Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Người ký: Lê Duy Đồng, Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 07/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Hà Nội , ngày 07 tháng 2 năm 2005

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN VÀ XẾP LƯƠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TRONG CÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Thi hành Điều 37, Điều 38 của Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ, cơ quan có liên quan, Liên Bộ Bộ Tài chính- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Đối tượng áp dụng Thông tư này gồm các tổ chức hoạt động kinh doanh thực hiện công việc kế toán theo quy định tại Điều 2 của Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ (gọi tắt là đơn vị kế toán) được quy định cụ thể, như sau:

1. Các công ty nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, gồm:

a) Tổng công ty nhà nước (Tổng công ty nhà nước được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995 và Tổng công ty do nhà nước quyết định đầu tư và thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003; Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập; Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước);

b) Công ty nhà nước độc lập;

c) Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập.

2. Các công ty nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, gồm:

a) Công ty cổ phần nhà nước;

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên;

c) Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên;

d) Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

đ) Doanh nghiệp có một phần vốn của Nhà nước;

e) Công ty nhà nước giữ quyền chi phối doanh nghiệp khác;

3. Các tổ chức hoạt động kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, gồm:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn;

b) Công ty cổ phần;

c) Công ty hợp danh;

d) Doanh nghiệp tư nhân.

4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

5. Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

6. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

7. Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

8. Hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác.

II. BỐ TRÍ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG, NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN, THUÊ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Đơn vị kế toán

Đơn vị kế toán là các đối tượng quy định tại phần I của Thông tư này có thực hiện công việc kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật Kế toán.

2. Bố trí người làm kế toán trưởng

Các đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng, gồm:

a) Các đơn vị kế toán quy định tại điểm 1, 2, 3, 4, 5 và điểm 7 phần I của Thông tư này;

b) Các công ty hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty nhà nước được xác định là đơn vị kế toán;

c) Công ty mẹ và công ty con của Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập được chuyển đổi theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

d) Các tổ chức kinh doanh có tổ chức kế toán nhiều cấp, nếu cấp cơ sở là một đơn vị kế toán có khối lượng công việc kế toán lớn phải có từ hai người làm kế toán trở lên.

Riêng đối với công ty nhà nước đặc biệt trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh thực hiện theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định của Chính phủ thì việc bố trí người làm kế toán trưởng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban cơ yếu Chính phủ quy định cho lĩnh vực quản lý sau khi có thỏa thuận với Bộ Tài chính.

3. Bố trí người làm phụ trách kế toán

Các đơn vị, tổ chức được bố trí người làm phụ trách kế toán, gồm:

a) Các đơn vị kế toán quy định tại điểm 2 nêu trên, nếu khuyết người làm kế toán trưởng thì Thủ trưởng đơn vị kế toán phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng. Trường hợp chưa có người đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm làm kế toán trưởng thì được phép bố trí người làm phụ trách kế toán trong thời hạn tối đa là một năm tài chính, sau đó phải bổ nhiệm ngay người làm kế toán trưởng.

b) Các tổ chức hoạt động kinh doanh quy định tại điểm 6 và điểm 8, phần I của Thông tư này không bắt buộc phải bố trí người làm kế toán trưởng nhưng phải cử người làm phụ trách kế toán. Người được bố trí làm phụ trách kế toán trong trường hợp này không bị hạn chế về thời gian làm phụ trách kế toán.

4. Thuê người làm kế toán trưởng

Các đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng quy định tại điểm 2 nêu trên nhưng không bổ nhiệm được người làm kế toán trưởng hoặc người làm phụ trách kế toán thì phải thuê người làm kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2, Điều 37, Nghị định 129/2004/NĐ-CP.

5. Quan hệ giữa kế toán trưởng, người phụ trách kế toán với trưởng phòng, phó phòng kế toán

a) Những đơn vị kế toán đã bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc cử người phụ trách kế toán thì không bổ nhiệm trưởng phòng hoặc trưởng ban kế toán. Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán sẽ đồng thời thực hiện các nhiệm vụ quy định cho trưởng phòng, trưởng ban kế toán.

b) ở những đơn vị kế toán mà công tác tài chính và thống kê chưa tách thành một bộ phận riêng biệt thì kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đảm nhiệm cả việc tổ chức, chỉ đạo công tác tài chính và thống kê.

c) Đối với các đơn vị có khối lượng công việc kế toán lớn có thể bổ nhiệm kế toán trưởng đồng thời bổ nhiệm phó phòng (hoặc phó ban) kế toán. Phó phòng (hoặc phó ban) kế toán là người giúp việc cho kế toán trưởng.

III. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN HOẶC ĐỂ ĐƯỢC THUÊ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng

a) Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng

- Về đạo đức: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ nguyên tắc, chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

- Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Đối với kế toán trưởng của các đơn vị kế toán quy định tại điểm 1, điểm 2, tiết a, b của điểm 3 và điểm 4, phần I của Thông tư này và kế toán trưởng của công ty con phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ cao đẳng hoặc đại học trở lên;

+ Đối với kế toán trưởng của các đơn vị kế toán quy định tại tiết c, d của điểm 3, điểm 5 và điểm 7 phần I của Thông tư này và kế toán trưởng các công ty hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;

+ Đối với kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc, kế toán trưởng của Tổng công ty nhà nước và kế toán trưởng công ty mẹ phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên.

Riêng đối với kế toán trưởng là người Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam phải có trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của doanh nghiệp để phục vụ cho công tác giao dịch và làm việc.

- Về thời gian công tác thực tế về kế toán:

+ Đối với kế toán trưởng của các đơn vị kế toán quy định tại điểm 1, điểm 2, tiết a, b của điểm 3 và điểm 4, phần I của Thông tư này và kế toán trưởng của công ty con phải có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm nếu có trình độ đại học; trường hợp có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ cao đẳng thì phải có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm;

+ Đối với kế toán trưởng của các đơn vị kế toán quy định tại tiết c, d của điểm 3, điểm 5 và điểm 7 phần I của Thông tư này và, kế toán trưởng của các công ty hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty phải có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm nếu có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp; đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm;

+ Đối với kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc, kế toán trưởng của Tổng công ty nhà nước và kế toán trưởng của công ty mẹ phải có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là năm năm trở lên.

b) Điều kiện để được bổ nhiệm kế toán trưởng

- Phải có các tiêu chuẩn quy định tại tiết a, điểm 1, phần III của Thông tư này;

- Có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định tại Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng được cấp trước ngày Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành theo quy định tại Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng ban hành kèm theo Quyết định số 159 TC/CĐKT ngày 15/9/1989 và Quyết định số 769 TC/QĐ/TCCB ngày 23/10/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Không thuộc đối tượng những người không được làm kế toán quy định tại Điều 51 của Luật Kế toán.

c) Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng là người nước ngoài

Đối với người nước ngoài được bổ nhiệm làm kế toán trưởng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp Việt Nam phải có Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán, kiểm toán do tổ chức nước ngoài cấp được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận; hoặc có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính Việt Nam cấp; hoặc có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính; có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm trong đó có 1 năm làm công tác kế toán tại Việt Nam; không thuộc đối tượng những người không được làm kế toán quy định tại Điều 51 của Luật Kế toán và được phép cư trú tại Việt Nam từ 1 năm trở lên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm người làm phụ trách kế toán

Người được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán phải có đủ các tiêu chuẩn về đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quy định cho người làm kế toán trưởng nhưng chưa đủ thời gian công tác thực tế về kế toán hoặc chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng quy định tại tiết b, điểm 1 nêu trên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được thuê làm kế toán trưởng

Người được thuê làm kế toán trưởng phải đạt đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định như sau:

a) Có Chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định tại Điều 57 của Luật Kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập;

b) Có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính;

c) Có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc có đăng ký hành nghề kế toán, kiểm toán trong doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật;

d) Không thuộc đối tượng những người không được làm kế toán theo quy định tại Điều 51 của Luật Kế toán.

IV. THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN; THUÊ VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI ĐƯỢC THUÊ LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

a) Đối với các công ty nhà nước quy định tại điểm 1, phần I của Thông tư này, khi đề nghị bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán phải lập hồ sơ như hồ sơ bổ nhiệm Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng Giám đốc đối với kế toán trưởng; hồ sơ bổ nhiệm Trưởng phòng hoặc Trưởng ban đối với phụ trách kế toán gửi cho cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1, Điều 25 và khoản 2, Điều 40 của Luật Doanh nghiệp nhà nước.

b) Đối với các tổ chức quy định tại điểm 2, điểm 3, phần I của Thông tư này thì việc bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán được quy định như sau :

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn quy định tại tiết b, c của điểm 2 và tiết a của điểm 3, phần I của Thông tư này thực hiện theo Điều lệ công ty và do Hội đồng thành viên quyết định theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 35 của Luật doanh nghiệp;

- Đối với công ty cổ phần quy định tại tiết a, d, đ, e của điểm 2 và tiết b của điểm 3, phần I của Thông tư này thực hiện theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 80 của Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ công ty và do Hội đồng quản trị quyết định;

- Đối với công ty hợp danh quy định tại tiết c của điểm 3, phần I của Thông tư này thực hiện theo Điều lệ công ty và do Hội đồng thành viên công ty hợp danh quyết định;

- Đối với doanh nghiệp tư nhân quy định tại tiết d của điểm 3, phần I của Thông tư này do chủ doanh nghiệp quyết định;

c) Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam quy định tại điểm 4, điểm 5 phần I của Thông tư này thì việc bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế người làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán quy định như sau:

- Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài do Chủ đầu tư quyết định;

- Doanh nghiệp liên doanh giữa Việt Nam với nước ngoài do Hội đồng quản trị liên doanh quyết định.

d) Đối với các hợp tác xã quy định tại điểm 7, phần I của Thông tư này khi đề nghị bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán thì thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 27 của Luật Hợp tác xã và do Ban quản trị Hợp tác xã quyết định.

đ) Đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác quy định tại điểm 6, điểm 8 phần I của Thông tư này và đơn vị kế toán cấp cơ sở của tổ chức kinh doanh có tổ chức kế toán nhiều cấp việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế người làm phụ trách kế toán hoặc kế toán trưởng (nếu có), do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán đó quyết định.

2. Thủ tục ký hợp đồng thuê và chấm dứt hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng

a) Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã là đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng nhưng không bổ nhiệm mà thuê người làm kế toán trưởng thì việc thuê người làm kế toán trưởng phải do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng quy định tại điểm 1 nêu trên quyết định;

b) Chi phí thuê người làm kế toán trưởng theo thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán hoặc trực tiếp ký hợp đồng dịch vụ với người được thuê có đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán.

c) Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã là đơn vị kế toán có thuê người làm kế toán trưởng, nếu người được thuê vi phạm các quy định trong hợp đồng thì bị chấm dứt hợp đồng. Thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng thực hiện như thủ tục ký hợp đồng thuê người làm kế toán trưởng với doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán hoặc với người trực tiếp được thuê.

V. XẾP LƯƠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

1. Đối với các công ty nhà nước quy định tại điểm 1, phần I của Thông tư này thì kế toán trưởng được xếp lương chức vụ theo hạng công ty quy định tại bảng lương của Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Trường hợp các công ty nhà nước nêu trên bổ nhiệm người làm phụ trách kế toán thì người phụ trách kế toán được xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp giữ chức vụ như Trưởng phòng doanh nghiệp cùng hạng quy định tại mục 6 Điều 3 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

2. Đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh quy định tại điểm 2, 3, 4, 5 và điểm 7 phần I của Thông tư này thì tiền lương của kế toán trưởng, phụ trách kế toán được hai bên thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động theo hệ thống thang lương, bảng lương do doanh nghiệp, hợp tác xã quyết định.

3. Đối với các tổ chức hoạt động kinh doanh quy định tại điểm 6 và điểm 8, phần I của Thông tư này phải cử người làm phụ trách kế toán hoặc kế toán trưởng (nếu có) thì tiền lương của người phụ trách kế toán hoặc kế toán trưởng được hai bên thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị kế toán có trách nhiệm:

a) Phải bổ nhiệm hoặc cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của đơn vị theo quy định tại Nghị định 129/2004/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này;

b) Thực hiện các quy định về thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán theo quy định của Thông tư này;

c) Quyết định thuê làm kế toán trưởng phải theo quy định của Thông tư này.

2. Bộ quản lý ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức kinh doanh triển khai thực hiện rà soát lại đội ngũ kế toán trưởng; thực hiện việc bố trí, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp lương Kế toán trưởng, phụ trách kế toán, thuê người làm kế toán trưởng theo đúng quy định của Nhà nước;

b) Phối hợp với các Học viện, trường Đại học và cao đẳng Tài chính kế toán, Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng để bổ nhiệm kế toán trưởng.

c) Đối với các đơn vị kế toán hiện đang có Trưởng phòng hoặc Trưởng ban kế toán thì xem xét nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì bổ nhiệm Kế toán trưởng, nếu thiếu điều kiện thì chuyển thành người phụ trách kế toán.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm

a) Chủ trì nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, thuê người làm kế toán trưởng theo quy định của Luật Kế toán;

b) Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán, thuê người làm kế toán trưởng trong các tổ chức hoạt động kinh doanh theo quy định của Thông tư này.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Căn cứ nội dung quy định tại Thông tư này, các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các tổ chức hoạt động kinh doanh thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán, thuê người làm kế toán trưởng theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư số 64-TT/LB ngày 12/12/1990 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương kế toán trưởng, phó kế toán trưởng các xí nghiệp quốc doanh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết.

Lê Duy Đồng

(Đã ký)

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

THE MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS -  THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 13/2005/TTLT-BTC-BLDTBXH

Hanoi, February 07, 2005

 

JOINT CIRCULAR

OF THE MINISTRY OF FINANCE, THE MINISTRY OF LABOR-INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS No. 13/2005/TTLT/BTC-BLDTBXH OF FEBRUARY 07, 2005 GUIDING THE CRITERIA, CONDITIONS AND PROCEDURES FOR APPOINTMENT AND REMOVAL OF, AS WELL AS ARRANGEMENT OF SALARIES FOR, CHIEF ACCOUNTANTS AND PERSONS IN CHARGE OF ACCOUNTANCY IN BUSINESS ORGANIZATIONS

In furtherance of Article 37 and Article 38 of the Government’s Decree No. 129/2004/ND-CP of May 31, 2004 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Accounting Law applicable to business activities, after consulting with the concerned ministries and branches, the Ministry of Finance and the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs hereby jointly guide the criteria, conditions and procedures for appointment and removal of, and arrangement of salaries for, chief accountants and persons in charge of accountancy in business organizations as follows:

I. SUBJECTS OF APPLICATION

Subject to the application of this Circular are business organizations conducting accounting work as defined in Article 2 of the Government’s Decree No. 129/2004/ND-CP of May 31, 2004 (hereinafter called accounting units for short) which shall be specified as follows:

1. State companies operating under the Law on State Enterprises, including:

a) State corporations (State corporations set up under the 1995 Law on State Enterprises and corporations invested and set up by the State under the 2003 Law on State Enterprises; corporations invested and set up by companies themselves; and State capital investment and trading corporations);

b) Independent State companies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. State companies operating under the Enterprise Law, including:

a) State-owned joint-stock companies;

b) State-owned one-member limited liability companies;

c) State-owned limited liability companies with two or more members;

d) Enterprises where the State holds dominant shares or contributes dominant capital;

dd) Enterprises with a State capital portion;

e) State companies holding governing powers over other enterprises.

3. Organizations conducting business activities under the Enterprise Law, including:

a) Limited liability companies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Partnerships;

d) Private enterprises.

4. Foreign-invested enterprises operating under the Law on Foreign Investment in Vietnam.

5. Branches of foreign enterprises operating in Vietnam.

6. Representative offices of foreign enterprises operating in Vietnam.

7. Cooperatives operating under the Law on Cooperatives.

8. Individual business households and cooperative groups.

II. ARRANGEMENT OF PERSONS TO WORK AS CHIEF ACCOUNTANTS OR PERSONS IN CHARGE OF ACCOUNTANCY, HIRING OF CHIEF ACCOUNTANTS

1. Accounting units

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Arrangement of persons to work as chief accountants

Accounting units, which must arrange persons to work as chief accountants, include:

a) Accounting units defined at Points 1, 2, 3, 4, 5 and 7, Section I of this Circular;

b) Dependent cost-accounting companies of State corporations determined as accounting units;

c) Parent companies and affiliate companies of corporations invested and set up by companies themselves, which are transformed after the parent company-affiliate company model;

d) Business organizations with multi-level accountancy, if grassroots units are accounting units with big accounting work volume; there must be two or more accountants.

Particularly for special State enterprises in direct service of national defense and security under the Law on State Enterprises and the Government’s regulations, the arrangement of persons to work as chief accountants shall be prescribed by the Ministry of Defense, the Ministry of Public Security and the Government Cipher Committee for domains under their respective management after reaching agreement with the Ministry of Finance.

3. Arrangement of persons in charge of accountancy

Units and organizations allowed arranging persons in charge of accountancy include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Business organizations defined at Point 6 and Point 8, Section I of this Circular are not compelled to arrange persons to work as chief accountants but must appoint persons to take charge of accountancy. Those who are arranged to take charge of accountancy in these cases may work in this position for unrestricted time.

4. Hiring of chief accountants

Accounting units, which are liable to arrange persons to work as chief accountants as prescribed at Point 2 above but fail to appoint chief accountants or persons in charge of accountancy, must hire chief accountants according to the provisions of Clause 2, Article 37 of Decree No. 129/2004/ND-CP.

5. Relationship between chief accountants or persons in charge of accountancy and heads and deputy-heads of accounting sections

a) Accounting units which have already appointed chief accountants or persons in charge of accountancy shall not appoint heads of accounting sections or departments. Chief accountants or persons in charge of accountancy shall concurrently perform the tasks prescribed for heads of accounting sections or departments.

b) In accounting units where financial and statistical work has not yet been separated, chief accountants or persons in charge of accountancy shall be also in charge of organizing and directing the financial and statistical work.

c) Units with big accounting work volume may appoint chief accountants together with deputy-heads of accounting sections (departments). Deputy-heads of accounting sections (departments) shall act as assistants to chief accountants.

III. CRITERIA AND CONDITIONS FOR BEING APPOINTED CHIEF ACCOUNTANTS OR PERSONS IN CHARGE OF ACCOUNTANCY OR BEING HIRED TO WORK AS CHIEF ACCOUNTANTS

1. Criteria and conditions for being appointed chief accountants

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- On ethics: Having professional ethical qualities, being honest and incorruptible, having a good sense of observing and protecting economic and financial principles, policies and regimes as well as the State’s law.

- On professional qualifications and skills:

+ Chief accountants of accounting units defined at Point 1, Point 2, Items a and b of Point 3 and Point 4, Section I of this Circular and chief accountants of affiliate companies must have professional accounting qualifications and skills of collegial, university or higher degree;

+ Chief accountants of accounting units defined at Items c and d of Point 3, Point 5, and Point 7, Section I of this Circular and chief accountants of dependent cost-accounting companies of corporations must have professional accounting qualifications and skills of intermediate or higher degree;

+ Chief accountants of superior-level accounting units with attached accounting sections, chief accountants of State corporations and chief accountants of parent companies must have professional accounting qualifications and skills of university or higher degree.

Particularly, chief accountants who are Vietnamese working for foreign-invested enterprises set up and operating in Vietnam must possess foreign-language skills as required by the enterprises in service of transaction and working requirements.

- On the duration of being actually engaged in accounting work:

+ Chief accountants of accounting units defined at Point 1 and Point 2, Items a and b of Point 3, and Point 4, Section I of this Circular and chief accountants of affiliate companies must have actually been engaged in accounting work for at least two years, provided that they acquire university degree; in cases where they have professional accounting qualifications and skills of collegial degree, they must have actually been engaged in accounting work for at least three years;

+ Chief accountants of accounting units defined at Items c and d of Point 3, Point 5, and Point 7, Section I of this Circular and chief accountants of dependent cost-accounting companies of corporations must have actually been engaged in accounting work for at least three years, provided that they have professional accounting qualifications and skills of intermediate degree; for persons with professional accounting qualifications and skills of university or higher degree, they must have actually been engaged in accounting work for at least two years;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Conditions for being appointed chief accountants

- Having met the criteria prescribed at Item a, Point 1, Section III of this Circular;

- Having obtained chief accountant-fostering certificates as prescribed in the Finance Minister’s Decision No. 43/2004/QD-BTC of April 26, 2004 or chief accountant-fostering certificates granted before the effective date of the Finance Minister’s Decision No. 43/2004/QD-BTC according to the provisions of the Regulation on fostering and granting certificates to chief accountants, issued together with the Finance Minister’s Decision No. 159 TC/CDKT of September 15, 1989 and Decision No. 769 TC/QD/TCCB of October 23, 1997.

- Not falling into the subjects banned from doing accounting work prescribed in Article 51 of the Accounting Law.

c) Criteria and conditions for appointment of foreign chief accountants

Foreigners who are appointed chief accountants in foreign-invested enterprises or Vietnamese enterprises must have obtained accounting specialist’s certificates or accounting and audit certificates, issued by foreign organizations and recognized by Vietnam’s Finance Ministry; or accounting practice certificates or auditor’s certificates issued by Vietnam’s Finance Ministry; or chief accountant-fostering certificates as prescribed by the Finance Ministry; have actually been engaged in accounting work for at least two years including 1 year in Vietnam; not fall into subjects banned from doing accounting work as prescribed in Article 51 of the Accounting Law and be permitted to reside in Vietnam for 1 year or more.

2. Criteria and conditions for being appointed persons in charge of accountancy

Persons appointed to take charge of accountancy must fully meet the criteria on ethical qualities and professional qualifications and skills prescribed for chief accountants, but have not yet satisfied the conditions on duration of being actually engaged in accounting work or not yet obtained chief accountant-fostering certificates as prescribed at Item b, Point 1 above.

3. Criteria and conditions for persons hired to work as chief accountants

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Possessing accounting practice certificates as prescribed in Article 57 of the Accounting Law or auditor’s certificates as prescribed in Article 13 of the Government’s Decree No. 105/2004/ND-CP of March 30, 2004 on independent audit;

b) Possessing chief accountant-fostering certificates as prescribed by the Finance Ministry;

c) Having registered accounting service business or registered accounting or audit practice in the accounting or auditing service enterprises as prescribed by law;

d) Not falling into the subjects banned from doing accountancy work as prescribed in Article 51 of the Accounting Law.

IV. PROCEDURES FOR APPOINTMENT, REMOVAL AND REPLACEMENT OF CHIEF ACCOUNTANTS OR PERSONS IN CHARGE OF ACCOUNTANCY; HIRING OF CHIEF ACCOUNTANTS AND TERMINATION OF CONTRACTS WITH PERSONS HIRED TO WORK AS CHIEF ACCOUNTANTS

1. Procedures for appointment, removal and replacement of chief accountants or persons in charge of accountancy

a) For State companies defined at Point 1, Section I of this Circular, when requesting the appointment, removal or replacement of chief accountants or persons in charge of accountancy, they must compile dossiers like the dossiers on appointment of deputy-directors or deputy-general directors, for chief accountants; or dossiers on appointment of heads of sections or departments, for persons in charge of accountancy and send them to competent authorities as prescribed in Clause 1, Article 25 and Clause 2, Article 40 of the Law on State Enterprises.

b) For organizations defined at Point 2 and Point 3, Section I of this Circular, the appointment, removal or replacement of chief accountants or persons in charge of accountancy shall be prescribed as follows:

- For limited liability companies defined at Items b and c of Point 2 and Item a of Point 3, Section I of this Circular, such appointment, removal or replacement shall comply with the companies’ charters and be decided by the Members’ Councils according to the provisions of Point dd, Clause 1, Article 35 of the Enterprise Law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- For partnerships defined at Item c of Point 3, Section I of this Circular, such appointment, removal or replacement shall comply with the companies’ charters and be decided by the Members’ Councils;

- For private enterprises defined at Item d, Point 3, Section I of this Circular, such appointment, removal or replacement shall be decided by enterprise owners;

c) For foreign-invested enterprises and branches of foreign enterprises operating in Vietnam defined at Points 4 and 5, Section I of this Circular, the appointment, removal or replacement of chief accountants or persons in charge of accountancy is prescribed as follows:

- For enterprises with 100% foreign capital and branches of foreign enterprises, such appointment, removal or replacement shall be decided by investors;

- For joint-venture enterprises between Vietnamese and foreign parties, such appointment, removal or replacement shall be decided by their Managing Boards.

d) For cooperatives defined at Point 7, Section I of this Circular, when requesting the appointment, removal or replacement of chief accountants or persons in charge of accountancy, they must comply with the provisions of Point b, Clause 1, Article 27 of the Law on Cooperatives and the appointment, removal or replacement thereof shall be decided by their Managing Boards.

e) For representative offices of foreign enterprises operating in Vietnam, individual business households and cooperative groups defined at Points 6 and 8, Section I of this Circular and grassroots accounting units of business organizations with multi-level accountancy, the appointment, removal or replacement of persons in charge of accountancy or chief accountants (if any) shall be decided by representatives at law of such accounting units.

2. Procedures for signing and termination of contracts on hiring persons to work as chief accountants

a) For enterprises and cooperatives being accounting units, which must arrange persons to work as chief accountants but fail to appoint, and hire them instead, the hiring of persons to work as chief accountants must be decided by authorities competent to appoint chief accountants as provided for at Point 1 above;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) For enterprises and cooperatives being accounting units, which hire persons to work as chief accountants, if such persons breach contractual terms, the contracts shall be terminated. The procedures for termination of contracts on hiring persons to work as chief accountants shall be carried out similarly to procedures for signing contracts on hiring persons to work as chief accountants with accounting or auditing service enterprises or hired persons.

V. ARRANGEMENT OF SALARIES FOR CHIEF ACCOUNTANTS AND PERSONS IN CHARGE OF ACCOUNTANCY

1. For State companies defined at Point 1, Section I of this Circular, chief accountants shall enjoy position-based salaries arranged according to their companies’ grades as prescribed in the salary table applicable to general directors, directors, deputy general directors and chief accountants, issued together with the Government’s Decree No. 205/2004/ND-CP of December 14, 2004.

In cases where the above-said State companies appoint persons in charge of accountancy, such persons shall enjoy professional salaries and position allowances like heads of sections of enterprises of similar grades as prescribed in Item 6, Article 3 of the Government’s Decree No. 205/2004/ND-CP of December 14, 2004.

2. For business organizations defined at Points 2, 3, 4, 5 and 7, Section I of this Circular, salaries of chief accountants and persons in charge of accountancy shall be agreed upon by the involved parties and inscribed in labor contracts according to salary scales and tables decided by such enterprises or cooperatives.

3. For business organizations defined at Points 6 and 8, Section I of this Circular, which must arrange persons in charge of accountancy or chief accountants (if any), the salaries of persons in charge of accountancy or chief accountants shall be agreed upon by the involved parties and inscribed in labor contracts.

VI. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

1. Accounting units have the responsibilities:

a) To appoint those who fully meet the criteria and conditions to work as chief accountants or persons in charge of accountancy according to the provisions of Decree No. 129/2004/ND-CP and the guidance in this Circular;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) To decide on the hiring of chief accountants according to the provisions of this Circular.

2. Branch-managing ministries and provincial/municipal People’s Committees have the responsibilities:

a) To direct and guide business organizations to scrutinize the contingent of chief accountants; to arrange and carry out procedures for the appointment, removal, replacement of, and the arrangement of salaries for, chief accountants or persons in charge of accountancy, and the hiring of persons to work as chief accountants in strict accordance with the State’s regulations;

b) To coordinate with finance and accounting academies, universities and colleges and Vietnam Accounting and Audit Association in organizing chief accountant-fostering courses in service of the appointment of chief accountants.

c) For accounting units being staffed with heads of accounting sections or departments, if such persons fully meet the prescribed criteria and conditions, they shall be appointed chief accountants; if not, they shall be shifted to work as persons in charge of accountancy.

3. The Finance Ministry has the responsibilities:

a) To assume the prime responsibility for studying and guiding the criteria, conditions and procedures for the appointment, removal and replacement of chief accountants or persons in charge of accountancy as well as the hiring of persons to work as chief accountants according to the provisions of the Accounting Law;

b) To coordinate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in inspecting the appointment, removal and replacement of, and arrangement of salaries for, chief accountants or persons in charge of accountancy as well as the hiring of persons to work as chief accountants in business organizations according to the provisions of this Circular.

VII. IMPLEMENTATION PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. This Circular takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette. To annul Circular No. 64-TT/LB of December 12, 1990 of the Ministry of Finance and the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs guiding the appointment of, and arrangement of salaries for, chief accountants and deputy-chief accountants in State-owned factories.

Ministries, branches, localities and units are requested to report problems arising in the course of implementation to the Ministry of Finance and the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs for consideration and settlement.

 

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
VICE MINISTER
Le Duy Dong

THE MINISTRY OF FINANCE
VICE MINISTER

Le Thi Bang Tam

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 07/02/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


26.668

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!