Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 29/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 09/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2007/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 10 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC Y TẾ TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trong những năm qua, ngành Y tế và ngành Giáo dục - Đào tạo cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác y tế trường học và thu được một số kết quả nhất định. Hàng năm, ngành Y tế và ngành Giáo dục - Đào tạo tổ chức kiểm tra liên ngành về y tế học đường; mạng lưới y tế trường học từng bước được củng cố. Chương trình phòng, chống bệnh tật đã và đang được đưa vào một số trường học như: phòng chống HIV/AIDS, phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống sốt rét, phòng chống giun sán, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích, chăm sóc răng miệng… nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, công tác y tế trường học vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập. Mạng lưới cán bộ y tế trong các trường học thiếu về số lượng, chưa đảm bảo về chất lượng, hiện trên 90% số trường học địa bàn tỉnh chưa có cán bộ y tế chuyên trách; điều kiện giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên chưa đảm bảo do thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí hoạt động. Sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành liên quan trong công tác chăm sóc sức khoẻ học sinh, sinh viên chưa chặt chẽ, khó khăn, tồn tại nêu trên đã dẫn đến sự gia tăng một số bệnh, tật ở lứa tuổi học đường như: cận thị, cong vẹo cột sống, các bệnh về răng miệng, nhiễm giun sán, đặc biệt có những bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời đã gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của học sinh, sinh viên.

Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt công tác y tế trong các trường học; củng cố phát triển cơ sở y tế trong các trường học trên địa bàn tỉnh; bố trí đầy đủ và nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế trong các trường học; cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường học tập, đồng thời đảm bảo cơ bản nguồn lực cho các hoạt động y tế trong các trường học, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Y tế:

a) Thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời và có biện pháp khắc phục các yếu tố ảnh hưởng có hại đến sức khỏe học sinh, sinh viên.

b) Phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan tổ chức việc đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế trong các trường học; kiểm tra, đánh giá, phân loại và quản lý sức khỏe học sinh, sinh viên; đề xuất các biện pháp nâng cao sức khoẻ cho học sinh, sinh viên.

c) Phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe học sinh, sinh viên.

d) Hàng năm chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan, tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra về công tác y tế trong các trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

đ) Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.

2. Sở Giáo dục - Đào tạo:

a) Chỉ đạo các trường thành lập hoặc kiện toàn Ban sức khỏe tại trường học và thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục - Đào tạo. Bố trí cán bộ y tế chuyên trách theo định biên và bảo đảm chế độ, điều kiện làm việc để cán bộ y tế thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

b) Bảo đảm tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc học tập của học sinh, sinh viên nhằm hạn chế các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng việc phát sinh và gia tăng các bệnh, tật học đường; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác y tế trong các trường học.

c) Phối hợp với Sở Y tế trong việc xây dựng và cải tiến nội dung chương trình giảng dạy, các biện pháp tuyên truyền giáo dục sức khoẻ để học sinh, sinh viên có nhận thức đúng và chủ động tham gia phòng chống bệnh, tật trong nhà trường và cộng đồng.

d) Tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên và gia đình tham gia bảo hiểm y tế nhằm tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2010.

e) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước xây dựng và triển khai các dự án về công tác y tế trong các trường học.

3. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành có trường học, cơ sở đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường bố trí đủ cán bộ y tế chuyên trách theo định biên cho các trường học trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đầu tư cho công tác giáo dục, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên hàng năm.

5. Sở Tài chính:

Bảo đảm và hướng dẫn việc sử dụng kinh phí dành cho hoạt động y tế trong các trường học cho các sở, ban, ngành và địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

6. Các sở, ban, ngành có các cơ sở giáo dục và đào tạo:

Có trách nhiệm chủ động với hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, đầu tư nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động y tế trong các trường học thuộc phạm vi đơn vị quản lý.

7. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

Có trách nhiệm và phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên. Đề xuất cơ chế sử dụng nguồn kinh phí bảo hiểm y tế cho hoạt động chăm sóc sức khoẻ học sinh, sinh viên trong trường học phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Trên cơ sở hướng dẫn về công tác y tế trong các trường học của Sở Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, chỉ đạo các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các ban, ngành khác có liên quan xây dựng và triển khai công tác y tế trong các trường học phù hợp tình hình kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Tăng cường đầu tư về nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho công tác y tế trong các trường học.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này và định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác y tế trong các trường học về Sở Y tế.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 29/2007/CT-UBND ngày 09/10/2007 về tăng cường công tác y tế trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.316

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!