Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 25/2001/CT-BGDĐT về biện pháp tăng cường công tác giáo dục quốc phòng ở các cơ sở thuộc ngành trong tình hình mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 25/2001/CT-BGDĐT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 03/07/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2001/CT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG Ở CÁC CƠ SỞ THUỘC NGÀNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Giáo dục quốc phòng là môn học chính khoá nằm trong chương trình dạy học của các trường trung học phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học được quy định ở điều 17 của Luật Nghĩa vụ quân sự. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khoá VII đã chỉ rõ “phải tăng cường công tác giáo dục quốc phòng cho toàn dân, trước hết là đối với cán bộ các cấp, các ngành của Đảng và Nhà nước và thế hệ trẻ học sinh, sinh viên”. Ngày 12/02/2001 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 62-CT/TW về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới.

Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và của ngành, đã đưa vào giảng dạy và từng bước nâng cao chất lượng môn học giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên các nhà trường từ trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp đến cao đẳng , đại học. Ngành cũng đã tham gia tuyển sinh và đào tạo hàng vạn sĩ quan dự bị từ sinh viên tốt nghiệp đại học để xây dựng lực lượng dự bị động viên, trong đó đã có hàng ngàn sĩ quan dự bị trực tiếp tham gia phục vụ quân đội. Môn học giáo dục quốc phòng đã thực sự góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu cơ bản của giáo dục đúng như Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khoá VIII đã đặt ra là “xây dựng những con người và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường hiện nay còn những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Thực trạng đó có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do: nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng nói chung, công tác giáo dục quốc phòng nói riêng của một số cán bộ còn giản đơn, đôi lúc còn xem nhẹ, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo chưa thật sự được đề cao, việc quán triệt cho cán bộ, giáo viên, học sinh , sinh viên về vai trò, vị trí của môn học giáo dục quốc phòng chưa thật đầy đủ. Cơ chế quản lý, chỉ đạo và hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn để thực hiện công tác giáo dục quốc phòng còn thiếu thống nhất, chưa đầy đủ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong tình hình hiện nay, cần tăng cường thực hiện tốt mục tiêu đào tạo toàn diện thế hệ trẻ học sinh, sinh viên như Luật Giáo dục đã quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cấp quản lý giáo dục, các đơn vị, nhà trường trong ngành thực hiện tốt những việc sau đây:

1-Tổ chức quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị 62-CT/TW ngày 12/02/2001 của Bộ Chính trị tới mọi đảng viên, cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục và đào tạo, nhằm củng cố và nâng cao nhận thức cho tất cả mọi đối tượng về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thấy rõ trách nhiệm của mỗi người, mỗi tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù đối với cách mạng Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược”diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia.

2- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ và các văn bản pháp quy hướng dẫn về công tác giáo dục quốc phòng. Động viên cán bộ, đảng viên của đơn vị, nhà trường thuộc ngành tham gia đầy đủ các lớp giáo dục quốc phòng được tổ chức theo quy định của Chính phủ.

3- Tổ chức để cán bộ, giáo viên, công nhân viên quán triệt quan điểm giáo dục toàn diện, nhận thức đúng vị trí của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, của môn học giáo dục quốc phòng trong chương trình dạy học của nhà trường. Đồng thời cần tìm mọi biện pháp tháo gỡ những khó khăn tạm thời để thực hiện đúng, đủ, có chất lượng và hiệu quả chương trình giáo dục quốc phòng cho từng bậc học được ban hành theo quyết định số12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với học sinh các trường trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp thực hiện việc đánh giá, cho điểm môn giáo dục quốc phòng theo các văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến tới kết quả kiểm tra, thi bộ môn được ghi trong học bạ và được cộng để tính điểm trung bình khi xét tốt nghiệp đối với tất cả học sinh.Thực hiện nghiêm quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên các trường cao đẳng, đại học đã được ban hành theo quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nghiên cứu để từng bước đưa việc thực hiện công tác quốc phòng trong đó có giáo dục quốc phòng vào tiêu chí thi đua của đơn vị.

4- Các cơ quan chức năng của ngành có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính nghiên cứu, sớm ban hành các văn bản quy định cụ thể về chức danh, biên chế giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng, các văn bản quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục quốc phòng. Đẩy nhanh việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo chính quy, bồi dưỡng giáo viên để từng bước đáp ứng đủ giáo viên giáo dục quốc phòng cho các trường trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông.

5- Kiện toàn từng bước hệ thống tổ chức quản lý giáo dục quốc phòng từ cơ quan Bộ đến các sở, nhà trường. Củng cố các khoa, bộ môn giáo dục quốc phòng hiện có trong các trường đại học, cao đẳng. Tích cực củng cố, nâng cao năng lực của các trung tâm giáo dục quốc phòng hiện có và xây dựng các trung tâm mới, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, nơi tập trung nhiều trường cao đẳng, đại học để có thể thu hút phần lớn sinh viên được học môn giáo dục quốc phòng tại các trung tâm theo chương trình quy định.

6- Vụ Kế hoạch và Tài chính phối hợp với các cơ quan ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, nhà trường thực hiện chế độ về ngân sách theo nguyên tắc bảo đảm kinh phí cho giáo dục quốc phòng quy định tại điều 15 trong Nghị định 15/2001/NĐ-CP ngày 01/5/2001 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng. Tăng cường đầu tư thích đáng cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho môn học giáo dục quốc phòng như: sân bãi tập, phòng học chuyên dùng, đồ dùng dạy và học. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự địa phương để được giúp đỡ về vũ khí, học cụ chuyên dùng, thực hiện tốt việc học đi đôi với hành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên.

7- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dạy và học bộ môn giáo dục quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động ngoại khoá theo chủ đề, định kỳ như “Ngày hội quốc phòng toàn dân”, “Hội thao Điền kinh- Thể thao quốc phòng” của các đơn vị, nhà trường và của ngành.

8- Vụ Giáo dục quốc phòng chủ trì cùng các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung trên. Xây dựng kế hoạch và thực hiện định kỳ kiểm tra, thanh tra công tác giáo dục quốc phòng trong các nhà trường theo phân cấp quản lý. Hàng năm các sở giáo dục và đào tạo, các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học báo cáo đầy đủ với Bộ về việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng của đơn vị mình.

Lãnh đạo các đơn vị, giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các nhà trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 


 
Nguyễn Minh Hiển

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 25/2001/CT-BGDĐT về biện pháp tăng cường công tác giáo dục quốc phòng ở các cơ sở thuộc ngành trong tình hình mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.090

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133