Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 96/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 121/2011/TT-BTC và 101/2012/TT-BTC

Số hiệu: 96/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 23/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Giảm mức chi trong hoạt động bảo hiểm nông nghiệp

Tiếp tục hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN), vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 96/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 121/2011/TT-BTC và 101/2012/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 315/QÐ-TTg.

Theo đó, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) chỉ được phép sử dụng tối đa 25% doanh thu phí bảo hiểm thủy sản cho các khoản chi bán hàng, chi quản lý, chi hoa hồng bảo hiểm, chi hỗ trợ, chi thù lao để triển khai thí điểm bảo hiểm thủy sản.

Trước đây, mức chi tối đa triển khai thí điểm BHNN cho các DNBH được quy định chung là 35% doanh thu phí bảo hiểm.

Đối với bảo hiểm cây lúa, bảo hiểm vật nuôi, định mức chi không có sự thay đổi, vẫn giữ 35% như trước đây.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2013.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2013

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 121/2011/TT-BTC NGÀY 17/8/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 315/QÐ-TTG NGÀY 01/3/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2013 VÀ THÔNG TƯ SỐ 101/2012/TT-BTC NGÀY 20/6/2012 QUY ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP TÁI BẢO HIỂM THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 315/QÐ-TTG NGÀY 01/3/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2013

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị Định số 118/2008/NÐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 315/QÐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013; Quyết định số 358/QÐ-TTg ngày 27/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 315/QÐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QÐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 121/2011/TT-BTC) và Thông tư số 101/2012/TT-BTC ngày 20/6/2012 quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 315/QÐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 101/2012/TT-BTC).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 121/2011/TT-BTC như sau:

“a. Đối với chi bán hàng, chi quản lý, chi hoa hồng bảo hiểm, chi hỗ trợ, chi thù lao cho các cấp chính quyền địa phương để triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, doanh nghiệp bảo hiểm được phép sử dụng không quá 35% doanh thu phí bảo hiểm cây lúa và bảo hiểm vật nuôi (bao gồm cả phí bảo hiểm được Nhà nước hỗ trợ và phí bảo hiểm bên mua bảo hiểm phải nộp); đối với bảo hiểm thủy sản, doanh nghiệp bảo hiểm được phép sử dụng không quá 25% doanh thu phí bảo hiểm thủy sản (bao gồm cả phí bảo hiểm được Nhà nước hỗ trợ và phí bảo hiểm bên mua bảo hiểm phải nộp).”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 101/2012/TT-BTC như sau:

“Điều 4. Chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm:

1. Đối với chi bán hàng, chi quản lý, chi hoa hồng bảo hiểm, chi hỗ trợ, chi thù lao để triển khai thí điểm bảo hiểm cây lúa và bảo hiểm vật nuôi, doanh nghiệp bảo hiểm được phép sử dụng không quá 35% doanh thu phí bảo hiểm cây lúa, bảo hiểm vật nuôi như sau:

Chi hoa hồng bảo hiểm cho đại lý bảo hiểm, chi hỗ trợ, chi thù lao đối với hoạt động triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp: Doanh nghiệp bảo hiểm được phép chi hoa hồng bảo hiểm, chi hỗ trợ, chi thù lao đối với hoạt động triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp không quá 20% doanh thu phí bảo hiểm cây lúa, bảo hiểm vật nuôi.

Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm được phép chi hỗ trợ, chi thù lao cho các đối tượng sau:

- Chi hỗ trợ cho các hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp nơi thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp: Hội họp, tuyên truyền, tập huấn cho các hộ nông dân.

- Chi thù lao cho các cán bộ trực tiếp tham gia triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp: mức chi thù lao theo công lao đóng góp và kết quả thu phí bảo hiểm.

Mức chi hỗ trợ, chi thù lao cụ thể cho các hoạt động và các cán bộ tham gia: doanh nghiệp bảo hiểm xin ý kiến Trưởng ban chỉ đạo về bảo hiểm nông nghiệp tại các tỉnh, thành phố theo Quyết định 315/QĐ-TTg để quyết định phù hợp thực tế ở địa phương.

2. Đối với chi bán hàng, chi quản lý, chi hoa hồng bảo hiểm, chi hỗ trợ, chi thù lao để triển khai thí điểm bảo hiểm thủy sản, doanh nghiệp bảo hiểm được phép sử dụng không quá 25% doanh thu phí bảo hiểm thủy sản.

Doanh nghiệp bảo hiểm căn cứ vào hướng dẫn tại Khoản 1 Điều này để điều chỉnh mức chi cho phù hợp với bảo hiểm thủy sản.

3. Chi bán hàng, chi quản lý đối với hoạt động triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp của doanh nghiệp bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm được chi, hạch toán phân bổ vào chi phí quản lý của hoạt động triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp và được quyết toán đảm bảo không vượt quá tỷ lệ 15% doanh thu phí bảo hiểm nông nghiệp”.

Ðiều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Ðảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan TW các Đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các Đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Hiệp hội bảo hiểm, DNBH;
- Lưu VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 96/2013/TT-BTC

Hanoi, July 23, 2013

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING THE CIRCULAR NO. 121/2011/TT-BTC DATED 17/8/2011 OF THE MINISTRY OF FINANCE, GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF DECISION NO. 315/QD-TTG, DATED 01/3/2011 OF THE PRIME MINISTER ON PILOT IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL INSURANCE DURING 2011- 2013 AND THE CIRCULAR NO. 101/2012/TT-BTC DATED 20/6/2012, STIPULATING SOME FINANCIAL ISSUES FOR INSURANCE ENTERPRISES, REINSURANCE ENTERPRISES IMPLEMENTING PILOT OF AGRICULTURAL INSURANCE UNDER THE DECISION NO. 315/QD-TTG ON THE PILOT IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL INSURANCE DURING 2011- 2013

Pursuant to the Law on insurance business No. 24/2000/QH10 dated December 09, 2000 and Law amending and supplementing a number of Articles of Law on insurance business No. 61/2010/QH12 dated November 24, 2010 and documents guiding implementation;

Pursuant to the Government’s Decree No. 118/2008/ND-CP dated November 27, 2008, defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Decision No. 315/QD-TTg dated 01/3/2011 of the Prime Minister on pilot implementation of agricultural insurance during 2011- 2013; Decision No. 315/QD-TTg dated 27/2/2013 of the Prime Minister amending and supplementing a number of articles of the Decision No. 315/QD-TTg dated 01/3/2011 of the Prime Minister on the pilot implementation of agricultural insurance during 2011- 2013;

At the proposal of Director of the Insurance management and supervision Department,

The Minister of Finance promulgates the Circular amending and supplementing the Circular No. 121/2011/TT-BTC dated 17/8/2011 of the Ministry of Finance, guiding a number of articles of Decision No. 315/QD-TTg, dated 01/3/2011 of the Prime Minister on pilot implementation of agricultural insurance during 2011- 2013 and the Circular No. 101/2012/TT-BTC dated 20/6/2012, stipulating some financial issues for insurance enterprises, reinsurance enterprises implementing pilot of agricultural insurance under the Decision No. 315/QD-TTg on the pilot implementation of agricultural insurance during 2011- 2013 (hereinafter abbreviated to Circular No. 101/2012/TT-BTC).

Article 1. To amend and supplement point a, Clause 1, Article 14 of the Circular No. 121/2011/TT-BTC as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. To amend and supplement Article 4 of the Circular No. 101/2012/TT-BTC as follows:

“Article 4. Expenses of insurance enterprises:

1. For sale expenses, management expenses, insurance commission expenses, support expenses, remuneration expenses for carrying out pilot agricultural insurance applicable to rice and domestic animals, insurers are permitted to use not exceeding 30% of turnover of insurance premium applicable to rice and domestic animals as follows:

The insurance commission expenses for insurance agencies, support expenses, remuneration expenses for activities carrying out pilot agricultural insurance: The insurers are permitted to pay insurance commissions, supports, remunerations for implementation of pilot agricultural insurance not exceeding 20% of turnover of insurance premium applicable to rice and domestic animals.

In which, the insurers are permitted to pay supports, remunerations for the following objects:

- Support expenses for activities of Steering Committee at all levels where conduct pilot agricultural insurance: Meetings, propagation, training for farming households.

- Remuneration expenses for officers directly participating in pilot agricultural insurance: The remuneration expense levels depend on contributed merit and result of premium collection.

The specific support, remuneration expense levels for activities and officers as participants: Insurers consult head of steering committee of agricultural insurance at provinces and cities according to Decision 315/QD-TTg in order to decide properly with local reality.

2. For sale expenses, management expenses, insurance commission expenses, support expenses, remuneration expenses for carrying out pilot aquatic insurance, insurers are permitted to use not exceeding 25% of turnover of aquatic insurance premium.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Sale expenses, administration expenses for activities of carrying out pilot agricultural insurance of insurers: The insurers are permitted to pay, make accounting to allocate in management expenses of activities involving carrying out pilot agricultural insurance and make finalization provided that not exceed rate of 15% of turnover from agricultural insurance premium”.

Article 3. Effect

1. This Circular takes effect on the date of its signing.

2. In the course of implementation, any arising problems should be reported timely to the Ministry of Finance for consideration and settlement.

 

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Tran Xuan Ha

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 96/2013/TT-BTC ngày 23/07/2013 sửa đổi Thông tư 121/2011/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 315/QÐ-TTg thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 và Thông tư 101/2012/TT-BTC về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định 315/QÐ-TTg thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.427

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214