Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 93/2005/TT-BTC phát hành cổ phiếu ra công chúng sửa đổi 60/2004/TT-BTC

Số hiệu: 93/2005/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 21/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2005

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 60/2004/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điểm của Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính như sau:

1. Điểm 2.2.2, mục II sửa lại như sau:

“2.2.2 Trường hợp tổ chức đăng ký phát hành phân phối cổ phiếu để trả cổ tức hoặc phân phối cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu thì hồ sơ đăng ký phát hành bao gồm các tài liệu quy định tại các điểm a, b khoản 2.2.1 trên đây và bản giải trình nguồn vốn hợp pháp để phát hành thêm số cổ phiếu đó; không yêu cầu tổ chức phát hành phải có hồ sơ quyết toán thuế.”

2. Điểm 3.1.2, mục II sửa lại như sau:

“3.1.2 Trường hợp nhận mua toàn bộ chứng khoán của đợt phát hành để bán lại, tổ chức bảo lãnh phát hành chỉ được phép bảo lãnh cho một đợt phát hành với tổng giá trị cổ phiếu không vượt quá 30% vốn tự có của tổ chức bảo lãnh phát hành. Vốn tự có nêu tại điểm này là vốn tự có thể hiện trên báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ và giá trị cổ phiếu được phép bảo lãnh phát hành được tính theo giá phát hành.”

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) tổ chức phát hành, công ty chứng khoán và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Các cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, UBCKNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Thị Băng Tâm

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 93/2005/TT-BTC

Hanoi, October 21, 2005

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDING AMENDMENT OF THE CIRCULAR 60/2004/TT-BTC DATED 18 JUNE 2004 OF THE MINISTRY OF FINANCE GUIDING ON PUBLIC ISSUES OF SHARES

Pursuant to the Decree No. 77/2003/ND-CP dated 1 July 2003 of the Prime Minister regulating the functions, tasks, power and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government's Decree No.144/2003/ND-CP dated 28 November 2003 on securities and securities markets;
In order to settle difficulties arising in the issuance of shares to the public, the Ministry of Finance hereby provide guiding amendment of a number of articles of the Circular 60/2004/TT-BTC dated 18 June 2004 of the Ministry of Finance guiding on public issues of shares as follows:

1. To amend Clause 2.2.2, Part II as follows:

“2.2.2 In the case of an organization registering the issue distributes  shares in order to pay a dividend or distributes bonus shares in order to increase charter capital from owner's equity, the application file for registration of the issue shall comprise the data specified in sub-clauses (a) and (b) of clause 2.2.1 above plus demonstration on the legal source of funds used to make the additional issue of such number of shares; the issuing organization shall not be requested to include tax finalization document in the application file.”

2. To amend Clause 3.1.2, Part II as follows:

“3.1.2 In the case of registering to purchase all shares of an issue for re-selling, underwriting organization shall only be permitted to underwrite one issuing tranche with a total value of shares not exceeding thirty (30) per cent of the equity of such underwriter. Equity in this clause means the equity stated in the most recent audited financial statements prior to the date of lodging the application, and the share value permitted to be underwritten shall be calculated at issuing price.”

This Circular shall takes its effect 15 days since the date of its publication in the Official Gazette.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER

Le Thi Bang Tam

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 93/2005/TT-BTC ngày 21/10/2005 sửa đổi Thông tư 60/2004/TT-BTC về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.680

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!