Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/1999/CT-UB tăng cường thực hiện nhiệm vụ giáo dục Quốc phòng đối với các ngành, các cấp trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 16/1999/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Phan Quốc Hưng
Ngày ban hành: 06/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/1999/CT-UB

Bạc Liêu, ngày 06 tháng 9 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH, CÁC CẤP TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Trong thời gian qua, nhất là từ khi tỉnh Bạc Liêu được tái lập. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, các cấp, các ngành đã tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, trong đó hết sức coi trọng đến nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và tổ chức nhiều hình thức nhằm thực hiện Nghị định 71/CP ngày 13/7/1994 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng trong hệ thống Trường chính trị, hành chính và các đoàn thể, từng bước đi vào nề nếp và đạt được một số kết quả đáng phấn khởi, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác giáo dục quốc phòng đã qua còn một số hạn chế nhất định. Về nội dung, mới tập trung giáo dục kiến thức quốc phòng, chưa chú trọng giáo dục ý thức quốc phòng. Về hình thức chưa thật phong phú, đa dạng, chủ yếu là học tập tập trung, mang tính chất phổ biến, quán triệt. Việc sử dụng các hình thức thông tin đại chúng và những hình thức dễ tiếp thu, đạt hiệu quả thiết thực còn hạn chế.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và tăng cường giáo dục quốc phòng, nhất là giáo dục nhận thức, ý thức quốc phòng hiện nay, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ thị:

1. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các Trung tâm giáo dục chính trị của tỉnh, huyện và các cơ quan chức năng triển khai giáo dục thường xuyên cho các đối tượng theo phân cấp quản lý, phù hợp với nội dung, chương trình, thời gian và yêu cầu của giáo dục quốc phòng. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh từ nay đến cuối năm 1999 có nhiệm vụ mở lớp GDQP tập trung từ 7 đến 10 ngày cho cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh để rút kinh nghiệm cho việc giáo dục quốc phòng đối với cán bộ đầu ngành huyện, thị xã vào năm 2000 và những năm tiếp theo.

2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng giáo dục Quốc phòng để chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành có liên quan thực hiện công tác giáo dục quốc phòng cho các đối tượng. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, cuối năm, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng cho thời gian tới.

3. Sở Tài chính - vật giá đảm bảo cân đối ngân sách, dành nguồn chi hợp lý cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng. Tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí cho việc mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tập trung cho cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở và tổ chức hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ quản lý ngân sách giáo dục quốc phòng của các đơn vị.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, thường xuyên quan tâm thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, đề ra phương án, kế hoạch khoa học, thiết thực, cũng như tổ chức, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương, cơ sở có hiệu quả; đôn đốc và tạo điều kiện cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, thị và cơ sở tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng giáo dục quốc phòng theo kế hoạch hàng năm của tỉnh.

5. Sở Văn hóa thông tin, Báo Bạc Liêu, Đài phát thanh truyền hình tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành chức năng mở chuyên mục định kỳ về giáo dục quốc phòng, để tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền ý thức quốc phòng trong mọi tầng lớp nhân dân. Xuất bản sách lịch sử truyền thống, biên soạn, in ấn tài liệu học tập, tổ chức lồng ghép giáo dục quốc phòng với các phong trào vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới khu dân cư và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình hiện nay.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương mình có kế hoạch triển khai thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị này và định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

 

 

Nôi nhận:
-TT Tỉnh ủy, TT HĐND (để biết).
-Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (để biết).
-UBMTTQ và đoàn thể cấp tỉnh (để phối hợp).
-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để phối hợp).
-Sở, ban, ngành (để thực hiện).
-UBND các huyện, thị (để thực hiện).
-Báo Bạc Liêu, Đài phát thanh TH.
-Chánh VP, Phó VP.
-Chuyên viên TH.
-Lưu VP (M9).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
CHỦ TỊCH
Phan Quốc Hưng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/1999/CT-UB tăng cường thực hiện nhiệm vụ giáo dục Quốc phòng đối với các ngành, các cấp trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122