Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 68/2005/TT-BTC hướng dẫn phân chia thuế GTGT thuế TNDN nhà thầu phụ phát sinh hoạt động thăm dò phát triển mỏ khai thác dầu khí nộp ngân sách

Số hiệu: 68/2005/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 29/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2005 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN CHIA THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP CỦA CÁC NHÀ THẦU PHỤ PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, PHÁT TRIỂN MỎ VÀ KHAI THÁC DẦU, KHÍ NỘP NGÂN SÁCH GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn;
Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 9 tháng 6 năm 2000 và các văn bản hướng dẫn;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí giữa ngân sách các cấp như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG

1. “Nhà thầu” và “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài được quy định tại khoản 8 và khoản 9, Điều 3, Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993.

2. Các hoạt động trực tiếp về thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí của các nhà thầu phụ là các “hoạt động dầu khí” quy định tại khoản 4, Điều 3, Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; hoạt động phát triển mỏ được quy định tại khoản 6, Điều 4, Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí; gồm: Thu nổ và xử lý tài liệu địa chấn; minh giải địa chấn; khảo sát đáy biển và địa chất; khảo sát giếng khoan; khoan định hướng; đo địa vật lý giếng khoan; xây dựng giàn khoan; trát bờ giếng; tách lọc chất rắn, chắt khử muối, khử nước; chuẩn bị và đầu tư xây dựng công trình khai thác dầu khí, khoan khai thác, lắp đặt thiết bị; vận hành giàn khoan.

II- QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Việc phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do các nhà thầu phụ nộp ngân sách phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí giữa ngân sách các cấp thực hiện như sau:

1.1. Đối với các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ (bao gồm cả các nhà thầu phụ trực tiếp kê khai nộp thuế tại Việt Nam và các nhà thầu phụ do nhà thầu nộp thay) phát sinh từ các hoạt động quy định tại điểm 2, mục I Thông tư này thực hiện nộp ngân sách nhà nước, hạch toán loại 03, khoản 02 (đối với hoạt động khai thác dầu khí); loại 03, khoản 03 (đối với hoạt động thăm dò, phát triển mỏ), chương, mục, tiểu mục tương ứng theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành và điều tiết 100% cho ngân sách trung ương.

1.2. Đối với các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ phát sinh từ các hoạt động không phải là hoạt động trực tiếp về thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí quy định tại điểm 2, mục I Thông tư này, thực hiện nộp ngân sách nhà nước, hạch toán chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành (không hạch toán vào loại, khoản nêu tại tiết 1.1, điểm 1, mục II Thông tư này) và phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho ngân sách các cấp theo tỷ lệ quy định hiện hành.

2. Nhà thầu (trường hợp nộp thuế thay nhà thầu phụ), nhà thầu phụ có trách nhiệm kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo các hoạt động quy định tại Thông tư này.

3. Cơ quan Thuế có trách nhiệm hướng dẫn các nhà thầu (trường hợp nộp thuế thay nhà thầu phụ), nhà thầu phụ kê khai và ghi rõ mục lục ngân sách nhà nước trên chứng từ nộp thuế theo từng hoạt động quy định tại tiết 1.1 và 1.2, điểm 1, mục II Thông tư này.

4. Kho bạc nhà nước căn cứ chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước của nhà thầu (trường hợp nộp thuế thay nhà thầu phụ), nhà thầu phụ, thực hiện điều tiết cho ngân sách các cấp theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại Thông tư này.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

 

Trần Văn Tá

(Đã Ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 68/2005/TT-BTC

Hanoi, August 19, 2005

 

CIRCULAR

GUIDING THE DISTRIBUTION AMONG BUDGETS OF VARIOUS LEVELS OF VALUE ADDED TAX AND BUSINESS INCOME TAX PAID BY SUBCONTRACTORS FOR OIL AND GAS FIELD EXPLORATION AND DEVELOPMENT, AND OIL AND GAS EXPLOITATION ACTIVITIES

Pursuant to State Budget Law No. 01/2002/QH11 of December 16, 2002, and its guiding documents;
Pursuant to the July 6, 1993 Petroleum Law, the June 9, 2000 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Petroleum Law, and guiding documents;
Pursuant to the Governments Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
The Ministry of Finance hereby guides the distribution among budgets of various levels of value added tax and business income tax paid into the state budget by subcontractors for oil and gas field exploration and development, and oil and gas exploitation activities as follows:

I. GENERAL PROVISIONS

1. Contractors and subcontractors mean Vietnamese or foreign organizations and individuals specified in Clause 8 and Clause 9, Article 3 of the July 6, 1993 Petroleum Law.

2. Direct activities of oil and gas field exploration and development, and oil and gas exploitation by subcontractors are oil and gas activities specified in Clause 4, Article 3 of the July 6, 1993 Petroleum Law and oil and gas field development activities specified in Clause 6, Article 4 of the Governments Decree No. 48/2000/ND-CP of September 12, 2000, detailing the implementation of the Petroleum Law, including: collection and processing of seismological documents; seismological interpretation; sea bed exploration and geologic investigation; exploration of drill wells; directional drilling; geophysical measurement of drill wells; construction of drilling platforms; well ridge plastering; solid substance separation; desalination and dehydration; preparation and investment in the construction of oil and gas exploitation works, exploitation drilling, installation of equipment; and operation of drilling platforms.

II. SPECIFIC PROVISIONS

1. The distribution among budgets of various levels of value added tax and business income tax paid by subcontractors for oil and gas field exploration and development, and oil and gas exploitation activities shall be effected as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.2. Value added tax and business income tax paid by subcontractors into the state budget for activities other than oil and gas field exploration and development as well as oil and gas exploitation activities specified at Point 2, Section I of this Circular shall be accounted in the corresponding chapter, category, clause, item and sub-item of the current state budget index (other than those mentioned at Item 1.1, Point 1, Section II of this Circular) and distributed to state budgets of various levels according to currently prescribed provisions (in %).

2. Contractors (where they pay taxes on behalf of subcontractors) and subcontractors shall declare and pay value added tax and business income tax for activities stipulated in this Circular.

3. Tax authorities shall guide contractors (if they pay taxes on behalf of subcontractors) and subcontractors to declare and clearly write on tax-payment documents the state budget index for each activity specified in Items 1.1 and 1.2, Point 1, Section II of this Circular.

4. State treasuries shall base themselves on tax payment documents of contractors (if they pay taxes on behalf of subcontractors) and subcontractors to distribute the paid tax amounts to budgets of various levels in strict accordance with regulations of the State Budget Law, its guiding documents and this Circular.

III. IMPLEMENTATION PROVISIONS

This Circular takes effect 15 days after its publication in CONG BAO. Any problems arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Finance for consideration and proper amendment.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 68/2005/TT-BTC ngày 29/08/2005 hướng dẫn phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí nộp ngân sách giữa ngân sách các cấp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.691

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!