi Olympic khoa học, các hội nghị khoa học trẻ; diễn đàn trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động phát huy ý tưởng sáng tạo trong sinh viên, học sinh

TW Đoàn

- Ban TNTH

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDĐH

- Vụ GDTrH

Cả năm học

13.

Tổ chức Tháng Thanh niên, Chương trình Tiếp sức mùa thi và chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện - Hè 2016

TW Đoàn

- Ban TNTH, TW Hội SVVN

- Các ban TW Đoàn

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

14.

Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ học sinh yếu kém trong học tập để đảm bảo không có học sinh bỏ học vì học lực yếu kém. Tổ chức tốt Cuộc vận động “Giúp bạn tới trường”

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDTrH

Cả năm học

15.

Phối hợp triển khai các chương trình dạy bơi, học bơi, phòng chống đuối nước trong thiếu nhi

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDTH

Cả năm học

16.

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong trường học cho thiếu nhi.

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDTH

Cả năm học

17.

Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội theo phân cấp tại các tỉnh/thành phố.

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Cục NG & CBQLCSGD

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

18.

Hướng dẫn triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” trong giai đoạn mới

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

19.

Tổ chức các mô hình trại cho thiếu nhi: Trại hè học từ thiên nhiên, trại sáng tác thơ, văn tuổi học trò, trại huấn luyện kỹ năng sống

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDTH

- Vụ GDTrH

Cả năm học

20.

Tổ chức diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, phòng chống bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên

Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Vụ GDTrH

- Ban CTTN

Cả năm học

21.

Tổng kết, nhân rộng các mô hình triển khai chương trình rèn luyện đội viên

TW Đoàn

- Ban CTTN

- Vụ CT HSSV

Cả năm học

22.

Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

Bộ GDĐT

- Vụ CT HSSV

- Cục NG &CBQLCSGD

- Vụ TCCB

- Vụ GDĐH

- Vụ GDTrH

- Ban TNTH

- Ban CTTN

Cả năm học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chương trình phối hợp 782/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 03/09/2015 giữa ngành Giáo dục với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.630

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!