Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 55/2012/TT-BTC hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cà phê, chè gắn với cơ sở chế biến khi cổ phần hóa do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 55/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 09/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2012/TT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2012

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ VƯỜN CÂY CÀ PHÊ, VƯỜN CÂY CHÈ GẮN VỚI CƠ SỞ CHẾ BIẾN KHI CỔ PHẦN HÓA

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Thực hiện công văn số 442/TTg-ĐMDN ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc cổ phần hóa vườn cây, rừng trồng gắn với cơ sở chế biến.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cà phê, vườn cây chè gắn với cơ sở chế biến khi cổ phần hóa như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này là vườn cây cà phê, vườn cây chè (sau đây gọi tắt là vườn cây) gắn với cơ sở chế biến thực hiện thí điểm cổ phần hóa theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm: Vườn cây đang trong thời kỳ xây dựng cơ bản và vườn cây đang trong thời kỳ kinh doanh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu (bao gồm cả các đơn vị hạch toán phụ thuộc) có vườn cây cà phê, vườn cây chè gắn với cơ sở chế biến thực hiện cổ phần hóa theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm: Công ty TNHH một thành viên do các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập; Công ty mẹ, công ty con trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh quyết định thành lập (sau đây gọi tắt là công ty).

Điều 3. Yêu cầu và nguyên tắc xác định giá trị vườn cây khi thí điểm cổ phần hoá:

1. Vườn cây được xác định giá trị để cổ phần hóa: Là vườn cây đang xây dựng cơ bản được tiếp tục thực hiện đầu tư, vườn cây kinh doanh được giữ lại để khai thác theo kết quả kiểm kê thực tế tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa công ty.

Giá trị vườn cây được xác định để cổ phần hóa: Là giá trị thực tế của vườn cây được xác định theo suất đầu tư nông nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm xác định giá trị vườn cây để cổ phần hóa.

2. Đối với vườn cây đã có quyết định thanh lý của cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa tổ chức thanh lý thì không thực hiện đánh giá lại giá trị vườn cây để tính vào giá trị doanh nghiệp. Công ty có trách nhiệm chủ động xử lý theo chế độ quản lý tài chính hiện hành. Đến thời điểm bàn giao vốn, tài sản từ công ty sang công ty cổ phần mà chưa tổ chức thanh lý thì công ty có trách nhiệm bàn giao vườn cây chờ thanh lý cho cơ quan sau:

a) Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con để xử lý theo quy định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn do các doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ.

b) Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam đối với các công ty không thuộc diện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 của Thông tư này để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các tài sản khác ngoài vườn cây (kể cả giá trị quyền sử dụng đất) khi thực hiện cổ phần hoá, công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định các nội dung liên quan được quy định tại Thông tư

1. Đối với công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Bộ trưởng các Bộ quyết định thành lập là Bộ trưởng các Bộ.

2. Đối với công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Đối với các công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty là Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Điều 5. Xác định giá trị vườn cây

1. Xác định giá trị vườn cây xây dựng cơ bản Gi(xdcb)

Giá trị thực tế vườn cây xây dựng cơ bản được xác định cho từng diện tích (ha) của vườn cây và theo tuổi i, cụ thể:

Giá trị thực tế 01 ha vườn cây xây dựng cơ bản tuổi i là Gi (xdcb) = Suất đầu tư nông nghiệp của vườn cây theo tuổi i nhân (x) với hệ số phân loại thực tế vườn cây xây dựng cơ bản tuổi i, trong đó:

a) Suất đầu tư nông nghiệp của vườn cây theo tuổi i: do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hàng năm áp dụng cho công ty hoặc cho công ty thuộc địa bàn.

b) Hệ số phân loại thực tế vườn cây xây dựng cơ bản tuổi i được căn cứ vào kết quả kiểm kê, đánh giá, phân loại vườn cây theo loại A (tốt); B (trung bình), C (xấu) tương ứng lần lượt với hệ số A bằng 1,2; B bằng 1, C bằng 0,8 theo các tiêu chí phân loại vườn cây về chiều cao cây, đường kính gốc, đường kính tán, số cặp cành cấp I, mật độ cây sống, màu sắc lá so với định mức kỹ thuật quy định theo độ tuổi do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

- Gi (xdcb) = DT (xdcb) x Si (đt) x Hsi (xdcb), trong đó:

+ Gi (xdcb) là giá trị vườn cây xây dựng cơ bản tuổi i;

+ Dt (xdcb) là diện tích vườn cây xây dựng cơ bản;

+ Si (đt) là suất đầu tư nông nghiệp của vườn cây xây dựng cơ bản tuổi i;

+ Hsi (xdcb) là hệ số phân loại vườn cây xây dựng cơ bản tuổi i;

c) Giá trị vườn cây xây dựng cơ bản G (xdcb) = ∑Gi (xdcb).

2. Xác định giá trị vườn cây kinh doanh Gi(kd)

Giá trị thực tế vườn cây kinh doanh được xác định cho từng diện tích (ha) của vườn cây theo tuổi i, cụ thể:

Giá trị vườn cây (ha) tuổi i là Gi (kd) = (Giá trị còn lại đã được điều chỉnh của vườn cây kinh doanh tuổi i nhân (x) hệ số phân loại thực tế của vườn cây kinh doanh tuổi i, trong đó:

a) Giá trị còn lại đã được điều chỉnh của vườn cây kinh doanh tuổi i: Bằng nguyên giá vườn cây kinh doanh tuổi i trừ (-) Giá trị đã khấu hao lũy kế đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa công ty, trong đó:

- Nguyên giá vườn cây kinh doanh tuổi i: Được xác định theo suất đầu tư nông nghiệp tuổi i do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hàng năm áp dụng cho công ty hoặc cho các công ty thuộc địa bàn.

- Giá trị đã khấu hao lũy kế: Được tính từ năm vườn cây bắt đầu khai thác đến thời điểm định giá trên cơ sở nguyên giá vườn cây xác định theo suất đầu tư nông nghiệp tuổi i và tỷ lệ khấu hao hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b) Hệ số phân loại thực tế vườn cây tuổi i: Xác định trên cơ sở kiểm kê, đánh giá vườn cây theo các tiêu chí để phân loại vườn cây loại A (tốt), B (trung bình), C (xấu) tương ứng lần lượt với hệ số A bằng 1,2; B bằng 1; C bằng 0,8 theo các tiêu chí phân loại về tỷ lệ cây sống, cây che bóng mát, năng suất vườn cây so với định mức quy định do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Giá trị vườn cây kinh doanh G (kd) = ∑Gi (kd).

3. Giá trị vườn cây để cổ phần hóa:

Giá trị vườn cây để cổ phần hóa G = Giá trị vườn cây xây dựng cơ bản G(xdcb) cộng (+) giá trị vườn cây kinh doanh G (kd).

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 05 năm 2012

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND,UBND các tỉnh,TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW & các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Ban chỉ đạo TW về phòng,chống tham nhũng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Cục TCDN

Trình Bộ:

V/v dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cà phê, vườn cây chè để cổ phần hóa

Trên cơ sở những ý kiến tham gia của Văn phòng Bộ và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục TCDN báo cáo Bộ để hoàn thiện Thông tư như sau:

1. Tổng kết đánh giá tình hình cổ phần hóa các công ty cà phê, công ty chè thời gian qua, để đúc rút kinh nghiệm hoàn thiện cơ chế:

- Về nội dung này, tại chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ đã nêu: Tổng kết thực hiện thí điểm cổ phần hóa vườn cây, rừng trồng gắn với cơ sở chế biến tại nông, lâm trường. Để triển khai, vừa qua Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển DN TW (cơ quan chủ trì tổng kết) đã có công văn số 19/BĐMDN ngày 08/03/2012 đề nghị các Tập đoàn, Tcty báo cáo tổng kết thí điểm cổ phần hóa vườn cây gắn với các nông lâm trường quốc doanh để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (CV kèm sau). Về việc này, Cục TCDN cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình để có tài liệu tổng hợp báo cáo Bộ tham gia với Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển DN TW.

- Về hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây, rừng trồng gắn với cơ sở chế biến là thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính (công văn số 442/TTg- ĐMDN ngày 15/3/2010). Thực hiện nhiệm vụ này, ngày 28/09/2011 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 132/2011/TT-BTC về hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cao su gắn với cơ sở chế biến, vì vậy Cục TCDN báo cáo Bộ là cần phải xem xét để sớm tiếp tục ban hành Thông tư hướng dẫn xác định giá trị vườn cây cà phê, vườn cây chè, không nên chờ Chính phủ tổng kết thực hiện thí điểm cổ phần hóa vườn cây, rừng trồng gắn với cơ sở chế biến tại nông, lâm trường mới ban hành Thông tư.

2. Dự thảo Điều 4 cơ quan thẩm quyền:

Trên cơ sở thực tế thực tế, Hội đồng thành viên của Tập đoàn, Tcty đang quyết định suất đầu tư nông nghiệp, tiêu chỉ phân loại vườn cây và đã được các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tcty tham gia không có ý kiến khác, nên trước đây Thông tư số 132/2011/TT-BTC hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cao su Bộ đã ban hành quy định 03 cơ quan có thẩm quyền, trong đó có Hội đồng thành viên. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu ý kiến tham gia của Văn phòng Bộ, thực tế Công ty mẹ Tcty Cà phê, Tcty Chè có đơn vị hạch toán phụ thuộc có vườn cây (khác với Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN) và để tránh tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”, Cục đã TCDN nghiên cứu để hoàn thiện lại Điều 4 dự thảo Thông tư hướng dẫn về cơ quan có thẩm quyền với nội dung:

“ Điều 4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định các nội dung liên quan được quy định tại Thông tư

1. Đối với công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (đơn vị trung ương) và công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do các Bộ quyết định thành lập là Bộ trưởng các Bộ.

2. Đối với công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (đơn vị địa phương) và công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Đối với các công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty là Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Với dự thảo hoàn thiện lại theo nội dung trên thì thẩm quyền của Hội đồng thành viên Tập đoàn, Tcty là đối với các công ty độc lập do Tập đoàn, Tcty sở hữu 100% vốn điều lệ; Thẩm quyền của Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là đối với công ty mẹ Tập đoàn, Tcty, các đơn vị độc lập thuộc Bộ, thuộc địa phương quản lý.

3. Về xác định vườn cây kinh doanh: Đối với hệ số phân loại dự thảo Thông tư đưa ra các tiêu chí về tỷ lệ cây sống, cây che bóng mát, năng suất quả tươi.

Để hướng dẫn áp dụng cho cả vườn cây cà phê và vườn cây chè, Cục TCDN hoàn thiện lại hướng dẫn có nội dung: ...tỷ lệ cây sống, cây che bóng mát, năng suất vườn cây.

4. Xác định giá trị đất của vườn cây:

Về nội dung này, UBND thành phố Hà Nội cũng đã nêu và Cục TCDN cũng đã báo cáo Bộ, nay Cục TCDN báo cáo thêm như sau:

Thông tư này chỉ hướng dẫn về phương pháp xác định giá trị vườn cây cà phê, vườn cây chè (tài sản đặc thù) được các công ty có vườn cây kiểm kê thực tế để cổ phần hóa, gồm: Vườn cây đang XDCB và vườn cây kinh doanh. Với đất là tài sản nhà nước, được nhà nước giao cho các công ty quản lý, sử dụng, không phải là tài sản đặc thù, vì vậy tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định đã quy định phương pháp xác định giá trị đất cho trường hợp công ty thuê đất, cho trường hợp công ty nhận giao đất.

Với tinh thần trên tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư về yêu cầu và nguyên tắc xác định giá trị vườn cây đã hướng dẫn đất là tài ngoài vườn cây, khi cổ phần hóa công ty, xác định giá trị đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn nghị định số 59/2011/NĐ-CP (không tính giá trị đất vào giá trì vườn cây), cụ thể: “Đối với các tài sản khác ngoài vườn cây (kể cả giá trị quyền sử dụng đất) khi thực hiện cổ phần hoá, công ty xác định giá trị tài sản theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ”.

Như vậy, giá trị đất vườn khi CPH sẽ được tính theo giá thuê đất hoặc giao đất đã được quy định tại Nghị định số 59/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn Nghị định này.

Đến nay, dự thảo Thông tư đã được soạn thảo theo đúng quy trình của Luật ban hành văn bản QPPL. Để kịp thời ban hành Thông tư theo đúng chương trình công tác Bộ giao, Cục TCDN trình Bộ xem xét, cho ban hành./.

 

 

Ngày     tháng 04 năm 2012

Cục TCDN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 55/2012/TT-BTC hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cà phê, chè gắn với cơ sở chế biến khi cổ phần hóa do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.965

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29