Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2009/CT-UBND tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2002/NQLT về công tác "Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Số hiệu: 01/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Võ Thành Kỳ
Ngày ban hành: 07/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÀ RỊA – VŨNG TÀU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2009/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 01 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH SỐ 01/2002/NQLT NGÀY 8/5/2002 CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ BỘ CÔNG AN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC CON EM TRONG GIA ĐÌNH KHÔNG PHẠM TỘI VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Ngày 08/5/2002 Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an đã ban hành Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Hội Liên hiệp Phụ nữ và công an trong cả nước đã phối hp với các lực lượng tiến hành có kết quả những mục tiêu, nội dung của Nghị quyết đã đề ra, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần tích cực trong quản lý, giáo dục thanh thiếu niên từ gia đình, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong tình hình mới, ngày 5/5/2008 Ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 01-TW đã ban hành kế hoạch số 43/KH tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nn xã hội” từ 2008 đến 2012.

Nhằm triển khai thực hiện tốt việc “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nn xã hội” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo nội dung Nghị quyết Liên tịch số 01/2002/NQLT và kế hoạch số 43/KH nêu trên, y ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh và Công an Tỉnh:

- Tổ chức mở Hội nghị đánh giá tình hình công tác thực hiện 5 năm Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT (2002- 2007).

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện giai đoạn II từ 2008 đến 2012 và tiến hành triển khai rộng rãi đến các ban ngành, các cấp từ Tỉnh đến cơ sở. Củng cố và kiện toàn Ban chđạo Nghị quyết liên tịch số 01 (viết tắt NQLT01) các cấp để nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Phát động cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký cam kết “Gia đình không có con em người thân trong gia đình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị này.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an các cấp:

- Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hội LHPN) và Công an các cấp tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương cùng cấp có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và đưa Nghị quyết vào cơ chế quản lý, chỉ đạo thường xuyên của chính quyền các cấp. Tổ chức triển khai NQLT01 giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012 sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ, cán bộ chiến sỹ CAND. Trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn 2002-2007 và tình hình thực tế của địa phương để đưa ra các giải pháp cụ thể hoạt động có hiệu quả Nghị quyết;

- Phối hợp khảo sát, phát hiện gia đình có con em vi phạm pháp luật, biểu hiện vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, phân loại đối tượng và mức độ vi phạm để phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cảm hoá, giáo dục giúp đỡ và quản lý các đối tượng trên.

- Đẩy mạnh các hoạt động sinh hoạt và mở rộng mô hình câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống mại dâm xuống tận cơ sở thôn, ấp, khu phố lồng ghép với câu lạc bộ gia đình kiểu mẫu, câu lạc bộ ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài Phát thanh truyền hình, tờ tin...), nhất là các cuộc thi dưới hình thức sân khấu hoá về đề tài phòng chống tệ nạn xã hội; Liên hoan biểu dương các nhân tố điển hình về cá nhân, đơn vị thực hiện tốt NQLT 01.

3. Sở Giáo dục - đào tạo:

Chỉ đạo các Trường phổ thông trung học phối hợp Hội LHPN và Công an các cấp tiến hành các biện pháp tuyên truyền Nghị quyết liên tịch 01, giáo dục thanh thiếu niên học sinh nâng cao ý thức tự giác, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng lối sống lành mạnh.

4. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội:

Trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn phối hợp với Công an và Hội Liên hiệp phụ nữ quản lý tt số đối tượng trong các cơ sở chữa bệnh. Đặc biệt số đối tượng trong các cơ sở cai nghiện trở về cộng đồng để quản lý và đưa các đối tượng tệ nạn vào cơ sở chữa bệnh, trung tâm cai nghiện. v.v.

5. Sở Tài chính:

Chủ trì phối hợp với Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, cân đối kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện nghị quyết Liên tịch 01 theo đúng quy định của pháp luật và tính toán cấp kinh phí hỗ trợ bổ sung cho Hội Liên hiệp phụ nữ và Công an tỉnh trong quá trình tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, hội diễn văn nghệ, tuyên truyền thực hiện NQLT01 trình UBND Tỉnh.

6. SVăn hóa-Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có trách nhiệm phối hợp với Công an, Hội LHPN tỉnh thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết liên tịch 01 và Chỉ thị này để nhân dân biết, nghiêm chỉnh thực hiện.

7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể:

Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh, Hội Nông dân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn chỉ đạo các cấp của mình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an cùng cấp trong việc quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, tạo sức mạnh toàn dân trong xây dựng mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội rộng khắp từ gia đình đến cộng đồng dân cư, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn Tỉnh.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Chỉ đạo ngành công an phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ để triển khai thực hiện tốt NQLT01 về công tác “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội ” tại địa phương.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- TW Hội PNVN-BCA; (b/c)
- Văn phòng Chính phủ; (b/c)
- Website Chính phủ; (b/c)
- Bộ Tư pháp; (Cục kiểm tra văn bản) (b/c)
- TTr TU, TTr HĐND Tnh; (b/c)
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành;
- Đài Phát thanh-truyền hình;
- Báo BR-VT;
- Trung tâm công báo Tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2009/CT-UBND ngày 07/01/2009 tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2002/NQLT về công tác "Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.812

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.158.251.104