Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Hồ Việt Hiệp
Ngày ban hành: 26/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2011/CT-UBND

An Giang, ngày 26 tháng 8 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2011 - 2012

Năm học 2011-2012 là năm học đầu tiên triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong đó có mục tiêu “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội” nhằm “Nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2011 - 2012 là “Tiếp tục thực hiện công tác đổi mới quản lý giáo dục và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt những công việc sau:

1. Ngành giáo dục và đào tạo:

a) Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị gắn với đặc thù của ngành là thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và Phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, đưa những phong trào đó đi vào chiều sâu, làm nền tảng cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Tăng cường việc thực hiện "3 công khai" để người học và xã hội giám sát, đánh giá: công khai việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục và đào tạo; công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai việc thu, chi tài chính; và "4 kiểm tra": kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục và đào tạo; kiểm tra việc thu và sử dụng học phí trong các nhà trường; kiểm tra việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của người dân và các tổ chức; kiểm tra việc thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia,…

c) Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nhất là việc phân cấp mạnh cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, giao quyền tự chủ cho các đơn vị trường học; thực hiện giảm tải nội dung chương trình, tăng cường giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và phương thức kiểm tra đánh giá. Hai nhiệm vụ này là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục; củng cố mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, phối hợp chặt chẽ với các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

d) Chăm lo và đầu tư cho phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện qua việc tăng cường năng lực đào tạo giáo viên, chuẩn hóa trong đào tạo, tuyển dụng và sử dụng nhà giáo các cấp; triển khai thực hiện Đề án quy hoạch nguồn nhân lực của ngành giáo dục và đào tạo. Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên; bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị và thư viện về chuyên môn và nghiệp vụ, chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục…Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách dành cho ngành và giáo viên.

đ) Củng cố và phát triển mạng lưới trường, lớp học và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa để đáp ứng nhu cầu học tập có chất lượng của học sinh; đầu tư xây dựng, hiện đại hóa hệ thống trường trung học phổ thông chuyên; tập trung hoàn thiện mạng lưới trường, lớp mầm non; củng cố và phát triển mô hình hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên theo hướng thực hiện nhiều chức năng: giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp - dạy nghề; củng cố Trung tâm học tập cộng đồng theo hướng bền vững, linh hoạt và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012.

e) Chỉ đạo thực hiện việc vận động học sinh bỏ học trở lại trường, tăng cường các biện pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi. Tạo cơ hội cho trẻ khuyết tật được hòa nhập học tập. Thực hiện tốt các chính sách cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số.

- Tuyên truyền, vận động và có giải pháp hỗ trợ để tất cả học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học này. Tiếp tục đầu tư cho công tác y tế học đường và thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên.

- Tăng cường quản lý học sinh; giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Tiếp tục triển khai các biện pháp chống tác hại của trò chơi trực tuyến mang nội dung không lành mạnh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống và thể chất cho học sinh.

g) Tiếp tục thực hiện tốt công tác đánh giá và kiểm định giáo dục ở các cơ sở giáo dục, xem đây là cơ sở đánh giá toàn diện về chất lượng, hiệu quả trường học. Thực hiện tốt Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục.

h) Tập trung các nguồn lực để đảm bảo cho ngày tựu trường, ngày khai giảng đúng theo Kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Có kế hoạch cụ thể, trong đó cần chủ động trong việc tạo quỹ đất để thực hiện tốt việc mở rộng mạng lưới trường lớp theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức tốt “Tháng hành động Vì sự nghiệp giáo dục” và ngày khai giảng năm học mới, đặc biệt là phối hợp tốt với ngành giáo dục trong việc huy động học sinh đầu năm học, thực hiện các giải pháp vận động học sinh bỏ học trở lại trường trong suốt năm học. Tổ chức tốt việc đưa rước học sinh trong vùng lũ đến trường.

b) Huy động các ngành, đoàn thể có kế hoạch và triển khai thực hiện công tác giáo dục theo chức năng và nhiệm vụ mỗi đơn vị.

c) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường học, lớp học, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên và Đề án Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch đề ra.

3. Các ngành có liên quan:

a) Các cơ quan thông tin, truyền thông đại chúng, ngành văn hóa, thể thao và du lịch:

- Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tăng cường tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo đến tận người dân.

- Ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phối hợp tuyên truyền, để kịp thời phản ánh các hoạt động giáo dục; giới thiệu những cá nhân, tập thể trong và ngoài ngành đã phấn đấu, nỗ lực góp phần cho sự phát triển bền vững của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

b) Ngành y tế và bảo hiểm xã hội:

- Chủ động phối hợp với ngành giáo dục thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục cho các bậc cha mẹ và học sinh kiến thức cần thiết để chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng tránh dịch bệnh.

- Phối hợp phát triển công tác y tế trường học, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ y tế trường học, tổ chức việc khám bệnh học sinh đầu cấp, thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh.

- Hướng dẫn việc phòng, chống các bệnh dịch có thể xảy ra trong trường học, đặc biệt là bệnh tay, chân, miệng, sốt xuất huyết.

- Thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở, trường học nội trú, bán trú, căn-tin trong trường học,…

c) Ngành tài chính, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường:

Phối hợp với ngành giáo dục triển khai đúng tiến độ các dự án, đề án đã được phê duyệt, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, đặc biệt là Đề án Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2020.

d) Các ngành và tổ chức đoàn thể khác:

- Xây dựng kế hoạch (lồng ghép vào kế họach của ngành) và triển khai thực hiện công tác giáo dục theo chức năng và nhiệm vụ mỗi ngành.

- Phối hợp với ngành giáo dục triển khai Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo mọi điều kiện để học sinh được tìm hiểu truyền thống cách mạng địa phương, tham gia các họat động phong trào, vui chơi, giải trí lành mạnh, tránh xa tệ nạn; giáo dục lồng ghép về pháp luật, đạo đức, lịch sử địa phương…

- Xây dựng các tổ chức khuyến học sâu rộng trong các tổ chức, đoàn thể để cùng thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giúp công tác phổ cập giáo dục đạt kết quả vững chắc.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và các tổ chức thành viên:

Phối hợp với chính quyền cùng cấp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các trường ĐH, CĐ, TCCN, TCN trên địa bàn tỉnh;
- Báo AG, Đài PT&THAG;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng: VHXH, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2011/CT-UBND ngày 26/08/2011 về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2011 - 2012 do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.264

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.84.132.40