Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 54/2019/TT-BTC sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Số hiệu: 54/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 21/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2019/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2019

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA SỬ DỤNG DỊCH VỤ TƯ VẤN THUỘC MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN

Căn cứ Lut Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định s 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Htrợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vn viên.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên (sau đây gọi tắt là hỗ trợ tư vấn cho DNNVV) theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi tắt là Nghị định số 39/2018/NĐ-CP).

2. Thông tư này không điều chỉnh đối với:

a) Tư vấn về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Việc xác định dịch vụ tư vấn về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b) Tư vấn về trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có) cho hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp.

c) Tư vấn về quy trình, thủ tục cấp phép lần đầu cho DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục sản xuất kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà thay đổi về quy mô.

d) Tư vấn về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán cho DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

e) Các nội dung hỗ trợ tư vấn cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị quy định tại khoản 1, điểm b và d khoản 2 Điều 21; khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b và d khoản 4 Điều 24 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

- Các quy định về hỗ trợ tư vấn cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo Đề án hỗ trợ DNNVV do cơ quan chủ trì Đề án hỗ trợ DNNVV xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là UBND cấp tỉnh);

3. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV (đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có mạng lưới tư vấn viên, hoặc đơn vị thuộc UBND cấp tỉnh được giao nhiệm vụ triển khai hoạt động hỗ trợ DNNVV theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực được phân công; sau đây gọi chung là đơn vị hỗ trợ DNNVV).

Trường hợp có nhiều cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV trong cùng một bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh thì phải có một đơn vị đầu mối (đơn vị được giao chủ trì thực hiện công tác hỗ trợ phát triển DNNVV, tổng hợp dự toán, tổng hợp quyết toán kinh phí hỗ trợ tư vấn cho DNNVV). Trong đó, đơn vị đầu mối thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là một trong các đơn vị được giao tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn viên.

4. Cá nhân, tổ chức tư vấn tham gia mạng lưới tư vấn viên.

5. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ tư vấn cho DNNVV.

Điều 3. Tổ chức hoạt động hỗ trợ tư vấn cho DNNVV

Các quy định về tổ chức hoạt động hỗ trợ tư vấn cho DNNVV (bao gồm: tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên; quy trình hỗ trợ tư vấn cho DNNVV từ lựa chọn tư vấn viên, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn, ra quyết định phê duyệt hỗ trợ tư vấn; xử lý vi phạm; chế độ báo cáo, giám sát, đánh giá và các quy định khác trong tổ chức hoạt động hỗ trợ tư vấn cho DNNVV) thực hiện theo Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho DNNVV thông qua mạng lưới tư vấn viên và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 4. Nguyên tắc bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tư vấn cho DNNVV

1. Nguyên tắc bố trí:

a) Ngân sách Trung ương: bố trí kinh phí hỗ trợ tư vấn cho DNNVV trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị hỗ trợ DNNVV thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ.

b) Ngân sách địa phương: bố trí kinh phí hỗ trợ tư vấn cho DNNVV trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị hỗ trợ DNNVV thuộc UBND cấp tỉnh.

2. Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tư vấn cho DNNVV phải được lập dự toán, quản lý và sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng định mức và quy định tại Thông tư này.

3. Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tư vấn cho DNNVV thông qua đơn vị hỗ trợ DNNVV. Đơn vị hỗ trợ DNNVV không được sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tư vấn cho DNNVV để chi hoạt động bộ máy, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chi khác ngoài chi hỗ trợ tư vấn cho DNNVV.

4. Đơn vị hỗ trợ DNNVV chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định; tính trung thực, chính xác, đầy đủ pháp lý của hồ sơ, chứng từ liên quan đến sử dụng kinh phí; hạch toán, quyết toán và lưu trữ hồ sơ theo đúng chế độ quy định.

Điều 5. Lập dự toán, phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ tư vấn cho DNNVV

Việc lập dự toán, phân bổ và giao dự toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tư vấn cho DNNVV thực hiện theo quy định của pháp luật tài chính ngân sách hiện hành và quy định cụ thể tại Thông tư này.

1. Lập và tổng hp dự toán:

a) Vào thi điểm lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, căn cứ hướng dẫn xây dựng và lập dự toán ngân sách của Bộ Tài chính, văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch hỗ trợ tư vấn DNNVV, kết quả đánh giá tình hình thực hiện của năm trước năm kế hoạch và quy định tại Thông tư này, các đơn vị hỗ trợ DNNVV xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn DNNVV của năm kế hoạch, gửi đơn vị đầu mối tổng hp.

b) Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh gửi tổng hp kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ tư vấn cho DNNVV (theo mẫu phụ lục 1 kèm Thông tư này) cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước ngày 20/7) để tổng hợp chung trên phạm vi toàn quốc; đồng thời tổng hợp vào dự toán ngân sách chung năm kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình để trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Ngân sách trung ương: Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ và số kiểm tra về tổng mức kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ tư vấn cho DNNVV, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng phương án phân bổ kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ tư vấn cho DNNVV, chi tiết cho các bộ, cơ quan ngang bộ (theo mẫu phụ lục 2 Thông tư này) gửi Bộ Tài chính để xem xét, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của các bộ, cơ quan ngang bộ trình Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

- Ngân sách địa phương: Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm, Sở Tài chính phối hợp với đơn vị đầu mối xây dựng phương án phân bổ dự toán kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ tư vấn cho DNNVV, chi tiết theo các đơn vị hỗ trợ DNNVV thuộc UBND cấp tỉnh; tổng hợp vào dự toán thu, chi ngân sách địa phương trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn Luật.

2. Phân bổ và giao dự toán:

a) Ngân sách trung ương:

Căn cứ dự toán kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ tư vấn DNNVV được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện phân bổ, giao dự toán kinh phí cho các đơn vị hỗ trợ DNNVV theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, đảm bảo phù hợp với kế hoạch hỗ trợ tư vấn cho DNNVV do Bộ Kế hoạch và Đu tư thông báo.

b) Ngân sách địa phương:

Căn cứ dự toán kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ tư vấn cho DNNVV được cp có thm quyn phê duyệt, UBND cp tỉnh thực hiện phân b, giao dự toán kinh phí cho các đơn vị hỗ trợ DNNVV thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, đảm bảo phù hợp với kế hoạch hỗ trợ tư vấn cho DNNVV trên địa bàn do UBND cấp tỉnh phê duyệt hàng năm.

Điều 6. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

1. DNNVV sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mức quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

Trường hợp trong năm DNNVV đã sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên và được ngân sách nhà nước hỗ trợ nhưng giá trị hỗ trợ chưa vượt quá mức quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP, DNNVV chỉ được hỗ trợ phần còn lại và phải báo cáo rõ nội dung này trong hồ sơ gửi đơn vị hỗ trợ DNNVV để xem xét, ra quyết định phê duyệt hỗ trợ tư vấn.

2. Đơn vị hỗ trợ DNNVV có trách nhiệm xác định và ghi rõ tỷ lệ, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ trong quyết định phê duyệt hỗ trợ tư vấn cho DNNVV.

3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn, trường hp có sự điều chỉnh về giá trị hp đồng tư vấn (nhưng không thay đổi mục đích, các nội dung cơ bản của hp đồng tư vấn) mà thấp hơn số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ đã ghi trong quyết định phê duyệt hỗ trợ tư vấn, hoặc dẫn đến stiền ngân sách nhà nước hỗ trợ vượt quá tỷ lệ quy định, DNNVV báo cáo đơn vị hỗ trợ DNNVV để xác định lại số tiền ngân sách nhà nước htrợ theo giá trị hợp đồng tư vn đã điều chỉnh giảm, đảm bảo tỷ lệ hỗ trợ theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.

Điều 7. Thanh toán số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ

1. Đơn vị hỗ trợ DNNVV ra quyết định phê duyệt hỗ trợ tư vấn cho DNNVV có trách nhiệm thanh toán số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho DNNVV.

2. Trên cơ sở quyết định phê duyệt hỗ trợ tư vấn cho DNNVV và sau khi hợp đồng tư vấn giữa DNNVV với tư vấn viên kết thúc thực hiện, được nghiệm thu, thanh lý và DNNVV đã chi trả đủ chi phí tư vấn cho tư vấn viên, đơn vị hỗ trợ DNNVV thanh toán số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho DNNVV theo hình thức rút dự toán tại Kho bạc nhà nước. Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát chi theo quy định hiện hành.

DNNVV chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ cơ sở pháp lý của hợp đồng tư vấn và các hồ sơ, chứng từ liên quan đến thực hiện hợp đồng tư vấn. Tư vấn viên có trách nhiệm phối hp với đơn vị hỗ trợ DNNVV trong việc xác định tính chính xác, trung thực, đầy đủ cơ sở pháp lý của hợp đồng tư vấn và các hsơ, chứng từ liên quan đến thực hiện hp đng tư vn khi có yêu cầu.

3. Đơn vị hỗ trợ DNNVV căn cứ tình hình triển khai hoạt động tổ chức hỗ trợ tư vấn cho DNNVV, số DNNVV được hỗ trợ tư vấn phát sinh trong kỳ để thực hiện thanh toán số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho DNNVV theo định kỳ tháng, quý (Ví dụ: Đơn vị hỗ trợ DNNVV quy định việc thanh toán số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ tư vấn cho DNNVV theo định kỳ tháng. Trong tháng 3 năm 2019, tại đơn vị này phát sinh 10 DNNVV được hỗ trợ tư vấn thì thực hiện việc thanh toán thành 1 đợt cho 10 DNNVV này).

Điều 8. Quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ tư vấn cho DNNVV

1. Việc quyết toán kinh phí chi hỗ trợ tư vấn cho DNNVV được thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ kế toán ngân sách nhà nước.

2. Đơn vị hỗ trợ DNNVV có trách nhiệm thực hiện quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tư vn cho DNNVV, lập báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ tư vấn cho DNNVV (theo mẫu phụ lục 3 kèm Thông tư này), gửi đơn vị đầu mối để tổng hợp trong phạm vi bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh (theo mẫu phụ lục 4 kèm Thông tư này).

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Quốc hội;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đ
ng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, TP trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ, Công báo;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục TCDN (250 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 


Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh...

Phụ lục 1
(Ban hành kèm theo Thông tư s 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính)

 

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV NĂM...

PHẦN A- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV NĂM ... VÀ KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV NĂM...

... (Theo mẫu Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

PHẦN B- TỔNG HỢP DỰ TOÁN NNSN HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV NĂM...

Số TT

Đơn vhỗ trDNNVV/Loại DN

Số thực hiện năm ... (năm trước năm hiện hành)

Năm .... (năm hiện hành)

Dự toán năm .... (năm kế hoạch)

Ghi chú

Dự toán

Ước thực hiện

Số lượng DN

Tng sNSNN hỗ trợ (triệu đng)

Số lượng DN

Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng)

Số lượng DN

Tng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng)

Số lượng DN

Mức NSNN hỗ trợ/1 DN/1 năm (triệu đồng) (*)

Tng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k = i x j

l

I

Đơn vị A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

DN siêu nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

DN nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

DN vừa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đơn vị B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

DN siêu nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

DN nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

DN vừa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II+...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
ĐẦU MỐI
(Ký, họ tên, đóng dấu)

LÃNH ĐẠO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, UBND TỈNH
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: (*) Xác định theo khoản 3 Điều 13 NĐ số 39/2018/NĐ-CP; trường hợp cùng loại DN nhưng mc hỗ trợ khác nhau thì tính theo mức bình quân

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phụ lục 2
(Ban hành kèm theo Thông tư s 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính)

 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV NĂM...

Số TT

Bộ, cơ quan ngang bộ/Loại DN

Số thực hiện năm ... (năm trước năm hiện hành)

Năm .... (năm hiện hành)

Năm... (năm kế hoạch)

Ghi chú

Dự toán

Ước thực hiện

Dự toán của các bộ, ngành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất

Slượng DN

Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng)

Số lượng DN

Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng)

Số lượng DN

Tng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng)

Số lượng DN

Mức NSNN hỗ trợ/1 DN/1 năm (triệu đồng) (*)

Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng)

Slượng DN

Mức NSNN hỗ trợ/1 DN/1 năm (triệu đồng) (*)

Tng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k = i x j

l

m

n = l x m

o

I

Bộ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

DN siêu nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

DN nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

DN vừa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Bộ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

DN siêu nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

DN nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

DN vừa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II+...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

LÃNH ĐẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: (*) Xác định theo khoản 3 Điều 13 NĐ số 39/2018/NĐ-CP ; trường hợp cùng loại DN nhưng mức htrợ khác nhau thì tính theo mức bình quân

 

Đơn vị hỗ trợ DNNVV...

Phụ lục 3
(Ban hành kèm theo Thông tư s 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NSNN HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV

Số TT

Tên DNNVV

Mã số DN

Địa chỉ trụ sở chính

Nội dung/lĩnh vực tư vấn

Quyết định phê duyệt htrợ tư vấn (*1)

Tư vấn viên (TVV)

Hp đồng tư vấn đã thực hiện và NSNN hỗ tr

Ghi chú

Số đăng ký (*2)

Tên (*3)

Mạng lưới TTV (*4)

Ký hiệu/ngày, tháng ký hợp đồng

Giá trị hp đồng tư vấn (đồng)

Tỷ lệ NSNN hỗ tr (%)

Số tiền NSNN hỗ tr(đồng)

I

Doanh nghiệp siêu nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

DN...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

DN...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Doanh nghiệp nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

DN...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

DN...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Doanh nghiệp vừa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

DN...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

DN...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II+III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(*1) Ghi rõ ký hiệu, ngày tháng ban hành quyết định

(*2) Số đăng ký của TVV theo công bố của Bộ, cơ quan ngang bộ có TVV tham gia mạng lưới TVV

(*3) Ghi chính xác tên của cá nhân tư vấn, hoặc tchức tư vấn đm bảo thống nht với tên có số đăng ký do bộ, cơ quan ngang bộ công bố

(*4) Ghi rõ tên bộ, cơ quan ngang bộ mạng lưới TVV mà TVV đó tham gia

 

Bộ cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh…

Phụ lục 4
(Ban hành kèm theo Thông tư s 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính)

 

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN NNSN HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV NĂM ...

Số TT

Đơn vị hỗ trợ DNNVV/Loi DN

Dự toán được giao

Quyết toán

Ghi chú

Số lượng DN

Tổng sNSNN hỗ trợ (triệu đồng)

Số lượng DN

Tổng số NSNN hỗ trợ (triệu đồng)

Mức NSNN hỗ trợ/1 DN/1 năm (triệu đồng) (*)

a

b

c

d

e

f

g=f/e

h

I

Đơn vị A

 

 

 

 

 

 

1

DN siêu nhỏ

 

 

 

 

 

 

2

DN nhỏ

 

 

 

 

 

 

3

DN vừa

 

 

 

 

 

 

II

Đơn vị B

 

 

 

 

 

 

1

DN siêu nhỏ

 

 

 

 

 

 

2

DN nhỏ

 

 

 

 

 

 

3

DN vừa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng cộng (I+II+...)

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
ĐẦU MỐI
(Ký, họ tên, đóng dấu)

LÃNH ĐẠO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, UBND TỈNH
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No: 54/2019/TT-BTC

Hanoi, August 21 2019

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE ON THE MANAGEMENT AND USE OF STATE BUDGET TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN USING CONSULTANCY SERVICES PROVIDED BY CONSULTANT NETWORK

Pursuant to Law on the State budget dated June 25 2015;

Pursuant to Law on Support for small and medium-sized enterprises dated June 12 2017;

Pursuant to Decree No.163/2016/ND-CP dated December 21,2016 by the Government providing guidance on a number of articles of Law on State budget;

Pursuant to Decree No .39/2018/ND-CP dated March 11 2018 by the Government detailing a number of articles of the Law on support for small and medium-sized enterprises;

At the proposal of the Director of the Corporate Finance Department;

The Minister of Finance promulgates a Circular providing guidance on the management and use of State budget to support small and medium-sized enterprises in using consultancy services provided by consultant network.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular provides guidance on the estimation, management, use and settlement of State budget to support small and medium-sized enterprises (SMEs) in using consultancy services provided by consultant network (hereinafter referred to as “consultancy support for SMEs”) in accordance with Article 13 of Decree No. 39/2018/ND-CP dated March 11, 2018 by the Government providing guidance on a number of articles of Law on support for small and medium-sized enterprises (hereinafter referred to as Decree No. 39/2018/ND-CP)

2. This Circular does not apply to:

a) Consultation about administrative procedures in accordance with specialized laws. The Ministry of Planning and Investment shall determine and provide guidance on administrative procedures in accordance with specialized laws.

b) Consultation about order, procedures, application for establishment of an enterprise; order, procedures, application for certificate of eligibility for trade of conditional business lines (if any) to a household business registering for enterprise conversion.

c) Consultation about procedures of issuance of initial business license to SMEs converted from household business.

d) Consultation about administrative taxation procedures and accounting regulations to SMEs converted from household business within 3 years from the date of receiving the initial business license.

e) Content of consultancy for creative SME startups and SMEs engaging in industrial clusters and value chains prescribed in clause 1, points b and d clause 2 Article 21; clause 2, point b clause 3, points b and d clause 4 Article 24 of Decree No 39/2018/ND-CP.

- Authority in charge of the Scheme for support SMEs shall formulate and submit to the competent authority the regulations on consultancy for creative SME startups and SMEs engaging in industrial clusters and value chains funded by the State budget.

Article 2. Regulated entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Ministries, ministerial-level agencies, the People’s Committee of provinces and centrally-run cities (hereinafter referred to as “provincial People’s Committees”).

3. Agencies affiliated to ministries, ministerial-level agencies which have the consultant network, or units affiliated to provincial People's Committees which are assigned to implement the consultancy support in corresponding fields (hereinafter referred to as “SME supporting bodies”).

If there are several supporting SMEs affiliated to one ministry, ministerial-level agency or a provincial People’s Committee, the centralized unit must be established to undertake the support in SME development, consolidation of estimates and settlement of funding for the consultancy support for SMEs. The centralized unit affiliated to a ministry, ministerial-level agency must be one of the agencies assigned to organize the consultant network.

4. Organizations, individuals participating in the consultant network.

5. Other organizations, individuals related to the management and use of State budget for support in consultancy to SMEs.

Article 3. Organizing the consultancy support for SMEs

Regulations on the organization of consultancy support for SMEs (including: the organization and operation of the consultant network; procedures of consultancy support for SMEs from consultant selection, receiving application for consultation, decision of approving the consultation support; handling violations; regimes of report, supervision, evaluation and other provisions of the organization of consultancy support for SMEs) shall comply with Circular No. 06/2019/TT-BKHDT dated March 29, 2019 by the Ministry of Planning and Investment on guidelines for organization and operation of consultant network, consultancy support for small and medium-sized enterprises through consultant network and other amending documents (if any).

Article 4. Principles of allocating, managing and using the State budget for consultancy support for SMEs

1. Principles of allocation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) From the provincial budget: The funding for consultancy support for SMEs is allocated from annual budget estimates of SME supporting bodies affiliated to provincial People’s Committees.

2. Funds from the State budget for consultancy support for SMEs shall be estimated, managed and used for the right purpose in accordance with regulations specified in Law on State budget and this Circular.

3. The funding for consultancy support for SMEs from the State budget is allocated to SME supporting bodies. Such bodies shall not use funds from the State budget for the organization of the governing body, investment in infrastructure or any spending other than the consultancy support for SMEs.

4. SME supporting bodies shall be responsible to law for the management and use of funds; the accuracy, adequacy of documents relating to the use of funds; the accounting, settlement and storing related documents in accordance with regulations.

Article 5. Estimating, allocating and assigning the State budget for consultancy support for SMEs

The estimation, allocation and settlement of funds for consultancy support for SMEs shall comply with regulations in current laws on budget and provisions specified in this Circular.

1. Establishment and consolidation of estimates:

At the time of making the annual State budget estimate, based on the documents of the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment guiding the formulation of plans to support the use of consultancy service in SMEs, the report on the previous year’s implementation and regulations specified in this Circular, SME supporting bodies shall plan and estimate funding for the implementation of such support and submit such plan and estimate to the centralized unit.

b) Ministries, ministerial-level agencies, provincial People’s Committees shall submit the consolidated plan and estimates of budget for consultancy support for SMEs (in accordance with Appendix 1 attached to this Circular) to the Ministry of Planning and Investment before July 20 for the consolidation of the national report; and incorporate such budget into the annual budget estimate of their agencies for submission to competent authority in accordance with Law on State budget and other guiding documents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The provincial budget: Based on the capability of balancing the local government annual budget, the Department of Finance of a provincial People’s Committee shall cooperate with the centralized unit to formulate the overall plan for allocation of estimated budget for consultancy support for SMEs and the detailed plan thereof for SME supporting bodies affiliated to the provincial People’s Committee; incorporate such allocation into the estimate of the local government budget revenues and expenditures and submit such estimates to competent authorities in accordance with regulations specified in Law on State budget and other guiding documents.

2. Allocation and assignment of funds

From the State budget:

Based on the estimation of State budget for consultancy support for SMEs approved by competent authorities, ministries, ministerial-level agencies shall allocate and assign the estimated funds for SME supporting bodies in accordance with regulations specified in Law on State budget and other guiding document and the scheme for consultancy support for SMEs announced by the Ministry of Planning and Investment.

b) From the provincial budget:

Based on the estimation of provincial budget for consultancy support for SMEs approved by competent authorities, each provincial People’s Committee shall allocate and assign the estimated funds for affiliated SME supporting bodies in accordance with regulations specified in Law on State budget, other guiding documents and the approved annual scheme for consultancy support for local SMEs.

Article 6. Levels of support from the State budget

1. Enterprises using the consultancy services provided by consultant network are supported by the State budget with the amount specified in clause 3 Article 13 of Decree No. 39/2018/ND-CP.

If a SME has used the consultancy services provided by consultant network and has received the support from the State budget yet the supporting amount has not exceeded the limit specified in clause 3 Article 13 of Decree No. 39/2018/ND-CP, such SME shall only receive the remaining amount of support and report such amount to the SME supporting bodies for consideration and decision of approving the consultancy support.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. During the implementation of a consultancy contract, if there is a change in the contract’s value (the objectives, basic content of the contract remain unchanged) which leads to the increase/decrease of the supporting amount from the State budget, the SME shall report to the SME supporting body to redefine the supporting amount to be in line with the new contract's value after reduction, providing that the support rate is assigned as prescribed in clause 3 Article 13 of Decree No. 39/2018/ND-CP

Article 7. Payment for the consultancy support from the State budget

1. SME supporting bodies which decide the approval of consultancy support for SMEs are responsible for the payment for consultancy support for SMEs from the State budget.

2. Based on the decision on approving the consultancy support to a SME and the receiving amount after inspecting, completing contract and paying for consultants from such SME, the SME supporting body shall receive the funding for consultancy support for SMEs from the State Treasuries. The State Treasuries shall carry out the spending control in conformity with the applicable regulations.

SME supporting bodies shall be responsible for the accuracy, adequacy of documents relating to the consulting contracts and the implement thereof. Consultants shall cooperate with the SME supporting bodies to determine the accuracy, adequacy of documents relating to the consulting contracts and the implement thereof at request.

3. Based on the organization of consultancy support for SMEs and the number of SMEs supported in a period, SME supporting bodies shall set the receipt of payment for consultancy support for SMEs from the State budget on a monthly or quarterly basis. (Example: A SME supporting body set the receipt of payment for consultancy support for SMEs from the State budget on a monthly basis. In March 2019, 10 SMEs received the consultancy support from this supporting body. The supporting body shall receive the amount of support of 10 SMEs in one instalment in the following month).

Article 8. Settling the funding from the State budget for consultancy support for SMEs

1. The settlement of funds for the consultancy support for SMEs shall comply with regulations of Law on State budget, other guiding documents and legal normative documents on the accounting of the State budget.

2. The SME supporting bodies shall settle the funding from the State budget for consultancy support for SMEs, form reports of settlement of such funding for SMEs (in accordance with Appendix 3 attached to this Circular) and submit the consolidated report to the centralized unit for consolidation at ministries, ministerial-level or provincial People’s Committee level (in accordance with Appendix 4 attached to this Circular).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular takes effect on October 10 2019.

2. Any problem arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Finance for consideration and settlement./.

 

 

PP MINISTER
DEPUTY MINISTER
Huynh Quang Hai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 54/2019/TT-BTC ngày 21/08/2019 về hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.302

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43