Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đặng Thanh Bình, Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 02/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quy định về hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD

Tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm cho DN bảo hiểm nhân thọ, nhưng phải thỏa các điều kiện sau:

- Được Ngân hàng Nhà nước cho phép thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm trong Giấy phép thành lập và hoạt động;
- Ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với DN bảo hiểm nhân thọ.
- TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm được đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định.

Bên cạnh đó, các bên có thể liên kết sản phẩm bảo hiểm với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nhưng phải giao kết hợp đồng bảo hiểm riêng, tách biệt với các giao kết khác của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và chịu trách nhiệm độc lập về sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp.

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được đồng thời làm đại lý cho DN bảo hiểm nhân thọ khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của DN bảo hiểm nhân thọ mà mình đang làm đại lý.

Đó là những quy định đáng chú ý tại TTLT 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN, có hiệu lực từ 01/09/2014.

BỘ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI CHO DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;

3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ gồm một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động sau đây:

1. Giới thiệu khách hàng:

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện tư vấn, chào bán bảo hiểm.

2. Chào bán bảo hiểm:

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chào bán, giải thích điều kiện, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng;

b) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận và chuyển lại cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thông tin về các khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm để thẩm định và phát hành hợp đồng bảo hiểm.

3. Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm:

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng;

b) Đối với các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm không yêu cầu phải thẩm định hoặc được ủy quyền cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thẩm định theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm cho khách hàng theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ;

c) Đối với các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm yêu cầu phải thẩm định trước khi phát hành hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chuyển hồ sơ cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ để tiến hành thẩm định. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phát hành hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm cho khách hàng hoặc ủy quyền cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm cho khách hàng.

4. Thu phí bảo hiểm:

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thu hộ các khoản phí bảo hiểm từ khách hàng và chuyển lại cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm.

5. Thu xếp giải quyết trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm:

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng về thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, nhận hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm từ khách hàng và chuyển lại cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ để thẩm định, ra quyết định trả tiền bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chi trả tiền bảo hiểm hoặc ủy quyền cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chi trả tiền bảo hiểm cho khách hàng.

6. Thực hiện các hoạt động, nghĩa vụ khác có liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo pháp luật kinh doanh bảo hiểm và theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

1. Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm trong Giấy phép thành lập và hoạt động;

2. Ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm được đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mà mình đang làm đại lý; không được tác động để khách hàng mua bảo hiểm cung cấp sai lệch hoặc không cung cấp các thông tin cần thiết cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ; không được xúi giục khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực dưới mọi hình thức.

2. Nhân viên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm được quản lý theo hệ thống đại lý bảo hiểm chung của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được liên kết sản phẩm bảo hiểm với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nhưng phải đảm bảo việc giao kết hợp đồng bảo hiểm riêng, tách biệt với các giao kết khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và chịu trách nhiệm độc lập về sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp.

Điều 6. Hợp đồng đại lý bảo hiểm

1. Hợp đồng đại lý bảo hiểm bao gồm các nội dung sau đây:

a) Tên, địa chỉ, Giấy phép thành lập và hoạt động, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

b) Tên, địa chỉ, Giấy phép thành lập và hoạt động, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ;

c) Ngày hiệu lực và thời hạn của hợp đồng đại lý bảo hiểm;

d) Nội dung, phạm vi hoạt động đại lý mà doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ủy quyền cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện;

đ) Hoa hồng bảo hiểm và các khoản thanh toán khác (nếu có);

e) Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ;

g) Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

h) Thỏa thuận về cung cấp thông tin giữa doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

i) Điều khoản về chấm dứt hợp đồng đại lý bảo hiểm;

k) Quy định về giải quyết tranh chấp và tài phán.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, hợp đồng đại lý bảo hiểm có thể có các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật do doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận.

Điều 7. Hoa hồng bảo hiểm và chi quản đại lý

1. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện chi trả hoa hồng bảo hiểm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm nhưng không được vượt quá mức quy định của pháp luật hiện hành về hoa hồng bảo hiểm.

2. Ngoài hoa hồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được chi trả chi quản lý đại lý và các chi phí khác theo quy định pháp luật và được thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong hoạt động đại lý bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện các quyền trong hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện các nghĩa vụ trong hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các nghĩa vụ sau đây:

a) Thiết kế sản phẩm bảo hiểm, tính phí, tính toán giá trị hoàn lại, trích lập dự phòng nghiệp vụ và tính toán lãi chia cho chủ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (nếu có) theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;

b) Thông báo cho khách hàng bằng văn bản hoặc các hình thức khác về việc chấm dứt hợp đồng đại lý bảo hiểm với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có trách nhiệm hướng dẫn các trường hợp khách hàng mua bảo hiểm qua các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đóng phí bảo hiểm định kỳ, thông báo những thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng và yêu cầu trả tiền bảo hiểm.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong hoạt động đại lý bảo hiểm

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các quyền của đại lý bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các nghĩa vụ sau đây:

a) Giải thích cho khách hàng các sản phẩm bảo hiểm được phân phối thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải là sản phẩm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và không mang tính bắt buộc;

b) Quản lý, lưu trữ danh sách các nhân viên thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ;

c) Phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ theo dõi đầy đủ, chính xác và chuyển toàn bộ các khoản phí bảo hiểm thu được và bất kỳ khoản thanh toán của khách hàng liên quan đến hợp đồng bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ; chi trả quyền lợi bảo hiểm và các khoản thanh toán khác theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm;

d) Bồi thường và bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ các khoản phí và chi phí phát sinh mà doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải gánh chịu do hành vi vi phạm của nhân viên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gây ra khi thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Điều 10. Cung cấp và đối chiếu thông tin

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ các thông tin tối thiểu sau đây:

a) Đối với hoạt động chào bán bảo hiểm: Tên, tuổi, giới tính, địa chỉ liên lạc của khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm;

b) Đối với hoạt động thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm: Cung cấp và đối chiếu thông tin liên quan đến khách hàng mua bảo hiểm và các thông tin cần thiết cho việc thẩm định ra quyết định phát hành hợp đồng bảo hiểm;

c) Đối với hoạt động thu phí bảo hiểm: Bảng kê số lượng khách hàng đã thu phí, tổng số phí thu được, số phí còn phải thu, tên và địa chỉ, số hợp đồng của khách hàng còn nợ phí;

d) Đối với hoạt động thu xếp giải quyết trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm: Bảng kê số tiền bảo hiểm phải trả và các hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm;

đ) Cung cấp thông tin về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và khách hàng phục vụ cho việc thiết kế sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nhưng không trái với quy định của pháp luật về bảo mật thông tin.

2. Định kỳ hàng tháng hoặc theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có trách nhiệm đối chiếu dữ liệu về hợp đồng bảo hiểm mới, doanh thu phí, biến động hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện.

Điều 11. Đào tạo nhân viên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm

1. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải xây dựng chương trình đào tạo, phối hợp với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức đào tạo và chịu trách nhiệm về việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho nhân viên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận, lựa chọn hình thức đào tạo đối với chương trình đào tạo cơ bản, bao gồm đào tạo tập trung, trực tuyến hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Đối với chương trình đào tạo sản phẩm, hình thức đào tạo là tập trung, trừ các sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ.

3. Thời gian đào tạo tối thiểu là 04 (bốn) giờ đối với 01 (một) sản phẩm bảo hiểm và tối thiểu 16 (mười sáu) giờ đối với các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư.

4. Thời gian đào tạo thường xuyên định kỳ hàng quý đối với nhân viên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị tối thiểu là 03 (ba) giờ.

Điều 12. Bảo mật thông tin khách hàng

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ hàng quý, chậm nhất vào ngày 15 tháng đầu của quý tiếp theo, ngoài các báo cáo theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải nộp cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) báo cáo tình hình triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong quý theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Định kỳ hàng quý, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo theo quy định về chế độ báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tình hình triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong quý theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

1. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ theo quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm giám sát, quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm giám sát, quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

3. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin trong việc quản lý, giám sát đối với hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2014.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét, giải quyết./

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đặng Thanh Bình

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ;
- Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Công báo;
- Website: Chính phủ; Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Hiệp hội bảo hiểm, Hiệp hội Ngân hàng;
- Lưu: VT, QLBH, CQTTGS (NHNN).

PHỤ LỤC I

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI CHO DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ
(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 2 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Tên doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ:

Báo cáo quý:

I. Báo cáo hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

STT

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ký hợp đồng đại lý bảo hiểm

Sản phẩm bảo hiểm triển khai

Hợp đồng khai thác mới

Số lượng hợp đồng có hiệu lực

Số lượng hợp đồng hủy bỏ năm đầu lũy kế từ đầu năm

Số lượng hợp đồng

Phí bảo hiểm (tr.đ)

Số lượng hợp đồng

Phí bảo hiểm (tr.đ)

Trong quý

Lũy kê

Cùng kỳ năm trước

Trong quý

Lũy kế

Cùng kỳ năm trước

Cuối quý

Cùng kỳ năm trước

Cuối quý

Cùng kỳ năm trước

1

2

Tổng số

II. Báo cáo tình hình doanh thu, chi phí hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ký hợp đồng đại lý bảo hiểm

Tổng doanh thu phí trong kỳ

Hoa hồng thanh toán cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong kỳ

Các khoản thanh toán khác cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong kỳ

1

2

Tổng

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

……Ngày …. tháng …. năm ….

Người lập biểu
(Ký tên)

Kế toán trưởng
(Ký tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC II

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI CHO DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ
(ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 2 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

Báo cáo quý:

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ký hợp đồng đại lý

Tổng doanh thu phí trong kỳ

Hoa hồng nhận được từ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong kỳ

Các khoản thanh toán khác nhận được từ doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong kỳ

1

2

….

Tổng

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

……Ngày …. tháng …. năm ….

Người lập biểu
(Ký tên)

Kế toán trưởng
(Ký tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký tên, đóng dấu)

THE MINISTRY OF FINANCE -
THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN

Hanoi, July 2, 2014

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING INSURANCE AGENCY ACTIVITIES OF CREDIT INSTITUTIONS AND FOREIGN BANK BRANCHES FOR LIFE INSURANCE ENTERPRISES

Pursuant to December 9, 2000 Law No. 24/2000/QH10 on Insurance Business and November 24, 2010 Law No. 61/2010/QH12 Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Insurance Business;

Pursuant to June 16, 2010 Law No. 47/2010/QH12 on Credit Institutions;

Pursuant to the Governments Decree No. 45/2007/ND-CP of March 27, 2007, detailing a number of articles of the Law on Insurance Business;

Pursuant to the Government s Decree No. 215/2013/ND-CP of December 23, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Governments Decree No. 156/2013/ND-CP of November 11, 2013, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

The Minister of Finance and the Governor of the State Bank of Vietnam promulgate the Joint Circular guiding insurance agency activities of credit institutions and foreign bank branches for life insurance enterprises.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Circular guides insurance agency activities of credit institutions and foreign bank branches for life insurance enterprises.

Article 2. Subjects of application

1. Life insurance enterprises lawfully established and operating in Vietnam.

2. Credit institutions and foreign bank branches established and operating under the Law on Credit Institutions.

3. Organizations and individuals involved in insurance agency activities of credit institutions and foreign bank branches for life insurance enterprises in the territory of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 3. Insurance agency activities of credit institutions and foreign bank branches for life insurance enterprises

Insurance agency activities of credit institutions and foreign bank branches for life insurance enterprises include one, several or all of the following activities:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Credit institutions and foreign bank branches may introduce customers wishing to buy insurance to life insurance enterprises for the latter to counsel on and offer insurance.

2. Offering insurance:

a/ Credit institutions and foreign bank branches may offer, and explain conditions and terms of, insurance products to customers;

b/ Credit institutions and foreign bank branches may receive information on customers wishing to buy insurance and transfer such information to life insurance enterprises for appraisal of information and issuance of insurance policies.

3. Arranging the conclusion of insurance policies:

a/ Credit institutions and foreign bank branches may guide customers in making insurance request dossiers and receive these dossiers from customers;

b/ For insurance request dossiers which are not required to be appraised or which credit institutions or foreign bank branches are authorized to appraise as agreed in insurance agency contracts, credit institutions and foreign bank branches may issue insurance policies or insurance certificates to customers as authorized by life insurance enterprises;

c/ For insurance request dossiers required to be appraised before issuance of insurance policies as agreed in insurance agency contracts, credit institutions and foreign bank branches shall transfer these dossiers to life insurance enterprises for appraisal. Life insurance enterprises shall issue, or authorize credit institutions or foreign bank branches to issue, insurance policies or insurance certificates to customers.

4. Collecting insurance premiums:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Arranging the payment of face amounts in case of occurrence of insured events:

Credit institutions and foreign bank branches may provide customers with support and guidance on procedures for requesting settlement of insurance benefits, and receive their dossiers of request for payment of face amounts and transfer them to life insurance enterprises for appraisal before issuing decisions on payment of face amounts. Life insurance enterprises shall pay, or authorize credit institutions or foreign bank branches to pay, face amounts to customers.

6. Other activities and obligations related to the conclusion and performance of insurance policies in accordance with the law on insurance business and as authorized by life insurance enterprises.

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

Article 4. Conditions for credit institutions and foreign bank branches to conduct insurance agency activities for life insurance enterprises

1. Being permitted by the State Bank of Vietnam to conduct insurance agency activities in their establishment and operation licenses.

2. Signing insurance agency contracts with life insurance enterprises. Having staff members directly acting as insurance agents who are trained in insurance agency and granted insurance agent certificates under Article 11 of this Circular.

Article 5. Principles of insurance agency activities of credit institutions and foreign bank branches for life insurance enterprises

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Staff members of a credit institution or foreign bank branch who directly act as insurance agents shall be managed within the general insurance agents system of Vietnam Insurance Association.

3. Life insurance enterprises, credit institutions and foreign bank branches may link insurance products with banking products and services but shall ensure that the conclusion of insurance policies is separated from the conclusion of other contracts of credit institutions and foreign bank branches, and independently take responsibility for their own products and services.

Article 6. Insurance agent contracts

1. An insurance agent contract must have the following contents:

a/ Name, address, establishment and operation license, at-law representative of or person authorized by the credit institution or foreign bank branch;

b/ Name, address, establishment and operation license, at-law representative of or person authorized by the life insurance enterprise;

c/ Effective date and validity duration of the contract;

d/ Contents and scope of agency activities authorized by the life insurance enterprise to the credit institution or foreign bank branch for performance;

dd/ Insurance commissions and other payments (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g/ Rights and obligations of the credit institution or foreign bank branch;

h/ Agreement on information provision between the life insurance enterprise and the credit institution or foreign bank branch;

i/ Termination of the contract;

k/ Dispute settlement and jurisdiction.

2. In addition to the contents specified in Clause 1 of this Article, an insurance agent contract may contain other lawful contents as agreed by the life insurance enterprise and the credit institution or foreign bank branch.

Article 7. Insurance commissions and agent management expenses

1. Life insurance enterprises shall pay insurance commissions to credit institutions and foreign bank branches as agreed in insurance agency contracts, which must not exceed the insurance commission levels currently prescribed by law.

2. In addition to insurance commissions, life insurance enterprises may pay agent management expenses and other expenses as prescribed by law and agreed in insurance agency contracts.

Article 8. Rights and obligations of life insurance enterprises in insurance agency activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Life insurance enterprises shall perform the obligations in insurance agency activities as prescribed in Clause 2, Article 29 of the Government’s Decree No. 45/2007/ND-CP of March 27, 2007, detailing a number of articles of the Law on Insurance Business, and the following obligations:

a/ To design insurance products, calculate insurance premiums and cash surrender values, set up professional provisions and calculate profits to be divided to holders of life insurance policies (if any) in accordance with the Law on Insurance Business and guiding documents;

b/ To notify in writing or otherwise customers of the termination of insurance agency contracts with credit institutions or foreign bank branches. To guide customers buying insurance through credit institutions or foreign bank branches how to pay periodical insurance premiums, and notify them of changes during the performance of contracts and request for payment of face amounts.

Article 9. Rights and obligations of credit institutions and foreign bank branches in insurance agency activities

1. Credit institutions and foreign bank branches shall exercise the rights of insurance agents prescribed in Clause 1, Article 30 of the Government’s Decree No. 45/2007/ND-CP of March 27, 2007, detailing a number of articles of the Law on Insurance Business.

2. Credit institutions and foreign bank branches shall perform the obligations of insurance agents prescribed in Clause 2, Article 30 of the Government’s Decree No. 45/2007/ND-CP of March 27, 2007, detailing a number of articles of the Law on Insurance Business, and the following obligations:

a/ To explain to customers that insurance products they distribute are not their products and are not compulsory;

b/ To manage and keep lists of staff members acting as insurance agents for life insurance enterprises;

c/ To coordinate with life insurance enterprises in fully and accurately monitoring customers’ collected insurance premiums and any payments related to insurance policies and transfer such premiums and payments to life insurance enterprises; to pay insurance benefits and other amounts to customers as authorized by life insurance enterprises and agreed in insurance agency contracts;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Provision and cross-checking of information

1. Credit institutions and foreign bank branches shall provide life insurance enterprises with the following essential information:

a/ Names, age, gender and contact addresses of customers wishing to buy insurance, for insurance offer activities;

b/ Provision and cross-checking of information about insurance buyers and information necessary for appraisal to make decisions on issuance of insurance policies, for activities of aưanging the conclusion of insurance policies;

c/ Lists of customers who have paid insurance premiums, total collected premiums; amounts of premiums to be collected, names, addresses and serial numbers of contracts of customers who still owe insurance premiums, for insurance premium collection activities;

d/ Lists of payable face amounts and dossiers of request for payment of face amounts, for activities of arranging the payment of face amounts in case of occurrence of insured events;

dd/ Information about themselves and their customers to serve the design of insurance products of life insurance enterprises, which must not contravene the law on information confidentiality.

2. Monthly or as agreed in insurance agency contracts, credit institutions, foreign bank branches and life insurance enterprises shall cross-check data on new insurance policies, revenues from insurance premiums, and changes in effective insurance policies performed by credit institutions or foreign bank branches.

Article 11. Training of staff members of credit institutions and foreign bank branches to act as insurance agents

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Life insurance enterprises and credit institutions or foreign bank branches shall reach agreement and select training forms for basic training programs, including full-time training, online training or other forms in accordance with law. Particularly, training programs on products must be conducted on a full-time basis, except for products of term insurance.

3. The training duration must be at least 4 (four) hours for an insurance product and at least 16 (sixteen) hours for products of investment-link insurance.

4. The duration of quarterly training for staff members of credit institutions and foreign bank branches who sell unit-link insurance products must be at least 3 (three) hours.

Article 12. Confidentiality of customer information

Credit institutions, foreign bank branches and life insurance enterprises shall keep customer information confidential in accordance with law.

Article 13. Reporting regime

1. No later than the 15th of the first month of a quarter, life insurance enterprises shall, in addition to the reports under current regulations, submit to the Ministry of Finance (the Insurance Supervisory Authority) reports on insurance agency activities of credit institutions and foreign bank branches in the previous quarter, made according to the form provided in Appendix I to this Circular (not translated).

2. Quarterly, credit institutions and foreign bank branches shall report to the State Bank of Vietnam on the implementation of insurance agency activities for life insurance enterprises, made according to the form provided in Appendix II to this Circular (not translated).

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 14. Responsibilities of related agencies and units

1. Life insurance enterprises, credit institutions, foreign bank branches and related organizations and individuals shall organize insurance agency activities of credit institutions and foreign bank branches for life insurance enterprises in accordance with this Circular and relevant regulations.

2. The Ministry of Finance shall perform the state supervision and management of life insurance enterprises and the State Bank of Vietnam shall perform the state supervision and management of credit institutions and foreign bank branches in carrying out insurance agency activities for life insurance enterprises.

3. The Ministry of Finance and the State Bank of Vietnam shall coordinate and exchange information with each other in managing and supervising insurance agency activities of credit institutions and foreign bank branches for life insurance enterprises.

Article 15. Implementation provisions

1. This Circular takes effect on September 1, 2014.

2. Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance and the State Bank of Vietnam for consideration and settlement.-

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
DEPUTY GOVERNOR
Dang Thanh Binh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 02/07/2014 hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


27.608

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!