Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 03/2000/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 24/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2000/CT-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2000

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VUI CHƠI, GIẢI TRÍ CHO TRẺ EM

Sau gần 10 năm thực hiện Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, Luật phổ cập Giáo dục tiểu học và Chương trình hành động quốc gia Vì trẻ em giai đoạn 1991- 2000, sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung, chăm sóc đời sống văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em nói riêng đã có nhiều tiến bộ cả về nhận thức, tổ chức và kết quả thực hiện. Tuy nhiên, nhiều địa phương, đặc biệt là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, còn thiếu cơ sở, trang thiết bị để tổ chức các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em; nội dung và hình thức hoạt động đơn điệu, kém hấp dẫn, chưa phù hợp và đáp ứng được yêu cầu. Trên thị trường còn lưu hành một số sản phẩm văn hoá và đồ chơi trẻ em có ảnh hưởng xấu đến giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em và ảnh hưởng tới trật tự, an toàn xã hội. Có tình trạng trên, một phần là do còn khó khăn về kinh tế, mặt khác cũng do sự quan tâm chưa đầy đủ của các ngành, các cấp, các đoàn thể, nhà trường, gia đình và xã hội đối với các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí của trẻ em.

Để thực hiện tốt hơn Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, Luật Giáo dục và thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII, nhằm tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, tri thức, sức khoẻ và thẩm mỹ, hình thành nhân cách và nâng cao không ngừng phẩm chất tốt đẹp cho trẻ em Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1- Bộ Văn hoá, thông tin:

a) C hủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và Uỷ ban nhân dân các cấp: xây dựng quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em để trình Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ làm công tác văn hoá cơ sở; hướng dẫn nội dung hoạt động văn hoá - thông tin phục vụ trẻ em trên mọi địa bàn, đặc biệt là ở cơ sở, theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

b) Tăng cường quản lý và kiểm tra các hoạt động kinh doanh các sản phẩm văn hoá và dịch vụ văn hoá, nhằm ngăn chặn việc kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ văn hoá có ảnh hưởng xấu đến nhân cách, sức khoẻ của trẻ em.

2- Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Cùng với các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo các Viện nghiên cứu khoa học, các Trường đại học trực thuộc, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sản xuất đồ chơi trẻ em phù hợp với tâm lý, sinh lý trẻ em, bảo đảm mục tiêu giáo dục, giữ gìn truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, thông tin chỉ đạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giảng dạy mỹ học cho trẻ em.

3- Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu chính sách và chỉ đạo phát triển công nghiệp sản xuất đồ chơi trẻ em, ban hành tiêu chuẩn đồ chơi trẻ em phù hợp với yêu cầu giáo dục cho từng lứa tuổi.

4- Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện đúng các quy định về quản lý nhà nước đối với một số sản phẩm văn hoá và đồ chơi cho trể em nêu tại Nghị định số 11/1999/NĐ-C P ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện.

5- Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Uỷ ban bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

6- Uỷ ban Thể dục, Thể thao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao trong thanh niên, thiếu niên và đào tạo tài năng thể thao trẻ.

7- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Xây dựng quy hoạch phát triển các khu hoạt động văn hoá, vui chơi giải trí. thể dục thể thao gắn với các khu dân cư và các trường học trong quy hoạch phát triển ở địa phương;

b) Huy động mọi nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hoá để đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp đồng bộ các cơ sở văn hoá, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho trẻ em ở các địa phương; ưu tiên các vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số;

c) Thực hiện chính sách ưu đãi sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật để xây dựng nhà thiếu nhi, khu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho trẻ em;

đ) Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội chỉ đạo phát triển đa dạng các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

8- Đề nghị Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động vui chơi, giải trí trong hệ thống nhà thiếu nhi; chỉ đạo tổ chức lực lượng phụ trách vui chơi, giải trí cho thiếu nhi ở cơ sở;

9- Khuyến khích các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức xã hội và các cá nhân đầu tư xây dựng các cơ sở văn hoá, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho trẻ em, theo chính sách ưu đãi của Đảng và nhà nước.

10- Các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng thích đáng với nội dung và hình thức phù hợp cho các chương trình phục vụ trẻ em; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tuyên truyền, phổ biến các hình thức vui chơi, giải trí, các sản phẩm văn hoá, đồ chơi có ích cho sự phát triển về trí thức, đạo đức, thẩm mỹ của trẻ em.

11- Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam chủ trí, phối hợp với Bộ Văn hoá, thông tin và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, hàng năm báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2000/CT-TTg ngày 24/01/2000 về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.546

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38