Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh Bình Định năm học 2013 - 2014

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 19/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 9 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM HỌC 2013 - 2014.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2013 - 2014, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014 và trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014 theo Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương. Tập trung thực hiện Chương trình hành động của ngành Giáo dục triển khai Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020.

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua Kỷ niệm “45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013)”. Đưa nội dung các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên của ngành. Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng, gắn với hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục thiết thực, không phô trương, hình thức, kịp thời động viên các nhân tố điển hình.

- Rà soát việc thực hiện phân cấp quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp quản lý giáo dục giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành và địa phương. Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và tổ chức các hoạt động giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo của các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường.

- Phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định và các văn bản pháp luật quy định có liên quan về dạy thêm, học thêm. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; nêu cao trách nhiệm của các phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp xã, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đối với công tác này.

- Tăng cường các giải pháp để tiếp tục tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học. Tiếp tục thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức kiểm tra, đánh giá, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong nhà trường.

- Tập trung chỉ đạo, phấn đấu thực hiện đúng lộ trình đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và Đề án “Xóa mù chữ giai đoạn 2012- 2020”; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

- Mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo và hình thức đào tạo của các trường trung cấp chuyên nghiệp, gắn với bảo đảm chất lượng đào tạo, phù hợp với khả năng cung ứng nhân lực của cơ sở đào tạo và quy hoạch phát triển nhân lực của ngành và của địa phương. Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, các trường học tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm ổn định việc dạy và học theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 về Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Tích cực huy động các nguồn lực phát triển giáo dục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất trường học, triển khai thực hiện các đề án phát triển sự nghiệp Giáo dục đã được phê duyệt, nhằm thực hiện tốt mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở các địa phương. Tích cực, chủ động xây dựng trường học chất lượng cao ở từng cấp học; tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ viên chức giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở bảo đảm đủ số lượng, tiêu chuẩn, có năng lực và đạt trình độ chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tuyển dụng công chức, viên chức bảo đảm đủ số lượng, đạt trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh ban hành các quy định, hướng dẫn để thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên của mình tích cực hưởng ứng, tham gia kiểm tra, giám sát cùng với ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và các phương tiện thông tin đại chúng:

Tích cực chỉ đạo, phản ánh về hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo; tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về cuộc vận động xã hội hóa giáo dục, nhất là các gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục.

Yêu cầu các Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2013 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục và đào tạo của tỉnh Bình Định năm học 2013 - 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.727
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69