Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/1997/CT-BCN về nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương do Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 02/1997/CT-BCN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Giã Tấn Dĩnh
Ngày ban hành: 24/03/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/1997/CT-BCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 1997

 

CHỈ THỊ

VỀ NGHIÊN CỨU QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ HAI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Căn cứ vào Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 10/1/1997 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Chính phủ số 16/HCP ngày 22 tháng 1 năm 1997 của Chính phủ chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 2 về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết ngành số 629/GD-ĐT ngày 28 tháng 1 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công nghiệp yêu cầu các Tổng Công ty có trường, các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề thuộc Bộ Công nghiệp thực hiện tốt những việc sau đây:

1. Tổ chức nghiên cứu quán triệt Nghị quyết TW2 về chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo ở các cơ sở, trường học trong toàn ngành Công nghiệp

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Trung ương 2, từng Trường kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo những năm qua, xây dựng chương trình hành động cho những năm tới, báo cáo Bộ và Cơ quan quản lý trực tiếp vào đầu quý II năm 1997.

Tài liệu chính thức dùng trong đợt học tập này gồm: hai Nghị quyết Trung ương 2, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chỉ thị 12-CT-TW của Bộ Chính trị (được in trong tập “Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa VIII” - Bộ đã cung cấp cho các trường); Kế hoạch chỉ đạo của Chính phủ; Chương trình triển khai thực hiện NQTW 2 của Bộ Giáo dục Đào tạo và của Bộ Công nghiệp.

Đơn vị thực hiện: các trường

Cơ quan chỉ đạo: Vụ TCCB

Cơ quan phối hợp chỉ đạo: Các Vụ có liên quan, TCTy

2. Xây dựng đề án về chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho ngành Công nghiệp đến năm 2000, trong đó:

a- Quy hoạch cán bộ, công nhân để làm cơ sở cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công nghiệp hóa và phát triển ngành Công nghiệp.

Đơn vị thực hiện: các Tổng Công ty

Cơ quan chỉ đạo và tổng hợp: Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Công nghiệp

Thời gian hoàn thành: quý II năm 1997

b- Xây dựng đề án thành lập các Trung tâm đào tạo cho các khu công nghiệp tập trung, trước mắt cho 2 miền nam và Bắc.

Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức Cán bộ

Cơ quan phối hợp: Vụ KHĐT, HTQT, Viện NC Chiến lược CSCN và các TCTy.

Thời gian hoàn thành: Quý II năm 1997.

3. Hoàn chỉnh đề án sắp xếp lại các trường để trình Chính phủ quyết định:

- Củng cố, điều chỉnh lại nhiệm vụ các trường trực thuộc Bộ để làm nòng cốt trong đào tạo phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng: củng cố một số trường trung học chuyên nghiệp đầu ngành để xây dựng thành trường Cao đẳng, củng cố một số trường dạy nghề thành Trường trọng điểm của ngành và trọng điểm quốc gia làm nhiệm vụ đào tạo công nhân  lành nghề bậc cao.

- Hoàn thành thủ tục đổi tên và nâng cấp các trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Duy trì và củng cố các trường đào tạo cán bộ, công nhân diện hẹp nằm trong các Tổng Công ty để đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp, bảo đảm ít nhất 25% người lao động vào ngành Công nghiệp được qua đào tạo.

Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức Cán bộ

Cơ quan phối hợp: các Vụ có liên quan, các Tổng Công ty

Thời gian hoàn thành phương án: Quý II năm 1997.

4. Điều tra khảo sát xây dựng đề án củng cố đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý các trường theo tiêu chuẩn quy định

Đơn vị thực hiện: các trường

Cơ quan chỉ đạo và chủ trì xét duyệt: Vụ Tổ chức Cán bộ

Thời gian hoàn thành: quý II

5. Xây dựng đề án tăng cường đầu tư, củng cố cơ sở vật chất của các trường để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa:

- Đề án về quy hoạch xây dựng mở rộng trường,

- Đề án nâng cấp trang thiết bị dạy học theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Đơn vị thực hiện: các trường

Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức Cán bộ

Cơ quan phối hợp tổ chức xét duyệt: Vụ KHĐT, TCKT

Thời gian hoàn thành: quý III năm 1997

6. Xây dựng đề án đẩy mạnh các hoạt động thực tập kết hợp với lao động sản xuất, mở các cơ sở sản xuất và dịch vụ khoa học trong các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề theo quy định của Chính phủ:

- Các trường chưa có cơ sở sản xuất, cần lập phương án mở các cơ sở sản xuất dịch vụ  khoa học theo quy định của Chính phủ để trình cơ quan quản lý duyệt,

- Đối với các Trường đã có cơ sở sản xuất và các hoạt động lao động sản xuất, cần tổng kết rút kinh nghiệm để có kế hoạch và biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình mới.

Đơn vị thực hiện: các trường

Cơ quan chỉ đạo và chủ trì tổ chức xét duyệt: Vụ Tổ chức Cán bộ

Cơ quan phối hợp: Các Vụ: KHĐT, TCKT và các Tổng Công ty có trường.

Thời gian hoàn thành: quý II năm 1997

7. Nghiên cứu, sửa đổi mục tiêu, chương trình nội dung đào tạo trong các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa:

- Khảo sát, đánh giá chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo hiện có;

- Xây dựng đề án sửa đổi và hoàn thiện.

Đơn vị thực hiện: các trường

Cơ quan chủ trì tổ chức xét duyệt: Vụ Tổ chức Cán bộ

Cơ quan phối hợp: Các Vụ, Viện liên quan, Tổng Công ty (đối với các trường thuộc doanh nghiệp)

Thời gian hoàn thành: quý IV năm 1997

8. Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý, làm rõ chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công nghiệp, của Bộ Giáo dục Đào tạo trong công tác đào tạo và trách nhiệm, quyền hạn của các Tổng Công ty trong việc quản lý các trường:

Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức Cán bộ

Đơn vị phối hợp: Các Vụ, Viện liên quan, các Tổng Công ty

Thời gian hoàn thành: quý II năm 1997

9. Xây dựng đề án bồi dưỡng, đào tạo lại cán bộ, công nhân để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước và yêu cầu của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ưu tiên các đối tượng sau :

- Bồi dưỡng, đào tạo lại cán bộ, công nhân theo yêu cầu đổi mới công nghệ, thay đổi cơ chế quản lý kinh doanh,

- Trang bị kiếnt hức ngoại ngữ, tin học cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và giáo viên,

- Đào tạo cán bộ theo chức danh

Đơn vị thực hiện: các Tổng Công ty, các Doanh nghiệp khác và các Trường

Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức Cán bộ

Cơ quan phối hợp chỉ đạo: Các Vụ, Viện liên quan,

Thời gian hoàn thành kế hoạch : quý II năm 1997

10. Tăng cường công tác quản lý nghiệp vụ và nền nếp đào tạo, các hoạt động thông tin tuyên truyền, tư vấn về giáo dục và đào tạo:

- Bồi dưỡng, thống nhất các hoạt động nghiệp vụ về: quản lý giáo dục, đào tạo trong các trường, thi và xét chọn giáo viên dạy giỏi, giáo viên giỏi các cấp,

Thời gian thực hiện trong quý II năm 1997

- Thăm quan học tập giữa các trường

- Xây dựng đề án tổ chức thi giáo viên giỏi, học sinh giỏ trong các trường hoặc trong từng lĩnh vực, xét chọn giáo viên giỏi các cấp,

Thời gian hoàn thành, tổng kết báo cáo Bộ: Quý III năm 1997

- Duy trì nền nếp báo cáo Bộ và các cơ quan quản lý (hàng tháng, quý, năm học) theo quy định hiện hành. Các đơn vị phải coi nhiệm vụ này là chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua hàng năm

Đơn vị thực hiện: Các trường, các Tổng Công ty có trường

Cơ quan chỉ đạo: Vụ TCCB, các Vụ: KHĐT, TCKT

Thời gian hoàn thành: quý II năm 1997

12. Xây dựng đề án liên kết với các cơ sở trong và ngoài Bộ (kể cả với nước ngoài) trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới vào đời sống và sản xuất, nghiên cứu về khoa học giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo của các trường:

* Các trường liên hệ với các cơ sở trong và ngoài Bộ (kể cả nước ngoài nếu có điều kiện) để lập phương án cụ thể.

* Xây dựng chương trình thực hiện cho từng năm học,

Đơn vị thực hiện: Các trường

Cơ quan chỉ đạo: Vụ TCCB, các Tổng Công ty

Thời gian hoàn thành: quý II và đầu quý III năm 1997

13. Lập kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra giáo dục và đào tạo

Xây dựng kế hoạch và biện pháp thanh tra, kiểm tra ít nhất mỗi trường, mỗi năm một lần nhằm duy trì thống nhất các hoạt động đào tạo trong ngành Công nghiệp.

Cơ quan chủ trì: Vụ TCCB,

Cơ quan phối hợp: các Vụ chức năng

Thời gian hoàn thành: quý III năm 1997

14. Xây dựng nội dung thi đua thực hiện chương trình hành động theo mục tiêu Nghị quyết Trung ương 2 về giáo dục và đào tạo; chỉ đạo các hoạt động đào tạo và tiến hành sơ kết tổng kết công tác hàng năm, xét thi đua khen thưởng các trường

Đơn vị thực hiện: Các trường và các doanh nghiệp có đào tạo

Cơ quan chỉ đạo: Vụ TCCB, thường trực thi đua Bộ Công nghiệp

Thời gian hoàn thành xây dựng chương trình hành động: quý I năm 1997

Sơ kết từng quý, tổng kết vào tháng 8, tháng 9 hàng năm.

Bộ giao cho Vụ Tổ chức Cán bộ làm đầu mối phối hợp với các Vụ chức năng và Văn phòng Bộ, giúp Ban cán sự và lãnh đạo Bộ đôn đốc kiểm tra các đơn vị thực hiện Nghị quyết theo các nội dung trên và hàng quý báo cáo Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Các TCTy, 43 trường,
- Các Vụ, VP, Viện hữu quan,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ  TRƯỞNG
Giã Tấn Dĩnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/1997/CT-BCN về nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương do Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243