Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục tỉnh Sơn La

Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 28/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Sơn La, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH SƠN LA

Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đi mới căn bn, toàn diện giáo dục và đào tạo, Kết luận s51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 10/5/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vi công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và quán triệt phương châm hành động “bt phá” của Chính phủ để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động, tích cực tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản trong năm học 2019 - 2020 như sau:

I. CÁC NHÓM NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo của tỉnh

1.1. Thực hiện rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục; đề xuất quy hoạch và bố trí quỹ đất để xây dựng trường, lp mầm non, phổ thông; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các lớp, nhóm lớp trẻ, mẫu giáo độc lập tư thục và trường mầm non ở các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiu số.

1.2. Tchức kiểm tra, rà soát việc thực hiện dồn dịch các đim trường l, sáp nhập các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ để thực hiện tốt phương châm, nguyên tắc sắp xếp lại mạng lưới trường, lp nhằm tạo thuận lợi, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục;

1.3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục thường xuyên và tiếp tục sắp xếp cơ sở giáo dục thường xuyên theo các quy định hiện hành của Nhà nước và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

2.1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường nhằm giảm áp lực cho giáo viên; khắc phục tình trạng dạy thêm trái quy định.

2.2. Rà soát, sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên bảo đảm quy định về định mức số lượng, chuẩn giáo viên đối với các cấp học; tập trung khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm nguyên tắc “ở đâu có học sinh thì ở đó phải có giáo viên”.

2.3. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; chú trọng bồi dưỡng giáo viên lp 1 và cán bộ quản lý giáo dục phục vụ cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mm non, phổ thông và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

2.4. Nâng cao đạo đức nhà giáo, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo. Kiên quyết xử lý nghiêm giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo (không bố trí đứng lp đối với giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo).

2.5. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tổ chức tuyển dụng, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo thm quyền.

2.6. Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên bảo đảm thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chuyên tâm với nghề.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, giáo dục dân tộc cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc

3.1. Tăng cường các điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; huy động các nguồn lực để duy trì, nâng cao tỷ lệ trẻ ăn bán trú; bảo đảm an toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ chất lượng, chế độ dinh dưỡng trong bữa ăn của trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non; tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, phát triển chương trình giáo dục nhà trưng phù hp với văn hóa, điều kiện địa phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ; tăng cường phối hợp, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ.

3.2. Tổ chức tốt công tác tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý sử dụng sách giáo khoa lp 1, lớp 2 và lp 6; chỉ đạo, tổ chức biên soạn, thm định và tchức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phthông mới theo Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện công tác lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phthông theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo phù hợp với kế hoạch giáo dục, điều kiện thực tiễn và công khai, minh bạch.

3.3. Thực hiện tốt chủ trương giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau trung học cơ sở theo Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”. Triển khai hiệu quả các giải pháp của Đán hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh ngay từ cấp học phổ thông.

3.4. Tăng cường đổi mới quản lý nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn trong tổ chức hoạt động dạy và học giáo dục thường xuyên sau khi sp xếp lại; hướng dẫn việc triển khai Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đy mạnh việc học tập của người lớn.

3.5. Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sng cho học sinh, sinh viên; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình đưa đón, thăm quan, dã ngoại, hoạt động ngoài giờ lên lp; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; quan tâm phối hợp với các cấp chính quyền, các đoàn thhỗ trợ học sinh có bmẹ đi làm xa ngoài địa bàn huyện, tỉnh. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy gắn với các hoạt động giáo dục bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học. Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, đẩy mạnh các hoạt động tập luyện thể dục thể thao, công tác y tế trường học; phát động phong trào học bơi và hướng dẫn phòng, chống đuối nước cho học sinh, sinh viên.

3.6. Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lý giáo dục dân tộc; tập trung nâng cao chất lượng và rà soát, đánh giá thực trạng phát triển của hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn để có phương án quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động.

4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo

4.1. Khuyến khích triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với ngoại ng(tiếng Anh) và triển khai dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở các trường có đủ điều kiện thực hiện và gia đình, người học có nhu cầu; khuyến khích trin khai chương trình môn tiếng Anh hệ 10 năm; tiếp tục hoàn thiện, xây dựng chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra của các ngành, nghề đào tạo.

4.2. Phát triển, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phthông đáp ứng yêu cu và tiến độ trin khai chương trình giáo dục phổ thông mới và dạy các môn học khác bằng ngoại ngữ; nâng cao trình độ ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh của giáo viên, khuyến khích sử dụng tiếng Anh trong trường học.

4.3. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kim tra, đánh giá năng lực ngoại ngcủa học sinh, sinh viên theo chuẩn đầu ra và trong quá trình giáo dục và đào tạo; xây dựng các định dạng đề thi theo Khung năng lực ngoại ng6 bậc dùng cho Việt Nam, ưu tiên các định dạng htrợ thi trên máy tính và thi trực tuyến; thực hiện tốt chủ trương phát triển ngân hàng đề thi ngoại ngữ quốc gia. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.4. Tăng cường các điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng triệt đ công nghệ thông tin; xây dựng, thực hiện đầu tư có trọng đim hệ thống htrợ dạy và học ngoại ngữ trực tuyến đáp ứng mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và người học.

4.5. Phát động phong trào học tiếng Anh trên toàn tỉnh cho các nhóm đối tượng người học, trước hết là phong trào “giáo viên và học sinh cùng học tiếng Anh”; xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ ở các cấp học và trình độ đào tạo; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kim tra, giám sát việc dạy và học ngoại ngữ theo lộ trình thực hiện các mục tiêu Đán dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 58/KH-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La vviệc trin khai thực hiện Đán dạy và học Ngoại ngữ trong hệ thng giáo dục quc dân giai đoạn 2018-2020.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục

5.1. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; Đ án 117/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo; xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống bồi dưng giáo viên trực tuyến. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 15/08/2019 của UBND tỉnh Sơn La thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

5.2. Kết nối, liên thông để khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu trực tuyến về giáo dục đại học, cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phthông; tham gia, phối hợp thực hiện có hiệu quả việc tích hợp các hệ thống thông tin quản lý ngành hiện có vào cơ sở dữ liệu ngành; xây dựng và triển khai các phần mềm quản lý, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành.

5.3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, kim tra, đánh giá, kiểm định, quản lý chất lượng giáo dục và quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; thực hiện giải pháp tuyển sinh trực tuyến đầu cấp học và sử dụng hsơ điện tử (sổ đim, học bạ, sổ liên lạc); triển khai mô hình giáo dục điện tử, lớp học thông minh những nơi có điều kiện.

5.4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả kho học liệu số, học liệu điện tử toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho bài giảng e-learning kết nối vi Hệ tri thức Việt số hóa; triển khai giải pháp dạy học kết hợp (blended learning); bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo.

6. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục

6.1. Đẩy mạnh việc phân cấp và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục theo quy định. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

6.2. Thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về thực hiện thí điểm tự chủ ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định của chính phủ về quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

6.3. Rà soát, hướng dẫn thành lập, kiện toàn và giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của Hội đồng trường trong các trường mầm non, phổ thông.

7. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo

7.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2045. Thực hiện tốt chủ trương, quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế thông qua việc hp tác với các cơ sở giáo dục có uy tín của nước ngoài hoặc được cấp có thm quyền công nhận.

7.2. Tổ chức thực hiện Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hp tác, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; triển khai hiệu quả các thỏa thuận, các chương trình học bổng hiệp định.

7.3. Các cơ sở giáo dục mở rộng hp tác quốc tế trong trao đổi học sinh/sinh viên, giáo viên/giảng viên, nghiên cứu khoa học; tăng số lượng các chương trình giảng dạy bằng tiếng nước ngoài; phát triển nhóm nghiên cứu quốc tế, thúc đy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo.

7.4. Tăng cường thu hút các cơ sở giáo dục nước ngoài có uy tín hoặc được cấp có thẩm quyền công nhận vào Việt Nam dưới hình thức thành lập các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên danh, liên kết với các cơ sở giáo dục của Việt Nam theo quy định của pháp luật.

7.5. Tăng cường giám sát, kim tra, thanh tra các chương trình liên kết giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động tư vấn du học; việc cấp, phát văn bằng.

7.6. Đổi mới công tác quản lý du học sinh, nhất là các du học sinh thuộc diện học bổng Chính phủ, của tỉnh Sơn La và du học sinh của Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các du học sinh.

8. Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo

8.1. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phthông mới, đặc biệt là lp 1 năm học 2020-2021; cụ thhóa và triển khai có hiệu quả Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025.

8.2. Bổ sung xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp phòng học, các phòng chức năng, thư viện, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu, trong đó chú trọng các trường chuyên biệt, các trường phổ thông dân tộc bán trú, các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiu số, biên giới, hải đảo.

8.3. Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; không đưa vào sử dụng các công trình trường, lp học, nhà vệ sinh chưa bảo đảm an toàn, vệ sinh theo quy định.

8.4. Rà soát các tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị của các trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia bảo đảm đúng quy định. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bsung, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật cht, thiết bị đi với các tiêu chí trường chuẩn quốc gia đã quá hạn, bị xuống cấp.

9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

9.1. Triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục.

9.2. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông tích cực, chủ động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực, tăng cường kỹ năng ứng dụng và thực hành, chú trọng rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống và hiu biết xã hội.

9.3. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh Sơn La Thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển không gian khi nghiệp sáng tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.

II. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo

1.1. Tổ chức rà soát các văn bản hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhằm đảm bảo phù hợp với các nội dung của Luật Giáo dục 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

1.2. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.3. Rà soát các vấn đề giáo dục và đào tạo trong toàn ngành để chủ động trong chỉ đạo, quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất hoặc chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm. Kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục mầm non, sở giáo dục phổ thông.

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục

2.1. Thực hiện tốt quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ - Ngành Trung ương có liên quan về tiêu chuẩn chức danh và chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. Triển khai các chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo dục các cấp; hướng dẫn đánh giá, phân loại, sử dụng, bnhiệm, bnhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn chức danh. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức lối sống đối với cán bộ quản lý giáo dục.

2.2. Thực hiện tuyển dụng, sử dụng biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc theo đề án vị trí việc làm; đánh giá, phân loại công chức, viên chức bảo đảm thiết thực, khách quan, công bằng.

2.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các tiêu chuẩn quản lý hiện đại (ISO 9001: 2015 - Hthống quản lý chất lượng QMS, ISO 21001: 2018 - Hệ thống quản lý cho các tổ chức giáo dục EOMS...) để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đảm bảo bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả.

3. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo

3.1. Phân b, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao bảo đảm tỷ lệ chi tối thiu 20% ngân sách cho giáo dục, trong đó chi thường xuyên bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 18% dành cho chuyên môn; bố trí hợp lý cho chi đầu tư phát trin góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn ngân sách Trung ương kết hợp ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đáp ứng điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, thực hiện có hiệu quả Đán phát triển giáo dục mầm non và Chương trình giáo dục ph thông mới. Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án đã được ban hành, đặc biệt là kinh phí bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, kinh phí xây dựng tài liệu giáo dục địa phương để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và các chế độ, chính sách đối với nhà giáo và học sinh tại địa phương; không để xảy ra tình trạng “lạm thu” trong các cơ sở giáo dục.

3.2. Triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát trin giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025.

3.3. Khảo sát, phân tích, đánh giá công tác phân bổ dự toán, cấu phân bổ chi, quyết toán 20% chi ngân sách nhà nước cho giáo dục; thực hiện tt hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ - Ngành Trung ương có liên quan về xây dựng, thẩm định và định mức kinh tế kỹ thuật, phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục, đào tạo và tổ chức thực hiện.

3.4. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc chỉ đạo, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2019; công khai kết quả thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019; thực hiện tốt công tác xây dựng dự toán ngân sách, công khai phân bổ, sử dụng có hiệu quả ngân sách năm 2020; xây dựng dự toán ngân sách đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

3.5. Thống nhất thực hiện đúng, có hiệu quả cơ chế quản lý, điều hành và thực hiện chương trình, đề án, dự án thuộc ngành giáo dục - đào tạo từ trung ương đến địa phương theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Cân đối, huy động và bố trí thêm nguồn kinh phí khác của địa phương để đối ứng cho các chương trình, đề án, dự án thuộc ngành giáo dục - đào tạo bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu được giao.

4. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục

4.1. Tổ chức tổng kết, đánh giá kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019; chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020; chuẩn bị phương án tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia giai đoạn 2021 - 2023 và sau năm 2023; tiếp tục thực hiện các chương trình đánh giá quốc gia, quốc tế về giáo dục.

4.2. Đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức giám sát, đánh giá công tác kiểm định chất lượng giáo dục; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học công nghệ trong kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục; tăng cường kiểm tra việc tổ chức học, thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học, công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; từng bước xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục để quản lý chất lượng bảo đảm thực chất và hiệu quả.

4.3. Đầu tư xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi chuẩn hóa dùng chung trong kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông; đổi mới phương thức tổ chức các kỳ thi học sinh giỏi, năng khiếu theo hướng bảo đảm minh bạch, hiệu quả, khuyến khích rộng rãi học sinh, giáo viên các trường học tham gia.

5. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và truyền thông về giáo dục và đào tạo

5.1. Tiếp tục truyền thông, tổ chức quán triệt, học tập nội dung Nghị quyết 29-NQ/TW, Kết luận số 51-KL/TW, Kết luận 49-KL-TW và các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới.

5.2. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận ca cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đi mới giáo dục và đào tạo, trước hết là việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

5.3. Chủ động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về giáo dục và đào tạo; các cuộc vận động lớn, trọng tâm trong ngành giáo dục - đào tạo; chủ động xử lý các vấn đề truyền thông về giáo dục.

5.4. Tăng cường truyền thông nội bộ bảo đảm các chủ trương đổi mới, quy định của ngành phải được phổ biến kịp thời đến từng cán bộ, giáo viên và người lao động trong các cấp quản lý và cơ sở giáo dục, trường học;

5.5. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua và thực hiện tốt công tác khen thưởng; thực hiện truyền thông kịp thời, rộng rãi gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo, sự đồng thuận trong toàn ngành và xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo căn cứ nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị này và tình hình thực tiễn của tỉnh, ban hành văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2019 - 2020 của Ngành Giáo dục và Đào tạo và tổ chức trin khai kế hoạch nhiệm vụ năm học; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; tổ chức hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện. Báo cáo y ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả sơ kết, tng kết tình hình thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hp chặt chẽ với Ngành Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ năm học; kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc, thực hiện đầy đủ chính sách của Trung ương và của tỉnh để động viên thầy giáo, cô giáo và học sinh thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

3. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn th, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh vận động các thành viên, nhân dân hưởng ng các chủ trương chỉ đạo, các cuộc vận động của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ - Ngành - Đoàn thể Trung ương để phối hp chặt chẽ cùng Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

4. Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan quản lý giáo dục các cấp; nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phthông, giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc tỉnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị năm học 2019 - 2020.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các trường học và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực tnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- Các trường: ĐH, CĐ, TC chuyên nghiệp;

- CVP UBND tnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX.
50b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.481

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116