Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1116/CT-BGDĐT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 23/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1116/CT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

I. Đánh giá chung về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2006 - 2010

Giai đoạn 2006 - 2010, bên cạnh những thuận lợi, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như suy giảm kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, từng bước vượt qua thách thức; tình hình chính trị ổn định; kinh tế vĩ mô cơ bản được giữ vững, lạm phát được kiềm chế, an sinh xã hội được đảm bảo, nhiều vấn đề xã hội bức xúc được giải quyết có hiệu quả, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Góp phần vào thành quả chung của đất nước, toàn ngành Giáo dục đã nỗ lực phấn đấu, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn tạo nên những bước phát triển về quy mô, chất lượng và hiệu quả giáo dục, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 - 2010, thực hiện nhiệm vụ "Nâng cao dân trí - phát triển nhân lực - bồi dưỡng nhân tài" mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho ngành Giáo dục.

Thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 của Bộ Chính trị Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” và Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ V; qua đó khẳng định công tác thi đua, khen thưởng đã đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của toàn ngành.

1.1. Kết quả đạt được

Cùng với việc nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn mới, trên nền tảng của phong trào thi đua “Hai tốt”, bắt đầu từ năm học 2006 - 2007 phong trào thi đua trong ngành Giáo dục đã có chuyển biến tích cực, toàn Ngành đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí công tác thi đua, khen thưởng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Các cuộc vận động và phong trào thi đua đã góp phần tạo ra sự đồng thuận và ủng hộ của xã hội đối với các chủ trương đổi mới của Ngành.

Nội dung của các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành vừa hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động lớn của cả nước vừa gắn chặt với việc triển khai nhiệm vụ trong từng năm học, vừa nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành; đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến thực sự là gương sáng để đồng nghiệp noi theo, xã hội tôn vinh. Tập thể và cá nhân được khen thưởng đã và đang phát huy tốt tác dụng ảnh hưởng trong ngành và địa phương. Công tác tuyên truyền các điển hình tiên tiến đã được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, gương sáng đã được nhân rộng ở các cấp học, bậc học.

1.2. Một số hạn chế cần khắc phục

Công tác thi đua ở một số cơ sở giáo dục và đào tạo còn chưa chú ý tới hiệu quả thiết thực, khen thưởng còn dàn trải, khen thưởng và thi đua chưa thực sự gắn kết với nhau nên chưa phát huy được sức mạnh của thi đua hoặc khen thưởng chưa phát huy được vai trò là đòn bẩy cho việc hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác khen thưởng chưa thật bám sát các phong trào thi đua, chưa gắn việc khen thưởng với nhân điển hình tiên tiến. Giáo viên trực tiếp giảng dạy và người lao động được khen thưởng còn ít. Các tập thể và nhà giáo được khen thưởng cao đôi khi chưa thật  tiêu biểu, chưa thật sự là gương sáng, đặc biệt chưa thật sự toả sáng sau khi được tôn vinh; khen thưởng thành tích đột xuất chưa được chú ý đúng mức, kịp thời.

Quy trình xét thi đua, khen thưởng còn nhiều bất cập, đặc biệt là việc xét thi đua, khen thưởng trong dịp tổng kết năm học đối với các vùng thi đua khối các sở giáo dục và đào tạo, cũng như các trường cao đẳng, đại học trong việc thực hiện các lĩnh vực công tác. Các đơn vị chức năng của Bộ chưa đánh giá đúng thực chất về việc thực hiện nhiệm vụ năm học của cơ sở, việc chấm điểm thi đua còn chưa phù hợp, quy chế đánh giá của Bộ còn nặng về quản lý nhà nước, dẫn đến kết quả còn chênh lệch với sự tôn vinh của các vùng thi đua. Vấn đề này cần tập trung đổi mới để đảm bảo việc đánh giá đúng, thiết thực và có hiệu quả cao.

Bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng từ cơ sở đến Bộ chưa đồng bộ, còn thiếu, chưa đủ lực lượng để bao quát phạm vi rộng lớn của ngành Giáo dục với hơn một triệu thầy giáo, cô giáo và hơn hai mươi hai triệu học sinh, sinh viên.

1.3. Những bài học kinh nghiệm

Mục tiêu, nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua phải có sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể thì thi đua mới thiết thực, thu hút được nhiều người tham gia và kết quả mới sâu rộng.

Các phong trào thi đua của Ngành vừa phản ánh mục tiêu, nội dung của các phong trào thi đua, các cuộc vận động của cả nước, đồng thời phải được cụ thể hóa, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành, của đơn vị trong từng giai đoạn cụ thể. Thi đua phải thường xuyên, liên tục và tạo được động lực phát triển của mỗi cá nhân, mỗi tập thể và mỗi cơ sở giáo dục. Mỗi phong trào phải có các tiêu chí cụ thể với nhiều mức phấn đấu phù hợp với điều kiện thực tế ở từng cơ sở giáo dục và từng giai đoạn phát triển.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên hăng hái thi đua thực hiện đoàn kết để xây dựng tập thể xuất sắc, đồng thời phải trân trọng sự sáng tạo, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới để nhân rộng trong đơn vị và toàn ngành.

Phải làm tốt công tác phát hiện, tôn vinh, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến. Điển hình tiên tiến là vốn quý, là tài sản vô giá của ngành nên phải được phổ biến, tôn vinh ở từng cơ sở giáo dục trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Phải kết hợp hài hoà giữa thi đua và khen thưởng, đảm bảo cả động viên tinh thần và vật chất, phải cân đối việc khen thưởng giữa cá nhân, tập thể, giữa đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo trực tiếp giảng dạy.

Phong trào thi đua phải tạo ra sự rung động về tình cảm, thu hút mọi người tham gia. Việc đặt ra mục tiêu, khẩu hiệu thi đua phải chọn đúng vấn đề thời sự của ngành; mục tiêu phải cụ thể; khẩu hiệu thi đua phải dễ hiểu, dễ thuộc; phải hướng dẫn sao cho mọi cơ sở đều làm được; thường xuyên sơ kết, tổng kết; động viên khen thưởng kịp thời.

II. Chương trình công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015

Căn cứ vào Thông báo số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng” và Thông báo số 242/TB-TW ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2015, Chiến lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2011- 2020; Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn kết với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực";

Phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 - 2010; Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm cổ vũ, lôi cuốn, động viên các tập thể, cá nhân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra chương trình công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015 cụ thể là:

2.1. Mục đích, yêu cầu

2.1.1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành Giáo dục về vị trí, vai trò công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, đảng viên, công chức, viên chức, để công tác thi đua, khen thưởng luôn là động lực cách mạng to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới.

b) Tổ chức triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng là trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, chính quyền và các đoàn thể chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức Đảng trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.1.2. Yêu cầu

a) Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua yêu nước phải tập trung, thống nhất, toàn diện, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng  đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Tổ chức phong trào thi đua phải được tiến hành kịp thời, tránh phô trương, hình thức, đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Phải xây dựng được điển hình tiên tiến cho mỗi phong trào thi đua, mỗi đợt thi đua; đối với từng đơn vị hướng tới xây dựng tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu xuất sắc trong giai đoạn 2011 - 2015.

b) Công tác khen thưởng phải vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh thực tế ở từng cơ sở giáo dục và từng địa phương. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải là những gương sáng có tác dụng giáo dục, động viên các tập thể, cá nhân khác học tập làm theo. Quan tâm đến tuyên dương, khen thưởng kịp thời và khuyến khích bằng lợi ích vật chất cho cán bộ, giáo viên ở cơ sở, người dân tộc, người công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, người lập được thành tích xuất sắc, đột xuất, người có nhiều đóng góp công sức, tiền của, vật chất cho phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà, người lao động trực tiếp, giáo viên, giảng viên tiêu biểu xuất sắc đạt các kỷ lục trong các đợt, các phong trào thi đua.

2.2. Nội dung chương trình và giải pháp thực hiện chương trình

2.2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng.

a) Việc triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo phù hợp với trình độ nhận thức của từng đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền trong các hoạt động, các sự kiện chính trị - xã hội của ngành, của đơn vị và của địa phương.

b) Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong giai đoạn 2011 - 2015 là phong trào thi đua yêu nước toàn diện và sâu sắc, trong ngành Giáo dục được cụ thể hóa và hài hòa với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Các phong trào thi đua trong Ngành phải gắn chặt chẽ với phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Ngành phải thường xuyên thực hiện.

2.2.2. Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình mới, nhằm không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy phát triển sự nghiệp Giáo dục và xây dựng con người mới.

a) Ban hành mới Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục và Thông tư hướng dẫn, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú phù hợp với các quy định tại Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và phù hợp với thực tế.

b) Tiếp tục ban hành các Quy định về phong trào thi đua chuyên đề nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình, đề án trọng tâm.

2.2.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tham gia thi đua; đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và kịp thời trong công tác khen thưởng.

a) Triển khai xây dựng và ứng dụng phần mềm hệ thống quản lý thông tin về công tác thi đua, khen thưởng từ Bộ đến các cơ sở giáo dục trên cổng thông tin điện tử của Ngành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, theo dõi công tác khen thưởng; phục vụ cho các tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin để giải quyết các chế độ, chính sách. Nâng cao chất lượng thẩm định khen thưởng, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới việc xử lý hồ sơ.

b) Triển khai mô hình “Một cửa” tại đơn vị chuyên trách thi đua, xây dựng sổ ghi danh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đề tài nghiên cứu cấp Bộ, sổ vàng khen thưởng điện tử..

c) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện đơn giản hoá các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng phù hợp với Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 và qui định tại Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

2.2.4. Tiếp tục chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các vùng, khối thi đua, khắc phục những nội dung hoạt động còn có tính hình thức và bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng; đảm bảo thiết thực, hiệu quả bình xét thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của từng năm học đổi với các địa phương và các trường cũng như đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a) Xây dựng tiêu chí thi đua có nội dung sát thực tế, chủ đề thi đua phong phú, thu hút được nhiều đối tượng tham gia, hình thức tổ chức phải tạo ra được động lực tinh thần của mỗi cá nhân, mỗi cơ sở giáo dục.

b) Từng bước cải tiến việc chia vùng thi đua đối với các địa phương đảm bảo cân đối về số lượng các đơn vị trong vùng có tính chất công việc, điều kiện kinh tế - xã hội, yếu tố địa lý gần giống nhau. Chia khối thi đua đối với các cơ sở giáo dục đại học và các đơn vị trực thuộc đảm bảo các đơn vị trong từng khối có chức năng, nhiệm vụ gần giống nhau.

c) Hoạt động ở các vùng, khối thi đua là hoạt động có tính chất học tập, trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, công tác đánh giá, cho điểm phải thiết thực, công khai, minh bạch vừa tôn trọng được sự bình xét suy tôn của các vùng, khối thi đua vừa đảm bảo được yếu tố quản lý nhà nước.

2.2.5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp và năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; có kế hoạch tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

a) Kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng và củng cố, kiện toàn bộ máy đơn vị chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp, nâng cao chất lượng tham mưu của các tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

b) Xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp hàng năm. Tổ chức việc học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong và ngoài ngành.

2.2.6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính thiết thực và khoa học trong tổ chức các phong trào thi đua và chất lượng công tác khen thưởng nhằm cổ vũ, lôi cuốn, động viên được nhiều tập thể, cá nhân tham gia thi đua, phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ của mỗi cá nhân, huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành giai đoạn 2011 - 2015.

a) Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và ban hành quy định về phát động phong trào thi đua, nội dung sát thực với việc thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị hàng năm. Khen thưởng trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua đảm bảo đúng quy định, tránh hình thức và có hiệu quả cao.

b) Đưa quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công nhận sáng kiến vào tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Bình xét danh hiệu thi đua, xét tặng các hình thức khen thưởng đảm bảo khoa học, chính xác, có tính giáo dục; gắn việc thực hiện cải cách hành chính, đổi mới nề nếp làm việc, văn hoá công sở trong việc đánh giá, bình xét thi đua.

c) Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hàng năm về công tác thi đua, khen thưởng đối với từng cơ quan, đơn vị.

2.2.7. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; các điển hình tiên tiến được xem xét lựa chọn để xây dựng và nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, nêu gương tốt, việc tốt, có sức lan toả trong cơ quan, đơn vị và trong toàn Ngành.

a) Các đơn vị trong Ngành tăng cường tổ chức chỉ đạo điểm về công tác thi đua, khen thưởng và xây dựng điển hình tiên tiến để rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng.

b) Có kế hoạch cụ thể phát hiện xây dựng một số đơn vị, cá nhân phấn đấu được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

c) Tổ chức Công đoàn phối hợp với Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp và các đơn vị có liên quan trong việc phát động các phong trào, các cuộc vận động, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến kịp thời.

d) Kịp thời phát hiện, tuyên dương và khen thưởng các cá nhân có thành tích đột xuất, khen thưởng gương dũng cảm cứu người, giúp bạn khó khăn, …

2.3. Tổ chức thực hiện

2.3.1. Căn cứ chương trình hành động này, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch 5 năm về công tác thi đua, khen thưởng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân triển khai thực hiện hàng năm.

2.3.2. Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với đơn vị chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, hàng năm tổ chức sơ, tổng kết.

2.3.3. Thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Ngành có trách nhiệm triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp với đơn vị chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng để hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện ở từng cơ sở giáo dục. Tăng cường phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

2.3.4. Giao đơn vị chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng Ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, xây dựng dự thảo các văn bản, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

2.3.5. Định kỳ hàng năm các cơ sở giáo dục báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình này về đơn vị chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng Ngành để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Ngành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo để điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- HĐTĐKT TW (để b/c)
- Ban Thi đua, khen thưởng TW;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đảng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Ngành GD;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT;
- Các sở Giáo dục và Đào tạo;
- Chuyên trách TĐKT Ngành ;
- Lưu VT,TĐKT;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 1116/CT-BGDĐT ngày 23/11/2011 về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.121

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!