Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/CT-UBND thực hiện cuộc vận động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường Bình Phước 2016 2017

Số hiệu: 12/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Thị Hằng
Ngày ban hành: 11/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/CT-UBND

Bình Phước, ngày 11 tháng 08 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “NGÀY TOÀN DÂN ĐƯA TRẺ ĐẾN TRƯỜNG” NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGDĐT ngày 03/5/1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, năm học 2015 - 2016 vừa qua, tỉnh Bình Phước đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cuộc vận động và đạt được nhiều kết quả tốt, số trẻ em trong độ tuổi đi học được huy động ra lớp đạt tỷ lệ cao, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tui và phcập giáo dục tiu học đúng độ tui tiếp tục được củng cố, công tác chăm lo đời sống cho học sinh được các cấp chính quyền, đoàn thể quan tâm... Tuy nhiên, công tác vận động học sinh ra lớp vẫn còn nhiều khó khăn, chủ yếu là công tác vận động trẻ ở vùng đng bào dân tộc thiểu s, vùng sâu, vùng xa; cơ sở vật chất trường, lp phục vụ cho việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, một số địa phương chưa đáp ứng kịp nhu cầu...;

Nhằm khắc phục những hạn chế trên; đồng thời, để cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2016-2017 được triển khai kịp thời, đồng bộ và đạt hiệu quả cao trong toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chthị:

1. S Giáo dc và Đào to

a) Chủ động, tích cực phát huy vai trò chủ đạo của ngành, phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ năm học 2016-2017 đạt hiệu quả cao, đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thn Nghị quyết Hội nghị ln thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy Bình Phước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

b) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” ở tất cả các địa phương, các cấp học.

c) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, cung cấp đủ sách giáo khoa, tập vcho học sinh, đặc biệt thực hiện chính, sách hỗ trợ đối với học sinh đang sinh sống vùng sâu, vùng xa, học sinh là người dân tộc thiểu số; tạo điều kiện tốt nhất để các em đến trường.

d) Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho giáo viên; bố trí giáo viên hợp lý, không để xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhằm phát huy tác dụng của đội ngũ nhà giáo ở các cấp học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới.

đ) Phối hp với Sở Y tế thực hiện tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh hiểu biết và biết cách phòng, chống các dịch bệnh; quan tâm hơn nữa đến công tác y tế học đường và công tác bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.

e) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu UBND tỉnh khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời xử lý những trường hợp vi phạm chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

g) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc tổ chức trang trọng lễ khai giảng năm học mới và phát động đồng loạt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” vào ngày 05/9/2016.

h) Duy trì chế độ kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 01/10/2016.

2. S Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền những nội dung của cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh.

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc

a) Tổ chức tuyên truyền, vận dụng nhiều hình thức trong hệ thống của tổ chức mình nhm kêu gọi, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên và nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và tạo điều kiện tốt nhất cho con em đến trường.

b) Vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” để đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục làm cho mọi tầng lớp nhân dân có ý thức cao hơn đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Ban Chỉ đạo cuộc vận động các địa phương

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt nội dung cuộc vận động; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, hỗ trợ học sinh thuộc diện chính sách để các cháu có điều kiện đến trường.

b) Tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả cuộc vận động và kết quả giáo dục, đào tạo năm học 2015 - 2016 tại địa phương, từ đó rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện cuộc vận động trong năm học 2016 - 2017.

c) Rà soát, củng cố, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo để hoạt động có hiệu quả; phân công các thành viên phụ trách từng địa bàn để việc theo dõi sâu sát hơn.

d) Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn điều tra nắm chính xác số trẻ trong độ tuổi, trẻ bỏ học để huy động ra lớp và ra lp trở lại.

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi đến các cấp, các ngành và trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thể nhân dân biết, hưởng ứng và thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2016./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- TTT
U, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND t
nh;
-
UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu: VT(ct01-16).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 11/08/2016 thực hiện cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2016-2017 do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.655

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!