Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 28TC/CĐKT năm 1995 hướng dẫn sử dụng sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ áp dụng trong các doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 28TC/CĐKT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hồ Tế
Ngày ban hành: 31/03/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
cvncnmhvlktrre

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28 TC/CĐKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 1995

 

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 28 TC/CĐKT NGÀY 31/3/1995HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ ÁP DỤNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Để việc thử nghiệm hệ thống kế toán mới được thuận lợi, phù hợp với  "Hệ thống tài khoản kế toán  áp dụng cho các doanh nghiệp",  ban hành kèm theo quyết định số 1205 TC/CĐKT ngày 14/12/1994 của Bộ Tài chính, trong khi chưa ban hành  mới chế độ sổ kế toán, Bộ Tài chính qui định và hướng dẫn nội dung, phương pháp ghi sổ của hình thức kế toán nhật ký chứng từ áp dụng cho các doanh nghiệp như sau:

I - HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHỨNG TỪ HƯỚNG DẪN TRONG THÔNG TƯ NÀY VẪN ĐẢM BẢO TÔN TRỌNG NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN  ĐÃ ĐƯỢC QUI ĐỊNH TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 19 TC/ CĐKT NGÀY 31/3/1990 CUẨ BỘ TÀI CHÍNH.

việc qui định và hướng dẫn chủ yếu dựa vào đặc điểm và yêu cầu quản lý  của ngành sản xuất công nghiệp, có tính đến một số đặc điểm của những ngành kinh doanh khác. Vì vậy,  từng ngành và từng lĩnh vực SXKD cần có sự xem xét kỹ lưỡng, cụ thể hoá phù hợp với đặc điểm, yêu cầu và trình độ quản lý.

II - QUI ĐỊNH LẠI CÁC TÀI KHOẢN PHẢN ÁNH TRONG CÁC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ, BẢNG KÊ, BẢNG PHÂN BỔ  VÀ SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT:

Danh mục và nội dung cụ thể của các loại sổ qui định trong bảng phụ lục số 01 đính kèm.

III - HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP GHI TRÊN MỘT SỐ NHẬT KÝ CHỨNG TỪ  CHỦ YÊU

1/ Nhật ký chứng từ số 5 và sổ chi tiết số 2: Bổ sung thêm 2 nội dung sau:

- Trường hợp nhận tiền ứng trước của khách háng cũng được phản ánh ở sổ chi tiết số 2 và nhật ký chứng từ số 5. Khi nhận tiền ứng trước của khách háng ghi: Nợ TK 111, 112........ Có TK 321. Khi bán sản phẩm, hàng hoá, lao vụ dịch vụ ghi : Nợ TK 321, có TK 511. Cuối tháng, nếu TK 321 có số dư Nợ thì kết chuyển sang tài khoản 131, (ghi : Nợ TK 131, có TK 321).

Do  quan hệ thanh toán , cuối kỳ kế toán, nếu chi tiết khách hàng phản ánh trên TK 131 “phải thu của khách hàng” có số dư Có do đã thu qua số phải thu thì phải lập bút toán chuển số dư đó sang TK 321”phải trả cho người cung cấp”, ghi nợ TK131, Có TK 321 để phản ánh vào Nhật ký chứng từ số 5và sổ chi tiết số 2 chi tiết cho từng khách hàng.

2/ Nhật ký chứng từ số 7 và các bảng kê, Bảng phân bổ, sổ kế toán chi tiết.

Hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh phải phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi chi phí thực tế phát sinh trong qúa trình sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm bao gồm các chi phí sản xuất trực tiếp và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh phải chú ý các điểm sau đây:

- Bảng kê số 4 được trên cơ sở tổng hợp số phát sinh có của các TK 151, 152, 153,  214, 142, 325, 324, 328, 111, 112, 113... đối ứng nợ với các tài khoản liên quan phản ánh các chi phí trực tiếp sản xuất (TK 154, TK631, TK621, TK622, TK 617)và được tập hợp theo từng phân xưởng, bộ phận sản xuất và chi tiết cho từng sản phẩm, dịch vụ.

- Bảng kê số 5 được mở trên cơ sở tổng hợp số phát sinh có của các tài khoản 152, 153, 142, 214, 325, 328, 111, 112, 113, 321....... đối ứng nợ với các tài khoản liên quan phản ánh  chi phí quản lý và chi phí chung phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc chi phí đầu tư XDCB (TK 641, TK642, TK 231). Trong từng tài khoản chi tiết theo yếu tố và nội dung chi phí: Nhân viên, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ đồ dùng...

Căn cứ vào bảng phân bổ số 1, 2, 3, các bảng kê và nhật ký chứng tư có liên quan để ghi vào các cột và các dòng phù hợp với bảng kê số 4 và số 5. Số liệu tổng hợp của các bảng kê số 4 và bảng kê số 5 dùng để ghi vào nhật ký chúng từ số 7.

- Nhật ký chứng từ số 7 tổng hợp toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, dùng để ghi Có các tài khoản liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh như TK 142, 151, 152, 153, 154, 214, 231, 324, 325,  328, 611, 621, 622, 627, 631 và một số tài khoản đã phản ánh ở các Nhật ký chứng từ khác, nhưng có liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong kỳ, và dùng để ghi nợ các tài khoản 154, 631, 621, 622, 627,142, 325, 641, 642.

- Phương pháp ghi chép nhật ký  chứng từ số 7 cần chú ý:

Phần 1:

TẬP HỢP CHI PHÍ SXKD TOÀN DOANH NGHIỆP, PHẢN ÁNH TOÀN BỘ SỐ PHÁT SINH BÊN CÓ CỦA CÁC TÀI KHOẢN LIÊN QUAN ĐẾN CHI PHÍ SXKD

Cơ sở để ghi phần này  là:

- Căn cứ vào dòng cộng nợ của các tài khoản  154, 631, 621, 622, 627 trên các bảng kê số 4 để xác định số tổng cộng nợ của từng TK 154, 631, 621, 622, 627, ghi vào các cột và dòng phù hợp của phần này.

- Lấy số liệu từ Bảng kê số 5 phần ghi bên Nợ của các TK 641; 642, để ghi vào các dòng liên quan.

- Lấy số liệu từ bảng kê số 6, phần ghi bên nợ của TK 142 và của TK 325 để ghi vào các dòng Nợ TK 142 và nợ TK 325 của phần này.

- Căn cứ vào các Bảng phân bổ, các Nhật ký chứng từ  và các chứng từ có liên quan để ghi vào các dòng phù hợp trên mục B phần I của nhật ký chứng từ số 7.

- Số liệu tổng cộng của phần I được sử dụng để ghi vào sổ cái.

Phần 2:

CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ:

Theo qui định hiện hành, chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gồm 6 yếu tố chi phí:

- Nguyên liệu và vật liệu

- Nhiên liệu, động lực.

- Tiền lương và các khoản phụ cấp

- Khấu hao TSCĐ

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí bằng tiền khác

Cách lập phần II NKCT số 7

1/ Yếu tố nguyên liệu và vật liệu:

- Căn cứ vào số phát sinh bên có của các TK 151, 152, 153 đối ứng với nợ các tài khoản ghi ở mục A phần I trên nhật ký chứng từ số 7 sau khi trừ đi phần nhiên liệu xuất dùng vào SXKD để vào các dòng phù hợp của phần này.

- Căn cứ vào chứng từ và các sổ kế toán có liên quan để xác định phần nguyên liệu mua ngoài không qua nhập kho đưa ngay sử dụng để ghi vào yếu tố nguyên liệu vật liệu  ở các dòng phù hợp của phần II Nhật ký chứng từ số 7.

2/ Yếu tố nhiên liệu, động lực:

Căn cứ  vào các chứng từ và sổ kế toán có liên quan để xác định phần nhiên liệu động lực đưa vào sản xuất kinh doanh trong kỳ, để ghi vào yếu tố nhiên liệu động lực ở các dòng phù hợp của phần II nhật ký chứng từ số 7.

Yếu tố chi phí nguyên vật liệu và nhiên liệu khi tính phải loại trừ nguyên liệu, vật liệu nhiên liệu dùng không hết nhập lại kho.

3/ Yếu tố tiền lương và các khoản phụ cấp:

Căn cứ vào số phát sinh bên Có TK 324 đối ứng Nợ các Tài khoản ghi ở Mục A phần I trên nhật ký chứng từ số 7để ghi vào yếu tố tiền lương và các khoản phụ cấp ở các dòng phù hợp của phần II nhật ký chứng từ số 7.

4/ Yếu tố khấu hao TSCĐ:

Căn cứ vào số phát sinh bên Có TK 214 đối ứng Nợ các tài khoản ghi ở Mục A phần I trên Nhật ký chứng từ số 7 để  ghi vào yếu tố khấu hao TSCĐ  ở các dòng phù hợp của phần II NKCT số 7.

5/ Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài:

Căn cứ vào các bảng kê,  sổ chi tiết, nhật ký chứng từ số 5, 2, 1.... liên quan, xác định phần chi phí dịch vụ mua ngoài để ghi vào  cột 7 vào các dòng phù hợp trên phần II của Nhật ký chứng từ số 7.

6/ Yếu tố chi phí bằng tiền khác:

Căn cứ vào các Bảng kê,  sổ chi tiết, nhật ký chứng từ số 5,1, 2.... liên quan, xác định phần chi phí bằng tiền khác để ghi vào cột 8 vào các dòng phù hợp trên phần II của nhật ký chứng từ số 7.

Phần 3:

LUÂN CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG TÍNH VÀO CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

Cách lập phần III NKCT số 7:

- Căn cứ vào số phát sinh bên Có TK 154 hoặc TK 631 đối ứng nợ các TK 154, 631, 142, 325, 621, 627, 641, 642, ở mục A phần I trên nhật ký chứng từ số 7 để ghi vào cột 3 ở các dòng TK 154, 631, 142, 325, 621, 627, 641, 642 cho phù hợp của phần III NKCT số 7.

- Căn cứ vào số phát sinh bên có TK 621 đối ứng Nợ các TK 154, 631 ở mục A phần I trên Nhật ký chứng từ số 7 để ghi vào cột 4 ở dòng TK 154 hoặc dòng TK 631 ở phần III NKCT số 7.

- Căn cứ vào số phát sinh bên có TK 622 đối ứng nợ các TK 154, 631 ở mục A phần I trên Nhật ký chứng từ số 7 để ghi vào cột 5 ở dòng  TK 154 hoặc dòng TK 631 ở phần III NKCT số 7.

-  Căn cứ vào số phát sinh bên có TK 627 đối ứng Nợ các TK 154, 631 ở mục A phần I trên nhật ký chứng từ số 7 để ghi vào cột 6 ở dòng TK 154 hoặc dòng TK 631 ở phần III NKCT số 7.

- Căn cứ vào số phát sinh bên có TK 142, 325 đối ứng Nợ các TK 154, 631, 621, 627, 641, 642  ở mục A phần I trên nhật ký chứng từ số 7 để ghi vào cột 7 hoặc cột 8 ở các dòng TK 154, 631, 621, 627, 641, 642, cho phù hợp ở phần III NKCT số 7.

3/ Nhật ký chứng từ số 8, Bảng kê số 11 và sổ chi tiết số 4:

Bổ sung thêm 2 nội dung sau:

- Trường hợp ứng tiền trước cho người cung cấp cũng được phản ánh vào nhật ký chứng từ số 8, Bảng kê số 11và sổ chi tiết số số 4. Khi ứng trước tiền cho người cung cấp ghi: Nợ TK 131, Có TK 111, 112.... Khi nhận hàng hoá, lao vụ, dịch vụ ghi: Nợ các TK liên quan, Có TK 131. Cuối tháng nếu TK 131 có số dư có thì kết chuyển sang TK 321 (Ghi: Nợ TK 131, Có TK 321).

- Do quan hệ thanh toán, cuối kỳ kế toán,  nếu chi tiết người cung cấp phản ánh trên TK321 có số dư nợ do trả quá số phải trả thì phải lập bút toán chuyển số dư đó sang TK 131 (ghi NợTK 131, Có TK 321) để phản ánh vào Nhật ký chứng từ số 8, Bảng kê số 11 và sổ chi tiết số 4.

4/ Nhật ký chứng từ số 10 và sổ chi tiết số 6:

Bổ sung ghi sổ chi tiết số 6 trước khi ghi Nhật ký chứng từ số 10 các nội dung sau:

- Do quan hệ thanh toán, cuối kỳ kế toán, nếu chi tiết các khoản phải thu đã thu quá ở các TK 138 và các TK 141 nên có số dư có thì phải lập bút toán chuyển số dư có các tài khoản trên sangTK 328.

- Cuối kỳ kế toán, nếu chi tiết các khoản phải trả đã phản ánh ở các TK 323, 324, 328 có số dư nợ thì phải lập bút toán chuyên số dư Nợ các tài khoản trên sang tài khoản 138 (ghi Nợ TK 138, Có TK 323 hoặc 324, 328).

Do đó sổ chi tiết số 6 phản ánh chi tiết cho từng tài khoản liên quan đến các nội dung trên cũng phải được ghi bổ sung cho phù hợp. Số liệu tổng cộng của các sổ chi tiết này được dùng để ghi vào Nhật ký chứng từ số 10.

IV - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý KHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1/ Tất cả các số liệu kế toán trước và sau khi chuyển sổ phải đầy đủ, chính xác, đảm bảo đối chiếu khớp đúng giữa giá trị và hiện vật, giữa số liệu kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, giữa số ghi trên sổ và số thực tế hiện có.

2/ Phải có sự phân công lại các phần hành công tác kế toán cho từng nhân viên kế toán theo sự phân loại tài khoản kế toán mới cho phù hợp.

3/ Phải có sự thống nhất trước giữa các nhân viên kế toán các phần hành kế toán trong mối quan hệ của việc chuyển số dư và việc ghi chép giữa các Nhật ký chứng từ, bảng kê và sổ chi tiết với nhau.

Căn cứ vào Thông tư này, các Bộ, Tổng cục chủ quản qui định mẫu số cụ thể áp dụng cho các đơn vị thuộc ngành, Địa phương và ban hành sau khi thoả thuận với Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán) để thống nhất giải quyết.

PHỤ LỤC SỐ 1

Hệ thống sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ

 

Số hiệu sổ

 

NKCT

Bảng kê

Bảng phân bổ

Sổ chi tiết

Nội dung sổ

 

 

 

 

I -Hạch toán vốn bằng tiền:

1/ NKCT

 

 

 

- Ghi Có TK 111 “Tiền mặt”

 

1/BK

 

 

- Ghi Nợ TK 111 “Tiền mặt”

2/NKCT

 

 

 

- Ghi Có TK 112 “Tiền gửi Ngân hàng”

 

2/BK

 

 

- Ghi Nợ TK 112 “Tiền gửi Ngân hàng”

3/ NKCT

 

 

 

- Ghi Có TK 113 “Tiền đang chuyển”

4/ NKCT

 

 

 

- Ghi Có TK 311, 315, 331, 332

 

 

 

1/SCT

Sổ chi tiết dùng chung cho các TK 311, 315, 331, 332.

 

 

 

 

II - Hạch toán thanh toán với người cung cấp và mua hàng:

5/NKCT

 

 

 

- Ghi có TK 321 “Phải trả cho người cung cấp”.

 

 

 

2/SCT

- Sổ chi tiết thanh toán với người cung cấp.

6/ NKCT

 

 

 

- Ghi có TK 157” Hàng mua đang đi đường”

 

 

 

 

III-Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh

7/NKCT

 

 

 

- Ghi Có các TK 142, 151, 152, 153, 154, 214, 231, 324, 325, 611, 621, 622, 627, 631.

 

3/KB

 

 

- Bảng tính giá thành thực tế vật liệu và công cụ, dụng cụ

 

4/BK

 

 

- Tập hợp chi phí sản xuất theo phân xưởng (TK 154, 631, 621, 622, 627)

 

5/BK

 

 

- Bảng kê tập hợp chi phí bán hàng (TK 641) chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642) chi phí đầu tư XDCB (TK 231)

 

6/BK

 

 

- Bảng kê chi phí trả trước (TK 142), chi phí phải trả (TK 325).

 

 

1/BPB

 

- Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiêm Xã hội

 

 

2/BPB

 

- Bảng phân bổ nguyên liêu, vật liệu và công cụ, dụng cụ.

 

 

3/BPB

 

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ.

 

 

 

 

IV - Hạch toán hàng hoá, thành phẩm, doanh thu và kết quả, thanh toán với khách hàng:

8/NKCT

 

 

 

- Ghi Có TK 155, 156, 158, 159, 131, 511, 521, 531, 532, 559, 632, 641, 642, 711, 721, 811, 821, 911.

 

 

 

3/SCT

- Sổ chi tiết dùng chung cho các TK 511, 521, 531, 532, 559, 632, 711, 721, 811, 821, 911, 159.

 

8/BK

 

 

- Bảng kê nhập, xuất, tồn kho thành phẩm (TK 155), hàng hoá (TK 156).

 

9/ BK

 

 

- Bảng tính giá thực tế thành phẩm, hàng hoá

 

10/ BK

 

 

-Bảng kê hàng gửi đi bán (TK 158)

 

11/BK

 

 

- Bảng kê thanh toán với người mua (TK 131)

 

 

 

4/SCT

- Sổ chi tiết thanh toán với người mua (TK 131)

 

 

 

 

V/ Hạch toán tài sản cố định:

9/NKCT

 

 

 

- Ghi có các TK 211, 212, 213.

 

 

 

5/SCT

- Sổ chi tiết TSCĐ (TK 211, 212, 213)

 

 

 

 

VI - Hạch toán các nghiệp vụ khác

10/NKCT

 

 

 

- Ghi có các TK 121, 128, 129, 133, 134, 138, 139, 141, 161, 221, 222, 228, 229, 241, 323, 326, 328, 333, 411, 412, 413, 414, 421, 422, 431, 441, 461.

 

 

 

6/SCT

- Sổ chi tiết dùng chung cho các TK

 

 

 

 

VII/ Sổ cái

(Trang sau có biểu ngang)

Bộ, Tổng cục...............

Đơn vị:....................                                                                                                                              Mẫu số 01/NKCT

                                                                                                                                                                        Ban hành theo TT số 28                Nhật ký chứng từ số 1                                                                                                                           Ngày 31 tháng 3 năm 1995

                                                Ghi có Tài khoản 111 “tiền mặt”                                                               Của Bộ Tài chính

                                                Tháng......... năm..........

S TT

Ngày

Ghi có TK 111, ghi nợ các tài khoản

 

 

112

113

121

128

131

133

134

138

141

142

151

152

153

156

157

211

213

221

222

228

321

324

641

642

.....

ccộng có TK 111

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã ghi sổ cái ngày.... tháng ....năm ....                                                                                               Ngày .... tháng...... năm

Kế toán tổng hợp ký               Kế toán trưởng ký                                                                                                Kế toán ghi sổ ký   

     (Họ và tên)                             (Họ và tên)                                                                                                            (Họ và tên)

Bộ, Tổng cục...............

Đơn vị:....................                                                                                                                              Mẫu số 01/BK

                                                                                                                                                            Ban hành theo TT số 28                                 Bảng kê số 1                                                                                                                             Ngày 31 tháng 3 năm 1995

                                                Ghi Nợ Tài khoản 111 “Tiền mặt”                                                 Của Bộ Tài chính

                                                Tháng......... năm..........

                                                                                                                                                                        Số dư đâu tháng:

Số TT

Ngày

Ghi Nợ TK 111, ghi Có các tài khoản

Cộng dư cuối ngày

 

 

112

121

128

131

133

134

138

...

321

311

511

...

711

721

...

Cộng nợ TK 111

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Số dư cuối tháng ..................

                                                                                                                                                Ngày .... tháng..... năm.....

                        Kế toán trưởng ký                                                                                             Kế toán ghi sổ ký

                        (Họ và tên)                                                                                                          (Họ và tên)

 

Bộ, Tổng cục...............

Đơn vị:....................                                                                                                                  Mẫu số 02/NKCT

                                                                                                                                                            Ban hành theo TT số 28                                 Nhật ký chứng từ  số 2                                                                                                  Ngày 31 tháng 3 năm 1995

                                                Ghi Có Tài khoản 112 “Tiền gửi Ngân hàng”                                  Của Bộ Tài chính

                                                Tháng......... năm..........

Số TT

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Có TK 112, ghi Nợ các tài khoản

Cộng có KT 112

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

111

121

128

151

152

153

156

211

213

221

222

.....

311

.....

.....

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Đã ghi sổ cái ngày....tháng .... năm....                                                                                                                                                                                                                                               Ngày ..... tháng.....năm

Kế toán tổng hợp ký                  Kế toán trưởng ký                     Kế toán ghi sổ ký

       (Họ và tên)                   (Họ và tên)                     (Họ và tên)

Bộ, Tổng cục...............

Đơn vị:....................                                                                                                                              Mẫu số 02/BK

                                                                                                                                                                        Ban hành theo TT số 28                Bảng kê  số 2                                                                                                                                        Ngày 31 tháng 3 năm 1995

                                                Ghi Nợ  Tài khoản 112 “Tiền gửi Ngân hàng”                                            Của Bộ Tài chính

                                                Tháng......... năm..........

                                                                                                                                                                       

                                                                                    Số dư đầu tháng: ..................

Số TT

Chứng từ

Diễn giải

Ghi nợ TK 112, ghi có các tài khoản

Số dư cuối ngày

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

111

113

121

128

131

133

134

138

311

511

711

.....

Cộng nơ TK 112

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối tháng...............

Ngày .... tháng ...... năm.........

Kế toán trưởng ký                                                                                               Kế toán ghi sổ ký

    (Họ và tên)                                                                                                                 (Họ và tên)


 

Bộ, Tổng cục...............

Đơn vị:....................                                                                                                                              Mẫu số 03/NKCT

                                                                                                                                                                    Ban hành theo TT số 28        Nhật ký chứng từ  số 3                      Ngày 31 tháng 3 năm 1995

                                                Ghi Có Tài khoản 113 “Tiền gửi Ngân hàng”                                              Của Bộ Tài chính

                                                Tháng......... năm..........

 

Số TT

Chứng từ

Diễn giải

Ghi có TK 113, ghi nợ các tài khoản

Cộng có TK 113

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

112

151

152

153

156

311

315

321

323

331

332

...

...

...

...

...

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

210

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng số phát sinh bên nợ theo chứng từ gốc .........                                                         Số dư cuối tháng

Đã ghi sổ cái ngày ..... tháng ...... năm......                                                                      Ngày ..... tháng...... năm

Kế toán tổng hợp ký                                                      Kế toán trưởng ký                                     Kế toán ghi sổ ký

      (Họ và tên)                             (Họ và tên)                                                           (Họ và tên)                                                                                                                         


NHẬT KÝ CHỪNG TỪ SỐ 4

Bộ, Tổng cục ....                                                                                                                                                Mẫu số 04/NKCT

Đơn vị .......       Ghi Có các tài khoản:                                                                                         Ban hành theo TT số 28 

                                                                                                                                                                        Ngày 31 tháng 3 năm 1995

                                    311 - Vay ngắn hạ                                                                                                          của Bộ Tài chính

                                    315 - Nợ dài hạn đến hạn trả      

                                    331 - Vay dài hạn

                                    332 - Nợ dài hạn           

                                                                        Tháng ..... năm .......                                                                              Số dư đầu tháng: .........

Số TT

Chứng từ

Diễn giải

Ghi có TK.... Ghi Nợ các tài khoản

Số TT

Chứng từ

Phần theo dõi thanh toán (Ghi Nợ TK ....... Ghi Có các TK)

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

 

 

 

 

Cộng Có TK

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

 

 

Cộng Nợ TK....

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    Số dư cuối tháng: ......

            Đã ghi sổ cái ngày .... tháng .... năm ....                         

                                                                                          Ngày  .... tháng .... năm

Kế toán trưởng ký                     Kế toán tổng hợp ký                  Kế toán ghi sổ ký

   (Họ và tên)                                  (Họ và tên)                                   (Họ và tên)

Bộ, Tổng cục .....                                               SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN                                      Mâu số 01 /SCT

Đơn vị ......                                                                                                                                                        Ban hành theo TTsố 28

             311 - Vay ngắn hạn                                                                    Ngày 31 tháng 3 năm 1995

             315 - Nợ dài hạn đến hạn trả                                                       của Bộ Tài chính

             331 -  Vay dài hạn

             332 - Nợ dài hạn

                                                                                                Năm .....

Số TT

Chứng từ vay

Diễn giải

Vay

Trả

Số dư cuối tháng

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

Số dư đầu  tháng

Số tiền vay trong tháng

Tỷ lệ % lãi

Thời hạn phải trả

Chứng từ

Số tiền đã trả trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng cuối tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Ngày .... tháng ..... năm ....

                        Kế toán trưởng ký                                                                                                    Kế toán ghi sổ ký

                            (Họ và tên)                                                                                                               (Họ và tên)                                                           Bộ, Tổng cục.......                                                                                                                                                          Mẫu số 05/NKCT

Đơn vị:............                                                                                                                                                  Ban hành theo TTsố 28

                                                                                                                                                                                    Ngày 31 tháng 3 năm 1995

   Nhật ký chứng từ số 5                                                               của Bộ Tài chính

                                                                                    Ghi Có TX 321 - phải trả cho người cung cấp

                                                                                      Tháng ..... năm .........

Số TT

Tên đơn vị

(hoặc người bán)

Số dư đầu tháng

Ghi có TK 321, ghi Nợ các tài khoản

Theo dõi thanh toán (ghi nợ TK 321)

Số dư cuối tháng

 

 

 

151

152

153

156

157

211

...

...

Cộng có TK 321

111

112

311

......

Cộng nợ TK 321

 

 

 

 

Gía HT

Giá TT

Giá HT

Giá TT

Giá HT

Giá TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Đã ghi sổ cái ngày .... tháng .... năm .....                                                                                     Ngày .... tháng .... năm .....

                        Kế toán tổng hợp ký                                    Kế toán trưởng                                                             Kế toán ghi sổ ký          

                            (Họ và tên)                                                     (Họ và tên)                                                                   (Họ và tên)


 

Bộ, Tổng cục.......                                                                                                                                                          Mẫu số 02/SCT

Đơn vị:............                                                                                                                                                  Ban hành theo TTsố 28

                                                                                                                                                                                    Ngày 31 tháng 3 năm 1995

                                                                                    Sổ chi tiết tài khoản 321                                                 của Bộ Tài chính

                                                                                    “phải trả cho người cung cấp, Năm

                                                                                    - Tên đơn vị (hoặc người) bán hàng,

                                                                                         (hoặc người mua hàng)

Số TT

Diễn giải

Số dư đầu tháng

Hoá đơn và chứng từ khác

Phiếu nhập

Ghi có TK 321, ghi nợ các tài khoản

Theo dõi thanh toán (ghi nợ TK 321, ghi có các TK)

Số dư cuối tháng

 

 

 

Số hiệu

Ngày tháng

Số hiệu

Ngày tháng

151

152

153

156

231

...

Cộng có TK 321

Chứng từ

111

112

...

Cộng nợ TK 321

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá HT

Gía TT

Giá HT

Gía TT

Giá HT

Gía TT

 

 

 

 

Số hiệu

Ngày tháng

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

Tháng /19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng cuối tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        Ngày ... tháng.....năm...

                                    Kế toán trưởng ký                                                                                                         Kế toán ghi sổ ký

                                        (Họ và tên)                                                                                                                      (Họ và tên)


Bộ, Tổng cục.......                                                                                                                                                          Mẫu số 06/NKCT

Đơn vị:............                                                                                                                                                  Ban hành theo TTsố 28

                                                                                                                                                                                    Ngày 31 tháng 3 năm 1995

                                                                                    Nhật ký chứng từ số 6                                                               của Bộ Tài chính

                                                                                    Ghi có TK 157 - hàng mua đang đi đường

                                                                                        Tháng .... năm .....

Số TT

Diễn giải

Số dư đầu tháng

Hoá đơn

Phiếu nhập

Ghi có TK 321, ghi nợ các tài khoản

Số dư cuối  tháng

 

 

 

 

 

 

 

151

152

153

156

158

632

...

...

Cộng có  TK 157

 

 

 

 

Số hiệu

Ngày Tháng

Số hiệu

Ngày Tháng

Gía HT

Giá TT

Gía HT

Giá TT

Gía HT

Giá TT

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

Tháng /19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã ghi sổ cái ngày ..... tháng ..... năm ....                                                                                                Ngày ..... tháng .... năm .....

                        Kế toán tổng hợp                                   Kế toán trưởng                                         Kế toán ghi sổ ký

                            (họ và tên)                                           (họ và tên)                                                                   (họ và tên)    


 

Bộ, Tổng cục.......                                                                                                                                                          Mẫu số 07/NKCT

Đơn vị:............                                                                                                                                                  Ban hành theo TTsố 28

                                                                                                                                                                                    Ngày 31 tháng 3 năm 1995

                                                                                    Nhật ký chứng từ số 7                                                               của Bộ Tài chính

 

                                                                                    Phần I: Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh

                                                                                                            toán doanh nghiệp

 

                                                                                    Ghi có các TK: 142, 151, 152, 153, 154, 214, 231

                                                                                                                234, 325, 611, 621, 622, 627,631

 

                                                                                                Tháng .... năm

 

Số TT

        Các TK

Các        ghi có

TK ghi nợ

142

151

152

153

154

214

231

324

325

611

621

622

627

631

Các TK phản ánh ở các NKCT khác

Tổng cộng chi phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NKCT Số 1

NKCT số 2

NKCT ..........

NKCT .........

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Cộng A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Cộng B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Tổng cộng

(A + B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phần II: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÍNH THEO YẾU TỐ

Tháng ........ năm ..........           

Số TT

Tên các tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh

Yếu tố chi phí  sản xuất kinh doanh

Luân chuyển nội  bộ không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

Tổng cộng chi phí

 

 

Nguyên vật liệu

Nhiên liệu, động lực

Tiền lương và các khoản phụ cấp

Khấu hao TSCĐ

Chi phí dịch vụ mua ngoài

Chi phí

Cộng

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

TK 154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

TK 631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

TK 142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

TK 325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

TK 621

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

TK 622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

TK 627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

TK 641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

TK 642

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Cộng trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Luỹ kế từ đâù năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phần III: SỐ LIỆU CHI TIẾT PHẦN

“LUÂN CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG TÍNH VÀO CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH”

Tháng .... năm ......

Số TT

Tên các tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh

Số liệu chi tiết các khoản luân chuyển nội bộ không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh

 

 

Lao vụ của các phân xưởng cung cấp lẫn cho nhau (TK 154, 631)

Chi phí nguyên vật liệu (TK 621)

Chi phí nhân công trực tiếp (622)

Chi phí sản xuất chung (TK 627)

Chi phí trả trước (TK 142)

Chi phí phải trả (TK 325)

Cộng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

TK 154

 

 

 

 

 

 

 

2

TK 631

 

 

 

 

 

 

 

3

TK 621

 

 

 

 

 

 

 

4

TK 622

 

 

 

 

 

 

 

5

TK 627

 

 

 

 

 

 

 

6

TK 142

 

 

 

 

 

 

 

7

TK 325

 

 

 

 

 

 

 

8

TK 641

 

 

 

 

 

 

 

9

TK 642

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

 

 

Đã ghi sổ cái ngày ... tháng ... năm ....                                                                                                                Ngày ..... tháng ....... năm .

            Kế toán tổng hợp ký                                                      Kế toán trưởng ký                                                                     Kế toán ghi sổ ký

            (Họ và tên)                                                                         (Họ và tên)                                                                                  (Họ và tên)


 

Bộ, Tổng cục.......                                                                                                                                                          Mẫu số 03/BK

Đơn vị:............                                                  Bảng kê số 3                                                                             Ban hành theo TTsố 28

                                                                                                                                                                                    Ngày 31 tháng 3 năm 1995

                                                                                    Tính giá thành thực tế vật liệu                                                     của Bộ Tài chính

                                                                                    và công cụ, dụng cụ (TK 151, 152, 153)

                                                                                                tháng ..... năm

Số TT

Chỉ tiêu

TK 151 “Nguyên liệu, vật liệu chính”

TK 152 “Vật liệu phụ và vật liệu khác”

TK 153 “Công cụ dụng cụ”

 

 

HT

TT

HT

TT

HT

TT

1

2

3

4

5

6

7

8

1

I - Số dư đầu tháng

 

 

 

 

 

 

2

II- Số phát sinh trong tháng:

 

 

 

 

 

 

3

Từ NKCT số 1 (ghi Có TK 111)

 

 

 

 

 

 

4

Từ NKCT số 2 (ghi Có TK 112)

 

 

 

 

 

 

5

Từ NKCT số 5 (ghi Có TK 321)

 

 

 

 

 

 

6

Từ NKCT số 6 (ghi Có TK 157)

 

 

 

 

 

 

7

Từ NKCT số 7 (ghi Có TK 151 ...)

 

 

 

 

 

 

8

Từ NKCT khác

 

 

 

 

 

 

9

.......................

 

 

 

 

 

 

10

.......................

 

 

 

 

 

 

11

III - Cộng số dư đầu tháng và phát sinh trong tháng (I+II)

 

 

 

 

 

 

12

IV - Chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch toán

 

 

 

 

 

 

13

V - Hệ số chênh lệch

 

 

 

 

 

 

14

VI - Xuất dùng trong tháng

 

 

 

 

 

 

15

VII - Tồn kho cuối tháng (III -VI)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Ngày .... tháng ..... năm....

                        Kế toán trưởng ký                                                                                                         Kế toán ghi sổ ký

                            (Họ và tên)                                                                                                                     (Họ và tên)                            

           
Bộ, Tổng cục.......                                                                                                                                                          Mẫu số 04/BK

Đơn vị:............                                                                                                                                                  Ban hành theo TTsố 28

                                                                                                                                                                                    Ngày 31 tháng 3 năm 1995

                                                                                    Bảng kê số 4                                                                             của Bộ Tài chính

                                                                                    Tập hợp chi phí sản xuất theo phân xưởng

                                                                                    Dùng cho các TK : 154, 631, 621, 622, 627

                                                                                                Tháng .... năm

Số TT

        Các TK

Các        ghi có

 

TK ghi nợ

142

151

152

153

154

214

231

324

325

611

621

622

627

631

Các TK phản ánh ở các NKCT khác

Cộng chi phí thực tế trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NKCT Số 1

NKCT số 2

NKCT ..........

NKCT .........

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

TK 154 hoặc TK 631:

- Phân xưởng.......

- Phân xưởng ......

........................

.......................