Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 28/2011/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2011 - 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 28/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 24/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2011/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2011 - 2012 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012; để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2010 - 2011; huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực xã hội phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố và nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần IX và Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015. 

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể thành phố và các tổ chức xã hội tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ năm học 2011 - 2012, với những nội dung trọng tâm sau:

1. Công tác chính trị tư tưởng:

a) Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX; triển khai thực hiện Chương trình hành động đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước và thành phố.

b) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; tổ chức tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

c) Tiếp tục triển khai chủ trương “Đổi mới toàn diện nhà trường”, thực hiện chủ đề tư tưởng “Sống có trách nhiệm, sống trung thực”; nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trong toàn ngành.

d) Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Đội trong nhà trường; gắn chặt hoạt động Đoàn, Đội với nhiệm vụ năm học; tăng cường giáo dục lý tưởng sống, kỹ năng sống cho học sinh; phấn đấu đào tạo một thế hệ học sinh thành phố có trí tuệ, có thể lực, sống có trách nhiệm, văn minh, nghĩa tình.

e) Phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức và các phương tiện truyền thông để tuyên truyền, phát huy truyền thống hiếu học, lao động sáng tạo của người Việt Nam; phổ biến, nhân rộng các tấm gương điển hình trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh, sinh viên xuất sắc.

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo:

a) Xây dựng kế hoạch năm học 2011 - 2012 thật cụ thể và chi tiết, gắn chặt với chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2011 - 2015; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tập trung ưu tiên các nguồn lực để đảm bảo hoàn thành vào cuối năm 2012; triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, nhất là ở cấp tiểu học.

b) Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; củng cố, duy trì kết quả phổ cập bậc trung học.

c) Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng giảm tải, tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông; triển khai tự đánh giá, đẩy mạnh triển khai đánh giá ngoài các trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

d) Triển khai thực hiện Đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015; Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020. Tham gia chương trình quốc tế (PISA) đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông.

e) Duy trì chất lượng các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm văn hóa ngoài giờ; tiếp tục củng cố các Trung tâm giáo dục cộng đồng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho con em nhân dân, nhất là nhu cầu học tập tin học, ngoại ngữ, tiến đến xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố. Triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập và Đề án Xóa mù chữ giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

g) Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, gắn việc đào tạo với nhu cầu của xã hội; tích cực hướng nghiệp phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

3. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo:

a) Triển khai thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn thành phố.

b) Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Tăng cường vai trò của các Phòng Giáo dục và Đào tạo và chính quyền địa phương trong việc quản lý thu, chi tài chính tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, xử lý nghiêm các vi phạm.

c) Thực hiện cải cách hành chính; nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên.

d) Triển khai đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

4. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên:

a) Tăng cường công tác xây dựng, thực hiện quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học (trung học cơ sở và trung học phổ thông), chuẩn hiệu trưởng trường trung học; tập huấn và triển khai chuẩn hiệu trưởng các trường mầm non, trường tiểu học và chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

b) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục; giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và trung cấp chuyên nghiệp; viên chức làm công tác thiết bị và thư viện. Đặc biệt chú trọng nội dung bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

c) Tập trung thanh tra chuyên đề, thanh tra chuyên môn. Tăng cường thanh tra các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập và cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Tăng cường kiểm tra các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

d) Kiên quyết giải quyết triệt để những giáo viên và đơn vị trường học vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo, xây dựng cơ chế bãi miễn những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, làm mất uy tín nhà giáo.

5. Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất ngành:

a) Đẩy mạnh xây dựng trường, lớp theo quy hoạch đã được phê duyệt.

b) Tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và bảo quản tốt các thiết bị dạy học đã được trang bị. Chủ động tổ chức rà soát, mua sắm bổ sung sách, thiết bị dạy học và vật tư tiêu hao hàng năm, kịp thời phục vụ năm học mới.

c) Tiếp tục khai thác, thu hút các nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của thành phố; đồng thời tranh thủ các nguồn lực ngoài xã hội đóng góp tự nguyện, hợp pháp cho việc trang bị, xây dựng các trường học, nhất là vùng xa, vùng khó khăn.

d) Vận động các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các đơn vị kinh tế, các mạnh thường quân hỗ trợ học sinh nghèo, con em diện chính sách xã hội, các đối tượng phổ cập giáo dục, đảm bảo tất cả trẻ em đều được đi học, được chăm sóc, được hưởng các chế độ chính sách theo quy định.

6. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu quốc tế:

a) Mở rộng các hoạt động giao lưu quốc tế nhằm thu hút đầu tư, giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa các nước trong khu vực và các nước có giáo dục phát triển nổi bật.

b) Có kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát để quản lý có hiệu quả các trường quốc tế và các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Xây dựng và khuyến khích các mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại, hiệu quả đang là xu hướng phát triển đáp ứng đòi hỏi của thành phố trong thời kỳ hội nhập theo tinh thần Thông báo kết luận số 242-TB/TW của Bộ Chính trị.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2011 - 2012./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 28/2011/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2011 - 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173
DMCA.com Protection Status