Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 06/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Ngày 26/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2019, thay thế Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng lộ trình, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, cụ thể như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo (cơ quan chủ trì)

a) Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết của Quốc hội; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo, triển khai, thực hiện chương trình tổng thể, các chương trình môn học và hoạt động giáo dục của cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xác định vị trí, vai trò môn học và hoạt động giáo dục trong thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học, cấp học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp học hoặc cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn tỉnh; biên soạn các nội dung giáo dục về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế - xã hội, môi trường, hướng nghiệp của tỉnh và tiếp tục điều chỉnh phù hợp để bổ sung lồng ghép vào nội dung, chương trình giáo dục bắt buộc.

c) Tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch tổng thể theo lộ trình áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (theo Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 và Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ) trình UBND tỉnh phê duyệt.

d) Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học; chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học đảm bảo thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên và hiệu trưởng trường phổ thông; rà soát, đánh giá năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn đảm bảo quy định; phát triển các khóa học, tài liệu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp học trong toàn tỉnh.

e) Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng, xã hội về mục đích, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, điều kiện thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các chính sách của tỉnh về giáo dục, đào tạo.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo bố trí đủ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên giảng dạy ở các môn học, cấp học đặc biệt đối với các môn học, cấp học thực hiện việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí, cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển giáo dục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo thực hiện các chương trình, đề án, dự án nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho các địa phương theo lộ trình triển khai áp dụng đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo kế hoạch.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan xây dựng dự toán kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm để chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất theo lộ trình triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, bảo đảm phù hợp với phân cấp và khả năng cân đối ngân sách nhà nước; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp huyện; ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT đảm bảo phù hợp với Chỉ thị của UBND tỉnh và kế hoạch thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo của địa phương tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

c) Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học; chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường học để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

d) Tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

đ) Điều chỉnh, sắp xếp đội ngũ và các nguồn lực để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

e) Bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

g) Đẩy mạnh truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại địa phương; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

h) Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện, hằng năm gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

7. Các sở, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo các yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX, LĐVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


466

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182