Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH quản lý lao động tiền lương thù lao Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng

Số hiệu: 37/2016/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 25/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

 

- Theo Thông tư số 37/2016 thì việc quản lý lao động, xác định quỹ tiền lương kế hoạch, đơn giá tiền lương, tạm ứng tiền lương, quỹ tiền lương thực hiện, phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động tại công ty Quản lý tài sản thực hiện theo Thông tư 26/2016/BLĐTBXH về quản lý lao động tiền lương công ty TNHH 100% vốn Nhà nước.
 
Cũng theo Thông tư 37, công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng xác định chỉ tiêu năng suất lao động bình quân bằng chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương. Còn chỉ tiêu lợi nhuận được thay bằng chỉ tiêu số tiền thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.
 
- Đối với tiền lương, thù lao, tiền thưởng Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng được Thông tư 37/2016 hướng dẫn thực hiện theo Thông tư 27/2016/BLĐTBXH về tiền lương, thưởng đối với công ty TNHH 100% vốn nhà nước.
 
- Bên cạnh đó, theo Thông tư 37/TT-BLĐTBXH, khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện cho người lao động Công ty Quản lý tài sản được loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, số tiền thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt như: Nhà nước điều chỉnh giá; thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh; có sự can thiệp của Nhà nước.
 
Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng có hiệu lực ngày 10/12/2016.

BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2016/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG TRONG CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam; Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2015 và Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đi với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vn điều lệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động - Tiền lương;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (sau đây gọi tắt là VAMC).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

3. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng quy định tại Thông tư này.

Mục 2. QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 3. Quản lý lao động, quỹ tiền lương kế hoạch, đơn giá tiền lương, tạm ứng tiền lương, quỹ tiền lương thực hiện, phân phối tiền lương, tiền thưởng

1. VAMC thực hiện quản lý lao động, xác định quỹ tiền lương kế hoạch, đơn giá tiền lương, tạm ứng tiền lương, quỹ tiền lương thực hiện, phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo quy định tại Mục 2; Điều 9, 10, 13 Mục 3 và Mục 4 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH).

2. Khi xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch, mức tiền lương bình quân thực hiện để tính quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện theo quy định tại Điều 9 và Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH, VAMC xác định chỉ tiêu năng suất lao động bình quân và lợi nhuận như sau:

a) Chỉ tiêu năng suất lao động bình quân (kế hoạch, thực hiện trong năm hoặc thực hiện của năm trước liền kề) được tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương, trong đó chỉ tiêu tổng doanh thu và tổng chi phí được xác định theo quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013, Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với VAMC.

b) Chỉ tiêu lợi nhuận (kế hoạch, thực hiện trong năm hoặc thực hiện của năm trước liền kề) được thay bằng chỉ tiêu số tiền thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Điều 4. Loại trừ các yếu tố khách quan khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động

1. Khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, VAMC loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, số tiền thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt, bao gồm:

a) nh hưởng của các yếu tố khách quan quy định tại Điều 11 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH.

b) Nhà nước có quyết định can thiệp làm ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến việc mua hoặc bán khoản nợ xấu và tài sản đảm bảo; điều chỉnh tỷ lệ tính trên số tiền thu hồi của khoản nợ xấu được VAMC mua bằng trái phiếu đặc biệt; điều chỉnh tỷ lệ tính trên số dư còn lại cuối kỳ của khoản nợ mà VAMC đã mua bằng trái phiếu đặc biệt.

c) VAMC thực hiện các khoản đầu tư mới cho hoạt động kinh doanh (không bao gồm các khoản đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tài sản đảm bảo các khoản nợ VAMC đã mua để cải tạo thành trụ sở làm việc hoặc cho thuê).

2. Việc loại trừ yếu tố khách quan quy định tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo nguyên tắc như sau:

a) Năng suất lao động, số tiền thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan phải được lượng hóa và tính toán bằng số liệu cụ thể.

b) Yếu tố khách quan làm giảm (hoặc tăng) năng suất lao động, số tiền thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt thì được cộng thêm (hoặc giảm trừ) phần năng suất lao động, số tiền thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt giảm (hoặc tăng) tương ứng vào chỉ tiêu năng suất lao động, số tiền thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt trong năm.

c) Khi xác định quỹ tiền lương thực hiện, VAMC phải đánh giá lại việc thực hiện các yếu tố khách quan so với kế hoạch để loại trừ ảnh hưởng đến năng suất lao động, số tiền thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Mục 3. QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Xếp lương đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát VAMC được xếp lương theo quy định tại Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH).

Điều 6. Xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và trả lương, thù lao, tiền thưởng

1. Việc xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch; xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng; trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Điều 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 và Điều 19 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH.

2. Khi xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch, quỹ tiền lương, thù lao thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều này, VAMC thực hiện một số quy định sau:

a) Chỉ tiêu năng suất lao động bình quân và lợi nhuận làm căn cứ để xác định quỹ tiền lương, thù lao, mức tiền lương bình quân được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này;

b) Việc loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, số tiền thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Mục 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Tổng giám đốc VAMC có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 17 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH.

2. Hội đồng thành viên VAMC có trách nhiệm:

a) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 18 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXHĐiều 20 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH. Khi gửi các báo cáo tiền lương, tiền thưởng cho cơ quan đại diện chủ sở hữu thì đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra và giám sát chung.

b) Xác định khoản tiền lương, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Thông tư này và trích nộp cho cơ quan đại diện chủ sở hữu để chi trả gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng người.

3. Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, thẩm định, kiến nghị các nội dung về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng như quy định đối với chức danh Kiểm soát viên tại Điều 19 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXHĐiều 21 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH và theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của VAMC.

4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với VAMC (Ngân hàng Nhà nước) có trách nhiệm:

a) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 20 Thông tư số 26/2016/TT- BLĐTBXHĐiều 22 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH. Khi gửi ý kiến cho VAMC về quỹ tiền lương, tiền thưởng hàng năm thì đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát chung.

b) Tiếp nhận, rà soát, có ý kiến về các yếu tố khách quan (nếu có) theo quy định tại Thông tư này làm cơ sở để VAMC xác định tiền lương của người lao động và tiền lương, thù lao của người quản lý.

c) Tổ chức quản lý, đánh giá, trả lương, thù lao, tiền thưởng và thực hiện các chế độ đối với Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát của VAMC như đối với chức danh Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2016. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Thông tư số 31/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

3. Người quản lý chuyên trách tiếp tục xếp lương theo hạng VAMC được xếp. Sau 3 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, VAMC thực hiện việc xếp hạng theo quy định chung của nhà nước.

4. VAMC áp dụng mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động và người quản lý theo quy định tại khoản 4, Điều 22 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXHkhoản 4, Điều 25 Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn bổ sung kịp thi.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc CP;

- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Ủy ban giám sát tài chính QG;
- T
òa án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng TTĐT của Chính phủ;
- Cổng TTĐT của Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Doãn Mậu Diệp

 

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 37/2016/TT-BLDTBXH

Hanoi, October 25, 2016

 

CIRCULAR

ON GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF EMPLOYMENT, WAGES, REMUNERATION AND BONUSES PAID TO EMPLOYEES WORKING IN VIETNAM ASSET MANAGEMENT COMPANY

Pursuant to the Decree No. 106/2012/ND-CP dated December 20, 2012 by the Government, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

Pursuant to Decree No. 53/2013/ND-CP dated May 18, 2013 by the Government on the establishment, organization and operation of Vietnam Asset Management Company; Decree No. 34/2015/ND-CP dated March 31, 2015 and the Government's Decree No. 18/2016/ND-CP dated March 18, 2016 on amendments to Decree No. 53/2013/ND-CP dated May 18, 2015 by the Government on the establishment, organization and operation of Vietnam Asset Management Company;

Pursuant to the Government's Decree No. 51/2016/ND-CP dated June 13, 2016 on management of employees, wages, remuneration, and bonuses paid to employees in single-member limited liability companies of which charter capital is wholly owned by the State; the Government's Decree No. 52/2016/ND-CP dated June 13, 2016 on management of employees, wages, remuneration, and bonuses paid to managers in single-member limited liability companies of which charter capital is wholly owned by the State;

At the request of Director of Department of Labor and Wage;

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs promulgates the Circular guiding the management of employment, wages, remuneration, and bonuses paid to employees working in Vietnam Asset Management Company.

Section 1. GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

This Circular provides guidelines for the management of employment, wages, remunerations and bonuses paid to employees, the President of the Board of members, members of the Board of members, the General Director, the Deputy General Director, the Chief accountant, the Leader of the Control Board and members of the Control Board in Vietnam Asset Management Company (hereinafter referred to as VAMC).

Article 2. Regulated entities

1. Any employee working under a labor contract as prescribed in the Labor Code.

2. The President of the Board of members and members of the Board of members, the General Director, the Deputy General Director, the Chief accountant, the Leader of the Control Board and members of the Control Board.

3. Any agency, organization or individual relating to the management of employment, wages, remunerations and bonuses prescribed in this Circular.

Section 2. MANAGEMENT OF EMPLOYMENT, WAGES AND BONUSES PAID TO EMPLOYEES

Article 3. Management of employment, planned wage fund, wage rate, wage advances, realized wage funds and distribution of wages and bonuses

1. VAMC carries out the management of employment, determination of planned wage fund, wage rate, wage advances, realized wage fund and distribution of wages and bonuses to employees as prescribed in Section 2; Articles 9, 10, 13 Section 3 and Section 4 of Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH dated September 9, 2016 by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs on guidelines for the management of employment, wages and bonuses paid to employees in single-member limited liability companies of which charter capital is wholly owned by the State (hereinafter referred to as Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH).

2. When determining the planned average wage amount and realized average wage amount for the purpose of identifying the planned wage fund, realized wage fund as prescribed in Article 9 and Article 14 of Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH, VAMC shall determine the average productivity and profits as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The profit (planned or realized in the mentioned year or realized in the preceding year) is replaced with the “collected debts bought with special bonds”.

Article 4. Exclusion of objective factors when determining planned and realized wage fund for employees

1. When determining planned and realized wage funds for employees, VAMC may exclude the objective factors affecting their productivity, collected money and bad debts bought with special bonds, including:

a) Objective factors prescribed in Article 11 of Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH.

b) The State decides to directly affect the amount of collected bad debts bought with special bonds or directly affect the purchase of bad debts and security property; adjust the ratio calculated according to the amount collected from bad debts bought by VAMC with special bonds and adjust the ratio calculated according to the remaining balance of the debts VAMC bought with special bonds.

c) VAMC provides new investments in business (excluding investments, repair and upgrading of security properties VAMC has bought for building headquarters or for lease).

2. The exclusion of objective factors specified in Clause 1 of this Article shall be carried out as follows:

a) Productivity, recovered amount of bad debts bought with special bonds affected by objective factors shall be quantified and calculated with specific figures.

b) Any objective factors decreasing (or increasing) the productivity and/or the recovered amount of bad debts bought with special bonds is eligible for the addition (or deduction) of the corresponding productivity and/or the recovered amount of bad debts bought with special bonds decreased (or increased) to the productivity standard and/or the recovery amount of bad debts bought with special bonds in the year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 3. MANAGEMENT OF WAGES, REMUNERATION AND BONUSES OF BOARD OF MEMBERS, GENERAL DIRECTOR, DEPUTY GENERAL DIRECTOR, CHIEF ACCOUNTANT AND THE CONTROL BOARD MEMBERS

Article 5. Determination of wages of President of the Board of members and members of the Board of members, the General Director, the Deputy General Director, the Chief accountant, the Leader of the Control Board and members of the Control Board

President of the Board of members, full-time members of Board of members, General Director, Deputy General Director, Chief accountant, Head of Control Board, and members of Control Board of VAMC shall have their wages determined in accordance with Circular No. 27/2016/TT-BLDTBXH dated September 1, 2016 by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs on guidelines for wages, remuneration and bonuses paid to managers in single-member limited liability companies of which charter capital is wholly owned by the State (hereinafter referred to as Circular No. 27/2016/TT-BLDTBXH).

Article 6. Determination of fund for wages, remuneration, bonuses and payment of wages, remuneration and bonuses

1. Planned wage/remuneration fund; realized wage/remuneration fund, bonus fund; payment of wages/remuneration, bonuses for President of the Member assembly and members of Member assembly, the General Director, Deputy General Director, Chief accountant, Leader and members of the Control Board shall be determined in accordance with regulations in Articles 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 of Circular No. 27/2016/TT-BLDTBXH.

2. Requirements of determination of the fund for wages/remuneration under plan, fund for wages/remuneration for implementation specified in Clause 1 of this Article:

a) The average productivity and profits as the basis for the determination of funds for wages/remuneration and the average wages shall be calculated according to regulations in Clause 2 Article 3 of this Circular;

b) The exclusion of objective factors affecting the productivity and the recovery amount of bad debts bought with special bonds shall comply with regulations in Article 4 of this Circular.

Section 4. IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The General Director of VAMC shall fulfill tasks prescribed in Article 17 of Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH.

2. Responsibilities of the Member assembly of VAMC:

a) Fulfill the tasks specified in Article 18 of Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH and Article 20 of Circular No. 27/2016/TT-BLDTBXH. Send the reports on wages and bonuses to the owner’s representative and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for general supervision.

b) Determine the amount of wages/bonuses for the Leader and members of the Control Board as prescribed in this Circular and submit a part of it to pay to the owner’s representative according to the performance of each person.

3. The Leader and members of the Control Board shall conduct inspection, supervision, appraisal and shall make proposal for the management of employees, wages, remuneration, and bonuses similarly to the role of the Controller according to regulations in Article 19 of Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH and Article 21 of Circular No. 27/2016/TT-BLDTBXH and in accordance with Charter of organization and operation of VAMC.

4. Responsibilities of the owner’s representative of VAMC (the State Bank):

a) Fulfill the tasks specified in Article 20 of Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH and Article 22 of Circular No. 27/2016/TT-BLDTBXH. Give statements on the annual fund for wages and bonuses to VAMC and concurrently forward them to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for general supervision.

b) Receive, review, and give comments about the objective factors (if any) as prescribed in this Circular as the basis for VAMC to determine wage amounts paid to employees and wage and remuneration amounts paid to managers.

c) Carry out the management and assessment, pay wages, remuneration and bonuses and comply with policies applicable to the Leader and members of the Control Board of VAMC similarly to the role of the Head of Control Board and Controllers according to regulations in Article 19 of Circular No. 27/2016/TT-BLDTBXH.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular comes into force from December 10, 2016. Policies specified in this Circular shall take effect from January 1, 2016.

2. Circular No. 31/2015/TT-BLDTBXH dated August 31, 2015 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs on guidelines for management of employment, wages, remuneration and bonuses in VAMC shall be annulled from the effective date of this Circular.

3. The full-time managers shall keep having their wages determined according to the wage levels prescribed by VAMC. After 3 years from the effective date of this Circular, VAMC shall carry out the determination of wage levels as prescribed in statutory regulations of the State.

4. VAMC shall apply the rate of meal allowance between shifts paid to employees and managers as prescribed in Clause 4, Article 22 of Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH and Clause 4, Article 25 of Circular No. 27/2016/TT-BLDTBXH.

Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for consideration

 

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER




Doan Mau Diep

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.506

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27