Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 07/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 9 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2017 - 2018

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm học 2016 - 2017 về việc triển khai các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Ngành, năm học 2017 - 2018 ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số: 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết số: 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển GD&ĐT giai đoạn 2016 - 2020 và các nhiệm vụ quan trọng khác được Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Để đưa sự nghiệp GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn phát triển vững chắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (QLGD) các cấp quán triệt phương hướng và tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

1. Phương hướng chung

Tăng cường kỷ cương, nề nếp, dân chủ trong các nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học, trong đó chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên. Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng. Giáo dục thường xuyên tiếp tục thực hiện đa dạng hóa nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

2. Các nhiệm vụ chủ yếu

2.1. Rà soát, quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp phù hợp với tình hình thực tế

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số: 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021 theo đúng kế hoạch, lộ trình; thực hiện sáp nhập các trường của cấp tiểu học và trung học cơ sở có số lượng học sinh dưới 120 em phù hợp với điều kiện thực tế địa phương; đối với các trường có số lượng học sinh trên 120 em thực hiện sáp nhập theo đề xuất của địa phương. Thực hiện thí điểm “xã hội hóa” trong các trường mầm non công lập ở những nơi có điều kiện. Đối với những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cần có lộ trình sắp xếp điểm trường, lớp hợp lý, trong đó chú ý đối với bậc học mầm non và cấp tiểu học.

Tăng cường công tác dự báo về phát triển mạng lưới trường, lớp, học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên để nâng cao chất lượng quy hoạch.

Tập trung phát triển trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Kạn, các trường Phổ thông dân tộc nội trú và Phổ thông dân tộc bán trú; củng cố các mô hình hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng theo hướng bền vững, linh hoạt và hiệu quả nhằm tạo điều kiện thu hút người học, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD các cấp

Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD các cấp theo chuẩn/tiêu chuẩn; có biện pháp xử lý đối với CBQL, giáo viên chưa đạt chuẩn tối thiểu, không đáp ứng được yêu cầu công việc theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo Đề án số: 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn đảm bảo đúng quy định.

Phối hợp với các trường Sư phạm có kế hoạch linh hoạt về đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đảm bảo đội ngũ giáo viên các cấp học, bậc học đủ về số lượng, cơ cấu chủng loại và chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới; chú trọng bồi dưỡng thường xuyên ngay tại nhà trường thông qua sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn, trao đổi, tự học.

Xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện cho giáo viên các cấp hoàn thiện bồi dưỡng theo yêu cầu của hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đảm bảo việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thi/xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đúng quy định. Quan tâm đẩy mạnh việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học của nhà giáo và cán bộ QLGD các cấp, trong đó tăng cường phương thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến trên cơ sở phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng.

2.3. Triển khai chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế

* Về triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông

Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa; hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non phát triển chương trình giáo dục phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ.

Tiếp tục thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

* Về công tác phân luồng học sinh phổ thông

Đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; nhân rộng mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh. Xây dựng cơ chế thu hút sự tham gia của các cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông; chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp trong các trường Trung học phổ thông; từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, giúp học sinh có nhận thức rõ về định hướng nghề nghiệp; tăng cường huy động các nguồn lực phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đạt hiệu quả.

* Về nâng cao chất lượng giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế

Tiếp tục thực hiện việc đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Biên soạn chương trình giáo dục địa phương đưa vào giảng dạy trong các trường học từ năm học 2018 - 2019.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; áp dụng các mô hình giáo dục hiện đại với những điều chỉnh phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương. Triển khai Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; tăng cường sử dụng sổ điện tử trong nhà trường; xây dựng và khai thác hiệu quả kho học liệu mở của ngành; triển khai áp dụng có hiệu quả phương pháp học trực tuyến, kết hợp với phương pháp truyền thống, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều người học tập, nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh hiện nay.

Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

Triển khai dự án, chương trình hợp tác quốc tế về GD&ĐT; liên kết đào tạo; xây dựng cơ chế quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các loại học bổng, tài trợ của nước ngoài; khuyến khích việc học tập, nghiên cứu ở nước ngoài bằng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước.

2.4. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo

Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong các giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

- Tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực ngoại ngữ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên; sắp xếp đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh trong các cấp học, bậc học, đảm bảo đủ giáo viên giảng dạy theo quy định, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ 10 năm đối với giáo dục phổ thông;

- Tổ chức khảo sát năng lực ngoại ngữ để lựa chọn học sinh học theo chương trình tiếng Anh mới;

- Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh theo chuẩn đầu ra ngay trong quá trình học tập và đánh giá kết quả của từng giai đoạn;

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới học liệu dạy học ngoại ngữ; xây dựng chương trình, tài liệu và triển khai bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ về công tác sử dụng thiết bị dạy và học ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả.

2.5. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số: 06/CT-TU ngày 22/4/2016 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác giáo dục và đào tạo; Quy định số: 01-QĐ/TU ngày 14/7/2017 của Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt nội dung đột phá của Ngành giai đoạn 2017 - 2020 “Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ QLGD đồng bộ, chất lượng; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đi đôi với đẩy mạnh giáo dục mũi nhọn”.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, thực hiện tốt phân cấp quản lý theo quy định của Chính phủ; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới giáo dục; thực hiện tốt các chủ trương về công khai chất lượng, nguồn lực, tài chính của các cơ sở giáo dục, đào tạo, phát huy tác dụng của hoạt động giám sát xã hội đối với chất lượng, hiệu quả GD&ĐT.

2.6. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Thực hiện rà soát hệ thống trường, lớp, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với các trường thực hiện dạy học 02 buổi/ngày; chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị trường học đồng bộ với lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Xây dựng và củng cố hệ thống trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú đáp ứng quy mô phát triển giáo dục vùng khó khăn. Triển khai Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học theo Quyết định số: 1625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; lồng ghép kinh phí các chương trình mục tiêu, dự án, ngân sách để tăng hiệu quả đầu tư trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học.

3. Giải pháp chủ yếu

3.1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong triển khai đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết số: 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số: 06-CT/TU ngày 22/4/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác GD&ĐT; Nghị quyết số: 11-NQ/TU ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về phát triển GD&ĐT giai đoạn 2016 - 2020.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước kịp thời, nghiêm túc; giáo dục đạo đức nghề nghiệp để nâng cao ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ CBQL, giáo viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số: 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành.

Nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm công dân, đồng thời giáo dục ý thức, trách nhiệm của người học sinh trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện nhằm phát triển toàn diện học sinh.

3.2. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025 để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý phong phú, có chất lượng; thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ chủ chốt các cơ quan quản lý nhà nước về GD&ĐT, các cơ sở giáo dục ở các huyện, thành phố đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định, phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn; thực hiện điều chuyển giáo viên các trường học để cân đối lại đội ngũ giáo viên nhằm khắc phục tình trạng vừa “thừa” vừa “thiếu”; luân chuyển công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch.

3.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo

Thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính về lĩnh vực GD&ĐT, thực hiện nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đẩy mạnh triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động giáo dục, công tác quản lý của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện các quy định của pháp luật về GD&ĐT.

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả thực hiện công việc được giao đối với từng tập thể, cá nhân, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu.

3.4. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo

Đẩy mạnh thu hút các nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào giáo dục, trong đó khuyến khích thành lập các nhóm trẻ độc lập tư thục ở những nơi có điều kiện.

Các cơ sở giáo dục cần làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục nhằm huy động thêm kinh phí để mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng xã hội học tập đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

3.5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo

Tăng cường công tác truyền thông giáo dục để xã hội hiểu và chia sẻ về các chủ trương, giải pháp đổi mới của Ngành. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình trong việc đưa tin về các hoạt động của ngành, nhất là về những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Tăng cường truyền thông những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, các điển hình tiên tiến xuất sắc nhằm khơi dậy nhiệt huyết và ý thức tự hào nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền cùng cấp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị này.

4.2. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, các phương tiện thông tin đại chúng ở các địa phương kịp thời theo dõi đưa tin về hoạt động của Ngành Giáo dục; tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về đổi mới giáo dục, về cuộc vận động xã hội hóa giáo dục, nhất là các gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục.

4.3. Các cấp quản lý giáo dục ở địa phương chủ động, sáng tạo, phát huy sự cộng tác, phối hợp của các Ban, Ngành, đoàn thể chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và Quyết định số: 989/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn.

4.4. Giao Sở GD&ĐT đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này về Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ tháng, quý, năm./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


363
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78