Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 05/2000/TTLT-BKH-BTCCBCP Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Quang Trung, Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 07/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2000/TTLT-BKH-BTCCBCP

Hà Nội , ngày 07 tháng 6 năm 2000

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 05/2000/TTLT- BKH-BTCCBCP NGÀY 7 THÁNG 6 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Ở CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN

Thi hành Điều 24, Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh (sau đây gọi tắt là NĐ 02/2000/NĐ-CP) và văn bản số 34/CP-ĐMDN ngày 22 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ Về việc thi hành Luật Doanh nghiệp, liên tịch Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc tổ chức Phòng đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh và cấp huyện như sau:

1. Phòng đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh

Phòng đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, đổi tên, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các phòng đang thực hiện nhiệm vụ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng đăng ký kinh doanh trong Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 02/2000/NĐ-CP. Đồng thời, tiếp nhận, thụ lý hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã quy định tại Điều 18, Luật Hợp tác xã và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

Việc đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp sử dụng con dấu của Phòng đăng ký kinh doanh.

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng.

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh có thể do Giám đốc hoặc Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiêm nhiệm.

Biên chế của Phòng đăng ký kinh doanh ở từng địa phương do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trong tổng số biên chế quản lý Nhà nước giao cho tỉnh, được xác định trên cơ sở khối lượng công tác đăng ký kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn và các nhiệm vụ khác được giao.

Cán bộ của Phòng đăng ký kinh doanh được bố trí chuyên trách, ổn định, có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Phòng đăng ký kinh doanh ở cấp huyện

Tuỳ tình hình số lượng hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã trên địa bàn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Phòng đăng ký kinh doanh riêng, hoặc giao nhiệm vụ đăng ký kinh doanh cho một phòng chuyên môn đã có thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện (Phòng Kế hoạch và Đầu tư hoặc Phòng Tài chính-Kế hoạch). Việc thành lập Phòng đăng ký kinh doanh riêng chỉ áp dụng đối với cấp huyện có số lượng lớn hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã, trên cơ sở sắp xếp lại số cán bộ đang làm nhiệm vụ đăng ký kinh doanh thuộc các Phòng chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng đăng ký kinh doanh hoặc Phòng làm nhiệm vụ đăng ký kinh doanh ở cấp huyện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 02/2000/NĐ-CP.

Việc đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể có thể sử dụng con dấu của Uỷ ban Nhân dân cấp huyện hoặc dấu của Phòng đăng ký kinh doanh theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Biên chế của Phòng đăng ký kinh doanh hoặc bộ phận làm nhiệm vụ đăng ký kinh doanh do Uỷ ban Nhân dân cấp huyện quyết định trong tổng biên chế quản lý Nhà nước của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, được xác định trên cơ sở khối lượng đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể và hợp tác xã trên địa bàn.

Cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký kinh doanh được bố trí chuyên trách, ổn định, có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực sau mười năm ngày kể từ ngày ký, những quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban tổ chức chính quyền cấp tỉnh, Uỷ ban Nhân dân cấp huyện căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để tổ chức công tác đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và hướng dẫn tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
THE GOVERNMENT COMMISSION FOR ORGANIZATION AND PERSONNEL
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 05/2000/TTLT-BKH-BTCCBCP

Hanoi, June 07, 2000

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE ORGANIZATION OF BUSINESS REGISTRATION BUREAUS AT THE PROVINCIAL OR DISTRICT LEVEL

In furtherance of Article 24 of the Government’s Decree No.02/2000/ND-CP of February 3, 2000 on business registration (hereinafter called Decree No.02/2000/ND-CP for short) and Document No.34/CP-DMDN of May 22, 2000 on the implementation of the Enterprises Law, the Ministry of Planning and Investment and the Government Commission for Organization and Personnel hereby jointly guide the organization of business registration bureaus at the provincial or district level as follows:

1. Provincial-level business registration bureaus

The provincial-level business registration bureaus shall be set up on the basis of restructuring, renaming and adjusting the functions and tasks of sections which are performing the task of business registration at the provincial/municipal Planning and Investment Services.

The tasks, powers and responsibilities of the business registration bureaus under the provincial/municipal Planning and Investment Services shall comply with the provisions of Article 4, Decree No.02/2000/ND-CP. Such bureaus shall, at the same time, receive and process business registration dossiers of State enterprises as well as business registration dossiers of cooperatives defined in Article 18 of the Law on Cooperatives and perform other tasks assigned by the directors of the provincial/municipal Planning and Investment Services.

The business registration for enterprises operating under the Enterprises Law shall be sealed with the business registration bureaus’ stamps.

The heads of the business registration bureaus shall be answerable before law for the performance of tasks, the exercise of powers and fulfillment of responsibilities of their bureaus.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The payroll of the business registration bureau in each locality shall be decided by the president of the provincial-level People’s Committee within the total State management payroll assigned to the province, and determined on the basis of the volume of business registration by enterprises of different types of all economic sectors in the locality as well as other assigned tasks.

The officials of the business registration bureaus shall work constantly on a full-time basis, have good moral qualifications and working capabilities in order to fulfill their assigned tasks.

2. District-level business registration bureaus

Depending on the numbers of individual business households and cooperatives in the locality, the president of the provincial-level People’s Committee shall decide either to set up a separate business registration bureau, or assign the task of business registration to an existing specialized section (the Planning and Investment Section or the Finance-Planning Section) under the district-level People’s Committee. The establishment of separate business registration bureaus shall apply only to those districts where exist large numbers of individual business households and cooperatives, on the basis of reorganizing the personnel who are performing the business registration task in the specialized sections of the district-level People’s Committees.

The tasks, powers and responsibilities of the business registration bureaus or sections performing the business registration task at the district level shall comply with the provisions of Article 5, Decree No.02/2000/ND-CP.

The business registration for individual business households may be sealed with the stamps of the district People’s Committees or the business registration bureaus by decisions of the presidents of the People’s Committees of the provinces or centrally-run cities.

The payroll of business registration bureaus or sections performing the business registration task shall be decided by the district People’s Committees within the total State management payroll assigned by the presidents of the provincial-level People’s Committees to the district-level People’s Committees, and determined on the basis of the volume of business registration by individual business households and cooperatives in the localities.

Officials performing the business registration task shall work constantly on a full-time basis, have good moral qualifications and working capabilities in order to fulfil their assigned tasks.

3. Organization of implementation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall direct the provincial/municipal Planning and Investment Services, the provincial boards for organization and personnel and the district-level People’s Committees to base themselves on the concrete conditions of their respective localities to organize the business registration work in accordance with the Government’s Decree No.02/2000/ND-CP of February 3, 2000 on business registration and guidance in this Circular.

Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Planning and Investment and the Government Commission for Organization and Personnel for study, amendment and supplement.

 

MINISTER OF PLANNING AND INVESTMENT

Tran Xuan Gia

MINISTER-CHAIRMAN
OF THE GOVERNMENT COMMISSION
FOR ORGANIZATION AND PERSONNEL
Do Quang Trung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 05/2000/TTLT-BKH-BTCCBCP ngày 07/06/2000 hướng dẫn tổ chức Phòng đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh và cấp huyện do Bộ Kế hoạch và đầu tư và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.084

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228